Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Samuel 22

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν Δαυιδ καὶ διεσώθη καὶ ἔρχεται εἰς τὸ σπήλαιον τὸ Οδολλαμ. καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ καταβαίνουσιν πρὸς αὐτὸν ἐκεῖ.

Kaì apē̂lthen ekeîthen Dauid kaì diesṓthē kaì érchetai eis tò spḗlaion tò Odollam. kaì akoúousin hoi adelphoì autoû kaì ho oîkos toû patròs autoû kaì katabaínousin pròs autòn ekeî.

2
καὶ συνήγοντο πρὸς αὐτὸν πᾶς ἐν ἀνάγκῃ καὶ πᾶς ὑπόχρεως καὶ πᾶς κατώδυνος ψυχῇ, καὶ ἦν ἐπ’ αὐτῶν ἡγούμενος· καὶ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ ὡς τετρακόσιοι ἄνδρες.

kaì synḗgonto pròs autòn pâs en anánkēi kaì pâs hypóchreōs kaì pâs katṓdynos psychē̂i, kaì ē̂n ep’ autō̂n hēgoúmenos: kaì ē̂san met’ autoû hōs tetrakósioi ándres.

3
καὶ ἀπῆλθεν Δαυιδ ἐκεῖθεν εἰς Μασσηϕα τῆς Μωαβ καὶ εἶπεν πρὸς βασιλέα Μωαβ Γινέσθωσαν δὴ ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου παρὰ σοί, ἕως ὅτου γνῶ τί ποιήσει μοι ὁ θεός.

kaì apē̂lthen Dauid ekeîthen eis Massēpha tē̂s Mōab kaì eîpen pròs basiléa Mōab Ginésthōsan dḕ ho patḗr mou kaì hē mḗtēr mou parà soí, héōs hótou gnō̂ tí poiḗsei moi ho theós.

4
καὶ παρεκάλεσεν τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως Μωαβ, καὶ κατῴκουν μετ’ αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας ὄντος τοῦ Δαυιδ ἐν τῇ περιοχῇ.

kaì parekálesen tò prósōpon toû basiléōs Mōab, kaì katṓikoun met’ autoû pásas tàs hēméras óntos toû Dauid en tē̂i periochē̂i.

5
καὶ εἶπεν Γαδ ὁ προϕήτης πρὸς Δαυιδ Μὴ κάθου ἐν τῇ περιοχῇ, πορεύου καὶ ἥξεις εἰς γῆν Ιουδα. καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ ἦλθεν καὶ ἐκάθισεν ἐν πόλει Σαριχ.

kaì eîpen Gad ho prophḗtēs pròs Dauid Mḕ káthou en tē̂i periochē̂i, poreúou kaì hḗxeis eis gē̂n Iouda. kaì eporeúthē Dauid kaì ē̂lthen kaì ekáthisen en pólei Sarich.

6
Καὶ ἤκουσεν Σαουλ ὅτι ἔγνωσται Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ· καὶ Σαουλ ἐκάθητο ἐν τῷ βουνῷ ὑπὸ τὴν ἄρουραν τὴν ἐν Ραμα, καὶ τὸ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ παρειστήκεισαν αὐτῷ.

Kaì ḗkousen Saoul hóti égnōstai Dauid kaì hoi ándres hoi met’ autoû: kaì Saoul ekáthēto en tō̂i bounō̂i hypò tḕn árouran tḕn en Rama, kaì tò dóry en tē̂i cheirì autoû, kaì pántes hoi paîdes autoû pareistḗkeisan autō̂i.

7
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς παρεστηκότας αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Ακούσατε δή, υἱοὶ Βενιαμιν· εἰ ἀληθῶς πᾶσιν ὑμῖν δώσει ὁ υἱὸς Ιεσσαι ἀγροὺς καὶ ἀμπελῶνας καὶ πάντας ὑμᾶς τάξει ἑκατοντάρχους καὶ χιλιάρχους;

kaì eîpen Saoul pròs toùs paîdas autoû toùs parestēkótas autō̂i kaì eîpen autoîs ’Akoúsate dḗ, hyioì Beniamin: ei alēthō̂s pâsin hymîn dṓsei ho hyiòs Iessai agroùs kaì ampelō̂nas kaì pántas hymâs táxei hekatontárchous kaì chiliárchous?

8
ὅτι σύγκεισθε πάντες ὑμεῖς ἐπ’ ἐμέ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου ἐν τῷ διαθέσθαι τὸν υἱόν μου διαθήκην μετὰ τοῦ υἱοῦ Ιεσσαι, καὶ οὐκ ἔστιν πονῶν περὶ ἐμοῦ ἐξ ὑμῶν καὶ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου ὅτι ἐπήγειρεν ὁ υἱός μου τὸν δοῦλόν μου ἐπ’ ἐμὲ εἰς ἐχθρὸν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.

hóti sýnkeisthe pántes hymeîs ep’ emé, kaì ouk éstin ho apokalýptōn tò ōtíon mou en tō̂i diathésthai tòn hyión mou diathḗkēn metà toû hyioû Iessai, kaì ouk éstin ponō̂n perì emoû ex hymō̂n kaì apokalýptōn tò ōtíon mou hóti epḗgeiren ho hyiós mou tòn doûlón mou ep’ emè eis echthròn hōs hē hēméra haútē.

9
καὶ ἀποκρίνεται Δωηκ ὁ Σύρος ὁ καθεστηκὼς ἐπὶ τὰς ἡμιόνους Σαουλ καὶ εἶπεν ‘Εόρακα τὸν υἱὸν Ιεσσαι παραγινόμενον εἰς Νομβα πρὸς Αβιμελεχ υἱὸν Αχιτωβ τὸν ἱερέα,

kaì apokrínetai Dōēk ho Sýros ho kathestēkṑs epì tàs hēmiónous Saoul kaì eîpen ‘Eóraka tòn hyiòn Iessai paraginómenon eis Nomba pròs Abimelech hyiòn Achitōb tòn hieréa,

10
καὶ ἠρώτα αὐτῷ διὰ τοῦ θεοῦ καὶ ἐπισιτισμὸν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ τὴν ῥομϕαίαν Γολιαδ τοῦ ἀλλοϕύλου ἔδωκεν αὐτῷ.

kaì ērṓta autō̂i dià toû theoû kaì episitismòn édōken autō̂i kaì tḕn rhomphaían Goliad toû allophýlou édōken autō̂i.

11
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καλέσαι τὸν Αβιμελεχ υἱὸν Αχιτωβ καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς τοὺς ἐν Νομβα, καὶ παρεγένοντο πάντες πρὸς τὸν βασιλέα.

kaì apésteilen ho basileùs kalésai tòn Abimelech hyiòn Achitōb kaì pántas toùs hyioùs toû patròs autoû toùs hiereîs toùs en Nomba, kaì paregénonto pántes pròs tòn basiléa.

12
καὶ εἶπεν Σαουλ ῎Ακουε δή, υἱὲ Αχιτωβ. καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ἐγώ· λάλει, κύριε.

kaì eîpen Saoul ῎Akoue dḗ, hyiè Achitōb. kaì eîpen ’Idoù egṓ: lálei, kýrie.

13
καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαουλ ῞Ινα τί συνέθου κατ’ ἐμοῦ σὺ καὶ ὁ υἱὸς Ιεσσαι δοῦναί σε αὐτῷ ἄρτον καὶ ῥομϕαίαν καὶ ἐρωτᾶν αὐτῷ διὰ τοῦ θεοῦ θέσθαι αὐτὸν ἐπ’ ἐμὲ εἰς ἐχθρὸν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη;

kaì eîpen autō̂i Saoul ῞Ina tí synéthou kat’ emoû sỳ kaì ho hyiòs Iessai doûnaí se autō̂i árton kaì rhomphaían kaì erōtân autō̂i dià toû theoû thésthai autòn ep’ emè eis echthròn hōs hē hēméra haútē?

14
καὶ ἀπεκρίθη τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπεν Καὶ τίς ἐν πᾶσιν τοῖς δούλοις σου ὡς Δαυιδ πιστὸς καὶ γαμβρὸς τοῦ βασιλέως καὶ ἄρχων παντὸς παραγγέλματός σου καὶ ἔνδοξος ἐν τῷ οἴκῳ σου;

kaì apekríthē tō̂i basileî kaì eîpen Kaì tís en pâsin toîs doúlois sou hōs Dauid pistòs kaì gambròs toû basiléōs kaì árchōn pantòs parangélmatós sou kaì éndoxos en tō̂i oíkōi sou?

15
ἦ σήμερον ἦργμαι ἐρωτᾶν αὐτῷ διὰ τοῦ θεοῦ; μηδαμῶς. μὴ δότω ὁ βασιλεὺς κατὰ τοῦ δούλου αὐτοῦ λόγον καὶ ἐϕ’ ὅλον τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, ὅτι οὐκ ᾔδει ὁ δοῦλος ὁ σὸς ἐν πᾶσιν τούτοις ῥῆμα μικρὸν ἢ μέγα.

ē̂ sḗmeron ē̂rgmai erōtân autō̂i dià toû theoû? mēdamō̂s. mḕ dótō ho basileùs katà toû doúlou autoû lógon kaì eph’ hólon tòn oîkon toû patrós mou, hóti ouk ḗidei ho doûlos ho sòs en pâsin toútois rhē̂ma mikròn ḕ méga.

16
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Σαουλ θανάτῳ ἀποθανῇ, Αβιμελεχ, σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου.

kaì eîpen ho basileùs Saoul thanátōi apothanē̂i, Abimelech, sỳ kaì pâs ho oîkos toû patrós sou.

17
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παρατρέχουσιν τοῖς ἐϕεστηκόσιν ἐπ’ αὐτόν Προσαγάγετε καὶ θανατοῦτε τοὺς ἱερεῖς τοῦ κυρίου, ὅτι ἡ χεὶρ αὐτῶν μετὰ Δαυιδ, καὶ ὅτι ἔγνωσαν ὅτι ϕεύγει αὐτός, καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν τὸ ὠτίον μου. καὶ οὐκ ἐβουλήθησαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως ἐπενεγκεῖν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἀπαντῆσαι εἰς τοὺς ἱερεῖς κυρίου.

kaì eîpen ho basileùs toîs paratréchousin toîs ephestēkósin ep’ autón Prosagágete kaì thanatoûte toùs hiereîs toû kyríou, hóti hē cheìr autō̂n metà Dauid, kaì hóti égnōsan hóti pheúgei autós, kaì ouk apekálypsan tò ōtíon mou. kaì ouk eboulḗthēsan hoi paîdes toû basiléōs epenenkeîn tàs cheîras autō̂n apantē̂sai eis toùs hiereîs kyríou.

18
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δωηκ ’Επιστρέϕου σὺ καὶ ἀπάντα εἰς τοὺς ἱερεῖς. καὶ ἐπεστράϕη Δωηκ ὁ Σύρος καὶ ἐθανάτωσεν τοὺς ἱερεῖς κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, τριακοσίους καὶ πέντε ἄνδρας, πάντας αἴροντας εϕουδ.

kaì eîpen ho basileùs tō̂i Dōēk ’Epistréphou sỳ kaì apánta eis toùs hiereîs. kaì epestráphē Dōēk ho Sýros kaì ethanátōsen toùs hiereîs kyríou en tē̂i hēmérāi ekeínēi, triakosíous kaì pénte ándras, pántas aírontas ephoud.

19
καὶ τὴν Νομβα τὴν πόλιν τῶν ἱερέων ἐπάταξεν ἐν στόματι ῥομϕαίας ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός, ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ μόσχου καὶ ὄνου καὶ προβάτου.

kaì tḕn Nomba tḕn pólin tō̂n hieréōn epátaxen en stómati rhomphaías apò andròs héōs gynaikós, apò nēpíou héōs thēlázontos kaì móschou kaì ónou kaì probátou.

20
καὶ διασῴζεται υἱὸς εἷς τῷ Αβιμελεχ υἱῷ Αχιτωβ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Αβιαθαρ, καὶ ἔϕυγεν ὀπίσω Δαυιδ.

kaì diasṓizetai hyiòs heîs tō̂i Abimelech hyiō̂i Achitōb, kaì ónoma autō̂i Abiathar, kaì éphygen opísō Dauid.

21
καὶ ἀπήγγειλεν Αβιαθαρ τῷ Δαυιδ ὅτι ἐθανάτωσεν Σαουλ πάντας τοὺς ἱερεῖς τοῦ κυρίου.

kaì apḗngeilen Abiathar tō̂i Dauid hóti ethanátōsen Saoul pántas toùs hiereîs toû kyríou.

22
καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ Αβιαθαρ ῎Ηιδειν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὅτι Δωηκ ὁ Σύρος ὅτι ἀπαγγέλλων ἀπαγγελεῖ τῷ Σαουλ· ἐγώ εἰμι αἴτιος τῶν ψυχῶν οἴκου τοῦ πατρός σου·

kaì eîpen Dauid tō̂i Abiathar ῎Ēidein en tē̂i hēmérāi ekeínēi hóti Dōēk ho Sýros hóti apangéllōn apangeleî tō̂i Saoul: egṓ eimi aítios tō̂n psychō̂n oíkou toû patrós sou:

23
κάθου μετ’ ἐμοῦ, μὴ ϕοβοῦ, ὅτι οὗ ἐὰν ζητῶ τῇ ψυχῇ μου τόπον, ζητήσω καὶ τῇ ψυχῇ σου, ὅτι πεϕύλαξαι σὺ παρ’ ἐμοί.

káthou met’ emoû, mḕ phoboû, hóti hoû eàn zētō̂ tē̂i psychē̂i mou tópon, zētḗsō kaì tē̂i psychē̂i sou, hóti pephýlaxai sỳ par’ emoí.