Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 19

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν Σαουλ πρὸς Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ θανατῶσαι τὸν Δαυιδ. Kαὶ Ιωναθαν υἱὸς Σαουλ ᾑρεῖτο τὸν Δαυιδ σϕόδρα,

Kaì elálēsen Saoul pròs Iōnathan tòn hyiòn autoû kaì pròs pántas toùs paîdas autoû thanatō̂sai tòn Dauid. Kaì Iōnathan hyiòs Saoul hēireîto tòn Dauid sphódra,

2
καὶ ἀπήγγειλεν Ιωναθαν τῷ Δαυιδ λέγων Σαουλ ζητεῖ θανατῶσαί σε· ϕύλαξαι οὖν αὔριον πρωὶ καὶ κρύβηθι καὶ κάθισον κρυβῇ,

kaì apḗngeilen Iōnathan tō̂i Dauid légōn Saoul zēteî thanatō̂saí se: phýlaxai oûn aúrion prōì kaì krýbēthi kaì káthison krybē̂i,

3
καὶ ἐγὼ ἐξελεύσομαι καὶ στήσομαι ἐχόμενος τοῦ πατρός μου ἐν ἀγρῷ, οὗ ἐὰν ᾖς ἐκεῖ, καὶ ἐγὼ λαλήσω περὶ σοῦ πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ὄψομαι ὅ τι ἐὰν ᾖ, καὶ ἀπαγγελῶ σοι.

kaì egṑ exeleúsomai kaì stḗsomai echómenos toû patrós mou en agrō̂i, hoû eàn ē̂is ekeî, kaì egṑ lalḗsō perì soû pròs tòn patéra mou kaì ópsomai hó ti eàn ē̂i, kaì apangelō̂ soi.

4
καὶ ἐλάλησεν Ιωναθαν περὶ Δαυιδ ἀγαθὰ πρὸς Σαουλ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Μὴ ἁμαρτησάτω ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν δοῦλόν σου Δαυιδ, ὅτι οὐχ ἡμάρτηκεν εἰς σέ, καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ ἀγαθὰ σϕόδρα,

kaì elálēsen Iōnathan perì Dauid agathà pròs Saoul tòn patéra autoû kaì eîpen pròs autón Mḕ hamartēsátō ho basileùs eis tòn doûlón sou Dauid, hóti ouch hēmártēken eis sé, kaì tà poiḗmata autoû agathà sphódra,

5
καὶ ἔθετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόϕυλον, καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην, καὶ πᾶς Ισραηλ εἶδον καὶ ἐχάρησαν· καὶ ἵνα τί ἁμαρτάνεις εἰς αἷμα ἀθῷον θανατῶσαι τὸν Δαυιδ δωρεάν;

kaì étheto tḕn psychḕn autoû en tē̂i cheirì autoû kaì epátaxen tòn allóphylon, kaì epoíēsen kýrios sōtērían megálēn, kaì pâs Israēl eîdon kaì echárēsan: kaì hína tí hamartáneis eis haîma athō̂ion thanatō̂sai tòn Dauid dōreán?

6
καὶ ἤκουσεν Σαουλ τῆς ϕωνῆς Ιωναθαν, καὶ ὤμοσεν Σαουλ λέγων Ζῇ κύριος, εἰ ἀποθανεῖται.

kaì ḗkousen Saoul tē̂s phōnē̂s Iōnathan, kaì ṓmosen Saoul légōn Zē̂i kýrios, ei apothaneîtai.

7
καὶ ἐκάλεσεν Ιωναθαν τὸν Δαυιδ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ εἰσήγαγεν Ιωναθαν τὸν Δαυιδ πρὸς Σαουλ, καὶ ἦν ἐνώπιον αὐτοῦ ὡσεὶ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν.

kaì ekálesen Iōnathan tòn Dauid kaì apḗngeilen autō̂i pánta tà rhḗmata taûta, kaì eisḗgagen Iōnathan tòn Dauid pròs Saoul, kaì ē̂n enṓpion autoû hōseì echthès kaì trítēn hēméran.

8
καὶ προσέθετο ὁ πόλεμος γενέσθαι πρὸς Σαουλ, καὶ κατίσχυσεν Δαυιδ καὶ ἐπολέμησεν τοὺς ἀλλοϕύλους καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς πληγὴν μεγάλην σϕόδρα, καὶ ἔϕυγον ἐκ προσώπου αὐτοῦ.

kaì prosétheto ho pólemos genésthai pròs Saoul, kaì katíschysen Dauid kaì epolémēsen toùs allophýlous kaì epátaxen en autoîs plēgḕn megálēn sphódra, kaì éphygon ek prosṓpou autoû.

9
Καὶ ἐγένετο πνεῦμα θεοῦ πονηρὸν ἐπὶ Σαουλ, καὶ αὐτὸς ἐν οἴκῳ καθεύδων, καὶ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ Δαυιδ ἔψαλλεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ·

Kaì egéneto pneûma theoû ponēròn epì Saoul, kaì autòs en oíkōi katheúdōn, kaì dóry en tē̂i cheirì autoû, kaì Dauid épsallen en taîs chersìn autoû:

10
καὶ ἐζήτει Σαουλ πατάξαι τὸ δόρυ εἰς Δαυιδ, καὶ ἀπέστη Δαυιδ ἐκ προσώπου Σαουλ, καὶ ἐπάταξεν τὸ δόρυ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ Δαυιδ ἀνεχώρησεν καὶ διεσώθη.

kaì ezḗtei Saoul patáxai tò dóry eis Dauid, kaì apéstē Dauid ek prosṓpou Saoul, kaì epátaxen tò dóry eis tòn toîchon, kaì Dauid anechṓrēsen kaì diesṓthē.

11
καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ ἀπέστειλεν Σαουλ ἀγγέλους εἰς οἶκον Δαυιδ ϕυλάξαι αὐτὸν τοῦ θανατῶσαι αὐτὸν πρωί. καὶ ἀπήγγειλεν τῷ Δαυιδ Μελχολ ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα ’Εὰν μὴ σὺ σώσῃς τὴν ψυχὴν σαυτοῦ τὴν νύκτα ταύτην, αὔριον θανατωθήσῃ.

kaì egenḗthē en tē̂i nyktì ekeínēi kaì apésteilen Saoul angélous eis oîkon Dauid phyláxai autòn toû thanatō̂sai autòn prōí. kaì apḗngeilen tō̂i Dauid Melchol hē gynḕ autoû légousa ’Eàn mḕ sỳ sṓsēis tḕn psychḕn sautoû tḕn nýkta taútēn, aúrion thanatōthḗsēi.

12
καὶ κατάγει ἡ Μελχολ τὸν Δαυιδ διὰ τῆς θυρίδος, καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἔϕυγεν καὶ σῴζεται.

kaì katágei hē Melchol tòn Dauid dià tē̂s thyrídos, kaì apē̂lthen kaì éphygen kaì sṓizetai.

13
καὶ ἔλαβεν ἡ Μελχολ τὰ κενοτάϕια καὶ ἔθετο ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ ἧπαρ τῶν αἰγῶν ἔθετο πρὸς κεϕαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐκάλυψεν αὐτὰ ἱματίῳ.

kaì élaben hē Melchol tà kenotáphia kaì étheto epì tḕn klínēn kaì hē̂par tō̂n aigō̂n étheto pròs kephalē̂s autoû kaì ekálypsen autà himatíōi.

14
καὶ ἀπέστειλεν Σαουλ ἀγγέλους λαβεῖν τὸν Δαυιδ, καὶ λέγουσιν ἐνοχλεῖσθαι αὐτόν.

kaì apésteilen Saoul angélous labeîn tòn Dauid, kaì légousin enochleîsthai autón.

15
καὶ ἀποστέλλει ἐπὶ τὸν Δαυιδ λέγων ’Αγάγετε αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης πρός με τοῦ θανατῶσαι αὐτόν.

kaì apostéllei epì tòn Dauid légōn ’Agágete autòn epì tē̂s klínēs prós me toû thanatō̂sai autón.

16
καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι, καὶ ἰδοὺ τὰ κενοτάϕια ἐπὶ τῆς κλίνης, καὶ ἧπαρ τῶν αἰγῶν πρὸς κεϕαλῆς αὐτοῦ.

kaì érchontai hoi ángeloi, kaì idoù tà kenotáphia epì tē̂s klínēs, kaì hē̂par tō̂n aigō̂n pròs kephalē̂s autoû.

17
καὶ εἶπεν Σαουλ τῇ Μελχολ ῞Ινα τί οὕτως παρελογίσω με καὶ ἐξαπέστειλας τὸν ἐχθρόν μου καὶ διεσώθη; καὶ εἶπεν Μελχολ τῷ Σαουλ Αὐτὸς εἶπεν ’Εξαπόστειλόν με· εἰ δὲ μή, θανατώσω σε.

kaì eîpen Saoul tē̂i Melchol ῞Ina tí hoútōs parelogísō me kaì exapésteilas tòn echthrón mou kaì diesṓthē? kaì eîpen Melchol tō̂i Saoul Autòs eîpen ’Exapósteilón me: ei dè mḗ, thanatṓsō se.

18
Καὶ Δαυιδ ἔϕυγεν καὶ διεσώθη καὶ παραγίνεται πρὸς Σαμουηλ εἰς Αρμαθαιμ καὶ ἀπαγγέλλει αὐτῷ πάντα, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ Σαουλ, καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ Σαμουηλ καὶ ἐκάθισαν ἐν Ναυαθ ἐν Ραμα.

Kaì Dauid éphygen kaì diesṓthē kaì paragínetai pròs Samouēl eis Armathaim kaì apangéllei autō̂i pánta, hósa epoíēsen autō̂i Saoul, kaì eporeúthē Dauid kaì Samouēl kaì ekáthisan en Nauath en Rama.

19
καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαουλ λέγοντες ’Ιδοὺ Δαυιδ ἐν Ναυαθ ἐν Ραμα.

kaì apēngélē tō̂i Saoul légontes ’Idoù Dauid en Nauath en Rama.

20
καὶ ἀπέστειλεν Σαουλ ἀγγέλους λαβεῖν τὸν Δαυιδ, καὶ εἶδαν τὴν ἐκκλησίαν τῶν προϕητῶν, καὶ Σαμουηλ εἱστήκει καθεστηκὼς ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐγενήθη ἐπὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Σαουλ πνεῦμα θεοῦ, καὶ προϕητεύουσιν.

kaì apésteilen Saoul angélous labeîn tòn Dauid, kaì eîdan tḕn ekklēsían tō̂n prophētō̂n, kaì Samouēl heistḗkei kathestēkṑs ep’ autō̂n, kaì egenḗthē epì toùs angélous toû Saoul pneûma theoû, kaì prophēteúousin.

21
καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαουλ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους ἑτέρους, καὶ ἐπροϕήτευσαν καὶ αὐτοί. καὶ προσέθετο Σαουλ ἀποστεῖλαι ἀγγέλους τρίτους, καὶ ἐπροϕήτευσαν καὶ αὐτοί.

kaì apēngélē tō̂i Saoul, kaì apésteilen angélous hetérous, kaì eprophḗteusan kaì autoí. kaì prosétheto Saoul aposteîlai angélous trítous, kaì eprophḗteusan kaì autoí.

22
καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Σαουλ καὶ ἐπορεύθη καὶ αὐτὸς εἰς Αρμαθαιμ καὶ ἔρχεται ἕως τοῦ ϕρέατος τοῦ ἅλω τοῦ ἐν τῷ Σεϕι καὶ ἠρώτησεν καὶ εἶπεν Ποῦ Σαμουηλ καὶ Δαυιδ; καὶ εἶπαν ’Ιδοὺ ἐν Ναυαθ ἐν Ραμα.

kaì ethymṓthē orgē̂i Saoul kaì eporeúthē kaì autòs eis Armathaim kaì érchetai héōs toû phréatos toû hálō toû en tō̂i Sephi kaì ērṓtēsen kaì eîpen Poû Samouēl kaì Dauid? kaì eîpan ’Idoù en Nauath en Rama.

23
καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν εἰς Ναυαθ ἐν Ραμα, καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπ’ αὐτῷ πνεῦμα θεοῦ, καὶ ἐπορεύετο προϕητεύων ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Ναυαθ ἐν Ραμα.

kaì eporeúthē ekeîthen eis Nauath en Rama, kaì egenḗthē kaì ep’ autō̂i pneûma theoû, kaì eporeúeto prophēteúōn héōs toû eltheîn autòn eis Nauath en Rama.

24
καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐπροϕήτευσεν ἐνώπιον αὐτῶν καὶ ἔπεσεν γυμνὸς ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα· διὰ τοῦτο ἔλεγον Εἰ καὶ Σαουλ ἐν προϕήταις;

kaì exedýsato tà himátia autoû kaì eprophḗteusen enṓpion autō̂n kaì épesen gymnòs hólēn tḕn hēméran ekeínēn kaì hólēn tḕn nýkta: dià toûto élegon Ei kaì Saoul en prophḗtais?