Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 28

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόϕυλοι ἐν ταῖς παρεμβολαῖς αὐτῶν ἐξελθεῖν πολεμεῖν μετὰ Ισραηλ, καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ Γινώσκων γνώσει ὅτι μετ’ ἐμοῦ ἐξελεύσει εἰς πόλεμον σὺ καὶ οἱ ἄνδρες σου.

Kaì egenḗthē en taîs hēmérais ekeínais kaì synathroízontai allóphyloi en taîs parembolaîs autō̂n exeltheîn polemeîn metà Israēl, kaì eîpen Anchous pròs Dauid Ginṓskōn gnṓsei hóti met’ emoû exeleúsei eis pólemon sỳ kaì hoi ándres sou.

2
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Οὕτω νῦν γνώσει ἃ ποιήσει ὁ δοῦλός σου· καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ Οὕτως ἀρχισωματοϕύλακα θήσομαί σε πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì eîpen Dauid pròs Anchous Hoútō nŷn gnṓsei hà poiḗsei ho doûlós sou: kaì eîpen Anchous pròs Dauid Hoútōs archisōmatophýlaka thḗsomaí se pásas tàs hēméras.

3
Καὶ Σαμουηλ ἀπέθανεν, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν Αρμαθαιμ ἐν πόλει αὐτοῦ. καὶ Σαουλ περιεῖλεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς.

Kaì Samouēl apéthanen, kaì ekópsanto autòn pâs Israēl kaì tháptousin autòn en Armathaim en pólei autoû. kaì Saoul perieîlen toùs engastrimýthous kaì toùs gnṓstas apò tē̂s gē̂s.

4
καὶ συναθροίζονται οἱ ἀλλόϕυλοι καὶ ἔρχονται καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Σωμαν, καὶ συναθροίζει Σαουλ πάντα ἄνδρα Ισραηλ καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Γελβουε.

kaì synathroízontai hoi allóphyloi kaì érchontai kaì parembállousin eis Sōman, kaì synathroízei Saoul pánta ándra Israēl kaì parembállousin eis Gelboue.

5
καὶ εἶδεν Σαουλ τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοϕύλων καὶ ἐϕοβήθη, καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτοῦ σϕόδρα.

kaì eîden Saoul tḕn parembolḕn tō̂n allophýlōn kaì ephobḗthē, kaì exéstē hē kardía autoû sphódra.

6
καὶ ἐπηρώτησεν Σαουλ διὰ κυρίου, καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ κύριος ἐν τοῖς ἐνυπνίοις καὶ ἐν τοῖς δήλοις καὶ ἐν τοῖς προϕήταις.

kaì epērṓtēsen Saoul dià kyríou, kaì ouk apekríthē autō̂i kýrios en toîs enypníois kaì en toîs dḗlois kaì en toîs prophḗtais.

7
καὶ εἶπεν Σαουλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ Ζητήσατέ μοι γυναῖκα ἐγγαστρίμυθον, καὶ πορεύσομαι πρὸς αὐτὴν καὶ ζητήσω ἐν αὐτῇ· καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν ’Ιδοὺ γυνὴ ἐγγαστρίμυθος ἐν Αενδωρ.

kaì eîpen Saoul toîs paisìn autoû Zētḗsaté moi gynaîka engastrímython, kaì poreúsomai pròs autḕn kaì zētḗsō en autē̂i: kaì eîpan hoi paîdes autoû pròs autón ’Idoù gynḕ engastrímythos en Aendōr.

8
καὶ συνεκαλύψατο Σαουλ καὶ περιεβάλετο ἱμάτια ἕτερα καὶ πορεύεται αὐτὸς καὶ δύο ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται πρὸς τὴν γυναῖκα νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῇ Μάντευσαι δή μοι ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ καὶ ἀνάγαγέ μοι ὃν ἐὰν εἴπω σοι.

kaì synekalýpsato Saoul kaì periebáleto himátia hétera kaì poreúetai autòs kaì dýo ándres met’ autoû kaì érchontai pròs tḕn gynaîka nyktòs kaì eîpen autē̂i Mánteusai dḗ moi en tō̂i engastrimýthōi kaì anágagé moi hòn eàn eípō soi.

9
καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς αὐτόν ’Ιδοὺ δὴ σὺ οἶδας ὅσα ἐποίησεν Σαουλ, ὡς ἐξωλέθρευσεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ἵνα τί σὺ παγιδεύεις τὴν ψυχήν μου θανατῶσαι αὐτήν;

kaì eîpen hē gynḕ pròs autón ’Idoù dḕ sỳ oîdas hósa epoíēsen Saoul, hōs exōléthreusen toùs engastrimýthous kaì toùs gnṓstas apò tē̂s gē̂s: kaì hína tí sỳ pagideúeis tḕn psychḗn mou thanatō̂sai autḗn?

10
καὶ ὤμοσεν αὐτῇ Σαουλ λέγων Ζῇ κύριος, εἰ ἀπαντήσεταί σοι ἀδικία ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ.

kaì ṓmosen autē̂i Saoul légōn Zē̂i kýrios, ei apantḗsetaí soi adikía en tō̂i lógōi toútōi.

11
καὶ εἶπεν ἡ γυνή Τίνα ἀναγάγω σοι; καὶ εἶπεν Τὸν Σαμουηλ ἀνάγαγέ μοι.

kaì eîpen hē gynḗ Tína anagágō soi? kaì eîpen Tòn Samouēl anágagé moi.

12
καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ τὸν Σαμουηλ καὶ ἀνεβόησεν ϕωνῇ μεγάλῃ· καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαουλ ῞Ινα τί παρελογίσω με; καὶ σὺ εἶ Σαουλ.

kaì eîden hē gynḕ tòn Samouēl kaì anebóēsen phōnē̂i megálēi: kaì eîpen hē gynḕ pròs Saoul ῞Ina tí parelogísō me? kaì sỳ eî Saoul.

13
καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύς Μὴ ϕοβοῦ, εἰπὸν τίνα ἑόρακας. καὶ εἶπεν αὐτῷ θεοὺς ἑόρακα ἀναβαίνοντας ἐκ τῆς γῆς.

kaì eîpen autē̂i ho basileús Mḕ phoboû, eipòn tína heórakas. kaì eîpen autō̂i theoùs heóraka anabaínontas ek tē̂s gē̂s.

14
καὶ εἶπεν αὐτῇ Τί ἔγνως; καὶ εἶπεν αὐτῷ ῎Ανδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς γῆς, καὶ οὗτος διπλοΐδα ἀναβεβλημένος. καὶ ἔγνω Σαουλ ὅτι Σαμουηλ οὗτος, καὶ ἔκυψεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

kaì eîpen autē̂i Tí égnōs? kaì eîpen autō̂i ῎Andra órthion anabaínonta ek tē̂s gē̂s, kaì hoûtos diploḯda anabeblēménos. kaì égnō Saoul hóti Samouēl hoûtos, kaì ékypsen epì prósōpon autoû epì tḕn gē̂n kaì prosekýnēsen autō̂i.

15
καὶ εἶπεν Σαμουηλ ῞Ινα τί παρηνώχλησάς μοι ἀναβῆναί με; καὶ εἶπεν Σαουλ θλίβομαι σϕόδρα, καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι πολεμοῦσιν ἐν ἐμοί, καὶ ὁ θεὸς ἀϕέστηκεν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τῶν προϕητῶν καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις· καὶ νῦν κέκληκά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω.

kaì eîpen Samouēl ῞Ina tí parēnṓchlēsás moi anabē̂naí me? kaì eîpen Saoul thlíbomai sphódra, kaì hoi allóphyloi polemoûsin en emoí, kaì ho theòs aphéstēken ap’ emoû kaì ouk epakḗkoén moi éti kaì en cheirì tō̂n prophētō̂n kaì en toîs enypníois: kaì nŷn kéklēká se gnōrísai moi tí poiḗsō.

16
καὶ εἶπεν Σαμουηλ ῞Ινα τί ἐπερωτᾷς με; καὶ κύριος ἀϕέστηκεν ἀπὸ σοῦ καὶ γέγονεν μετὰ τοῦ πλησίον σου·

kaì eîpen Samouēl ῞Ina tí eperōtā̂is me? kaì kýrios aphéstēken apò soû kaì gégonen metà toû plēsíon sou:

17
καὶ πεποίηκεν κύριός σοι καθὼς ἐλάλησεν ἐν χειρί μου, καὶ διαρρήξει κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Δαυιδ.

kaì pepoíēken kýriós soi kathṑs elálēsen en cheirí mou, kaì diarrḗxei kýrios tḕn basileían sou ek cheirós sou kaì dṓsei autḕn tō̂i plēsíon sou tō̂i Dauid.

18
διότι οὐκ ἤκουσας ϕωνῆς κυρίου καὶ οὐκ ἐποίησας θυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ ἐν Αμαληκ, διὰ τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐποίησεν κύριός σοι τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.

dióti ouk ḗkousas phōnē̂s kyríou kaì ouk epoíēsas thymòn orgē̂s autoû en Amalēk, dià toûto tò rhē̂ma epoíēsen kýriós soi tē̂i hēmérāi taútēi.

19
καὶ παραδώσει κύριος τὸν Ισραηλ μετὰ σοῦ εἰς χεῖρας ἀλλοϕύλων, καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ πεσοῦνται, καὶ τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ δώσει κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοϕύλων.

kaì paradṓsei kýrios tòn Israēl metà soû eis cheîras allophýlōn, kaì aúrion sỳ kaì hoi hyioí sou metà soû pesoûntai, kaì tḕn parembolḕn Israēl dṓsei kýrios eis cheîras allophýlōn.

20
καὶ ἔσπευσεν Σαουλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκὼς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐϕοβήθη σϕόδρα ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουηλ· καὶ ἰσχὺς ἐν αὐτῷ οὐκ ἦν ἔτι, οὐ γὰρ ἔϕαγεν ἄρτον ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.

kaì éspeusen Saoul kaì épesen hestēkṑs epì tḕn gē̂n kaì ephobḗthē sphódra apò tō̂n lógōn Samouēl: kaì ischỳs en autō̂i ouk ē̂n éti, ou gàr éphagen árton hólēn tḕn hēméran kaì hólēn tḕn nýkta ekeínēn.

21
καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαουλ καὶ εἶδεν ὅτι ἔσπευσεν σϕόδρα, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ’Ιδοὺ δὴ ἤκουσεν ἡ δούλη σου τῆς ϕωνῆς σου καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μου ἐν τῇ χειρί μου καὶ ἤκουσα τοὺς λόγους, οὓς ἐλάλησάς μοι·

kaì eisē̂lthen hē gynḕ pròs Saoul kaì eîden hóti éspeusen sphódra, kaì eîpen pròs autón ’Idoù dḕ ḗkousen hē doúlē sou tē̂s phōnē̂s sou kaì ethémēn tḕn psychḗn mou en tē̂i cheirí mou kaì ḗkousa toùs lógous, hoùs elálēsás moi:

22
καὶ νῦν ἄκουσον δὴ ϕωνῆς τῆς δούλης σου, καὶ παραθήσω ἐνώπιόν σου ψωμὸν ἄρτου, καὶ ϕάγε, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἰσχύς, ὅτι πορεύσῃ ἐν ὁδῷ.

kaì nŷn ákouson dḕ phōnē̂s tē̂s doúlēs sou, kaì parathḗsō enṓpión sou psōmòn ártou, kaì pháge, kaì éstai en soì ischýs, hóti poreúsēi en hodō̂i.

23
καὶ οὐκ ἐβουλήθη ϕαγεῖν· καὶ παρεβιάζοντο αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἡ γυνή, καὶ ἤκουσεν τῆς ϕωνῆς αὐτῶν καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν δίϕρον.

kaì ouk eboulḗthē phageîn: kaì parebiázonto autòn hoi paîdes autoû kaì hē gynḗ, kaì ḗkousen tē̂s phōnē̂s autō̂n kaì anéstē apò tē̂s gē̂s kaì ekáthisen epì tòn díphron.

24
καὶ τῇ γυναικὶ ἦν δάμαλις νομὰς ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἔσπευσεν καὶ ἔθυσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν ἄλευρα καὶ ἐϕύρασεν καὶ ἔπεψεν ἄζυμα

kaì tē̂i gynaikì ē̂n dámalis nomàs en tē̂i oikíāi, kaì éspeusen kaì éthysen autḕn kaì élaben áleura kaì ephýrasen kaì épepsen ázyma

25
καὶ προσήγαγεν ἐνώπιον Σαουλ καὶ ἐνώπιον τῶν παίδων αὐτοῦ, καὶ ἔϕαγον. καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπῆλθον τὴν νύκτα ἐκείνην.

kaì prosḗgagen enṓpion Saoul kaì enṓpion tō̂n paídōn autoû, kaì éphagon. kaì anéstēsan kaì apē̂lthon tḕn nýkta ekeínēn.