Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ιεροβοαμ ἐβασίλευσεν Αβια ἐπὶ Ιουδαν·

’En tō̂i oktōkaidekátōi étei tē̂s basileías Ieroboam ebasíleusen Abia epì Ioudan:

2
ἔτη τρία ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Μααχα θυγάτηρ Ουριηλ ἀπὸ Γαβαων. καὶ πόλεμος ἦν ἀνὰ μέσον Αβια καὶ ἀνὰ μέσον Ιεροβοαμ.

étē tría ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Maacha thygátēr Ouriēl apò Gabaōn. kaì pólemos ē̂n anà méson Abia kaì anà méson Ieroboam.

3
καὶ παρετάξατο Αβια τὸν πόλεμον ἐν δυνάμει πολεμισταῖς δυνάμεως τετρακοσίαις χιλιάσιν ἀνδρῶν δυνατῶν, καὶ Ιεροβοαμ παρετάξατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν ὀκτακοσίαις χιλιάσιν, δυνατοὶ πολεμισταὶ δυνάμεως.

kaì paretáxato Abia tòn pólemon en dynámei polemistaîs dynámeōs tetrakosíais chiliásin andrō̂n dynatō̂n, kaì Ieroboam paretáxato pròs autòn pólemon en oktakosíais chiliásin, dynatoì polemistaì dynámeōs.

4
καὶ ἀνέστη Αβια ἀπὸ τοῦ ὄρους Σομορων, ὅ ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Εϕραιμ, καὶ εἶπεν ’Ακούσατε, Ιεροβοαμ καὶ πᾶς Ισραηλ.

kaì anéstē Abia apò toû órous Somorōn, hó estin en tō̂i órei Ephraim, kaì eîpen ’Akoúsate, Ieroboam kaì pâs Israēl.

5
οὐχ ὑμῖν γνῶναι ὅτι κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἔδωκεν βασιλείαν ἐπὶ τὸν Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα τῷ Δαυιδ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ διαθήκην ἁλός;

ouch hymîn gnō̂nai hóti kýrios ho theòs Israēl édōken basileían epì tòn Israēl eis tòn aiō̂na tō̂i Dauid kaì toîs hyioîs autoû diathḗkēn halós?

6
καὶ ἀνέστη Ιεροβοαμ ὁ τοῦ Ναβατ ὁ παῖς Σαλωμων τοῦ Δαυιδ καὶ ἀπέστη ἀπὸ τοῦ κυρίου αὐτοῦ.

kaì anéstē Ieroboam ho toû Nabat ho paîs Salōmōn toû Dauid kaì apéstē apò toû kyríou autoû.

7
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ υἱοὶ παράνομοι, καὶ ἀντέστη πρὸς Ροβοαμ τὸν τοῦ Σαλωμων, καὶ Ροβοαμ ἦν νεώτερος καὶ δειλὸς τῇ καρδίᾳ καὶ οὐκ ἀντέστη κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ.

kaì synḗchthēsan pròs autòn ándres loimoì hyioì paránomoi, kaì antéstē pròs Roboam tòn toû Salōmōn, kaì Roboam ē̂n neṓteros kaì deilòs tē̂i kardíāi kaì ouk antéstē katà prósōpon autoû.

8
καὶ νῦν λέγετε ὑμεῖς ἀντιστῆναι κατὰ πρόσωπον βασιλείας κυρίου διὰ χειρὸς υἱῶν Δαυιδ· καὶ ὑμεῖς πλῆθος πολύ, καὶ μεθ’ ὑμῶν μόσχοι χρυσοῖ, οὓς ἐποίησεν ὑμῖν Ιεροβοαμ εἰς θεούς.

kaì nŷn légete hymeîs antistē̂nai katà prósōpon basileías kyríou dià cheiròs hyiō̂n Dauid: kaì hymeîs plē̂thos polý, kaì meth’ hymō̂n móschoi chrysoî, hoùs epoíēsen hymîn Ieroboam eis theoús.

9
ἦ οὐκ ἐξεβάλετε τοὺς ἱερεῖς κυρίου τοὺς υἱοὺς Ααρων καὶ τοὺς Λευίτας καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοῖς ἱερεῖς ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς; πᾶς ὁ προσπορευόμενος πληρῶσαι τὰς χεῖρας ἐν μόσχῳ ἐκ βοῶν καὶ κριοῖς ἑπτὰ καὶ ἐγίνετο εἰς ἱερέα τῷ μὴ ὄντι θεῷ.

ē̂ ouk exebálete toùs hiereîs kyríou toùs hyioùs Aarōn kaì toùs Leuítas kaì epoiḗsate heautoîs hiereîs ek toû laoû tē̂s gē̂s? pâs ho prosporeuómenos plērō̂sai tàs cheîras en móschōi ek boō̂n kaì krioîs heptà kaì egíneto eis hieréa tō̂i mḕ ónti theō̂i.

10
καὶ ἡμεῖς κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν οὐκ ἐγκατελίπομεν, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ λειτουργοῦσιν τῷ κυρίῳ οἱ υἱοὶ Ααρων καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐϕημερίαις αὐτῶν·

kaì hēmeîs kýrion tòn theòn hēmō̂n ouk enkatelípomen, kaì hoi hiereîs autoû leitourgoûsin tō̂i kyríōi hoi hyioì Aarōn kaì hoi Leuîtai en taîs ephēmeríais autō̂n:

11
θυμιῶσιν τῷ κυρίῳ ὁλοκαυτώματα πρωὶ καὶ δείλης καὶ θυμίαμα συνθέσεως, καὶ προθέσεις ἄρτων ἐπὶ τῆς τραπέζης τῆς καθαρᾶς, καὶ ἡ λυχνία ἡ χρυσῆ καὶ οἱ λυχνοὶ τῆς καύσεως ἀνάψαι δείλης, ὅτι ϕυλάσσομεν ἡμεῖς τὰς ϕυλακὰς κυρίου τοῦ θεοῦ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ ὑμεῖς ἐγκατελίπετε αὐτόν.

thymiō̂sin tō̂i kyríōi holokautṓmata prōì kaì deílēs kaì thymíama synthéseōs, kaì prothéseis ártōn epì tē̂s trapézēs tē̂s katharâs, kaì hē lychnía hē chrysē̂ kaì hoi lychnoì tē̂s kaúseōs anápsai deílēs, hóti phylássomen hēmeîs tàs phylakàs kyríou toû theoû tō̂n patérōn hēmō̂n, kaì hymeîs enkatelípete autón.

12
καὶ ἰδοὺ μεθ’ ἡμῶν ἐν ἀρχῇ κύριος καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ αἱ σάλπιγγες τῆς σημασίας τοῦ σημαίνειν ἐϕ’ ὑμᾶς. οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ, πολεμήσετε πρὸς κύριον θεὸν τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι οὐκ εὐοδωθήσεται ὑμῖν.

kaì idoù meth’ hēmō̂n en archē̂i kýrios kaì hoi hiereîs autoû kaì hai sálpinges tē̂s sēmasías toû sēmaínein eph’ hymâs. hoi hyioì toû Israēl, polemḗsete pròs kýrion theòn tō̂n patérōn hēmō̂n, hóti ouk euodōthḗsetai hymîn.

13
καὶ Ιεροβοαμ ἀπέστρεψεν τὸ ἔνεδρον ἐλθεῖν αὐτῶν ἐκ τῶν ὄπισθεν· καὶ ἐγένετο ἔμπροσθεν Ιουδα, καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκ τῶν ὄπισθεν.

kaì Ieroboam apéstrepsen tò énedron eltheîn autō̂n ek tō̂n ópisthen: kaì egéneto émprosthen Iouda, kaì tò énedron ek tō̂n ópisthen.

14
καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας, καὶ ἰδοὺ αὐτοῖς ὁ πόλεμος ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν, καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν.

kaì apéstrepsen Ioudas, kaì idoù autoîs ho pólemos ek tō̂n émprosthen kaì ek tō̂n ópisthen, kaì ebóēsan pròs kýrion, kaì hoi hiereîs esálpisan taîs sálpinxin.

15
καὶ ἐβόησαν ἄνδρες Ιουδα, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ βοᾶν ἄνδρας Ιουδα καὶ κύριος ἐπάταξεν τὸν Ιεροβοαμ καὶ τὸν Ισραηλ ἐναντίον Αβια καὶ Ιουδα.

kaì ebóēsan ándres Iouda, kaì egéneto en tō̂i boân ándras Iouda kaì kýrios epátaxen tòn Ieroboam kaì tòn Israēl enantíon Abia kaì Iouda.

16
καὶ ἔϕυγον οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου Ιουδα, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν.

kaì éphygon hoi hyioì Israēl apò prosṓpou Iouda, kaì parédōken autoùs kýrios eis tàs cheîras autō̂n.

17
καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς Αβια καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔπεσον τραυματίαι ἀπὸ Ισραηλ πεντακόσιαι χιλιάδες ἄνδρες δυνατοί.

kaì epátaxen en autoîs Abia kaì ho laòs autoû plēgḕn megálēn, kaì épeson traumatíai apò Israēl pentakósiai chiliádes ándres dynatoí.

18
καὶ ἐταπεινώθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ Ιουδα, ὅτι ἤλπισαν ἐπὶ κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.

kaì etapeinṓthēsan hoi hyioì Israēl en tē̂i hēmérāi ekeínēi, kaì katíschysan hoi hyioì Iouda, hóti ḗlpisan epì kýrion theòn tō̂n patérōn autō̂n.

19
καὶ κατεδίωξεν Αβια ὀπίσω Ιεροβοαμ καὶ προκατελάβετο παρ’ αὐτοῦ πόλεις, τὴν Βαιθηλ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Ισανα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Εϕρων καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.

kaì katedíōxen Abia opísō Ieroboam kaì prokatelábeto par’ autoû póleis, tḕn Baithēl kaì tàs kṓmas autē̂s kaì tḕn Isana kaì tàs kṓmas autē̂s kaì tḕn Ephrōn kaì tàs kṓmas autē̂s.

20
καὶ οὐκ ἔσχεν ἰσχὺν Ιεροβοαμ ἔτι πάσας τὰς ἡμέρας Αβια, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος, καὶ ἐτελεύτησεν.

kaì ouk éschen ischỳn Ieroboam éti pásas tàs hēméras Abia, kaì epátaxen autòn kýrios, kaì eteleútēsen.

21
Καὶ κατίσχυσεν Αβια καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ γυναῖκας δέκα τέσσαρας καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς εἴκοσι δύο καὶ θυγατέρας δέκα ἕξ.

Kaì katíschysen Abia kaì élaben heautō̂i gynaîkas déka téssaras kaì egénnēsen hyioùs eíkosi dýo kaì thygatéras déka héx.

22
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Αβια καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ τοῦ προϕήτου Αδδω.

kaì hoi loipoì lógoi Abia kaì hai práxeis autoû kaì hoi lógoi autoû gegramménoi epì biblíōi toû prophḗtou Addō.

23
καὶ ἀπέθανεν Αβια μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ασα υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ. ’Εν ταῖς ἡμέραις Ασα ἡσύχασεν ἡ γῆ Ιουδα ἔτη δέκα.

kaì apéthanen Abia metà tō̂n patérōn autoû, kaì éthapsan autòn en pólei Dauid, kaì ebasíleusen Asa hyiòs autoû ant’ autoû. ’En taîs hēmérais Asa hēsýchasen hē gē̂ Iouda étē déka.