Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 27

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν Δαυιδ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ λέγων Νῦν προστεθήσομαι ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ εἰς χεῖρας Σαουλ, καὶ οὐκ ἔστιν μοι ἀγαθόν, ἐὰν μὴ σωθῶ εἰς γῆν ἀλλοϕύλων καὶ ἀνῇ Σαουλ τοῦ ζητεῖν με εἰς πᾶν ὅριον Ισραηλ, καὶ σωθήσομαι ἐκ χειρὸς αὐτοῦ.

Kaì eîpen Dauid en tē̂i kardíāi autoû légōn Nŷn prostethḗsomai en hēmérāi miā̂i eis cheîras Saoul, kaì ouk éstin moi agathón, eàn mḕ sōthō̂ eis gē̂n allophýlōn kaì anē̂i Saoul toû zēteîn me eis pân hórion Israēl, kaì sōthḗsomai ek cheiròs autoû.

2
καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ οἱ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη πρὸς Αγχους υἱὸν Αμμαχ βασιλέα Γεθ.

kaì anéstē Dauid kaì hoi tetrakósioi ándres met’ autoû kaì eporeúthē pròs Anchous hyiòn Ammach basiléa Geth.

3
καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ μετὰ Αγχους ἐν Γεθ, αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ, ἕκαστος καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ, καὶ Δαυιδ καὶ ἀμϕότεραι αἱ γυναῖκες αὐτοῦ Αχινααμ ἡ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια ἡ γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου.

kaì ekáthisen Dauid metà Anchous en Geth, autòs kaì hoi ándres autoû, hékastos kaì ho oîkos autoû, kaì Dauid kaì amphóterai hai gynaîkes autoû Achinaam hē Iezraēlîtis kaì Abigaia hē gynḕ Nabal toû Karmēlíou.

4
καὶ ἀνηγγέλη τῷ Σαουλ ὅτι πέϕευγεν Δαυιδ εἰς Γεθ, καὶ οὐ προσέθετο ἔτι ζητεῖν αὐτόν.

kaì anēngélē tō̂i Saoul hóti pépheugen Dauid eis Geth, kaì ou prosétheto éti zēteîn autón.

5
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Εἰ δὴ εὕρηκεν ὁ δοῦλός σου χάριν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου, δότωσαν δή μοι τόπον ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν κατ’ ἀγρὸν καὶ καθήσομαι ἐκεῖ· καὶ ἵνα τί κάθηται ὁ δοῦλός σου ἐν πόλει βασιλευομένῃ μετὰ σοῦ;

kaì eîpen Dauid pròs Anchous Ei dḕ heúrēken ho doûlós sou chárin en ophthalmoîs sou, dótōsan dḗ moi tópon en miā̂i tō̂n póleōn tō̂n kat’ agròn kaì kathḗsomai ekeî: kaì hína tí káthētai ho doûlós sou en pólei basileuoménēi metà soû?

6
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὴν Σεκελακ· διὰ τοῦτο ἐγενήθη Σεκελακ τῷ βασιλεῖ τῆς Ιουδαίας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì édōken autō̂i en tē̂i hēmérāi ekeínēi tḕn Sekelak: dià toûto egenḗthē Sekelak tō̂i basileî tē̂s Ioudaías héōs tē̂s hēméras taútēs.

7
καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν, ὧν ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοϕύλων, τέσσαρας μῆνας.

kaì egenḗthē ho arithmòs tō̂n hēmerō̂n, hō̂n ekáthisen Dauid en agrō̂i tō̂n allophýlōn, téssaras mē̂nas.

8
καὶ ἀνέβαινεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ καὶ ἐπετίθεντο ἐπὶ πάντα τὸν Γεσιρι καὶ ἐπὶ τὸν Αμαληκίτην· καὶ ἰδοὺ ἡ γῆ κατῳκεῖτο ἀπὸ ἀνηκόντων ἡ ἀπὸ Γελαμψουρ τετειχισμένων καὶ ἕως γῆς Αἰγύπτου.

kaì anébainen Dauid kaì hoi ándres autoû kaì epetíthento epì pánta tòn Gesiri kaì epì tòn Amalēkítēn: kaì idoù hē gē̂ katōikeîto apò anēkóntōn hē apò Gelampsour teteichisménōn kaì héōs gē̂s Aigýptou.

9
καὶ ἔτυπτε τὴν γῆν καὶ οὐκ ἐζωογόνει ἄνδρα καὶ γυναῖκα καὶ ἐλάμβανεν ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ ὄνους καὶ καμήλους καὶ ἱματισμόν, καὶ ἀνέστρεψαν καὶ ἤρχοντο πρὸς Αγχους.

kaì étypte tḕn gē̂n kaì ouk ezōogónei ándra kaì gynaîka kaì elámbanen poímnia kaì boukólia kaì ónous kaì kamḗlous kaì himatismón, kaì anéstrepsan kaì ḗrchonto pròs Anchous.

10
καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ ’Επὶ τίνα ἐπέθεσθε σήμερον; καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Κατὰ νότον τῆς Ιουδαίας καὶ κατὰ νότον Ιεσμεγα καὶ κατὰ νότον τοῦ Κενεζι.

kaì eîpen Anchous pròs Dauid ’Epì tína epéthesthe sḗmeron? kaì eîpen Dauid pròs Anchous Katà nóton tē̂s Ioudaías kaì katà nóton Iesmega kaì katà nóton toû Kenezi.

11
καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα οὐκ ἐζωογόνησεν τοῦ εἰσαγαγεῖν εἰς Γεθ λέγων Μὴ ἀναγγείλωσιν εἰς Γεθ καθ’ ἡμῶν λέγοντες Τάδε Δαυιδ ποιεῖ. καὶ τόδε τὸ δικαίωμα αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας, ἃς ἐκάθητο Δαυιδ ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοϕύλων.

kaì ándra kaì gynaîka ouk ezōogónēsen toû eisagageîn eis Geth légōn Mḕ anangeílōsin eis Geth kath’ hēmō̂n légontes Táde Dauid poieî. kaì tóde tò dikaíōma autoû pásas tàs hēméras, hàs ekáthēto Dauid en agrō̂i tō̂n allophýlōn.

12
καὶ ἐπιστεύθη Δαυιδ ἐν τῷ Αγχους σϕόδρα λέγων ῎Ηισχυνται αἰσχυνόμενος ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν Ισραηλ καὶ ἔσται μοι δοῦλος εἰς τὸν αἰῶνα.

kaì episteúthē Dauid en tō̂i Anchous sphódra légōn ῎Ēischyntai aischynómenos en tō̂i laō̂i autoû en Israēl kaì éstai moi doûlos eis tòn aiō̂na.