Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Δαυιδ λέγοντες ’Ιδοὺ οἱ ἀλλόϕυλοι πολεμοῦσιν ἐν τῇ Κεϊλα, καὶ αὐτοὶ διαρπάζουσιν, καταπατοῦσιν τοὺς ἅλω.

Kaì apēngélē tō̂i Dauid légontes ’Idoù hoi allóphyloi polemoûsin en tē̂i Keïla, kaì autoì diarpázousin, katapatoûsin toùs hálō.

2
καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ κυρίου λέγων Εἰ πορευθῶ καὶ πατάξω τοὺς ἀλλοϕύλους τούτους; καὶ εἶπεν κύριος Πορεύου καὶ πατάξεις ἐν τοῖς ἀλλοϕύλοις τούτοις καὶ σώσεις τὴν Κεϊλα.

kaì epērṓtēsen Dauid dià toû kyríou légōn Ei poreuthō̂ kaì patáxō toùs allophýlous toútous? kaì eîpen kýrios Poreúou kaì patáxeis en toîs allophýlois toútois kaì sṓseis tḕn Keïla.

3
καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες τοῦ Δαυιδ πρὸς αὐτόν ’Ιδοὺ ἡμεῖς ἐνταῦθα ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ϕοβούμεθα, καὶ πῶς ἔσται ἐὰν πορευθῶμεν εἰς Κεϊλα; εἰς τὰ σκῦλα τῶν ἀλλοϕύλων εἰσπορευσόμεθα.

kaì eîpan hoi ándres toû Dauid pròs autón ’Idoù hēmeîs entaûtha en tē̂i Ioudaíāi phoboúmetha, kaì pō̂s éstai eàn poreuthō̂men eis Keïla? eis tà skŷla tō̂n allophýlōn eisporeusómetha.

4
καὶ προσέθετο Δαυιδ ἐρωτῆσαι ἔτι διὰ τοῦ κυρίου, καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ’Ανάστηθι καὶ κατάβηθι εἰς Κεϊλα, ὅτι ἐγὼ παραδίδωμι τοὺς ἀλλοϕύλους εἰς χεῖράς σου.

kaì prosétheto Dauid erōtē̂sai éti dià toû kyríou, kaì apekríthē autō̂i kýrios kaì eîpen pròs autón ’Anástēthi kaì katábēthi eis Keïla, hóti egṑ paradídōmi toùs allophýlous eis cheîrás sou.

5
καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ εἰς Κεϊλα καὶ ἐπολέμησεν ἐν τοῖς ἀλλοϕύλοις, καὶ ἔϕυγον ἐκ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἀπήγαγεν τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔσωσεν Δαυιδ τοὺς κατοικοῦντας Κεϊλα.

kaì eporeúthē Dauid kaì hoi ándres hoi met’ autoû eis Keïla kaì epolémēsen en toîs allophýlois, kaì éphygon ek prosṓpou autoû, kaì apḗgagen tà ktḗnē autō̂n kaì epátaxen en autoîs plēgḕn megálēn, kaì ésōsen Dauid toùs katoikoûntas Keïla.

6
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ϕυγεῖν Αβιαθαρ υἱὸν Αβιμελεχ πρὸς Δαυιδ καὶ αὐτὸς μετὰ Δαυιδ εἰς Κεϊλα κατέβη ἔχων εϕουδ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

Kaì egéneto en tō̂i phygeîn Abiathar hyiòn Abimelech pròs Dauid kaì autòs metà Dauid eis Keïla katébē échōn ephoud en tē̂i cheirì autoû.

7
καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαουλ ὅτι ἥκει Δαυιδ εἰς Κεϊλα, καὶ εἶπεν Σαουλ Πέπρακεν αὐτὸν ὁ θεὸς εἰς χεῖράς μου, ὅτι ἀποκέκλεισται εἰσελθὼν εἰς πόλιν θυρῶν καὶ μοχλῶν.

kaì apēngélē tō̂i Saoul hóti hḗkei Dauid eis Keïla, kaì eîpen Saoul Pépraken autòn ho theòs eis cheîrás mou, hóti apokékleistai eiselthṑn eis pólin thyrō̂n kaì mochlō̂n.

8
καὶ παρήγγειλεν Σαουλ παντὶ τῷ λαῷ εἰς πόλεμον καταβαίνειν εἰς Κεϊλα συνέχειν τὸν Δαυιδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ.

kaì parḗngeilen Saoul pantì tō̂i laō̂i eis pólemon katabaínein eis Keïla synéchein tòn Dauid kaì toùs ándras autoû.

9
καὶ ἔγνω Δαυιδ ὅτι οὐ παρασιωπᾷ Σαουλ περὶ αὐτοῦ τὴν κακίαν, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβιαθαρ τὸν ἱερέα Προσάγαγε τὸ εϕουδ κυρίου.

kaì égnō Dauid hóti ou parasiōpā̂i Saoul perì autoû tḕn kakían, kaì eîpen Dauid pròs Abiathar tòn hieréa Proságage tò ephoud kyríou.

10
καὶ εἶπεν Δαυιδ Κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ἀκούων ἀκήκοεν ὁ δοῦλός σου ὅτι ζητεῖ Σαουλ ἐλθεῖν ἐπὶ Κεϊλα διαϕθεῖραι τὴν πόλιν δι’ ἐμέ.

kaì eîpen Dauid Kýrie ho theòs Israēl, akoúōn akḗkoen ho doûlós sou hóti zēteî Saoul eltheîn epì Keïla diaphtheîrai tḕn pólin di’ emé.

11
εἰ ἀποκλεισθήσεται; καὶ νῦν εἰ καταβήσεται Σαουλ, καθὼς ἤκουσεν ὁ δοῦλός σου; κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ἀπάγγειλον τῷ δούλῳ σου. καὶ εἶπεν κύριος ’Αποκλεισθήσεται.

ei apokleisthḗsetai? kaì nŷn ei katabḗsetai Saoul, kathṑs ḗkousen ho doûlós sou? kýrie ho theòs Israēl, apángeilon tō̂i doúlōi sou. kaì eîpen kýrios ’Apokleisthḗsetai.

13
καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ ὡς τετρακόσιοι καὶ ἐξῆλθον ἐκ Κεϊλα καὶ ἐπορεύοντο οὗ ἐὰν ἐπορεύθησαν· καὶ τῷ Σαουλ ἀπηγγέλη ὅτι διασέσωται Δαυιδ ἐκ Κεϊλα, καὶ ἀνῆκεν τοῦ ἐξελθεῖν.

kaì anéstē Dauid kaì hoi ándres hoi met’ autoû hōs tetrakósioi kaì exē̂lthon ek Keïla kaì eporeúonto hoû eàn eporeúthēsan: kaì tō̂i Saoul apēngélē hóti diasésōtai Dauid ek Keïla, kaì anē̂ken toû exeltheîn.

14
Καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν Μασερεμ ἐν τοῖς στενοῖς καὶ ἐκάθητο ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ ὄρει Ζιϕ ἐν τῇ γῇ τῇ αὐχμώδει· καὶ ἐζήτει αὐτὸν Σαουλ πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ.

Kaì ekáthisen Dauid en tē̂i erḗmōi en Maserem en toîs stenoîs kaì ekáthēto en tē̂i erḗmōi en tō̂i órei Ziph en tē̂i gē̂i tē̂i auchmṓdei: kaì ezḗtei autòn Saoul pásas tàs hēméras, kaì ou parédōken autòn kýrios eis tàs cheîras autoû.

15
καὶ εἶδεν Δαυιδ ὅτι ἐξέρχεται Σαουλ τοῦ ζητεῖν τὸν Δαυιδ· καὶ Δαυιδ ἐν τῷ ὄρει τῷ αὐχμώδει ἐν τῇ Καινῇ Ζιϕ.

kaì eîden Dauid hóti exérchetai Saoul toû zēteîn tòn Dauid: kaì Dauid en tō̂i órei tō̂i auchmṓdei en tē̂i Kainē̂i Ziph.

16
καὶ ἀνέστη Ιωναθαν υἱὸς Σαουλ καὶ ἐπορεύθη πρὸς Δαυιδ εἰς Καινὴν καὶ ἐκραταίωσεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐν κυρίῳ.

kaì anéstē Iōnathan hyiòs Saoul kaì eporeúthē pròs Dauid eis Kainḕn kaì ekrataíōsen tàs cheîras autoû en kyríōi.

17
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Μὴ ϕοβοῦ, ὅτι οὐ μὴ εὕρῃ σε ἡ χεὶρ Σαουλ τοῦ πατρός μου, καὶ σὺ βασιλεύσεις ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἐγὼ ἔσομαί σοι εἰς δεύτερον· καὶ Σαουλ ὁ πατήρ μου οἶδεν οὕτως.

kaì eîpen pròs autón Mḕ phoboû, hóti ou mḕ heúrēi se hē cheìr Saoul toû patrós mou, kaì sỳ basileúseis epì Israēl, kaì egṑ ésomaí soi eis deúteron: kaì Saoul ho patḗr mou oîden hoútōs.

18
καὶ διέθεντο ἀμϕότεροι διαθήκην ἐνώπιον κυρίου. καὶ ἐκάθητο Δαυιδ ἐν Καινῇ, καὶ Ιωναθαν ἀπῆλθεν εἰς οἶκον αὐτοῦ.

kaì diéthento amphóteroi diathḗkēn enṓpion kyríou. kaì ekáthēto Dauid en Kainē̂i, kaì Iōnathan apē̂lthen eis oîkon autoû.

19
Καὶ ἀνέβησαν οἱ Ζιϕαῖοι ἐκ τῆς αὐχμώδους πρὸς Σαουλ ἐπὶ τὸν βουνὸν λέγοντες Οὐκ ἰδοὺ Δαυιδ κέκρυπται παρ’ ἡμῖν ἐν Μεσσαρα ἐν τοῖς στενοῖς ἐν τῇ Καινῇ ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Εχελα τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ Ιεσσαιμουν;

Kaì anébēsan hoi Ziphaîoi ek tē̂s auchmṓdous pròs Saoul epì tòn bounòn légontes Ouk idoù Dauid kékryptai par’ hēmîn en Messara en toîs stenoîs en tē̂i Kainē̂i en tō̂i bounō̂i toû Echela toû ek dexiō̂n toû Iessaimoun?

20
καὶ νῦν πᾶν τὸ πρὸς ψυχὴν τοῦ βασιλέως εἰς κατάβασιν καταβαινέτω πρὸς ἡμᾶς· κεκλείκασιν αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.

kaì nŷn pân tò pròs psychḕn toû basiléōs eis katábasin katabainétō pròs hēmâs: kekleíkasin autòn eis tàs cheîras toû basiléōs.

21
καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαουλ Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ, ὅτι ἐπονέσατε περὶ ἐμοῦ·

kaì eîpen autoîs Saoul Eulogēménoi hymeîs tō̂i kyríōi, hóti eponésate perì emoû:

22
πορεύθητε δὴ καὶ ἑτοιμάσατε ἔτι καὶ γνῶτε τὸν τόπον αὐτοῦ, οὗ ἔσται ὁ ποὺς αὐτοῦ, ἐν τάχει ἐκεῖ οὗ εἴπατε, μήποτε πανουργεύσηται·

poreúthēte dḕ kaì hetoimásate éti kaì gnō̂te tòn tópon autoû, hoû éstai ho poùs autoû, en táchei ekeî hoû eípate, mḗpote panourgeúsētai:

23
καὶ ἴδετε καὶ γνῶτε, καὶ πορευσόμεθα μεθ’ ὑμῶν, καὶ ἔσται εἰ ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐξερευνήσω αὐτὸν ἐν πάσαις χιλιάσιν Ιουδα.

kaì ídete kaì gnō̂te, kaì poreusómetha meth’ hymō̂n, kaì éstai ei éstin epì tē̂s gē̂s, kaì exereunḗsō autòn en pásais chiliásin Iouda.

24
καὶ ἀνέστησαν οἱ Ζιϕαῖοι καὶ ἐπορεύθησαν ἔμπροσθεν Σαουλ· καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ Μααν καθ’ ἑσπέραν ἐκ δεξιῶν τοῦ Ιεσσαιμουν.

kaì anéstēsan hoi Ziphaîoi kaì eporeúthēsan émprosthen Saoul: kaì Dauid kaì hoi ándres autoû en tē̂i erḗmōi tē̂i Maan kath’ hespéran ek dexiō̂n toû Iessaimoun.

25
καὶ ἐπορεύθη Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ζητεῖν αὐτόν· καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Δαυιδ, καὶ κατέβη εἰς τὴν πέτραν τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ Μααν· καὶ ἤκουσεν Σαουλ καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω Δαυιδ εἰς τὴν ἔρημον Μααν.

kaì eporeúthē Saoul kaì hoi ándres autoû zēteîn autón: kaì apḗngeilan tō̂i Dauid, kaì katébē eis tḕn pétran tḕn en tē̂i erḗmōi Maan: kaì ḗkousen Saoul kaì katedíōxen opísō Dauid eis tḕn érēmon Maan.

26
καὶ πορεύονται Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐκ μέρους τοῦ ὄρους τούτου, καὶ ἦν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐκ μέρους τοῦ ὄρους τούτου· καὶ ἦν Δαυιδ σκεπαζόμενος πορεύεσθαι ἀπὸ προσώπου Σαουλ, καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ παρενέβαλον ἐπὶ Δαυιδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ συλλαβεῖν αὐτούς.

kaì poreúontai Saoul kaì hoi ándres autoû ek mérous toû órous toútou, kaì ē̂n Dauid kaì hoi ándres autoû ek mérous toû órous toútou: kaì ē̂n Dauid skepazómenos poreúesthai apò prosṓpou Saoul, kaì Saoul kaì hoi ándres autoû parenébalon epì Dauid kaì toùs ándras autoû syllabeîn autoús.

27
καὶ ἄγγελος πρὸς Σαουλ ἦλθεν λέγων Σπεῦδε καὶ δεῦρο, ὅτι ἐπέθεντο οἱ ἀλλόϕυλοι ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì ángelos pròs Saoul ē̂lthen légōn Speûde kaì deûro, hóti epéthento hoi allóphyloi epì tḕn gē̂n.

28
καὶ ἀνέστρεψεν Σαουλ μὴ καταδιώκειν ὀπίσω Δαυιδ καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν τῶν ἀλλοϕύλων· διὰ τοῦτο ἐπεκλήθη ὁ τόπος ἐκεῖνος Πέτρα ἡ μερισθεῖσα.

kaì anéstrepsen Saoul mḕ katadiṓkein opísō Dauid kaì eporeúthē eis synántēsin tō̂n allophýlōn: dià toûto epeklḗthē ho tópos ekeînos Pétra hē meristheîsa.