Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ὡς ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία Ροβοαμ καὶ ὡς κατεκρατήθη, ἐγκατέλιπεν τὰς ἐντολὰς κυρίου καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ.

Kaì egéneto hōs hētoimásthē hē basileía Roboam kaì hōs katekratḗthē, enkatélipen tàs entolàs kyríou kaì pâs Israēl met’ autoû.

2
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ροβοαμ ἀνέβη Σουσακιμ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπὶ Ιερουσαλημ, ὅτι ἥμαρτον ἐναντίον κυρίου,

kaì egéneto en tō̂i pémptōi étei tē̂s basileías Roboam anébē Sousakim basileùs Aigýptou epì Ierousalēm, hóti hḗmarton enantíon kyríou,

3
ἐν χιλίοις καὶ διακοσίοις ἅρμασιν καὶ ἑξήκοντα χιλιάσιν ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ πλήθους τοῦ ἐλθόντος μετ’ αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου, Λίβυες, Τρωγλοδύται καὶ Αἰθίοπες.

en chilíois kaì diakosíois hármasin kaì hexḗkonta chiliásin híppōn, kaì ouk ē̂n arithmòs toû plḗthous toû elthóntos met’ autoû ex Aigýptou, Líbyes, Trōglodýtai kaì Aithíopes.

4
καὶ κατεκράτησαν τῶν πόλεων τῶν ὀχυρῶν, αἳ ἦσαν ἐν Ιουδα, καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ.

kaì katekrátēsan tō̂n póleōn tō̂n ochyrō̂n, haì ē̂san en Iouda, kaì ē̂lthen eis Ierousalēm.

5
καὶ Σαμαιας ὁ προϕήτης ἦλθεν πρὸς Ροβοαμ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας Ιουδα τοὺς συναχθέντας εἰς Ιερουσαλημ ἀπὸ προσώπου Σουσακιμ καὶ εἶπεν αὐτοῖς Οὕτως εἶπεν κύριος ‘Υμεῖς ἐγκατελίπετέ με, κἀγὼ ἐγκαταλείψω ὑμᾶς ἐν χειρὶ Σουσακιμ.

kaì Samaias ho prophḗtēs ē̂lthen pròs Roboam kaì pròs toùs árchontas Iouda toùs synachthéntas eis Ierousalēm apò prosṓpou Sousakim kaì eîpen autoîs Hoútōs eîpen kýrios ‘Ymeîs enkatelípeté me, kagṑ enkataleípsō hymâs en cheirì Sousakim.

6
καὶ ᾐσχύνθησαν οἱ ἄρχοντες Ισραηλ καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπαν Δίκαιος ὁ κύριος.

kaì ēischýnthēsan hoi árchontes Israēl kaì ho basileùs kaì eîpan Díkaios ho kýrios.

7
καὶ ἐν τῷ ἰδεῖν κύριον ὅτι ἐνετράπησαν, καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σαμαιαν λέγων ’Ενετράπησαν, οὐ καταϕθερῶ αὐτούς· καὶ δώσω αὐτοὺς ὡς μικρὸν εἰς σωτηρίαν, καὶ οὐ μὴ στάξῃ ὁ θυμός μου ἐν Ιερουσαλημ,

kaì en tō̂i ideîn kýrion hóti enetrápēsan, kaì egéneto lógos kyríou pròs Samaian légōn ’Enetrápēsan, ou kataphtherō̂ autoús: kaì dṓsō autoùs hōs mikròn eis sōtērían, kaì ou mḕ stáxēi ho thymós mou en Ierousalēm,

8
ὅτι ἔσονται εἰς παῖδας καὶ γνώσονται τὴν δουλείαν μου καὶ τὴν δουλείαν τῆς βασιλείας τῆς γῆς.

hóti ésontai eis paîdas kaì gnṓsontai tḕn douleían mou kaì tḕn douleían tē̂s basileías tē̂s gē̂s.

9
καὶ ἀνέβη Σουσακιμ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, τὰ πάντα ἔλαβεν· καὶ ἔλαβεν τοὺς θυρεοὺς τοὺς χρυσοῦς, οὓς ἐποίησεν Σαλωμων,

kaì anébē Sousakim basileùs Aigýptou kaì élaben toùs thēsauroùs toùs en oíkōi kyríou kaì toùs thēsauroùs toùs en oíkōi toû basiléōs, tà pánta élaben: kaì élaben toùs thyreoùs toùs chrysoûs, hoùs epoíēsen Salōmōn,

10
καὶ ἐποίησεν Ροβοαμ θυρεοὺς χαλκοῦς ἀντ’ αὐτῶν. καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτὸν Σουσακιμ ἄρχοντας παρατρεχόντων τοὺς ϕυλάσσοντας τὸν πυλῶνα τοῦ βασιλέως·

kaì epoíēsen Roboam thyreoùs chalkoûs ant’ autō̂n. kaì katéstēsen ep’ autòn Sousakim árchontas paratrechóntōn toùs phylássontas tòn pylō̂na toû basiléōs:

11
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου, εἰσεπορεύοντο οἱ ϕυλάσσοντες καὶ οἱ παρατρέχοντες καὶ οἱ ἐπιστρέϕοντες εἰς ἀπάντησιν τῶν παρατρεχόντων.

kaì egéneto en tō̂i eiseltheîn tòn basiléa eis oîkon kyríou, eiseporeúonto hoi phylássontes kaì hoi paratréchontes kaì hoi epistréphontes eis apántēsin tō̂n paratrechóntōn.

12
καὶ ἐν τῷ ἐντραπῆναι αὐτὸν ἀπεστράϕη ἀπ’ αὐτοῦ ὀργὴ κυρίου καὶ οὐκ εἰς καταϕθορὰν εἰς τέλος· καὶ γὰρ ἐν Ιουδα ἦσαν λόγοι ἀγαθοί.

kaì en tō̂i entrapē̂nai autòn apestráphē ap’ autoû orgḕ kyríou kaì ouk eis kataphthoràn eis télos: kaì gàr en Iouda ē̂san lógoi agathoí.

13
Καὶ κατίσχυσεν Ροβοαμ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐβασίλευσεν· καὶ τεσσαράκοντα καὶ ἑνὸς ἐτῶν Ροβοαμ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ ἑπτακαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ πόλει, ᾗ ἐξελέξατο κύριος ἐπονομάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν ϕυλῶν υἱῶν Ισραηλ· καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Νοομμα ἡ Αμμανῖτις.

Kaì katíschysen Roboam en Ierousalēm kaì ebasíleusen: kaì tessarákonta kaì henòs etō̂n Roboam en tō̂i basileûsai autòn kaì heptakaídeka étē ebasíleusen en Ierousalēm en tē̂i pólei, hē̂i exeléxato kýrios eponomásai tò ónoma autoû ekeî ek pasō̂n phylō̂n hyiō̂n Israēl: kaì ónoma tē̂s mētròs autoû Noomma hē Ammanîtis.

14
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρόν, ὅτι οὐ κατεύθυνεν τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον.

kaì epoíēsen tò ponērón, hóti ou kateúthynen tḕn kardían autoû ekzētē̂sai tòn kýrion.

15
καὶ λόγοι Ροβοαμ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι οὐκ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐν τοῖς λόγοις Σαμαια τοῦ προϕήτου καὶ Αδδω τοῦ ὁρῶντος καὶ πράξεις αὐτοῦ; καὶ ἐπολέμει Ροβοαμ τὸν Ιεροβοαμ πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì lógoi Roboam hoi prō̂toi kaì hoi éschatoi ouk idoù gegramménoi en toîs lógois Samaia toû prophḗtou kaì Addō toû horō̂ntos kaì práxeis autoû? kaì epolémei Roboam tòn Ieroboam pásas tàs hēméras.

16
καὶ ἀπέθανεν Ροβοαμ καὶ ἐτάϕη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Αβια υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì apéthanen Roboam kaì etáphē metà tō̂n patérōn autoû kaì etáphē en pólei Dauid, kaì ebasíleusen Abia hyiòs autoû ant’ autoû.