Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Samuel 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἀπῆλθεν, καὶ Ιωναθαν εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν.

kaì anéstē Dauid kaì apē̂lthen, kaì Iōnathan eisē̂lthen eis tḕn pólin.

2
Καὶ ἔρχεται Δαυιδ εἰς Νομβα πρὸς Αβιμελεχ τὸν ἱερέα. καὶ ἐξέστη Αβιμελεχ τῇ ἀπαντήσει αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί ὅτι σὺ μόνος καὶ οὐθεὶς μετὰ σοῦ;

Kaì érchetai Dauid eis Nomba pròs Abimelech tòn hieréa. kaì exéstē Abimelech tē̂i apantḗsei autoû kaì eîpen autō̂i Tí hóti sỳ mónos kaì outheìs metà soû?

3
καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ ἱερεῖ ‘Ο βασιλεὺς ἐντέταλταί μοι ῥῆμα σήμερον καὶ εἶπέν μοι Μηδεὶς γνώτω τὸ ῥῆμα, περὶ οὗ ἐγὼ ἀποστέλλω σε καὶ ὑπὲρ οὗ ἐντέταλμαί σοι· καὶ τοῖς παιδαρίοις διαμεμαρτύρημαι ἐν τῷ τόπῳ τῷ λεγομένῳ θεοῦ πίστις, Φελλανι Αλεμωνι·

kaì eîpen Dauid tō̂i hiereî ‘O basileùs entétaltaí moi rhē̂ma sḗmeron kaì eîpén moi Mēdeìs gnṓtō tò rhē̂ma, perì hoû egṑ apostéllō se kaì hypèr hoû entétalmaí soi: kaì toîs paidaríois diamemartýrēmai en tō̂i tópōi tō̂i legoménōi theoû pístis, Phellani Alemōni:

4
καὶ νῦν εἰ εἰσὶν ὑπὸ τὴν χεῖρά σου πέντε ἄρτοι, δὸς εἰς χεῖρά μου τὸ εὑρεθέν.

kaì nŷn ei eisìn hypò tḕn cheîrá sou pénte ártoi, dòs eis cheîrá mou tò heurethén.

5
καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἱερεὺς τῷ Δαυιδ καὶ εἶπεν Οὐκ εἰσὶν ἄρτοι βέβηλοι ὑπὸ τὴν χεῖρά μου, ὅτι ἀλλ’ ἢ ἄρτοι ἅγιοι εἰσίν· εἰ πεϕυλαγμένα τὰ παιδάριά ἐστιν ἀπὸ γυναικός, καὶ ϕάγεται.

kaì apekríthē ho hiereùs tō̂i Dauid kaì eîpen Ouk eisìn ártoi bébēloi hypò tḕn cheîrá mou, hóti all’ ḕ ártoi hágioi eisín: ei pephylagména tà paidáriá estin apò gynaikós, kaì phágetai.

6
καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ τῷ ἱερεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ ’Αλλὰ ἀπὸ γυναικὸς ἀπεσχήμεθα ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· ἐν τῷ ἐξελθεῖν με εἰς ὁδὸν γέγονε πάντα τὰ παιδάρια ἡγνισμένα, καὶ αὐτὴ ἡ ὁδὸς βέβηλος, διότι ἁγιασθήσεται σήμερον διὰ τὰ σκεύη μου.

kaì apekríthē Dauid tō̂i hiereî kaì eîpen autō̂i ’Allà apò gynaikòs apeschḗmetha echthès kaì trítēn hēméran: en tō̂i exeltheîn me eis hodòn gégone pánta tà paidária hēgnisména, kaì autḕ hē hodòs bébēlos, dióti hagiasthḗsetai sḗmeron dià tà skeúē mou.

7
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Αβιμελεχ ὁ ἱερεὺς τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως, ὅτι οὐκ ἦν ἐκεῖ ἄρτος ὅτι ἀλλ’ ἢ ἄρτοι τοῦ προσώπου οἱ ἀϕῃρημένοι ἐκ προσώπου κυρίου παρατεθῆναι ἄρτον θερμὸν ᾗ ἡμέρᾳ ἔλαβεν αὐτούς.

kaì édōken autō̂i Abimelech ho hiereùs toùs ártous tē̂s prothéseōs, hóti ouk ē̂n ekeî ártos hóti all’ ḕ ártoi toû prosṓpou hoi aphēirēménoi ek prosṓpou kyríou paratethē̂nai árton thermòn hē̂i hēmérāi élaben autoús.

8
καὶ ἐκεῖ ἦν ἓν τῶν παιδαρίων τοῦ Σαουλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συνεχόμενος νεεσσαραν ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὄνομα αὐτῷ Δωηκ ὁ Σύρος νέμων τὰς ἡμιόνους Σαουλ.

kaì ekeî ē̂n hèn tō̂n paidaríōn toû Saoul en tē̂i hēmérāi ekeínēi synechómenos neessaran enṓpion kyríou, kaì ónoma autō̂i Dōēk ho Sýros némōn tàs hēmiónous Saoul.

9
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβιμελεχ ’Ιδὲ εἰ ἔστιν ἐνταῦθα ὑπὸ τὴν χεῖρά σου δόρυ ἢ ῥομϕαία, ὅτι τὴν ῥομϕαίαν μου καὶ τὰ σκεύη οὐκ εἴληϕα ἐν τῇ χειρί μου, ὅτι ἦν τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως κατὰ σπουδήν.

kaì eîpen Dauid pròs Abimelech ’Idè ei éstin entaûtha hypò tḕn cheîrá sou dóry ḕ rhomphaía, hóti tḕn rhomphaían mou kaì tà skeúē ouk eílēpha en tē̂i cheirí mou, hóti ē̂n tò rhē̂ma toû basiléōs katà spoudḗn.

10
καὶ εἶπεν ὁ ἱερεύς ’Ιδοὺ ἡ ῥομϕαία Γολιαθ τοῦ ἀλλοϕύλου, ὃν ἐπάταξας ἐν τῇ κοιλάδι Ηλα, καὶ αὐτὴ ἐνειλημένη ἐν ἱματίῳ· εἰ ταύτην λήμψῃ σεαυτῷ, λαβέ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἑτέρα πάρεξ ταύτης ἐνταῦθα. καὶ εἶπεν Δαυιδ ’Ιδοὺ οὐκ ἔστιν ὥσπερ αὐτή, δός μοι αὐτήν.

kaì eîpen ho hiereús ’Idoù hē rhomphaía Goliath toû allophýlou, hòn epátaxas en tē̂i koiládi Ēla, kaì autḕ eneilēménē en himatíōi: ei taútēn lḗmpsēi seautō̂i, labé, hóti ouk éstin hetéra párex taútēs entaûtha. kaì eîpen Dauid ’Idoù ouk éstin hṓsper autḗ, dós moi autḗn.

11
καὶ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ· καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἔϕυγεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ προσώπου Σαουλ. Καὶ ἦλθεν Δαυιδ πρὸς Αγχους βασιλέα Γεθ.

kaì édōken autḕn autō̂i: kaì anéstē Dauid kaì éphygen en tē̂i hēmérāi ekeínēi ek prosṓpou Saoul. Kaì ē̂lthen Dauid pròs Anchous basiléa Geth.

12
καὶ εἶπαν οἱ παῖδες Αγχους πρὸς αὐτόν Οὐχὶ οὗτος Δαυιδ ὁ βασιλεὺς τῆς γῆς; οὐχὶ τούτῳ ἐξῆρχον αἱ χορεύουσαι λέγουσαι ’Επάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ;

kaì eîpan hoi paîdes Anchous pròs autón Ouchì hoûtos Dauid ho basileùs tē̂s gē̂s? ouchì toútōi exē̂rchon hai choreúousai légousai ’Epátaxen Saoul en chiliásin autoû kaì Dauid en myriásin autoû?

13
καὶ ἔθετο Δαυιδ τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐϕοβήθη σϕόδρα ἀπὸ προσώπου Αγχους βασιλέως Γεθ.

kaì étheto Dauid tà rhḗmata en tē̂i kardíāi autoû kaì ephobḗthē sphódra apò prosṓpou Anchous basiléōs Geth.

14
καὶ ἠλλοίωσεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ προσεποιήσατο ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐτυμπάνιζεν ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς πόλεως καὶ παρεϕέρετο ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ τὰς θύρας τῆς πύλης, καὶ τὰ σίελα αὐτοῦ κατέρρει ἐπὶ τὸν πώγωνα αὐτοῦ.

kaì ēlloíōsen tò prósōpon autoû enṓpion autoû kaì prosepoiḗsato en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì etympánizen epì taîs thýrais tē̂s póleōs kaì parephéreto en taîs chersìn autoû kaì épipten epì tàs thýras tē̂s pýlēs, kaì tà síela autoû katérrei epì tòn pṓgōna autoû.

15
καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ ’Ιδοὺ ἴδετε ἄνδρα ἐπίλημπτον· ἵνα τί εἰσηγάγετε αὐτὸν πρός με;

kaì eîpen Anchous pròs toùs paîdas autoû ’Idoù ídete ándra epílēmpton: hína tí eisēgágete autòn prós me?

16
ἦ ἐλαττοῦμαι ἐπιλήμπτων ἐγώ, ὅτι εἰσαγειόχατε αὐτὸν ἐπιλημπτεύεσθαι πρός με; οὗτος οὐκ εἰσελεύσεται εἰς οἰκίαν.

ē̂ elattoûmai epilḗmptōn egṓ, hóti eisageióchate autòn epilēmpteúesthai prós me? hoûtos ouk eiseleúsetai eis oikían.