Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν ’Εστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου ἐν θεῷ μου· ἐπλατύνθη ἐπὶ ἐχθροὺς τὸ στόμα μου, εὐϕράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου.

Kaì eîpen ’Estereṓthē hē kardía mou en kyríōi, hypsṓthē kéras mou en theō̂i mou: eplatýnthē epì echthroùs tò stóma mou, euphránthēn en sōtēríāi sou.

2
ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς κύριος, καὶ οὐκ ἔστιν δίκαιος ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν· οὐκ ἔστιν ἅγιος πλὴν σοῦ.

hóti ouk éstin hágios hōs kýrios, kaì ouk éstin díkaios hōs ho theòs hēmō̂n: ouk éstin hágios plḕn soû.

3
μὴ καυχᾶσθε καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά, μὴ ἐξελθάτω μεγαλορρημοσύνη ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν, ὅτι θεὸς γνώσεων κύριος καὶ θεὸς ἑτοιμάζων ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ.

mḕ kauchâsthe kaì mḕ laleîte hypsēlá, mḕ exelthátō megalorrēmosýnē ek toû stómatos hymō̂n, hóti theòs gnṓseōn kýrios kaì theòs hetoimázōn epitēdeúmata autoû.

4
τόξον δυνατῶν ἠσθένησεν, καὶ ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναμιν·

tóxon dynatō̂n ēsthénēsen, kaì asthenoûntes periezṓsanto dýnamin:

5
πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν, καὶ οἱ πεινῶντες παρῆκαν γῆν· ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά, καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις ἠσθένησεν.

plḗreis ártōn ēlattṓthēsan, kaì hoi peinō̂ntes parē̂kan gē̂n: hóti steîra éteken heptá, kaì hē pollḕ en téknois ēsthénēsen.

6
κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ, κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει·

kýrios thanatoî kaì zōogoneî, katágei eis hā́idou kaì anágei:

7
κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ.

kýrios ptōchízei kaì ploutízei, tapeinoî kaì anypsoî.

8
ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆς πένητα καὶ ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει πτωχὸν καθίσαι μετὰ δυναστῶν λαῶν καὶ θρόνον δόξης κατακληρονομῶν αὐτοῖς.

anistā̂i apò gē̂s pénēta kaì apò koprías egeírei ptōchòn kathísai metà dynastō̂n laō̂n kaì thrónon dóxēs kataklēronomō̂n autoîs.

9
διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου· ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύι δυνατὸς ἀνήρ,

didoùs euchḕn tō̂i euchoménōi kaì eulógēsen étē dikaíou: hóti ouk en ischýi dynatòs anḗr,

10
κύριος ἀσθενῆ ποιήσει ἀντίδικον αὐτοῦ, κύριος ἅγιος. μὴ καυχάσθω ὁ ϕρόνιμος ἐν τῇ ϕρονήσει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνίειν καὶ γινώσκειν τὸν κύριον καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς. κύριος ἀνέβη εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐβρόντησεν, αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει κέρας χριστοῦ αὐτοῦ.

kýrios asthenē̂ poiḗsei antídikon autoû, kýrios hágios. mḕ kauchásthō ho phrónimos en tē̂i phronḗsei autoû, kaì mḕ kauchásthō ho dynatòs en tē̂i dynámei autoû, kaì mḕ kauchásthō ho ploúsios en tō̂i ploútōi autoû, all’ ḕ en toútōi kauchásthō ho kauchṓmenos, syníein kaì ginṓskein tòn kýrion kaì poieîn kríma kaì dikaiosýnēn en mésōi tē̂s gē̂s. kýrios anébē eis ouranoùs kaì ebróntēsen, autòs krineî ákra gē̂s kaì dídōsin ischỳn toîs basileûsin hēmō̂n kaì hypsṓsei kéras christoû autoû.

11
Καὶ κατέλιπον αὐτὸν ἐκεῖ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀπῆλθον εἰς Αρμαθαιμ, καὶ τὸ παιδάριον ἦν λειτουργῶν τῷ προσώπῳ κυρίου ἐνώπιον Ηλι τοῦ ἱερέως.

Kaì katélipon autòn ekeî enṓpion kyríou kaì apē̂lthon eis Armathaim, kaì tò paidárion ē̂n leitourgō̂n tō̂i prosṓpōi kyríou enṓpion Ēli toû hieréōs.

12
Καὶ οἱ υἱοὶ Ηλι τοῦ ἱερέως υἱοὶ λοιμοὶ οὐκ εἰδότες τὸν κύριον.

Kaì hoi hyioì Ēli toû hieréōs hyioì loimoì ouk eidótes tòn kýrion.

13
καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἱερέως παρὰ τοῦ λαοῦ, παντὸς τοῦ θύοντος· καὶ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέως, ὡς ἂν ἡψήθη τὸ κρέας, καὶ κρεάγρα τριόδους ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ,

kaì tò dikaíōma toû hieréōs parà toû laoû, pantòs toû thýontos: kaì ḗrcheto tò paidárion toû hieréōs, hōs àn hēpsḗthē tò kréas, kaì kreágra triódous en tē̂i cheirì autoû,

14
καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν εἰς τὸν λέβητα τὸν μέγαν ἢ εἰς τὸ χαλκίον ἢ εἰς τὴν κύθραν· πᾶν, ὃ ἐὰν ἀνέβη ἐν τῇ κρεάγρᾳ, ἐλάμβανεν ἑαυτῷ ὁ ἱερεύς· κατὰ τάδε ἐποίουν παντὶ Ισραηλ τοῖς ἐρχομένοις θῦσαι κυρίῳ ἐν Σηλωμ.

kaì epátaxen autḕn eis tòn lébēta tòn mégan ḕ eis tò chalkíon ḕ eis tḕn kýthran: pân, hò eàn anébē en tē̂i kreágrāi, elámbanen heautō̂i ho hiereús: katà táde epoíoun pantì Israēl toîs erchoménois thŷsai kyríōi en Sēlōm.

15
καὶ πρὶν θυμιαθῆναι τὸ στέαρ ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέως καὶ ἔλεγεν τῷ ἀνδρὶ τῷ θύοντι Δὸς κρέας ὀπτῆσαι τῷ ἱερεῖ, καὶ οὐ μὴ λάβω παρὰ σοῦ ἑϕθὸν ἐκ τοῦ λέβητος.

kaì prìn thymiathē̂nai tò stéar ḗrcheto tò paidárion toû hieréōs kaì élegen tō̂i andrì tō̂i thýonti Dòs kréas optē̂sai tō̂i hiereî, kaì ou mḕ lábō parà soû hephthòn ek toû lébētos.

16
καὶ ἔλεγεν ὁ ἀνὴρ ὁ θύων θυμιαθήτω πρῶτον, ὡς καθήκει, τὸ στέαρ, καὶ λαβὲ σεαυτῷ ἐκ πάντων, ὧν ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου. καὶ εἶπεν Οὐχί, ὅτι νῦν δώσεις, καὶ ἐὰν μή, λήμψομαι κραταιῶς.

kaì élegen ho anḕr ho thýōn thymiathḗtō prō̂ton, hōs kathḗkei, tò stéar, kaì labè seautō̂i ek pántōn, hō̂n epithymeî hē psychḗ sou. kaì eîpen Ouchí, hóti nŷn dṓseis, kaì eàn mḗ, lḗmpsomai krataiō̂s.

17
καὶ ἦν ἡ ἁμαρτία τῶν παιδαρίων ἐνώπιον κυρίου μεγάλη σϕόδρα, ὅτι ἠθέτουν τὴν θυσίαν κυρίου.

kaì ē̂n hē hamartía tō̂n paidaríōn enṓpion kyríou megálē sphódra, hóti ēthétoun tḕn thysían kyríou.

18
καὶ Σαμουηλ ἦν λειτουργῶν ἐνώπιον κυρίου παιδάριον περιεζωσμένον εϕουδ βαρ,

kaì Samouēl ē̂n leitourgō̂n enṓpion kyríou paidárion periezōsménon ephoud bar,

19
καὶ διπλοΐδα μικρὰν ἐποίησεν αὐτῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀνέϕερεν αὐτῷ ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν μετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς θῦσαι τὴν θυσίαν τῶν ἡμερῶν.

kaì diploḯda mikràn epoíēsen autō̂i hē mḗtēr autoû kaì anépheren autō̂i ex hēmerō̂n eis hēméras en tō̂i anabaínein autḕn metà toû andròs autē̂s thŷsai tḕn thysían tō̂n hēmerō̂n.

20
καὶ εὐλόγησεν Ηλι τὸν Ελκανα καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ λέγων ’Αποτείσαι σοι κύριος σπέρμα ἐκ τῆς γυναικὸς ταύτης ἀντὶ τοῦ χρέους, οὗ ἔχρησας τῷ κυρίῳ. καὶ ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ,

kaì eulógēsen Ēli tòn Elkana kaì tḕn gynaîka autoû légōn ’Apoteísai soi kýrios spérma ek tē̂s gynaikòs taútēs antì toû chréous, hoû échrēsas tō̂i kyríōi. kaì apē̂lthen ho ánthrōpos eis tòn tópon autoû,

21
καὶ ἐπεσκέψατο κύριος τὴν Ανναν, καὶ ἔτεκεν ἔτι τρεῖς υἱοὺς καὶ δύο θυγατέρας. καὶ ἐμεγαλύνθη τὸ παιδάριον Σαμουηλ ἐνώπιον κυρίου.

kaì epesképsato kýrios tḕn Annan, kaì éteken éti treîs hyioùs kaì dýo thygatéras. kaì emegalýnthē tò paidárion Samouēl enṓpion kyríou.

22
Καὶ Ηλι πρεσβύτης σϕόδρα· καὶ ἤκουσεν ἃ ἐποίουν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ,

Kaì Ēli presbýtēs sphódra: kaì ḗkousen hà epoíoun hoi hyioì autoû toîs hyioîs Israēl,

23
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ῞Ινα τί ποιεῖτε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὃ ἐγὼ ἀκούω ἐκ στόματος παντὸς τοῦ λαοῦ κυρίου;

kaì eîpen autoîs ῞Ina tí poieîte katà tò rhē̂ma toûto, hò egṑ akoúō ek stómatos pantòs toû laoû kyríou?

24
μή, τέκνα, ὅτι οὐκ ἀγαθὴ ἡ ἀκοή, ἣν ἐγὼ ἀκούω· μὴ ποιεῖτε οὕτως, ὅτι οὐκ ἀγαθαὶ αἱ ἀκοαί, ἃς ἐγὼ ἀκούω, τοῦ μὴ δουλεύειν λαὸν θεῷ.

mḗ, tékna, hóti ouk agathḕ hē akoḗ, hḕn egṑ akoúō: mḕ poieîte hoútōs, hóti ouk agathaì hai akoaí, hàs egṑ akoúō, toû mḕ douleúein laòn theō̂i.

25
ἐὰν ἁμαρτάνων ἁμάρτῃ ἀνὴρ εἰς ἄνδρα, καὶ προσεύξονται ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς κύριον· καὶ ἐὰν τῷ κυρίῳ ἁμάρτῃ, τίς προσεύξεται ὑπὲρ αὐτοῦ; καὶ οὐκ ἤκουον τῆς ϕωνῆς τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὅτι βουλόμενος ἐβούλετο κύριος διαϕθεῖραι αὐτούς.

eàn hamartánōn hamártēi anḕr eis ándra, kaì proseúxontai hypèr autoû pròs kýrion: kaì eàn tō̂i kyríōi hamártēi, tís proseúxetai hypèr autoû? kaì ouk ḗkouon tē̂s phōnē̂s toû patròs autō̂n, hóti boulómenos eboúleto kýrios diaphtheîrai autoús.

26
καὶ τὸ παιδάριον Σαμουηλ ἐπορεύετο καὶ ἐμεγαλύνετο καὶ ἀγαθὸν καὶ μετὰ κυρίου καὶ μετὰ ἀνθρώπων.

kaì tò paidárion Samouēl eporeúeto kaì emegalýneto kaì agathòn kaì metà kyríou kaì metà anthrṓpōn.

27
καὶ ἦλθεν ἄνθρωπος θεοῦ πρὸς Ηλι καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος ’Αποκαλυϕθεὶς ἀπεκαλύϕθην πρὸς οἶκον πατρός σου ὄντων αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δούλων τῷ οἴκῳ Φαραω

kaì ē̂lthen ánthrōpos theoû pròs Ēli kaì eîpen Táde légei kýrios ’Apokalyphtheìs apekalýphthēn pròs oîkon patrós sou óntōn autō̂n en gē̂i Aigýptōi doúlōn tō̂i oíkōi Pharaō

28
καὶ ἐξελεξάμην τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐκ πάντων τῶν σκήπτρων Ισραηλ ἐμοὶ ἱερατεύειν καὶ ἀναβαίνειν ἐπὶ θυσιαστήριόν μου καὶ θυμιᾶν θυμίαμα καὶ αἴρειν εϕουδ καὶ ἔδωκα τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου τὰ πάντα τοῦ πυρὸς υἱῶν Ισραηλ εἰς βρῶσιν·

kaì exelexámēn tòn oîkon toû patrós sou ek pántōn tō̂n skḗptrōn Israēl emoì hierateúein kaì anabaínein epì thysiastḗrión mou kaì thymiân thymíama kaì aírein ephoud kaì édōka tō̂i oíkōi toû patrós sou tà pánta toû pyròs hyiō̂n Israēl eis brō̂sin:

29
καὶ ἵνα τί ἐπέβλεψας ἐπὶ τὸ θυμίαμά μου καὶ εἰς τὴν θυσίαν μου ἀναιδεῖ ὀϕθαλμῷ καὶ ἐδόξασας τοὺς υἱούς σου ὑπὲρ ἐμὲ ἐνευλογεῖσθαι ἀπαρχῆς πάσης θυσίας Ισραηλ ἔμπροσθέν μου;

kaì hína tí epéblepsas epì tò thymíamá mou kaì eis tḕn thysían mou anaideî ophthalmō̂i kaì edóxasas toùs hyioús sou hypèr emè eneulogeîsthai aparchē̂s pásēs thysías Israēl émprosthén mou?

30
διὰ τοῦτο τάδε εἶπεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Εἶπα ‘Ο οἶκός σου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου διελεύσεται ἐνώπιόν μου ἕως αἰῶνος· καὶ νῦν ϕησιν κύριος Μηδαμῶς ἐμοί, ὅτι ἀλλ’ ἢ τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω, καὶ ὁ ἐξουθενῶν με ἀτιμωθήσεται.

dià toûto táde eîpen kýrios ho theòs Israēl Eîpa ‘O oîkós sou kaì ho oîkos toû patrós sou dieleúsetai enṓpión mou héōs aiō̂nos: kaì nŷn phēsin kýrios Mēdamō̂s emoí, hóti all’ ḕ toùs doxázontás me doxásō, kaì ho exouthenō̂n me atimōthḗsetai.

31
ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται καὶ ἐξολεθρεύσω τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ σπέρμα οἴκου πατρός σου,

idoù hēmérai érchontai kaì exolethreúsō tò spérma sou kaì tò spérma oíkou patrós sou,

32
καὶ οὐκ ἔσται σου πρεσβύτης ἐν οἴκῳ μου πάσας τὰς ἡμέρας·

kaì ouk éstai sou presbýtēs en oíkōi mou pásas tàs hēméras:

33
καὶ ἄνδρα οὐκ ἐξολεθρεύσω σοι ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου μου ἐκλιπεῖν τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ καταρρεῖν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ πᾶς περισσεύων οἴκου σου πεσοῦνται ἐν ῥομϕαίᾳ ἀνδρῶν.

kaì ándra ouk exolethreúsō soi apò toû thysiastēríou mou eklipeîn toùs ophthalmoùs autoû kaì katarreîn tḕn psychḕn autoû, kaì pâs perisseúōn oíkou sou pesoûntai en rhomphaíāi andrō̂n.

34
καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον, ὃ ἥξει ἐπὶ τοὺς δύο υἱούς σου τούτους Οϕνι καὶ Φινεες· ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀποθανοῦνται ἀμϕότεροι.

kaì toûtó soi tò sēmeîon, hò hḗxei epì toùs dýo hyioús sou toútous Ophni kaì Phinees: en hēmérāi miā̂i apothanoûntai amphóteroi.

35
καὶ ἀναστήσω ἐμαυτῷ ἱερέα πιστόν, ὃς πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰ ἐν τῇ ψυχῇ μου ποιήσει· καὶ οἰκοδομήσω αὐτῷ οἶκον πιστόν, καὶ διελεύσεται ἐνώπιον χριστοῦ μου πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì anastḗsō emautō̂i hieréa pistón, hòs pánta tà en tē̂i kardíāi mou kaì tà en tē̂i psychē̂i mou poiḗsei: kaì oikodomḗsō autō̂i oîkon pistón, kaì dieleúsetai enṓpion christoû mou pásas tàs hēméras.

36
καὶ ἔσται ὁ περισσεύων ἐν οἴκῳ σου ἥξει προσκυνεῖν αὐτῷ ὀβολοῦ ἀργυρίου λέγων Παράρριψόν με ἐπὶ μίαν τῶν ἱερατειῶν σου ϕαγεῖν ἄρτον.

kaì éstai ho perisseúōn en oíkōi sou hḗxei proskyneîn autō̂i oboloû argyríou légōn Parárripsón me epì mían tō̂n hierateiō̂n sou phageîn árton.