Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἦν ἡ κιβωτὸς ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοϕύλων ἑπτὰ μῆνας, καὶ ἐξέζεσεν ἡ γῆ αὐτῶν μύας.

Kaì ē̂n hē kibōtòs en agrō̂i tō̂n allophýlōn heptà mē̂nas, kaì exézesen hē gē̂ autō̂n mýas.

2
καὶ καλοῦσιν ἀλλόϕυλοι τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς μάντεις καὶ τοὺς ἐπαοιδοὺς αὐτῶν λέγοντες Τί ποιήσωμεν τῇ κιβωτῷ κυρίου; γνωρίσατε ἡμῖν ἐν τίνι ἀποστελοῦμεν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς.

kaì kaloûsin allóphyloi toùs hiereîs kaì toùs mánteis kaì toùs epaoidoùs autō̂n légontes Tí poiḗsōmen tē̂i kibōtō̂i kyríou? gnōrísate hēmîn en tíni aposteloûmen autḕn eis tòn tópon autē̂s.

3
καὶ εἶπαν Εἰ ἐξαπεστέλλετε ὑμεῖς τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου θεοῦ Ισραηλ, μὴ δὴ ἐξαποστείλητε αὐτὴν κενήν, ἀλλὰ ἀποδιδόντες ἀπόδοτε αὐτῇ τῆς βασάνου, καὶ τότε ἰαθήσεσθε, καὶ ἐξιλασθήσεται ὑμῖν, μὴ οὐκ ἀποστῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἀϕ’ ὑμῶν.

kaì eîpan Ei exapestéllete hymeîs tḕn kibōtòn diathḗkēs kyríou theoû Israēl, mḕ dḕ exaposteílēte autḕn kenḗn, allà apodidóntes apódote autē̂i tē̂s basánou, kaì tóte iathḗsesthe, kaì exilasthḗsetai hymîn, mḕ ouk apostē̂i hē cheìr autoû aph’ hymō̂n.

4
καὶ λέγουσιν Τί τὸ τῆς βασάνου ἀποδώσομεν αὐτῇ; καὶ εἶπαν Κατ’ ἀριθμὸν τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοϕύλων πέντε ἕδρας χρυσᾶς, ὅτι πταῖσμα ἓν ὑμῖν καὶ τοῖς ἄρχουσιν ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ,

kaì légousin Tí tò tē̂s basánou apodṓsomen autē̂i? kaì eîpan Kat’ arithmòn tō̂n satrapō̂n tō̂n allophýlōn pénte hédras chrysâs, hóti ptaîsma hèn hymîn kaì toîs árchousin hymō̂n kaì tō̂i laō̂i,

5
καὶ μῦς χρυσοῦς ὁμοίωμα τῶν μυῶν ὑμῶν τῶν διαϕθειρόντων τὴν γῆν· καὶ δώσετε τῷ κυρίῳ δόξαν, ὅπως κουϕίσῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀϕ’ ὑμῶν καὶ ἀπὸ τῶν θεῶν ὑμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν.

kaì mŷs chrysoûs homoíōma tō̂n myō̂n hymō̂n tō̂n diaphtheiróntōn tḕn gē̂n: kaì dṓsete tō̂i kyríōi dóxan, hópōs kouphísēi tḕn cheîra autoû aph’ hymō̂n kaì apò tō̂n theō̂n hymō̂n kaì apò tē̂s gē̂s hymō̂n.

6
καὶ ἵνα τί βαρύνετε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐβάρυνεν Αἴγυπτος καὶ Φαραω τὴν καρδίαν αὐτῶν; οὐχὶ ὅτε ἐνέπαιξεν αὐτοῖς, ἐξαπέστειλαν αὐτούς, καὶ ἀπῆλθον;

kaì hína tí barýnete tàs kardías hymō̂n, hōs ebárynen Aígyptos kaì Pharaō tḕn kardían autō̂n? ouchì hóte enépaixen autoîs, exapésteilan autoús, kaì apē̂lthon?

7
καὶ νῦν λάβετε καὶ ποιήσατε ἅμαξαν καινὴν καὶ δύο βόας πρωτοτοκούσας ἄνευ τῶν τέκνων καὶ ζεύξατε τὰς βόας ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ ἀπαγάγετε τὰ τέκνα ἀπὸ ὄπισθεν αὐτῶν εἰς οἶκον·

kaì nŷn lábete kaì poiḗsate hámaxan kainḕn kaì dýo bóas prōtotokoúsas áneu tō̂n téknōn kaì zeúxate tàs bóas en tē̂i hamáxēi kaì apagágete tà tékna apò ópisthen autō̂n eis oîkon:

8
καὶ λήμψεσθε τὴν κιβωτὸν καὶ θήσετε αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν καὶ τὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ ἀποδώσετε αὐτῇ τῆς βασάνου καὶ θήσετε ἐν θέματι βερσεχθαν ἐκ μέρους αὐτῆς καὶ ἐξαποστελεῖτε αὐτὴν καὶ ἀπελάσατε αὐτήν, καὶ ἀπελεύσεται·

kaì lḗmpsesthe tḕn kibōtòn kaì thḗsete autḕn epì tḕn hámaxan kaì tà skeúē tà chrysâ apodṓsete autē̂i tē̂s basánou kaì thḗsete en thémati bersechthan ek mérous autē̂s kaì exaposteleîte autḕn kaì apelásate autḗn, kaì apeleúsetai:

9
καὶ ὄψεσθε, εἰ εἰς ὁδὸν ὁρίων αὐτῆς πορεύσεται κατὰ Βαιθσαμυς, αὐτὸς πεποίηκεν ἡμῖν τὴν κακίαν ταύτην τὴν μεγάλην, καὶ ἐὰν μή, καὶ γνωσόμεθα ὅτι οὐ χεὶρ αὐτοῦ ἧπται ἡμῶν, ἀλλὰ σύμπτωμα τοῦτο γέγονεν ἡμῖν.

kaì ópsesthe, ei eis hodòn horíōn autē̂s poreúsetai katà Baithsamys, autòs pepoíēken hēmîn tḕn kakían taútēn tḕn megálēn, kaì eàn mḗ, kaì gnōsómetha hóti ou cheìr autoû hē̂ptai hēmō̂n, allà sýmptōma toûto gégonen hēmîn.

10
καὶ ἐποίησαν οἱ ἀλλόϕυλοι οὕτως καὶ ἔλαβον δύο βόας πρωτοτοκούσας καὶ ἔζευξαν αὐτὰς ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἀπεκώλυσαν εἰς οἶκον

kaì epoíēsan hoi allóphyloi hoútōs kaì élabon dýo bóas prōtotokoúsas kaì ézeuxan autàs en tē̂i hamáxēi kaì tà tékna autō̂n apekṓlysan eis oîkon

11
καὶ ἔθεντο τὴν κιβωτὸν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν καὶ τὸ θέμα εργαβ καὶ τοὺς μῦς τοὺς χρυσοῦς.

kaì éthento tḕn kibōtòn epì tḕn hámaxan kaì tò théma ergab kaì toùs mŷs toùs chrysoûs.

12
καὶ κατεύθυναν αἱ βόες ἐν τῇ ὁδῷ εἰς ὁδὸν Βαιθσαμυς, ἐν τρίβῳ ἑνὶ ἐπορεύοντο καὶ ἐκοπίων καὶ οὐ μεθίσταντο δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερά· καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοϕύλων ἐπορεύοντο ὀπίσω αὐτῆς ἕως ὁρίων Βαιθσαμυς.

kaì kateúthynan hai bóes en tē̂i hodō̂i eis hodòn Baithsamys, en tríbōi henì eporeúonto kaì ekopíōn kaì ou methístanto dexià oudè aristerá: kaì hoi satrápai tō̂n allophýlōn eporeúonto opísō autē̂s héōs horíōn Baithsamys.

13
καὶ οἱ ἐν Βαιθσαμυς ἐθέριζον θερισμὸν πυρῶν ἐν κοιλάδι· καὶ ἦραν ὀϕθαλμοὺς αὐτῶν καὶ εἶδον κιβωτὸν κυρίου καὶ ηὐϕράνθησαν εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς.

kaì hoi en Baithsamys ethérizon therismòn pyrō̂n en koiládi: kaì ē̂ran ophthalmoùs autō̂n kaì eîdon kibōtòn kyríou kaì ēyphránthēsan eis apántēsin autē̂s.

14
καὶ ἡ ἅμαξα εἰσῆλθεν εἰς ἀγρὸν Ωσηε τὸν ἐν Βαιθσαμυς, καὶ ἔστησαν ἐκεῖ παρ’ αὐτῇ λίθον μέγαν καὶ σχίζουσιν τὰ ξύλα τῆς ἁμάξης καὶ τὰς βόας ἀνήνεγκαν εἰς ὁλοκαύτωσιν τῷ κυρίῳ.

kaì hē hámaxa eisē̂lthen eis agròn Ōsēe tòn en Baithsamys, kaì éstēsan ekeî par’ autē̂i líthon mégan kaì schízousin tà xýla tē̂s hamáxēs kaì tàs bóas anḗnenkan eis holokaútōsin tō̂i kyríōi.

15
καὶ οἱ Λευῖται ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου καὶ τὸ θέμα εργαβ μετ’ αὐτῆς καὶ τὰ ἐπ’ αὐτῆς σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ ἔθεντο ἐπὶ τοῦ λίθου τοῦ μεγάλου, καὶ οἱ ἄνδρες Βαιθσαμυς ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ θυσίας ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῷ κυρίῳ.

kaì hoi Leuîtai anḗnenkan tḕn kibōtòn toû kyríou kaì tò théma ergab met’ autē̂s kaì tà ep’ autē̂s skeúē tà chrysâ kaì éthento epì toû líthou toû megálou, kaì hoi ándres Baithsamys anḗnenkan holokautṓseis kaì thysías en tē̂i hēmérāi ekeínēi tō̂i kyríōi.

16
καὶ οἱ πέντε σατράπαι τῶν ἀλλοϕύλων ἑώρων καὶ ἀνέστρεψαν εἰς ’Ασκαλῶνα τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì hoi pénte satrápai tō̂n allophýlōn heṓrōn kaì anéstrepsan eis ’Askalō̂na tē̂i hēmérāi ekeínēi.

17
καὶ αὗται αἱ ἕδραι αἱ χρυσαῖ, ἃς ἀπέδωκαν οἱ ἀλλόϕυλοι τῆς βασάνου τῷ κυρίῳ· τῆς ’Αζώτου μίαν, τῆς Γάζης μίαν, τῆς ’Ασκαλῶνος μίαν, τῆς Γεθ μίαν, τῆς Ακκαρων μίαν.

kaì haûtai hai hédrai hai chrysaî, hàs apédōkan hoi allóphyloi tē̂s basánou tō̂i kyríōi: tē̂s ’Azṓtou mían, tē̂s Gázēs mían, tē̂s ’Askalō̂nos mían, tē̂s Geth mían, tē̂s Akkarōn mían.

18
καὶ μῦς οἱ χρυσοῖ κατ’ ἀριθμὸν πασῶν πόλεων τῶν ἀλλοϕύλων τῶν πέντε σατραπῶν ἐκ πόλεως ἐστερεωμένης καὶ ἕως κώμης τοῦ Φερεζαίου καὶ ἕως λίθου τοῦ μεγάλου, οὗ ἐπέθηκαν ἐπ’ αὐτοῦ τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου, τοῦ ἐν ἀγρῷ Ωσηε τοῦ Βαιθσαμυσίτου.

kaì mŷs hoi chrysoî kat’ arithmòn pasō̂n póleōn tō̂n allophýlōn tō̂n pénte satrapō̂n ek póleōs estereōménēs kaì héōs kṓmēs toû Pherezaíou kaì héōs líthou toû megálou, hoû epéthēkan ep’ autoû tḕn kibōtòn diathḗkēs kyríou, toû en agrō̂i Ōsēe toû Baithsamysítou.

19
Καὶ οὐκ ἠσμένισαν οἱ υἱοὶ Ιεχονιου ἐν τοῖς ἀνδράσιν Βαιθσαμυς, ὅτι εἶδαν κιβωτὸν κυρίου· καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἄνδρας καὶ πεντήκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν. καὶ ἐπένθησεν ὁ λαός, ὅτι ἐπάταξεν κύριος ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην σϕόδρα.

Kaì ouk ēsménisan hoi hyioì Iechoniou en toîs andrásin Baithsamys, hóti eîdan kibōtòn kyríou: kaì epátaxen en autoîs hebdomḗkonta ándras kaì pentḗkonta chiliádas andrō̂n. kaì epénthēsen ho laós, hóti epátaxen kýrios en tō̂i laō̂i plēgḕn megálēn sphódra.

20
καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες οἱ ἐκ Βαιθσαμυς Τίς δυνήσεται διελθεῖν ἐνώπιον κυρίου τοῦ ἁγίου τούτου; καὶ πρὸς τίνα ἀναβήσεται κιβωτὸς κυρίου ἀϕ’ ἡμῶν;

kaì eîpan hoi ándres hoi ek Baithsamys Tís dynḗsetai dieltheîn enṓpion kyríou toû hagíou toútou? kaì pròs tína anabḗsetai kibōtòs kyríou aph’ hēmō̂n?

21
καὶ ἀποστέλλουσιν ἀγγέλους πρὸς τοὺς κατοικοῦντας Καριαθιαριμ λέγοντες ’Απεστρόϕασιν ἀλλόϕυλοι τὴν κιβωτὸν κυρίου· κατάβητε καὶ ἀναγάγετε αὐτὴν πρὸς ἑαυτούς.

kaì apostéllousin angélous pròs toùs katoikoûntas Kariathiarim légontes ’Apestróphasin allóphyloi tḕn kibōtòn kyríou: katábēte kaì anagágete autḕn pròs heautoús.