Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Αζαριας υἱὸς Ωδηδ, ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου,

Kaì Azarias hyiòs Ōdēd, egéneto ep’ autòn pneûma kyríou,

2
καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν Ασα καὶ παντὶ Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ εἶπεν ’Ακούσατέ μου, Ασα καὶ πᾶς Ιουδα καὶ Βενιαμιν· κύριος μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ εἶναι ὑμᾶς μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐὰν ἐκζητήσητε αὐτόν, εὑρεθήσεται ὑμῖν, καὶ ἐὰν ἐγκαταλίπητε αὐτόν, ἐγκαταλείψει ὑμᾶς.

kaì exē̂lthen eis apántēsin Asa kaì pantì Iouda kaì Beniamin kaì eîpen ’Akoúsaté mou, Asa kaì pâs Iouda kaì Beniamin: kýrios meth’ hymō̂n en tō̂i eînai hymâs met’ autoû, kaì eàn ekzētḗsēte autón, heurethḗsetai hymîn, kaì eàn enkatalípēte autón, enkataleípsei hymâs.

3
καὶ ἡμέραι πολλαὶ τῷ Ισραηλ ἐν οὐ θεῷ ἀληθινῷ καὶ οὐχ ἱερέως ὑποδεικνύοντος καὶ ἐν οὐ νόμῳ·

kaì hēmérai pollaì tō̂i Israēl en ou theō̂i alēthinō̂i kaì ouch hieréōs hypodeiknýontos kaì en ou nómōi:

4
καὶ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον θεὸν Ισραηλ, καὶ εὑρεθήσεται αὐτοῖς.

kaì epistrépsei epì kýrion theòn Israēl, kaì heurethḗsetai autoîs.

5
καὶ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ οὐκ ἔστιν εἰρήνη τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ, ὅτι ἔκστασις κυρίου ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὰς χώρας.

kaì en ekeínōi tō̂i kairō̂i ouk éstin eirḗnē tō̂i ekporeuoménōi kaì tō̂i eisporeuoménōi, hóti ékstasis kyríou epì pántas toùs katoikoûntas tàs chṓras.

6
καὶ πολεμήσει ἔθνος πρὸς ἔθνος καὶ πόλις πρὸς πόλιν, ὅτι ὁ θεὸς ἐξέστησεν αὐτοὺς ἐν πάσῃ θλίψει.

kaì polemḗsei éthnos pròs éthnos kaì pólis pròs pólin, hóti ho theòs exéstēsen autoùs en pásēi thlípsei.

7
καὶ ὑμεῖς ἰσχύσατε, καὶ μὴ ἐκλυέσθωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν, ὅτι ἔστιν μισθὸς τῇ ἐργασίᾳ ὑμῶν.

kaì hymeîs ischýsate, kaì mḕ eklyésthōsan hai cheîres hymō̂n, hóti éstin misthòs tē̂i ergasíāi hymō̂n.

8
καὶ ἐν τῷ ἀκοῦσαι τοὺς λόγους τούτους καὶ τὴν προϕητείαν Αδαδ τοῦ προϕήτου καὶ κατίσχυσεν καὶ ἐξέβαλεν τὰ βδελύγματα ἀπὸ πάσης τῆς γῆς Ιουδα καὶ Βενιαμιν καὶ ἀπὸ τῶν πόλεων, ὧν κατέσχεν ἐν ὄρει Εϕραιμ, καὶ ἐνεκαίνισεν τὸ θυσιαστήριον κυρίου, ὃ ἦν ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ κυρίου.

kaì en tō̂i akoûsai toùs lógous toútous kaì tḕn prophēteían Adad toû prophḗtou kaì katíschysen kaì exébalen tà bdelýgmata apò pásēs tē̂s gē̂s Iouda kaì Beniamin kaì apò tō̂n póleōn, hō̂n katéschen en órei Ephraim, kaì enekaínisen tò thysiastḗrion kyríou, hò ē̂n émprosthen toû naoû kyríou.

9
καὶ ἐξεκκλησίασεν τὸν Ιουδαν καὶ Βενιαμιν καὶ τοὺς προσηλύτους τοὺς παροικοῦντας μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ Εϕραιμ καὶ ἀπὸ Μανασση καὶ ἀπὸ Συμεων, ὅτι προσετέθησαν πρὸς αὐτὸν πολλοὶ τοῦ Ισραηλ ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτοὺς ὅτι κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ.

kaì exekklēsíasen tòn Ioudan kaì Beniamin kaì toùs prosēlýtous toùs paroikoûntas met’ autoû apò Ephraim kaì apò Manassē kaì apò Symeōn, hóti prosetéthēsan pròs autòn polloì toû Israēl en tō̂i ideîn autoùs hóti kýrios ho theòs autoû met’ autoû.

10
καὶ συνήχθησαν εἰς Ιερουσαλημ ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ασα.

kaì synḗchthēsan eis Ierousalēm en tō̂i mēnì tō̂i trítōi en tō̂i pentekaidekátōi étei tē̂s basileías Asa.

11
καὶ ἔθυσεν τῷ κυρίῳ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκαν, μόσχους ἑπτακοσίους καὶ πρόβατα ἑπτακισχίλια.

kaì éthysen tō̂i kyríōi en ekeínēi tē̂i hēmérāi apò tō̂n skýlōn, hō̂n ḗnenkan, móschous heptakosíous kaì próbata heptakischília.

12
καὶ διῆλθεν ἐν διαθήκῃ ζητῆσαι κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς·

kaì diē̂lthen en diathḗkēi zētē̂sai kýrion theòn tō̂n patérōn autō̂n ex hólēs tē̂s kardías kaì ex hólēs tē̂s psychē̂s:

13
καὶ πᾶς, ὃς ἐὰν μὴ ἐκζητήσῃ κύριον θεὸν Ισραηλ, ἀποθανεῖται ἀπὸ νεωτέρου ἕως πρεσβυτέρου, ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός.

kaì pâs, hòs eàn mḕ ekzētḗsēi kýrion theòn Israēl, apothaneîtai apò neōtérou héōs presbytérou, apò andròs héōs gynaikós.

14
καὶ ὤμοσαν ἐν τῷ κυρίῳ ἐν ϕωνῇ μεγάλῃ καὶ ἐν σάλπιγξιν καὶ ἐν κερατίναις.

kaì ṓmosan en tō̂i kyríōi en phōnē̂i megálēi kaì en sálpinxin kaì en keratínais.

15
καὶ ηὐϕράνθησαν πᾶς Ιουδα περὶ τοῦ ὅρκου, ὅτι ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὤμοσαν καὶ ἐν πάσῃ θελήσει ἐζήτησαν αὐτόν, καὶ εὑρέθη αὐτοῖς καὶ κατέπαυσεν αὐτοῖς κύριος κυκλόθεν.

kaì ēyphránthēsan pâs Iouda perì toû hórkou, hóti ex hólēs tē̂s psychē̂s ṓmosan kaì en pásēi thelḗsei ezḗtēsan autón, kaì heuréthē autoîs kaì katépausen autoîs kýrios kyklóthen.

16
καὶ τὴν Μααχα τὴν μητέρα αὐτοῦ μετέστησεν τοῦ μὴ εἶναι τῇ ’Αστάρτῃ λειτουργοῦσαν καὶ κατέκοψεν τὸ εἴδωλον καὶ κατέκαυσεν ἐν χειμάρρῳ Κεδρων.

kaì tḕn Maacha tḕn mētéra autoû metéstēsen toû mḕ eînai tē̂i ’Astártēi leitourgoûsan kaì katékopsen tò eídōlon kaì katékausen en cheimárrōi Kedrōn.

17
πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἀπέστησαν, ἔτι ὑπῆρχεν ἐν τῷ Ισραηλ· ἀλλ’ ἢ καρδία Ασα ἐγένετο πλήρης πάσας τὰς ἡμέρας αὐτοῦ.

plḕn tà hypsēlà ouk apéstēsan, éti hypē̂rchen en tō̂i Israēl: all’ ḕ kardía Asa egéneto plḗrēs pásas tàs hēméras autoû.

18
καὶ εἰσήνεγκεν τὰ ἅγια Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τὰ ἅγια οἴκου κυρίου τοῦ θεοῦ, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σκεύη.

kaì eisḗnenken tà hágia Dauid toû patròs autoû kaì tà hágia oíkou kyríou toû theoû, argýrion kaì chrysíon kaì skeúē.

19
Καὶ πόλεμος οὐκ ἦν μετ’ αὐτοῦ ἕως τοῦ πέμπτου καὶ τριακοστοῦ ἔτους τῆς βασιλείας Ασα.

Kaì pólemos ouk ē̂n met’ autoû héōs toû pémptou kaì triakostoû étous tē̂s basileías Asa.