Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἦν ἀνὴρ ἐξ υἱῶν Βενιαμιν, καὶ ὄνομα αὐτῷ Κις υἱὸς Αβιηλ υἱοῦ Σαρεδ υἱοῦ Βαχιρ υἱοῦ Αϕεκ υἱοῦ ἀνδρὸς Ιεμιναίου, ἀνὴρ δυνατός.

Kaì ē̂n anḕr ex hyiō̂n Beniamin, kaì ónoma autō̂i Kis hyiòs Abiēl hyioû Sared hyioû Bachir hyioû Aphek hyioû andròs Ieminaíou, anḕr dynatós.

2
καὶ τούτῳ υἱός, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σαουλ, εὐμεγέθης, ἀνὴρ ἀγαθός, καὶ οὐκ ἦν ἐν υἱοῖς Ισραηλ ἀγαθὸς ὑπὲρ αὐτόν, ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω ὑψηλὸς ὑπὲρ πᾶσαν τὴν γῆν.

kaì toútōi hyiós, kaì ónoma autō̂i Saoul, eumegéthēs, anḕr agathós, kaì ouk ē̂n en hyioîs Israēl agathòs hypèr autón, hypèr ōmían kaì epánō hypsēlòs hypèr pâsan tḕn gē̂n.

3
καὶ ἀπώλοντο αἱ ὄνοι Κις πατρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν Κις πρὸς Σαουλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Λαβὲ μετὰ σεαυτοῦ ἓν τῶν παιδαρίων καὶ ἀνάστητε καὶ πορεύθητε καὶ ζητήσατε τὰς ὄνους.

kaì apṓlonto hai ónoi Kis patròs Saoul, kaì eîpen Kis pròs Saoul tòn hyiòn autoû Labè metà seautoû hèn tō̂n paidaríōn kaì anástēte kaì poreúthēte kaì zētḗsate tàs ónous.

4
καὶ διῆλθον δι’ ὄρους Εϕραιμ καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Σελχα καὶ οὐχ εὗρον· καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Εασακεμ, καὶ οὐκ ἦν· καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Ιακιμ καὶ οὐχ εὗρον.

kaì diē̂lthon di’ órous Ephraim kaì diē̂lthon dià tē̂s gē̂s Selcha kaì ouch heûron: kaì diē̂lthon dià tē̂s gē̂s Easakem, kaì ouk ē̂n: kaì diē̂lthon dià tē̂s gē̂s Iakim kaì ouch heûron.

5
αὐτῶν ἐλθόντων εἰς τὴν Σιϕ καὶ Σαουλ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ’ αὐτοῦ Δεῦρο καὶ ἀναστρέψωμεν, μὴ ἀνεὶς ὁ πατήρ μου τὰς ὄνους ϕροντίζῃ περὶ ἡμῶν.

autō̂n elthóntōn eis tḕn Siph kaì Saoul eîpen tō̂i paidaríōi autoû tō̂i met’ autoû Deûro kaì anastrépsōmen, mḕ aneìs ho patḗr mou tàs ónous phrontízēi perì hēmō̂n.

6
καὶ εἶπεν αὐτῷ τὸ παιδάριον ’Ιδοὺ δὴ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, καὶ ὁ ἄνθρωπος ἔνδοξος, πᾶν, ὃ ἐὰν λαλήσῃ, παραγινόμενον παρέσται· καὶ νῦν πορευθῶμεν, ὅπως ἀπαγγείλῃ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν, ἐϕ’ ἣν ἐπορεύθημεν ἐπ’ αὐτήν.

kaì eîpen autō̂i tò paidárion ’Idoù dḕ ánthrōpos toû theoû en tē̂i pólei taútēi, kaì ho ánthrōpos éndoxos, pân, hò eàn lalḗsēi, paraginómenon paréstai: kaì nŷn poreuthō̂men, hópōs apangeílēi hēmîn tḕn hodòn hēmō̂n, eph’ hḕn eporeúthēmen ep’ autḗn.

7
καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ’ αὐτοῦ Καὶ ἰδοὺ πορευσόμεθα, καὶ τί οἴσομεν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ; ὅτι οἱ ἄρτοι ἐκλελοίπασιν ἐκ τῶν ἀγγείων ἡμῶν, καὶ πλεῖον οὐκ ἔστιν μεθ’ ἡμῶν εἰσενεγκεῖν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ τὸ ὑπάρχον ἡμῖν.

kaì eîpen Saoul tō̂i paidaríōi autoû tō̂i met’ autoû Kaì idoù poreusómetha, kaì tí oísomen tō̂i anthrṓpōi toû theoû? hóti hoi ártoi ekleloípasin ek tō̂n angeíōn hēmō̂n, kaì pleîon ouk éstin meth’ hēmō̂n eisenenkeîn tō̂i anthrṓpōi toû theoû tò hypárchon hēmîn.

8
καὶ προσέθετο τὸ παιδάριον ἀποκριθῆναι τῷ Σαουλ καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ εὕρηται ἐν τῇ χειρί μου τέταρτον σίκλου ἀργυρίου, καὶ δώσεις τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπαγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν.

kaì prosétheto tò paidárion apokrithē̂nai tō̂i Saoul kaì eîpen ’Idoù heúrētai en tē̂i cheirí mou tétarton síklou argyríou, kaì dṓseis tō̂i anthrṓpōi toû theoû, kaì apangeleî hēmîn tḕn hodòn hēmō̂n.

9
καὶ ἔμπροσθεν ἐν Ισραηλ τάδε ἔλεγεν ἕκαστος ἐν τῷ πορεύεσθαι ἐπερωτᾶν τὸν θεόν Δεῦρο πορευθῶμεν πρὸς τὸν βλέποντα· ὅτι τὸν προϕήτην ἐκάλει ὁ λαὸς ἔμπροσθεν ‘Ο βλέπων.

kaì émprosthen en Israēl táde élegen hékastos en tō̂i poreúesthai eperōtân tòn theón Deûro poreuthō̂men pròs tòn bléponta: hóti tòn prophḗtēn ekálei ho laòs émprosthen ‘O blépōn.

10
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ ’Αγαθὸν τὸ ῥῆμα, δεῦρο καὶ πορευθῶμεν. καὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν πόλιν, οὗ ἦν ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ.

kaì eîpen Saoul pròs tò paidárion autoû ’Agathòn tò rhē̂ma, deûro kaì poreuthō̂men. kaì eporeúthēsan eis tḕn pólin, hoû ē̂n ekeî ho ánthrōpos toû theoû.

11
αὐτῶν ἀναβαινόντων τὴν ἀνάβασιν τῆς πόλεως καὶ αὐτοὶ εὑρίσκουσιν τὰ κοράσια ἐξεληλυθότα ὑδρεύσασθαι ὕδωρ καὶ λέγουσιν αὐταῖς Εἰ ἔστιν ἐνταῦθα ὁ βλέπων;

autō̂n anabainóntōn tḕn anábasin tē̂s póleōs kaì autoì heurískousin tà korásia exelēlythóta hydreúsasthai hýdōr kaì légousin autaîs Ei éstin entaûtha ho blépōn?

12
καὶ ἀπεκρίθη τὰ κοράσια αὐτοῖς καὶ λέγουσιν αὐτοῖς ῎Εστιν, ἰδοὺ κατὰ πρόσωπον ὑμῶν· νῦν διὰ τὴν ἡμέραν ἥκει εἰς τὴν πόλιν, ὅτι θυσία σήμερον τῷ λαῷ ἐν Βαμα·

kaì apekríthē tà korásia autoîs kaì légousin autoîs ῎Estin, idoù katà prósōpon hymō̂n: nŷn dià tḕn hēméran hḗkei eis tḕn pólin, hóti thysía sḗmeron tō̂i laō̂i en Bama:

13
ὡς ἂν εἰσέλθητε τὴν πόλιν, οὕτως εὑρήσετε αὐτὸν ἐν τῇ πόλει πρὶν ἀναβῆναι αὐτὸν εἰς Βαμα τοῦ ϕαγεῖν, ὅτι οὐ μὴ ϕάγῃ ὁ λαὸς ἕως τοῦ εἰσελθεῖν αὐτόν, ὅτι οὗτος εὐλογεῖ τὴν θυσίαν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐσθίουσιν οἱ ξένοι· καὶ νῦν ἀνάβητε, ὅτι διὰ τὴν ἡμέραν εὑρήσετε αὐτόν.

hōs àn eisélthēte tḕn pólin, hoútōs heurḗsete autòn en tē̂i pólei prìn anabē̂nai autòn eis Bama toû phageîn, hóti ou mḕ phágēi ho laòs héōs toû eiseltheîn autón, hóti hoûtos eulogeî tḕn thysían, kaì metà taûta esthíousin hoi xénoi: kaì nŷn anábēte, hóti dià tḕn hēméran heurḗsete autón.

14
καὶ ἀναβαίνουσιν τὴν πόλιν. αὐτῶν εἰσπορευομένων εἰς μέσον τῆς πόλεως καὶ ἰδοὺ Σαμουηλ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι εἰς Βαμα.

kaì anabaínousin tḕn pólin. autō̂n eisporeuoménōn eis méson tē̂s póleōs kaì idoù Samouēl exē̂lthen eis apántēsin autō̂n toû anabē̂nai eis Bama.

15
καὶ κύριος ἀπεκάλυψεν τὸ ὠτίον Σαμουηλ ἡμέρᾳ μιᾷ ἔμπροσθεν τοῦ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Σαουλ λέγων

kaì kýrios apekálypsen tò ōtíon Samouēl hēmérāi miā̂i émprosthen toû eltheîn pròs autòn Saoul légōn

16
‘Ως ὁ καιρὸς αὔριον ἀποστελῶ πρὸς σὲ ἄνδρα ἐκ γῆς Βενιαμιν, καὶ χρίσεις αὐτὸν εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ, καὶ σώσει τὸν λαόν μου ἐκ χειρὸς ἀλλοϕύλων· ὅτι ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τοῦ λαοῦ μου, ὅτι ἦλθεν βοὴ αὐτῶν πρός με.

‘Ōs ho kairòs aúrion apostelō̂ pròs sè ándra ek gē̂s Beniamin, kaì chríseis autòn eis árchonta epì tòn laón mou Israēl, kaì sṓsei tòn laón mou ek cheiròs allophýlōn: hóti epéblepsa epì tḕn tapeínōsin toû laoû mou, hóti ē̂lthen boḕ autō̂n prós me.

17
καὶ Σαμουηλ εἶδεν τὸν Σαουλ· καὶ κύριος ἀπεκρίθη αὐτῷ ’Ιδοὺ ὁ ἄνθρωπος, ὃν εἶπά σοι Οὗτος ἄρξει ἐν τῷ λαῷ μου.

kaì Samouēl eîden tòn Saoul: kaì kýrios apekríthē autō̂i ’Idoù ho ánthrōpos, hòn eîpá soi Hoûtos árxei en tō̂i laō̂i mou.

18
καὶ προσήγαγεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ εἰς μέσον τῆς πόλεως καὶ εἶπεν ’Απάγγειλον δὴ ποῖος ὁ οἶκος τοῦ βλέποντος.

kaì prosḗgagen Saoul pròs Samouēl eis méson tē̂s póleōs kaì eîpen ’Apángeilon dḕ poîos ho oîkos toû blépontos.

19
καὶ ἀπεκρίθη Σαμουηλ τῷ Σαουλ καὶ εἶπεν ’Εγώ εἰμι αὐτός· ἀνάβηθι ἔμπροσθέν μου εἰς Βαμα καὶ ϕάγε μετ’ ἐμοῦ σήμερον, καὶ ἐξαποστελῶ σε πρωὶ καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἀπαγγελῶ σοι·

kaì apekríthē Samouēl tō̂i Saoul kaì eîpen ’Egṓ eimi autós: anábēthi émprosthén mou eis Bama kaì pháge met’ emoû sḗmeron, kaì exapostelō̂ se prōì kaì pánta tà en tē̂i kardíāi sou apangelō̂ soi:

20
καὶ περὶ τῶν ὄνων σου τῶν ἀπολωλυιῶν σήμερον τριταίων μὴ θῇς τὴν καρδίαν σου αὐταῖς, ὅτι εὕρηνται· καὶ τίνι τὰ ὡραῖα τοῦ Ισραηλ; οὐ σοὶ καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός σου;

kaì perì tō̂n ónōn sou tō̂n apolōlyiō̂n sḗmeron tritaíōn mḕ thē̂is tḕn kardían sou autaîs, hóti heúrēntai: kaì tíni tà hōraîa toû Israēl? ou soì kaì tō̂i oíkōi toû patrós sou?

21
καὶ ἀπεκρίθη Σαουλ καὶ εἶπεν Οὐχὶ ἀνδρὸς υἱὸς Ιεμιναίου ἐγώ εἰμι τοῦ μικροῦ σκήπτρου ϕυλῆς Ισραηλ καὶ τῆς ϕυλῆς τῆς ἐλαχίστης ἐξ ὅλου σκήπτρου Βενιαμιν; καὶ ἵνα τί ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο;

kaì apekríthē Saoul kaì eîpen Ouchì andròs hyiòs Ieminaíou egṓ eimi toû mikroû skḗptrou phylē̂s Israēl kaì tē̂s phylē̂s tē̂s elachístēs ex hólou skḗptrou Beniamin? kaì hína tí elálēsas pròs emè katà tò rhē̂ma toûto?

22
καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸν Σαουλ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸ κατάλυμα καὶ ἔθετο αὐτοῖς τόπον ἐν πρώτοις τῶν κεκλημένων ὡσεὶ ἑβδομήκοντα ἀνδρῶν.

kaì élaben Samouēl tòn Saoul kaì tò paidárion autoû kaì eisḗgagen autoùs eis tò katályma kaì étheto autoîs tópon en prṓtois tō̂n keklēménōn hōseì hebdomḗkonta andrō̂n.

23
καὶ εἶπεν Σαμουηλ τῷ μαγείρῳ Δός μοι τὴν μερίδα, ἣν ἔδωκά σοι, ἣν εἶπά σοι θεῖναι αὐτὴν παρὰ σοί.

kaì eîpen Samouēl tō̂i mageírōi Dós moi tḕn merída, hḕn édōká soi, hḕn eîpá soi theînai autḕn parà soí.

24
καὶ ὕψωσεν ὁ μάγειρος τὴν κωλέαν καὶ παρέθηκεν αὐτὴν ἐνώπιον Σαουλ· καὶ εἶπεν Σαμουηλ τῷ Σαουλ ’Ιδοὺ ὑπόλειμμα, παράθες αὐτὸ ἐνώπιόν σου καὶ ϕάγε, ὅτι εἰς μαρτύριον τέθειταί σοι παρὰ τοὺς ἄλλους· ἀπόκνιζε. καὶ ἔϕαγεν Σαουλ μετὰ Σαμουηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì hýpsōsen ho mágeiros tḕn kōléan kaì paréthēken autḕn enṓpion Saoul: kaì eîpen Samouēl tō̂i Saoul ’Idoù hypóleimma, paráthes autò enṓpión sou kaì pháge, hóti eis martýrion tétheitaí soi parà toùs állous: apóknize. kaì éphagen Saoul metà Samouēl en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

25
καὶ κατέβη ἐκ τῆς Βαμα ἐν τῇ πόλει· καὶ διέστρωσαν τῷ Σαουλ ἐπὶ τῷ δώματι,

kaì katébē ek tē̂s Bama en tē̂i pólei: kaì diéstrōsan tō̂i Saoul epì tō̂i dṓmati,

26
καὶ ἐκοιμήθη καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέβαινεν ὁ ὄρθρος, καὶ ἐκάλεσεν Σαμουηλ τὸν Σαουλ ἐπὶ τῷ δώματι λέγων ’Ανάστα, καὶ ἐξαποστελῶ σε· καὶ ἀνέστη Σαουλ, καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ Σαμουηλ ἕως ἔξω.

kaì ekoimḗthē kaì egéneto hōs anébainen ho órthros, kaì ekálesen Samouēl tòn Saoul epì tō̂i dṓmati légōn ’Anásta, kaì exapostelō̂ se: kaì anéstē Saoul, kaì exē̂lthen autòs kaì Samouēl héōs éxō.

27
αὐτῶν καταβαινόντων εἰς μέρος τῆς πόλεως καὶ Σαμουηλ εἶπεν τῷ Σαουλ Εἰπὸν τῷ νεανίσκῳ καὶ διελθέτω ἔμπροσθεν ἡμῶν, καὶ σὺ στῆθι ὡς σήμερον καὶ ἄκουσον ῥῆμα θεοῦ.

autō̂n katabainóntōn eis méros tē̂s póleōs kaì Samouēl eîpen tō̂i Saoul Eipòn tō̂i neanískōi kaì dielthétō émprosthen hēmō̂n, kaì sỳ stē̂thi hōs sḗmeron kaì ákouson rhē̂ma theoû.