Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 29

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ συναθροίζουσιν ἀλλόϕυλοι πάσας τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς Αϕεκ, καὶ Ισραηλ παρενέβαλεν ἐν Αενδωρ τῇ ἐν Ιεζραελ.

Kaì synathroízousin allóphyloi pásas tàs parembolàs autō̂n eis Aphek, kaì Israēl parenébalen en Aendōr tē̂i en Iezrael.

2
καὶ σατράπαι ἀλλοϕύλων παρεπορεύοντο εἰς ἑκατοντάδας καὶ χιλιάδας, καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ παρεπορεύοντο ἐπ’ ἐσχάτων μετὰ Αγχους.

kaì satrápai allophýlōn pareporeúonto eis hekatontádas kaì chiliádas, kaì Dauid kaì hoi ándres autoû pareporeúonto ep’ eschátōn metà Anchous.

3
καὶ εἶπον οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοϕύλων Τίνες οἱ διαπορευόμενοι οὗτοι; καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς τοὺς στρατηγοὺς τῶν ἀλλοϕύλων Οὐχ οὗτος Δαυιδ ὁ δοῦλος Σαουλ βασιλέως Ισραηλ; γέγονεν μεθ’ ἡμῶν ἡμέρας τοῦτο δεύτερον ἔτος, καὶ οὐχ εὕρηκα ἐν αὐτῷ οὐθὲν ἀϕ’ ἧς ἡμέρας ἐνέπεσεν πρός με καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì eîpon hoi satrápai tō̂n allophýlōn Tínes hoi diaporeuómenoi hoûtoi? kaì eîpen Anchous pròs toùs stratēgoùs tō̂n allophýlōn Ouch hoûtos Dauid ho doûlos Saoul basiléōs Israēl? gégonen meth’ hēmō̂n hēméras toûto deúteron étos, kaì ouch heúrēka en autō̂i outhèn aph’ hē̂s hēméras enépesen prós me kaì héōs tē̂s hēméras taútēs.

4
καὶ ἐλυπήθησαν ἐπ’ αὐτῷ οἱ στρατηγοὶ τῶν ἀλλοϕύλων καὶ λέγουσιν αὐτῷ ’Απόστρεψον τὸν ἄνδρα εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, οὗ κατέστησας αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ μὴ ἐρχέσθω μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸν πόλεμον καὶ μὴ γινέσθω ἐπίβουλος τῆς παρεμβολῆς· καὶ ἐν τίνι διαλλαγήσεται οὗτος τῷ κυρίῳ αὐτοῦ; οὐχὶ ἐν ταῖς κεϕαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων;

kaì elypḗthēsan ep’ autō̂i hoi stratēgoì tō̂n allophýlōn kaì légousin autō̂i ’Apóstrepson tòn ándra eis tòn tópon autoû, hoû katéstēsas autòn ekeî, kaì mḕ erchésthō meth’ hēmō̂n eis tòn pólemon kaì mḕ ginésthō epíboulos tē̂s parembolē̂s: kaì en tíni diallagḗsetai hoûtos tō̂i kyríōi autoû? ouchì en taîs kephalaîs tō̂n andrō̂n ekeínōn?

5
οὐχ οὗτος Δαυιδ, ᾧ ἐξῆρχον ἐν χοροῖς λέγοντες ’Επάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ;

ouch hoûtos Dauid, hō̂i exē̂rchon en choroîs légontes ’Epátaxen Saoul en chiliásin autoû kaì Dauid en myriásin autoû?

6
καὶ ἐκάλεσεν Αγχους τὸν Δαυιδ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ζῇ κύριος ὅτι εὐθὴς σὺ καὶ ἀγαθὸς ἐν ὀϕθαλμοῖς μου, καὶ ἡ ἔξοδός σου καὶ ἡ εἴσοδός σου μετ’ ἐμοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ, καὶ ὅτι οὐχ εὕρηκα κατὰ σοῦ κακίαν ἀϕ’ ἧς ἡμέρας ἥκεις πρός με ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας· καὶ ἐν ὀϕθαλμοῖς τῶν σατραπῶν οὐκ ἀγαθὸς σύ·

kaì ekálesen Anchous tòn Dauid kaì eîpen autō̂i Zē̂i kýrios hóti euthḕs sỳ kaì agathòs en ophthalmoîs mou, kaì hē éxodós sou kaì hē eísodós sou met’ emoû en tē̂i parembolē̂i, kaì hóti ouch heúrēka katà soû kakían aph’ hē̂s hēméras hḗkeis prós me héōs tē̂s sḗmeron hēméras: kaì en ophthalmoîs tō̂n satrapō̂n ouk agathòs sý:

7
καὶ νῦν ἀνάστρεϕε καὶ πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ οὐ μὴ ποιήσεις κακίαν ἐν ὀϕθαλμοῖς τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοϕύλων.

kaì nŷn anástrephe kaì poreúou eis eirḗnēn, kaì ou mḕ poiḗseis kakían en ophthalmoîs tō̂n satrapō̂n tō̂n allophýlōn.

8
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Τί πεποίηκά σοι καὶ τί εὗρες ἐν τῷ δούλῳ σου ἀϕ’ ἧς ἡμέρας ἤμην ἐνώπιόν σου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὅτι οὐ μὴ ἔλθω πολεμῆσαι τοὺς ἐχθροὺς τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως;

kaì eîpen Dauid pròs Anchous Tí pepoíēká soi kaì tí heûres en tō̂i doúlōi sou aph’ hē̂s hēméras ḗmēn enṓpión sou kaì héōs tē̂s hēméras taútēs, hóti ou mḕ élthō polemē̂sai toùs echthroùs toû kyríou mou toû basiléōs?

9
καὶ ἀπεκρίθη Αγχους πρὸς Δαυιδ Οἶδα ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐν ὀϕθαλμοῖς μου, ἀλλ’ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοϕύλων λέγουσιν Οὐχ ἥξει μεθ’ ἡμῶν εἰς πόλεμον.

kaì apekríthē Anchous pròs Dauid Oîda hóti agathòs sỳ en ophthalmoîs mou, all’ hoi satrápai tō̂n allophýlōn légousin Ouch hḗxei meth’ hēmō̂n eis pólemon.

10
καὶ νῦν ὄρθρισον τὸ πρωί, σὺ καὶ οἱ παῖδες τοῦ κυρίου σου οἱ ἥκοντες μετὰ σοῦ, καὶ πορεύεσθε εἰς τὸν τόπον, οὗ κατέστησα ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ λόγον λοιμὸν μὴ θῇς ἐν καρδίᾳ σου, ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐνώπιόν μου· καὶ ὀρθρίσατε ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ϕωτισάτω ὑμῖν, καὶ πορεύθητε.

kaì nŷn órthrison tò prōí, sỳ kaì hoi paîdes toû kyríou sou hoi hḗkontes metà soû, kaì poreúesthe eis tòn tópon, hoû katéstēsa hymâs ekeî, kaì lógon loimòn mḕ thē̂is en kardíāi sou, hóti agathòs sỳ enṓpión mou: kaì orthrísate en tē̂i hodō̂i, kaì phōtisátō hymîn, kaì poreúthēte.

11
καὶ ὤρθρισεν Δαυιδ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἀπελθεῖν καὶ ϕυλάσσειν τὴν γῆν τῶν ἀλλοϕύλων, καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι ἀνέβησαν πολεμεῖν ἐπὶ Ισραηλ.

kaì ṓrthrisen Dauid autòs kaì hoi ándres autoû apeltheîn kaì phylássein tḕn gē̂n tō̂n allophýlōn, kaì hoi allóphyloi anébēsan polemeîn epì Israēl.