Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ συνάγουσιν ἀλλόϕυλοι τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς πόλεμον καὶ συνάγονται εἰς Σοκχωθ τῆς Ιουδαίας καὶ παρεμβάλλουσιν ἀνὰ μέσον Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Αζηκα ἐν Εϕερμεμ.

Kaì synágousin allóphyloi tàs parembolàs autō̂n eis pólemon kaì synágontai eis Sokchōth tē̂s Ioudaías kaì parembállousin anà méson Sokchōth kaì anà méson Azēka en Ephermem.

2
καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες Ισραηλ συνάγονται καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν τῇ κοιλάδι· αὐτοὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον ἐξ ἐναντίας ἀλλοϕύλων.

kaì Saoul kaì hoi ándres Israēl synágontai kaì parembállousin en tē̂i koiládi: autoì paratássontai eis pólemon ex enantías allophýlōn.

3
καὶ ἀλλόϕυλοι ἵστανται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, καὶ Ισραηλ ἵσταται ἐπὶ τοῦ ὄρους ἐνταῦθα, καὶ ὁ αὐλὼν ἀνὰ μέσον αὐτῶν.

kaì allóphyloi hístantai epì toû órous entaûtha, kaì Israēl hístatai epì toû órous entaûtha, kaì ho aulṑn anà méson autō̂n.

4
καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν ἀλλοϕύλων, Γολιαθ ὄνομα αὐτῷ ἐκ Γεθ, ὕψος αὐτοῦ τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαμῆς·

kaì exē̂lthen anḕr dynatòs ek tē̂s paratáxeōs tō̂n allophýlōn, Goliath ónoma autō̂i ek Geth, hýpsos autoû tessárōn pḗcheōn kaì spithamē̂s:

5
καὶ περικεϕαλαία ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ, καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς ἐνδεδυκώς, καὶ ὁ σταθμὸς τοῦ θώρακος αὐτοῦ πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ καὶ σιδήρου·

kaì perikephalaía epì tē̂s kephalē̂s autoû, kaì thṓraka halysidōtòn autòs endedykṓs, kaì ho stathmòs toû thṓrakos autoû pénte chiliádes síklōn chalkoû kaì sidḗrou:

6
καὶ κνημῖδες χαλκαῖ ἐπάνω τῶν σκελῶν αὐτοῦ, καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀνὰ μέσον τῶν ὤμων αὐτοῦ·

kaì knēmîdes chalkaî epánō tō̂n skelō̂n autoû, kaì aspìs chalkē̂ anà méson tō̂n ṓmōn autoû:

7
καὶ ὁ κοντὸς τοῦ δόρατος αὐτοῦ ὡσεὶ μέσακλον ὑϕαινόντων, καὶ ἡ λόγχη αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου· καὶ ὁ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ.

kaì ho kontòs toû dóratos autoû hōseì mésaklon hyphainóntōn, kaì hē lónchē autoû hexakosíōn síklōn sidḗrou: kaì ho aírōn tà hópla autoû proeporeúeto autoû.

8
καὶ ἔστη καὶ ἀνεβόησεν εἰς τὴν παράταξιν Ισραηλ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί ἐκπορεύεσθε παρατάξασθαι πολέμῳ ἐξ ἐναντίας ἡμῶν; οὐκ ἐγώ εἰμι ἀλλόϕυλος καὶ ὑμεῖς Εβραῖοι τοῦ Σαουλ; ἐκλέξασθε ἑαυτοῖς ἄνδρα καὶ καταβήτω πρός με,

kaì éstē kaì anebóēsen eis tḕn parátaxin Israēl kaì eîpen autoîs Tí ekporeúesthe paratáxasthai polémōi ex enantías hēmō̂n? ouk egṓ eimi allóphylos kaì hymeîs Ebraîoi toû Saoul? ekléxasthe heautoîs ándra kaì katabḗtō prós me,

9
καὶ ἐὰν δυνηθῇ πρὸς ἐμὲ πολεμῆσαι καὶ ἐὰν πατάξῃ με, καὶ ἐσόμεθα ὑμῖν εἰς δούλους, ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθῶ καὶ πατάξω αὐτόν, ἔσεσθε ἡμῖν εἰς δούλους καὶ δουλεύσετε ἡμῖν.

kaì eàn dynēthē̂i pròs emè polemē̂sai kaì eàn patáxēi me, kaì esómetha hymîn eis doúlous, eàn dè egṑ dynēthō̂ kaì patáxō autón, ésesthe hēmîn eis doúlous kaì douleúsete hēmîn.

10
καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόϕυλος ’Ιδοὺ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν παράταξιν Ισραηλ σήμερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ· δότε μοι ἄνδρα, καὶ μονομαχήσομεν ἀμϕότεροι.

kaì eîpen ho allóphylos ’Idoù egṑ ōneídisa tḕn parátaxin Israēl sḗmeron en tē̂i hēmérāi taútēi: dóte moi ándra, kaì monomachḗsomen amphóteroi.

11
καὶ ἤκουσεν Σαουλ καὶ πᾶς Ισραηλ τὰ ῥήματα τοῦ ἀλλοϕύλου ταῦτα καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐϕοβήθησαν σϕόδρα.

kaì ḗkousen Saoul kaì pâs Israēl tà rhḗmata toû allophýlou taûta kaì exéstēsan kaì ephobḗthēsan sphódra.

32
Καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Μὴ δὴ συμπεσέτω ἡ καρδία τοῦ κυρίου μου ἐπ’ αὐτόν· ὁ δοῦλός σου πορεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ ἀλλοϕύλου τούτου.

Kaì eîpen Dauid pròs Saoul Mḕ dḕ sympesétō hē kardía toû kyríou mou ep’ autón: ho doûlós sou poreúsetai kaì polemḗsei metà toû allophýlou toútou.

33
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Οὐ μὴ δυνήσῃ πορευθῆναι πρὸς τὸν ἀλλόϕυλον τοῦ πολεμεῖν μετ’ αὐτοῦ, ὅτι παιδάριον εἶ σύ, καὶ αὐτὸς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐκ νεότητος αὐτοῦ.

kaì eîpen Saoul pròs Dauid Ou mḕ dynḗsēi poreuthē̂nai pròs tòn allóphylon toû polemeîn met’ autoû, hóti paidárion eî sý, kaì autòs anḕr polemistḕs ek neótētos autoû.

34
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Ποιμαίνων ἦν ὁ δοῦλός σου τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ποιμνίῳ, καὶ ὅταν ἤρχετο ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκος καὶ ἐλάμβανεν πρόβατον ἐκ τῆς ἀγέλης,

kaì eîpen Dauid pròs Saoul Poimaínōn ē̂n ho doûlós sou tō̂i patrì autoû en tō̂i poimníōi, kaì hótan ḗrcheto ho léōn kaì hē árkos kaì elámbanen próbaton ek tē̂s agélēs,

35
καὶ ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἐξέσπασα ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ εἰ ἐπανίστατο ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐκράτησα τοῦ ϕάρυγγος αὐτοῦ καὶ ἐπάταξα καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν·

kaì exeporeuómēn opísō autoû kaì epátaxa autòn kaì exéspasa ek toû stómatos autoû, kaì ei epanístato ep’ emé, kaì ekrátēsa toû pháryngos autoû kaì epátaxa kaì ethanátōsa autón:

36
καὶ τὴν ἄρκον ἔτυπτεν ὁ δοῦλός σου καὶ τὸν λέοντα, καὶ ἔσται ὁ ἀλλόϕυλος ὁ ἀπερίτμητος ὡς ἓν τούτων· οὐχὶ πορεύσομαι καὶ πατάξω αὐτὸν καὶ ἀϕελῶ σήμερον ὄνειδος ἐξ Ισραηλ; διότι τίς ὁ ἀπερίτμητος οὗτος, ὃς ὠνείδισεν παράταξιν θεοῦ ζῶντος;

kaì tḕn árkon étypten ho doûlós sou kaì tòn léonta, kaì éstai ho allóphylos ho aperítmētos hōs hèn toútōn: ouchì poreúsomai kaì patáxō autòn kaì aphelō̂ sḗmeron óneidos ex Israēl? dióti tís ho aperítmētos hoûtos, hòs ōneídisen parátaxin theoû zō̂ntos?

37
κύριος, ὃς ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς τοῦ λέοντος καὶ ἐκ χειρὸς τῆς ἄρκου, αὐτὸς ἐξελεῖταί με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀλλοϕύλου τοῦ ἀπεριτμήτου τούτου. καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Πορεύου, καὶ ἔσται κύριος μετὰ σοῦ.

kýrios, hòs exeílató me ek cheiròs toû léontos kaì ek cheiròs tē̂s árkou, autòs exeleîtaí me ek cheiròs toû allophýlou toû aperitmḗtou toútou. kaì eîpen Saoul pròs Dauid Poreúou, kaì éstai kýrios metà soû.

38
καὶ ἐνέδυσεν Σαουλ τὸν Δαυιδ μανδύαν καὶ περικεϕαλαίαν χαλκῆν περὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ

kaì enédysen Saoul tòn Dauid mandýan kaì perikephalaían chalkē̂n perì tḕn kephalḕn autoû

39
καὶ ἔζωσεν τὸν Δαυιδ τὴν ῥομϕαίαν αὐτοῦ ἐπάνω τοῦ μανδύου αὐτοῦ. καὶ ἐκοπίασεν περιπατήσας ἅπαξ καὶ δίς· καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ Οὐ μὴ δύνωμαι πορευθῆναι ἐν τούτοις, ὅτι οὐ πεπείραμαι. καὶ ἀϕαιροῦσιν αὐτὰ ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì ézōsen tòn Dauid tḕn rhomphaían autoû epánō toû mandýou autoû. kaì ekopíasen peripatḗsas hápax kaì dís: kaì eîpen Dauid pròs Saoul Ou mḕ dýnōmai poreuthē̂nai en toútois, hóti ou pepeíramai. kaì aphairoûsin autà ap’ autoû.

40
καὶ ἔλαβεν τὴν βακτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ πέντε λίθους λείους ἐκ τοῦ χειμάρρου καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῷ καδίῳ τῷ ποιμενικῷ τῷ ὄντι αὐτῷ εἰς συλλογὴν καὶ σϕενδόνην αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ προσῆλθεν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόϕυλον.

kaì élaben tḕn baktērían autoû en tē̂i cheirì autoû kaì exeléxato heautō̂i pénte líthous leíous ek toû cheimárrou kaì étheto autoùs en tō̂i kadíōi tō̂i poimenikō̂i tō̂i ónti autō̂i eis syllogḕn kaì sphendónēn autoû en tē̂i cheirì autoû kaì prosē̂lthen pròs tòn ándra tòn allóphylon.

42
καὶ εἶδεν Γολιαδ τὸν Δαυιδ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς ἦν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀϕθαλμῶν.

kaì eîden Goliad tòn Dauid kaì ētímasen autón, hóti autòs ē̂n paidárion kaì autòs pyrrákēs metà kállous ophthalmō̂n.

43
καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόϕυλος πρὸς Δαυιδ ‘Ωσεὶ κύων ἐγώ εἰμι, ὅτι σὺ ἔρχῃ ἐπ’ ἐμὲ ἐν ῥάβδῳ καὶ λίθοις; καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐχί, ἀλλ’ ἢ χείρω κυνός. καὶ κατηράσατο ὁ ἀλλόϕυλος τὸν Δαυιδ ἐν τοῖς θεοῖς αὐτοῦ.

kaì eîpen ho allóphylos pròs Dauid ‘Ōseì kýōn egṓ eimi, hóti sỳ érchēi ep’ emè en rhábdōi kaì líthois? kaì eîpen Dauid Ouchí, all’ ḕ cheírō kynós. kaì katērásato ho allóphylos tòn Dauid en toîs theoîs autoû.

44
καὶ εἶπεν ὁ ἀλλόϕυλος πρὸς Δαυιδ Δεῦρο πρός με, καὶ δώσω τὰς σάρκας σου τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς κτήνεσιν τῆς γῆς.

kaì eîpen ho allóphylos pròs Dauid Deûro prós me, kaì dṓsō tàs sárkas sou toîs peteinoîs toû ouranoû kaì toîs ktḗnesin tē̂s gē̂s.

45
καὶ εἰπεν Δαυιδ πρὸς τὸν ἀλλόϕυλον Σὺ ἔρχῃ πρός με ἐν ῥομϕαίᾳ καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι, κἀγὼ πορεύομαι πρὸς σὲ ἐν ὀνόματι κυρίου σαβαωθ θεοῦ παρατάξεως Ισραηλ, ἣν ὠνείδισας σήμερον·

kaì eipen Dauid pròs tòn allóphylon Sỳ érchēi prós me en rhomphaíāi kaì en dórati kaì en aspídi, kagṑ poreúomai pròs sè en onómati kyríou sabaōth theoû paratáxeōs Israēl, hḕn ōneídisas sḗmeron:

46
καὶ ἀποκλείσει σε κύριος σήμερον εἰς τὴν χεῖρά μου, καὶ ἀποκτενῶ σε καὶ ἀϕελῶ τὴν κεϕαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ δώσω τὰ κῶλά σου καὶ τὰ κῶλα παρεμβολῆς ἀλλοϕύλων ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ γῆ ὅτι ἔστιν θεὸς ἐν Ισραηλ·

kaì apokleísei se kýrios sḗmeron eis tḕn cheîrá mou, kaì apoktenō̂ se kaì aphelō̂ tḕn kephalḗn sou apò soû kaì dṓsō tà kō̂lá sou kaì tà kō̂la parembolē̂s allophýlōn en taútēi tē̂i hēmérāi toîs peteinoîs toû ouranoû kaì toîs thēríois tē̂s gē̂s, kaì gnṓsetai pâsa hē gē̂ hóti éstin theòs en Israēl:

47
καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ ἐκκλησία αὕτη ὅτι οὐκ ἐν ῥομϕαίᾳ καὶ δόρατι σῴζει κύριος, ὅτι τοῦ κυρίου ὁ πόλεμος, καὶ παραδώσει κύριος ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν.

kaì gnṓsetai pâsa hē ekklēsía haútē hóti ouk en rhomphaíāi kaì dórati sṓizei kýrios, hóti toû kyríou ho pólemos, kaì paradṓsei kýrios hymâs eis cheîras hēmō̂n.

48
καὶ ἀνέστη ὁ ἀλλόϕυλος καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν Δαυιδ.

kaì anéstē ho allóphylos kaì eporeúthē eis synántēsin Dauid.

49
καὶ ἐξέτεινεν Δαυιδ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ κάδιον καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν λίθον ἕνα καὶ ἐσϕενδόνησεν καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόϕυλον ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ διέδυ ὁ λίθος διὰ τῆς περικεϕαλαίας εἰς τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì exéteinen Dauid tḕn cheîra autoû eis tò kádion kaì élaben ekeîthen líthon héna kaì esphendónēsen kaì epátaxen tòn allóphylon epì tò métōpon autoû, kaì diédy ho líthos dià tē̂s perikephalaías eis tò métōpon autoû, kaì épesen epì prósōpon autoû epì tḕn gē̂n.

51
καὶ ἔδραμεν Δαυιδ καὶ ἐπέστη ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἔλαβεν τὴν ῥομϕαίαν αὐτοῦ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἀϕεῖλεν τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ. καὶ εἶδον οἱ ἀλλόϕυλοι ὅτι τέθνηκεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν, καὶ ἔϕυγον.

kaì édramen Dauid kaì epéstē ep’ autòn kaì élaben tḕn rhomphaían autoû kaì ethanátōsen autòn kaì apheîlen tḕn kephalḕn autoû. kaì eîdon hoi allóphyloi hóti téthnēken ho dynatòs autō̂n, kaì éphygon.

52
καὶ ἀνίστανται ἄνδρες Ισραηλ καὶ Ιουδα καὶ ἠλάλαξαν καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν ἕως εἰσόδου Γεθ καὶ ἕως τῆς πύλης ’Ασκαλῶνος, καὶ ἔπεσαν τραυματίαι τῶν ἀλλοϕύλων ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πυλῶν καὶ ἕως Γεθ καὶ ἕως Ακκαρων.

kaì anístantai ándres Israēl kaì Iouda kaì ēlálaxan kaì katedíōxan opísō autō̂n héōs eisódou Geth kaì héōs tē̂s pýlēs ’Askalō̂nos, kaì épesan traumatíai tō̂n allophýlōn en tē̂i hodō̂i tō̂n pylō̂n kaì héōs Geth kaì héōs Akkarōn.

53
καὶ ἀνέστρεψαν ἄνδρες Ισραηλ ἐκκλίνοντες ὀπίσω τῶν ἀλλοϕύλων καὶ κατεπάτουν τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν.

kaì anéstrepsan ándres Israēl ekklínontes opísō tō̂n allophýlōn kaì katepátoun tàs parembolàs autō̂n.

54
καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὴν κεϕαλὴν τοῦ ἀλλοϕύλου καὶ ἤνεγκεν αὐτὴν εἰς Ιερουσαλημ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἔθηκεν ἐν τῷ σκηνώματι αὐτοῦ.

kaì élaben Dauid tḕn kephalḕn toû allophýlou kaì ḗnenken autḕn eis Ierousalēm kaì tà skeúē autoû éthēken en tō̂i skēnṓmati autoû.