Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 30

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγενήθη εἰσελθόντος Δαυιδ καὶ τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ εἰς Σεκελακ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ Αμαληκ ἐπέθετο ἐπὶ τὸν νότον καὶ ἐπὶ Σεκελακ καὶ ἐπάταξεν τὴν Σεκελακ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί·

Kaì egenḗthē eiselthóntos Dauid kaì tō̂n andrō̂n autoû eis Sekelak tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi, kaì Amalēk epétheto epì tòn nóton kaì epì Sekelak kaì epátaxen tḕn Sekelak kaì enepýrisen autḕn en pyrí:

2
καὶ τὰς γυναῖκας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου οὐκ ἐθανάτωσαν ἄνδρα καὶ γυναῖκα, ἀλλ’ ᾐχμαλώτευσαν καὶ ἀπῆλθον εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῶν.

kaì tàs gynaîkas kaì pánta tà en autē̂i apò mikroû héōs megálou ouk ethanátōsan ándra kaì gynaîka, all’ ēichmalṓteusan kaì apē̂lthon eis tḕn hodòn autō̂n.

3
καὶ ἦλθεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ ἐμπεπύρισται ἐν πυρί, αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν ᾐχμαλωτευμένοι.

kaì ē̂lthen Dauid kaì hoi ándres autoû eis tḕn pólin, kaì idoù empepýristai en pyrí, hai dè gynaîkes autō̂n kaì hoi hyioì autō̂n kaì hai thygatéres autō̂n ēichmalōteuménoi.

4
καὶ ἦρεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ τὴν ϕωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν, ἕως ὅτου οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ἰσχὺς ἔτι κλαίειν.

kaì ē̂ren Dauid kaì hoi ándres autoû tḕn phōnḕn autō̂n kaì éklausan, héōs hótou ouk ē̂n en autoîs ischỳs éti klaíein.

5
καὶ ἀμϕότεραι αἱ γυναῖκες Δαυιδ ᾐχμαλωτεύθησαν, Αχινοομ ἡ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια ἡ γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου.

kaì amphóterai hai gynaîkes Dauid ēichmalōteúthēsan, Achinoom hē Iezraēlîtis kaì Abigaia hē gynḕ Nabal toû Karmēlíou.

6
καὶ ἐθλίβη Δαυιδ σϕόδρα, ὅτι εἶπεν ὁ λαὸς λιθοβολῆσαι αὐτόν, ὅτι κατώδυνος ψυχὴ παντὸς τοῦ λαοῦ, ἑκάστου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ· καὶ ἐκραταιώθη Δαυιδ ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ.

kaì ethlíbē Dauid sphódra, hóti eîpen ho laòs lithobolē̂sai autón, hóti katṓdynos psychḕ pantòs toû laoû, hekástou epì toùs hyioùs autoû kaì epì tàs thygatéras autoû: kaì ekrataiṓthē Dauid en kyríōi theō̂i autoû.

7
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβιαθαρ τὸν ἱερέα υἱὸν Αχιμελεχ Προσάγαγε τὸ εϕουδ.

kaì eîpen Dauid pròs Abiathar tòn hieréa hyiòn Achimelech Proságage tò ephoud.

8
καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ κυρίου λέγων Εἰ καταδιώξω ὀπίσω τοῦ γεδδουρ τούτου; εἰ καταλήμψομαι αὐτούς; καὶ εἶπεν αὐτῷ Καταδίωκε, ὅτι καταλαμβάνων καταλήμψῃ καὶ ἐξαιρούμενος ἐξελῇ.

kaì epērṓtēsen Dauid dià toû kyríou légōn Ei katadiṓxō opísō toû geddour toútou? ei katalḗmpsomai autoús? kaì eîpen autō̂i Katadíōke, hóti katalambánōn katalḗmpsēi kaì exairoúmenos exelē̂i.

9
καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ, αὐτὸς καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ χειμάρρου Βοσορ, καὶ οἱ περισσοὶ ἔστησαν.

kaì eporeúthē Dauid, autòs kaì hoi hexakósioi ándres met’ autoû, kaì érchontai héōs toû cheimárrou Bosor, kaì hoi perissoì éstēsan.

10
καὶ κατεδίωξεν ἐν τετρακοσίοις ἀνδράσιν, ὑπέστησαν δὲ διακόσιοι ἄνδρες, οἵτινες ἐκάθισαν πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Βοσορ.

kaì katedíōxen en tetrakosíois andrásin, hypéstēsan dè diakósioi ándres, hoítines ekáthisan péran toû cheimárrou toû Bosor.

11
καὶ εὑρίσκουσιν ἄνδρα Αἰγύπτιον ἐν ἀγρῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ ἐν ἀγρῷ· καὶ διδόασιν αὐτῷ ἄρτον, καὶ ἔϕαγεν, καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ·

kaì heurískousin ándra Aigýption en agrō̂i kaì lambánousin autòn kaì ágousin autòn pròs Dauid en agrō̂i: kaì didóasin autō̂i árton, kaì éphagen, kaì epótisan autòn hýdōr:

12
καὶ διδόασιν αὐτῷ κλάσμα παλάθης, καὶ ἔϕαγεν, καὶ κατέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ βεβρώκει ἄρτον καὶ οὐ πεπώκει ὕδωρ τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

kaì didóasin autō̂i klásma paláthēs, kaì éphagen, kaì katéstē tò pneûma autoû en autō̂i, hóti ou bebrṓkei árton kaì ou pepṓkei hýdōr treîs hēméras kaì treîs nýktas.

13
καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Τίνος σὺ εἶ καὶ πόθεν εἶ; καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τὸ Αἰγύπτιον ’Εγώ εἰμι δοῦλος ἀνδρὸς Αμαληκίτου, καὶ κατέλιπέν με ὁ κύριός μου, ὅτι ἠνωχλήθην ἐγὼ σήμερον τριταῖος.

kaì eîpen autō̂i Dauid Tínos sỳ eî kaì póthen eî? kaì eîpen tò paidárion tò Aigýption ’Egṓ eimi doûlos andròs Amalēkítou, kaì katélipén me ho kýriós mou, hóti ēnōchlḗthēn egṑ sḗmeron tritaîos.

14
καὶ ἡμεῖς ἐπεθέμεθα ἐπὶ νότον τοῦ Χολθι καὶ ἐπὶ τὰ τῆς Ιουδαίας μέρη καὶ ἐπὶ νότον Χελουβ καὶ τὴν Σεκελακ ἐνεπυρίσαμεν ἐν πυρί.

kaì hēmeîs epethémetha epì nóton toû Cholthi kaì epì tà tē̂s Ioudaías mérē kaì epì nóton Cheloub kaì tḕn Sekelak enepyrísamen en pyrí.

15
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δαυιδ Εἰ κατάξεις με ἐπὶ τὸ γεδδουρ τοῦτο; καὶ εἶπεν ῎Ομοσον δή μοι κατὰ τοῦ θεοῦ μὴ θανατώσειν με καὶ μὴ παραδοῦναί με εἰς χεῖρας τοῦ κυρίου μου, καὶ κατάξω σε ἐπὶ τὸ γεδδουρ τοῦτο.

kaì eîpen pròs autòn Dauid Ei katáxeis me epì tò geddour toûto? kaì eîpen ῎Omoson dḗ moi katà toû theoû mḕ thanatṓsein me kaì mḕ paradoûnaí me eis cheîras toû kyríou mou, kaì katáxō se epì tò geddour toûto.

16
καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ οὗτοι διακεχυμένοι ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς ἐσθίοντες καὶ πίνοντες καὶ ἑορτάζοντες ἐν πᾶσι τοῖς σκύλοις τοῖς μεγάλοις, οἷς ἔλαβον ἐκ γῆς ἀλλοϕύλων καὶ ἐκ γῆς Ιουδα.

kaì katḗgagen autòn ekeî, kaì idoù hoûtoi diakechyménoi epì prósōpon pásēs tē̂s gē̂s esthíontes kaì pínontes kaì heortázontes en pâsi toîs skýlois toîs megálois, hoîs élabon ek gē̂s allophýlōn kaì ek gē̂s Iouda.

17
καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς Δαυιδ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἀπὸ ἑωσϕόρου ἕως δείλης καὶ τῇ ἐπαύριον, καὶ οὐκ ἐσώθη ἐξ αὐτῶν ἀνὴρ ὅτι ἀλλ’ ἢ τετρακόσια παιδάρια, ἃ ἦν ἐπιβεβηκότα ἐπὶ τὰς καμήλους καὶ ἔϕυγον.

kaì ē̂lthen ep’ autoùs Dauid kaì epátaxen autoùs apò heōsphórou héōs deílēs kaì tē̂i epaúrion, kaì ouk esṓthē ex autō̂n anḕr hóti all’ ḕ tetrakósia paidária, hà ē̂n epibebēkóta epì tàs kamḗlous kaì éphygon.

18
καὶ ἀϕείλατο Δαυιδ πάντα, ἃ ἔλαβον οἱ Αμαληκῖται, καὶ ἀμϕοτέρας τὰς γυναῖκας αὐτοῦ ἐξείλατο.

kaì apheílato Dauid pánta, hà élabon hoi Amalēkîtai, kaì amphotéras tàs gynaîkas autoû exeílato.

19
καὶ οὐ διεϕώνησεν αὐτοῖς ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ ἕως υἱῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἕως πάντων, ὧν ἔλαβον αὐτῶν· τὰ πάντα ἐπέστρεψεν Δαυιδ.

kaì ou diephṓnēsen autoîs apò mikroû héōs megálou kaì apò tō̂n skýlōn kaì héōs hyiō̂n kaì thygatérōn kaì héōs pántōn, hō̂n élabon autō̂n: tà pánta epéstrepsen Dauid.

20
καὶ ἔλαβεν Δαυιδ πάντα τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια καὶ ἀπήγαγεν ἔμπροσθεν τῶν σκύλων, καὶ τοῖς σκύλοις ἐκείνοις ἐλέγετο Ταῦτα τὰ σκῦλα Δαυιδ.

kaì élaben Dauid pánta tà poímnia kaì tà boukólia kaì apḗgagen émprosthen tō̂n skýlōn, kaì toîs skýlois ekeínois elégeto Taûta tà skŷla Dauid.

21
καὶ παραγίνεται Δαυιδ πρὸς τοὺς διακοσίους ἄνδρας τοὺς ἐκλυθέντας τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν αὐτοὺς ἐν τῷ χειμάρρῳ τῷ Βοσορ, καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν Δαυιδ καὶ εἰς ἀπάντησιν τοῦ λαοῦ τοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ προσήγαγεν Δαυιδ ἕως τοῦ λαοῦ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην.

kaì paragínetai Dauid pròs toùs diakosíous ándras toùs eklythéntas toû poreúesthai opísō Dauid kaì ekáthisen autoùs en tō̂i cheimárrōi tō̂i Bosor, kaì exē̂lthon eis apántēsin Dauid kaì eis apántēsin toû laoû toû met’ autoû, kaì prosḗgagen Dauid héōs toû laoû, kaì ērṓtēsan autòn tà eis eirḗnēn.

22
καὶ ἀπεκρίθη πᾶς ἀνὴρ λοιμὸς καὶ πονηρὸς τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν πορευθέντων μετὰ Δαυιδ καὶ εἶπαν ῞Οτι οὐ κατεδίωξαν μεθ’ ἡμῶν, οὐ δώσομεν αὐτοῖς ἐκ τῶν σκύλων, ὧν ἐξειλάμεθα, ὅτι ἀλλ’ ἢ ἕκαστος τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀπαγέσθωσαν καὶ ἀποστρεϕέτωσαν.

kaì apekríthē pâs anḕr loimòs kaì ponēròs tō̂n andrō̂n tō̂n polemistō̂n tō̂n poreuthéntōn metà Dauid kaì eîpan ῞Oti ou katedíōxan meth’ hēmō̂n, ou dṓsomen autoîs ek tō̂n skýlōn, hō̂n exeilámetha, hóti all’ ḕ hékastos tḕn gynaîka autoû kaì tà tékna autoû apagésthōsan kaì apostrephétōsan.

23
καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐ ποιήσετε οὕτως μετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν κύριον ἡμῖν καὶ ϕυλάξαι ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν γεδδουρ τὸν ἐπερχόμενον ἐϕ’ ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν.

kaì eîpen Dauid Ou poiḗsete hoútōs metà tò paradoûnai tòn kýrion hēmîn kaì phyláxai hēmâs kaì parédōken kýrios tòn geddour tòn eperchómenon eph’ hēmâs eis cheîras hēmō̂n.

24
καὶ τίς ὑπακούσεται ὑμῶν τῶν λόγων τούτων; ὅτι οὐχ ἧττον ὑμῶν εἰσιν· διότι κατὰ τὴν μερίδα τοῦ καταβαίνοντος εἰς πόλεμον οὕτως ἔσται ἡ μερὶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τὰ σκεύη· κατὰ τὸ αὐτὸ μεριοῦνται.

kaì tís hypakoúsetai hymō̂n tō̂n lógōn toútōn? hóti ouch hē̂tton hymō̂n eisin: dióti katà tḕn merída toû katabaínontos eis pólemon hoútōs éstai hē merìs toû kathēménou epì tà skeúē: katà tò autò merioûntai.

25
καὶ ἐγενήθη ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπάνω καὶ ἐγένετο εἰς πρόσταγμα καὶ εἰς δικαίωμα τῷ Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον.

kaì egenḗthē apò tē̂s hēméras ekeínēs kaì epánō kaì egéneto eis próstagma kaì eis dikaíōma tō̂i Israēl héōs tē̂s sḗmeron.

26
Καὶ ἦλθεν Δαυιδ εἰς Σεκελακ καὶ ἀπέστειλεν τοῖς πρεσβυτέροις Ιουδα τῶν σκύλων καὶ τοῖς πλησίον αὐτοῦ λέγων ’Ιδοὺ ἀπὸ τῶν σκύλων τῶν ἐχθρῶν κυρίου·

Kaì ē̂lthen Dauid eis Sekelak kaì apésteilen toîs presbytérois Iouda tō̂n skýlōn kaì toîs plēsíon autoû légōn ’Idoù apò tō̂n skýlōn tō̂n echthrō̂n kyríou:

27
τοῖς ἐν Βαιθσουρ καὶ τοῖς ἐν Ραμα νότου καὶ τοῖς ἐν Ιεθθορ

toîs en Baithsour kaì toîs en Rama nótou kaì toîs en Ieththor

28
καὶ τοῖς ἐν Αροηρ καὶ τοῖς Αμμαδι καὶ τοῖς ἐν Σαφι καὶ τοῖς ἐν Εσθιε

kaì toîs en Aroēr kaì toîs Ammadi kaì toîs en Saphi kaì toîs en Esthie

28A
καὶ τοῖς ἐν Γεθ καὶ τοῖς ἐν Κιναν καὶ τοῖς ἐν Σαϕεκ καὶ τοῖς ἐν θιμαθ

kaì toîs en Geth kaì toîs en Kinan kaì toîs en Saphek kaì toîs en thimath

29
καὶ τοῖς ἐν Καρμήλῳ καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσιν τοῦ Ιεραμηλι καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσιν τοῦ Κενεζι

kaì toîs en Karmḗlōi kaì toîs en taîs pólesin toû Ieramēli kaì toîs en taîs pólesin toû Kenezi

30
καὶ τοῖς ἐν Ιεριμουθ καὶ τοῖς ἐν Βηρσαβεε καὶ τοῖς ἐν Νοο

kaì toîs en Ierimouth kaì toîs en Bērsabee kaì toîs en Noo

31
καὶ τοῖς ἐν Χεβρων καὶ εἰς πάντας τοὺς τόπους, οὓς διῆλθεν Δαυιδ ἐκεῖ, αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ.

kaì toîs en Chebrōn kaì eis pántas toùs tópous, hoùs diē̂lthen Dauid ekeî, autòs kaì hoi ándres autoû.