Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
6
Καὶ ἐξῆλθον αἱ χορεύουσαι εἰς συνάντησιν Δαυιδ ἐκ πασῶν πόλεων Ισραηλ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν χαρμοσύνῃ καὶ ἐν κυμβάλοις,

Kaì exē̂lthon hai choreúousai eis synántēsin Dauid ek pasō̂n póleōn Israēl en tympánois kaì en charmosýnēi kaì en kymbálois,

7
καὶ ἐξῆρχον αἱ γυναῖκες καὶ ἔλεγον ’Επάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ.

kaì exē̂rchon hai gynaîkes kaì élegon ’Epátaxen Saoul en chiliásin autoû kaì Dauid en myriásin autoû.

8
καὶ πονηρὸν ἐϕάνη τὸ ῥῆμα ἐν ὀϕθαλμοῖς Σαουλ περὶ τοῦ λόγου τούτου, καὶ εἶπεν Τῷ Δαυιδ ἔδωκαν τὰς μυριάδας καὶ ἐμοὶ ἔδωκαν τὰς χιλιάδας.

kaì ponēròn ephánē tò rhē̂ma en ophthalmoîs Saoul perì toû lógou toútou, kaì eîpen Tō̂i Dauid édōkan tàs myriádas kaì emoì édōkan tàs chiliádas.

9
καὶ ἦν Σαουλ ὑποβλεπόμενος τὸν Δαυιδ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπέκεινα.

kaì ē̂n Saoul hypoblepómenos tòn Dauid apò tē̂s hēméras ekeínēs kaì epékeina.

12
καὶ ἐϕοβήθη Σαουλ ἀπὸ προσώπου Δαυιδ

kaì ephobḗthē Saoul apò prosṓpou Dauid

13
καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἑαυτῷ χιλίαρχον, καὶ ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ.

kaì apéstēsen autòn ap’ autoû kaì katéstēsen autòn heautō̂i chilíarchon, kaì exeporeúeto kaì eiseporeúeto émprosthen toû laoû.

14
καὶ ἦν Δαυιδ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ συνίων, καὶ κύριος μετ’ αὐτοῦ.

kaì ē̂n Dauid en pásais taîs hodoîs autoû syníōn, kaì kýrios met’ autoû.

15
καὶ εἶδεν Σαουλ ὡς αὐτὸς συνίει σϕόδρα, καὶ εὐλαβεῖτο ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.

kaì eîden Saoul hōs autòs syníei sphódra, kaì eulabeîto apò prosṓpou autoû.

16
καὶ πᾶς Ισραηλ καὶ Ιουδας ἠγάπα τὸν Δαυιδ, ὅτι αὐτὸς ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ.

kaì pâs Israēl kaì Ioudas ēgápa tòn Dauid, hóti autòs exeporeúeto kaì eiseporeúeto prò prosṓpou toû laoû.

20
Καὶ ἠγάπησεν Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ τὸν Δαυιδ, καὶ ἀπηγγέλη Σαουλ, καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ.

Kaì ēgápēsen Melchol hē thygátēr Saoul tòn Dauid, kaì apēngélē Saoul, kaì ēythýnthē en ophthalmoîs autoû.

21
καὶ εἶπεν Σαουλ Δώσω αὐτὴν αὐτῷ, καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς σκάνδαλον. καὶ ἦν ἐπὶ Σαουλ χεὶρ ἀλλοϕύλων·

kaì eîpen Saoul Dṓsō autḕn autō̂i, kaì éstai autō̂i eis skándalon. kaì ē̂n epì Saoul cheìr allophýlōn:

22
καὶ ἐνετείλατο Σαουλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ λέγων Λαλήσατε ὑμεῖς λάθρᾳ τῷ Δαυιδ λέγοντες ’Ιδοὺ ὁ βασιλεὺς θέλει ἐν σοί, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀγαπῶσίν σε, καὶ σὺ ἐπιγάμβρευσον τῷ βασιλεῖ.

kaì eneteílato Saoul toîs paisìn autoû légōn Lalḗsate hymeîs láthrāi tō̂i Dauid légontes ’Idoù ho basileùs thélei en soí, kaì pántes hoi paîdes autoû agapō̂sín se, kaì sỳ epigámbreuson tō̂i basileî.

23
καὶ ἐλάλησαν οἱ παῖδες Σαουλ εἰς τὰ ὦτα Δαυιδ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ εἶπεν Δαυιδ Εἰ κοῦϕον ἐν ὀϕθαλμοῖς ὑμῶν ἐπιγαμβρεῦσαι βασιλεῖ; κἀγὼ ἀνὴρ ταπεινὸς καὶ οὐχὶ ἔνδοξος.

kaì elálēsan hoi paîdes Saoul eis tà ō̂ta Dauid tà rhḗmata taûta, kaì eîpen Dauid Ei koûphon en ophthalmoîs hymō̂n epigambreûsai basileî? kagṑ anḕr tapeinòs kaì ouchì éndoxos.

24
καὶ ἀπήγγειλαν οἱ παῖδες Σαουλ αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, ἃ ἐλάλησεν Δαυιδ.

kaì apḗngeilan hoi paîdes Saoul autō̂i katà tà rhḗmata taûta, hà elálēsen Dauid.

25
καὶ εἶπεν Σαουλ Τάδε ἐρεῖτε τῷ Δαυιδ Οὐ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐν δόματι ἀλλ’ ἢ ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαις ἀλλοϕύλων ἐκδικῆσαι εἰς ἐχθροὺς τοῦ βασιλέως· καὶ Σαουλ ἐλογίσατο αὐτὸν ἐμβαλεῖν εἰς χεῖρας τῶν ἀλλοϕύλων.

kaì eîpen Saoul Táde ereîte tō̂i Dauid Ou boúletai ho basileùs en dómati all’ ḕ en hekatòn akrobystíais allophýlōn ekdikē̂sai eis echthroùs toû basiléōs: kaì Saoul elogísato autòn embaleîn eis cheîras tō̂n allophýlōn.

26
καὶ ἀπαγγέλλουσιν οἱ παῖδες Σαουλ τῷ Δαυιδ τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ εὐθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀϕθαλμοῖς Δαυιδ ἐπιγαμβρεῦσαι τῷ βασιλεῖ.

kaì apangéllousin hoi paîdes Saoul tō̂i Dauid tà rhḗmata taûta, kaì euthýnthē ho lógos en ophthalmoîs Dauid epigambreûsai tō̂i basileî.

27
καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἐπορεύθη αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοϕύλοις ἑκατὸν ἄνδρας καὶ ἀνήνεγκεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν τῷ βασιλεῖ καὶ ἐπιγαμβρεύεται τῷ βασιλεῖ, καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν Μελχολ θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ εἰς γυναῖκα.

kaì anéstē Dauid kaì eporeúthē autòs kaì hoi ándres autoû kaì epátaxen en toîs allophýlois hekatòn ándras kaì anḗnenken tàs akrobystías autō̂n tō̂i basileî kaì epigambreúetai tō̂i basileî, kaì dídōsin autō̂i tḕn Melchol thygatéra autoû autō̂i eis gynaîka.

28
καὶ εἶδεν Σαουλ ὅτι κύριος μετὰ Δαυιδ καὶ πᾶς Ισραηλ ἠγάπα αὐτόν,

kaì eîden Saoul hóti kýrios metà Dauid kaì pâs Israēl ēgápa autón,

29
καὶ προσέθετο εὐλαβεῖσθαι ἀπὸ Δαυιδ ἔτι.

kaì prosétheto eulabeîsthai apò Dauid éti.