Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐνίσχυσεν Σαλωμων υἱὸς Δαυιδ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν εἰς ὕψος.

Kaì eníschysen Salōmōn hyiòs Dauid epì tḕn basileían autoû, kaì kýrios ho theòs autoû met’ autoû kaì emegálynen autòn eis hýpsos.

2
καὶ εἶπεν Σαλωμων πρὸς πάντα Ισραηλ, τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς ἑκατοντάρχοις καὶ τοῖς κριταῖς καὶ πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν ἐναντίον Ισραηλ, τοῖς ἄρχουσι τῶν πατριῶν,

kaì eîpen Salōmōn pròs pánta Israēl, toîs chiliárchois kaì toîs hekatontárchois kaì toîs kritaîs kaì pâsin toîs árchousin enantíon Israēl, toîs árchousi tō̂n patriō̂n,

3
καὶ ἐπορεύθη Σαλωμων καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία μετ’ αὐτοῦ εἰς τὴν ὑψηλὴν τὴν ἐν Γαβαων, οὗ ἐκεῖ ἦν ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου τοῦ θεοῦ, ἣν ἐποίησεν Μωυσῆς παῖς κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ·

kaì eporeúthē Salōmōn kaì pâsa hē ekklēsía met’ autoû eis tḕn hypsēlḕn tḕn en Gabaōn, hoû ekeî ē̂n hē skēnḕ toû martyríou toû theoû, hḕn epoíēsen Mōysē̂s paîs kyríou en tē̂i erḗmōi:

4
ἀλλὰ κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἀνήνεγκεν Δαυιδ ἐκ πόλεως Καριαθιαριμ, ὅτι ἡτοίμασεν αὐτῇ σκηνὴν εἰς Ιερουσαλημ,

allà kibōtòn toû theoû anḗnenken Dauid ek póleōs Kariathiarim, hóti hētoímasen autē̂i skēnḕn eis Ierousalēm,

5
καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, ὃ ἐποίησεν Βεσελεηλ υἱὸς Ουριου υἱοῦ Ωρ, ἐκεῖ ἦν ἔναντι τῆς σκηνῆς κυρίου, καὶ ἐξεζήτησεν αὐτὸ Σαλωμων καὶ ἡ ἐκκλησία,

kaì tò thysiastḗrion tò chalkoûn, hò epoíēsen Beseleēl hyiòs Ouriou hyioû Ōr, ekeî ē̂n énanti tē̂s skēnē̂s kyríou, kaì exezḗtēsen autò Salōmōn kaì hē ekklēsía,

6
καὶ ἀνήνεγκεν ἐκεῖ Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐνώπιον κυρίου τὸ ἐν τῇ σκηνῇ καὶ ἀνήνεγκεν ἐπ’ αὐτὸ ὁλοκαύτωσιν χιλίαν.

kaì anḗnenken ekeî Salōmōn epì tò thysiastḗrion tò chalkoûn enṓpion kyríou tò en tē̂i skēnē̂i kaì anḗnenken ep’ autò holokaútōsin chilían.

7
ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ὤϕθη ὁ θεὸς τῷ Σαλωμων καὶ εἶπεν αὐτῷ Αἴτησαι τί σοι δῶ.

en tē̂i nyktì ekeínēi ṓphthē ho theòs tō̂i Salōmōn kaì eîpen autō̂i Aítēsai tí soi dō̂.

8
καὶ εἶπεν Σαλωμων πρὸς τὸν θεόν Σὺ ἐποίησας μετὰ Δαυιδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα καὶ ἐβασίλευσάς με ἀντ’ αὐτοῦ·

kaì eîpen Salōmōn pròs tòn theón Sỳ epoíēsas metà Dauid toû patrós mou éleos méga kaì ebasíleusás me ant’ autoû:

9
καὶ νῦν, κύριε ὁ θεός, πιστωθήτω τὸ ὄνομά σου ἐπὶ Δαυιδ πατέρα μου, ὅτι σὺ ἐβασίλευσάς με ἐπὶ λαὸν πολὺν ὡς ὁ χοῦς τῆς γῆς·

kaì nŷn, kýrie ho theós, pistōthḗtō tò ónomá sou epì Dauid patéra mou, hóti sỳ ebasíleusás me epì laòn polỳn hōs ho choûs tē̂s gē̂s:

10
νῦν σοϕίαν καὶ σύνεσιν δός μοι, καὶ ἐξελεύσομαι ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τούτου καὶ εἰσελεύσομαι· ὅτι τίς κρινεῖ τὸν λαόν σου τὸν μέγαν τοῦτον;

nŷn sophían kaì sýnesin dós moi, kaì exeleúsomai enṓpion toû laoû toútou kaì eiseleúsomai: hóti tís krineî tòn laón sou tòn mégan toûton?

11
καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Σαλωμων ’Ανθ’ ὧν ἐγένετο τοῦτο ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον χρημάτων οὐδὲ δόξαν οὐδὲ τὴν ψυχὴν τῶν ὑπεναντίων καὶ ἡμέρας πολλὰς οὐκ ᾐτήσω καὶ ᾔτησας σεαυτῷ σοϕίαν καὶ σύνεσιν, ὅπως κρίνῃς τὸν λαόν μου, ἐϕ’ ὃν ἐβασίλευσά σε ἐπ’ αὐτόν,

kaì eîpen ho theòs pròs Salōmōn ’Anth’ hō̂n egéneto toûto en tē̂i kardíāi sou kaì ouk ēitḗsō ploûton chrēmátōn oudè dóxan oudè tḕn psychḕn tō̂n hypenantíōn kaì hēméras pollàs ouk ēitḗsō kaì ḗitēsas seautō̂i sophían kaì sýnesin, hópōs krínēis tòn laón mou, eph’ hòn ebasíleusá se ep’ autón,

12
τὴν σοϕίαν καὶ τὴν σύνεσιν δίδωμί σοι καὶ πλοῦτον καὶ χρήματα καὶ δόξαν δώσω σοι, ὡς οὐκ ἐγενήθη ὅμοιός σοι ἐν τοῖς βασιλεῦσι τοῖς ἔμπροσθέ σου καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἔσται οὕτως.

tḕn sophían kaì tḕn sýnesin dídōmí soi kaì ploûton kaì chrḗmata kaì dóxan dṓsō soi, hōs ouk egenḗthē hómoiós soi en toîs basileûsi toîs émprosthé sou kaì metà sè ouk éstai hoútōs.

13
καὶ ἦλθεν Σαλωμων ἐκ βαμα τῆς ἐν Γαβαων εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου σκηνῆς μαρτυρίου καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ισραηλ.

kaì ē̂lthen Salōmōn ek bama tē̂s en Gabaōn eis Ierousalēm apò prosṓpou skēnē̂s martyríou kaì ebasíleusen epì Israēl.

14
Καὶ συνήγαγεν Σαλωμων ἅρματα καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ χίλια καὶ τετρακόσια ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων· καὶ κατέλιπεν αὐτὰ ἐν πόλεσιν τῶν ἁρμάτων, καὶ ὁ λαὸς μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ.

Kaì synḗgagen Salōmōn hármata kaì hippeîs, kaì egénonto autō̂i chília kaì tetrakósia hármata kaì dṓdeka chiliádes hippéōn: kaì katélipen autà en pólesin tō̂n harmátōn, kaì ho laòs metà toû basiléōs en Ierousalēm.

15
καὶ ἔθηκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ἐν τῇ Ιουδαίᾳ ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος.

kaì éthēken ho basileùs tò chrysíon kaì tò argýrion en Ierousalēm hōs líthous kaì tàs kédrous en tē̂i Ioudaíāi hōs sykamínous tàs en tē̂i pedinē̂i eis plē̂thos.

16
καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων τῶν Σαλωμων ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἡ τιμὴ τῶν ἐμπόρων τοῦ βασιλέως· ἐμπορεύεσθαι ἡγόραζον

kaì hē éxodos tō̂n híppōn tō̂n Salōmōn ex Aigýptou, kaì hē timḕ tō̂n empórōn toû basiléōs: emporeúesthai hēgórazon

17
καὶ ἀνέβαινον καὶ ἐξῆγον ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἓν ἑξακοσίων ἀργυρίου καὶ ἵππον ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα· καὶ οὕτως πᾶσιν τοῖς βασιλεῦσιν τῶν Χετταίων καὶ βασιλεῦσιν Συρίας ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔϕερον.

kaì anébainon kaì exē̂gon ex Aigýptou hárma hèn hexakosíōn argyríou kaì híppon hekatòn kaì pentḗkonta: kaì hoútōs pâsin toîs basileûsin tō̂n Chettaíōn kaì basileûsin Syrías en chersìn autō̂n épheron.

18
Καὶ εἶπεν Σαλωμων τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

Kaì eîpen Salōmōn toû oikodomē̂sai oîkon tō̂i onómati kyríou kaì oîkon tē̂i basileíāi autoû.