Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγενήθη τῷ Ιωσαϕατ ἔτι πλοῦτος καὶ δόξα πολλή, καὶ ἐπεγαμβρεύσατο ἐν οἴκῳ Αχααβ.

Kaì egenḗthē tō̂i Iōsaphat éti ploûtos kaì dóxa pollḗ, kaì epegambreúsato en oíkōi Achaab.

2
καὶ κατέβη διὰ τέλους ἐτῶν πρὸς Αχααβ εἰς Σαμάρειαν, καὶ ἔθυσεν αὐτῷ Αχααβ πρόβατα καὶ μόσχους πολλοὺς καὶ τῷ λαῷ τῷ μετ’ αὐτοῦ καὶ ἠπάτα αὐτὸν τοῦ συναναβῆναι μετ’ αὐτοῦ εἰς Ραμωθ τῆς Γαλααδίτιδος.

kaì katébē dià télous etō̂n pròs Achaab eis Samáreian, kaì éthysen autō̂i Achaab próbata kaì móschous polloùs kaì tō̂i laō̂i tō̂i met’ autoû kaì ēpáta autòn toû synanabē̂nai met’ autoû eis Ramōth tē̂s Galaadítidos.

3
καὶ εἶπεν Αχααβ βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαϕατ βασιλέα Ιουδα Πορεύσῃ μετ’ ἐμοῦ εἰς Ραμωθ τῆς Γαλααδίτιδος; καὶ εἶπεν αὐτῷ ‘Ως ἐγώ, οὕτως καὶ σύ· ὡς ὁ λαός σου, καὶ ὁ λαός μου μετὰ σοῦ εἰς πόλεμον.

kaì eîpen Achaab basileùs Israēl pròs Iōsaphat basiléa Iouda Poreúsēi met’ emoû eis Ramōth tē̂s Galaadítidos? kaì eîpen autō̂i ‘Ōs egṓ, hoútōs kaì sý: hōs ho laós sou, kaì ho laós mou metà soû eis pólemon.

4
καὶ εἶπεν Ιωσαϕατ πρὸς βασιλέα Ισραηλ Ζήτησον δὴ σήμερον τὸν κύριον.

kaì eîpen Iōsaphat pròs basiléa Israēl Zḗtēson dḕ sḗmeron tòn kýrion.

5
καὶ συνήγαγεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ τοὺς προϕήτας, τετρακοσίους ἄνδρας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ πορευθῶ εἰς Ραμωθ Γαλααδ εἰς πόλεμον ἢ ἐπίσχω; καὶ εἶπαν ’Ανάβαινε, καὶ δώσει ὁ θεὸς εἰς τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.

kaì synḗgagen ho basileùs Israēl toùs prophḗtas, tetrakosíous ándras, kaì eîpen autoîs Ei poreuthō̂ eis Ramōth Galaad eis pólemon ḕ epíschō? kaì eîpan ’Anábaine, kaì dṓsei ho theòs eis tàs cheîras toû basiléōs.

6
καὶ εἶπεν Ιωσαϕατ Οὐκ ἔστιν ὧδε προϕήτης τοῦ κυρίου ἔτι καὶ ἐπιζητήσομεν παρ’ αὐτοῦ;

kaì eîpen Iōsaphat Ouk éstin hō̂de prophḗtēs toû kyríou éti kaì epizētḗsomen par’ autoû?

7
καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαϕατ ῎Ετι ἀνὴρ εἷς τοῦ ζητῆσαι τὸν κύριον δι’ αὐτοῦ, καὶ ἐγὼ ἐμίσησα αὐτόν, ὅτι οὐκ ἔστιν προϕητεύων περὶ ἐμοῦ εἰς ἀγαθά, ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ εἰς κακά, οὗτος Μιχαιας υἱὸς Ιεμλα. καὶ εἶπεν Ιωσαϕατ Μὴ λαλείτω ὁ βασιλεὺς οὕτως.

kaì eîpen basileùs Israēl pròs Iōsaphat ῎Eti anḕr heîs toû zētē̂sai tòn kýrion di’ autoû, kaì egṑ emísēsa autón, hóti ouk éstin prophēteúōn perì emoû eis agathá, hóti pâsai hai hēmérai autoû eis kaká, hoûtos Michaias hyiòs Iemla. kaì eîpen Iōsaphat Mḕ laleítō ho basileùs hoútōs.

8
καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ εὐνοῦχον ἕνα καὶ εἶπεν Τάχος Μιχαιαν υἱὸν Ιεμλα.

kaì ekálesen ho basileùs Israēl eunoûchon héna kaì eîpen Táchos Michaian hyiòn Iemla.

9
καὶ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαϕατ βασιλεὺς Ιουδα καθήμενοι ἕκαστος ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ καὶ ἐνδεδυμένοι στολὰς καθήμενοι ἐν τῷ εὐρυχώρῳ θύρας πύλης Σαμαρείας, καὶ πάντες οἱ προϕῆται ἐπροϕήτευον ἐναντίον αὐτῶν.

kaì basileùs Israēl kaì Iōsaphat basileùs Iouda kathḗmenoi hékastos epì thrónou autoû kaì endedyménoi stolàs kathḗmenoi en tō̂i eurychṓrōi thýras pýlēs Samareías, kaì pántes hoi prophē̂tai eprophḗteuon enantíon autō̂n.

10
καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Σεδεκιας υἱὸς Χανανα κέρατα σιδηρᾶ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος ’Εν τούτοις κερατιεῖς τὴν Συρίαν, ἕως ἂν συντελεσθῇ.

kaì epoíēsen heautō̂i Sedekias hyiòs Chanana kérata sidērâ kaì eîpen Táde légei kýrios ’En toútois keratieîs tḕn Syrían, héōs àn syntelesthē̂i.

11
καὶ πάντες οἱ προϕῆται ἐπροϕήτευον οὕτως λέγοντες ’Ανάβαινε εἰς Ραμωθ Γαλααδ καὶ εὐοδωθήσῃ, καὶ δώσει κύριος εἰς χεῖρας τοῦ βασιλέως.

kaì pántes hoi prophē̂tai eprophḗteuon hoútōs légontes ’Anábaine eis Ramōth Galaad kaì euodōthḗsēi, kaì dṓsei kýrios eis cheîras toû basiléōs.

12
καὶ ὁ ἄγγελος ὁ πορευθεὶς τοῦ καλέσαι τὸν Μιχαιαν ἐλάλησεν αὐτῷ λέγων ’Ιδοὺ ἐλάλησαν οἱ προϕῆται ἐν στόματι ἑνὶ ἀγαθὰ περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ἔστωσαν δὴ οἱ λόγοι σου ὡς ἑνὸς αὐτῶν, καὶ λαλήσεις ἀγαθά.

kaì ho ángelos ho poreutheìs toû kalésai tòn Michaian elálēsen autō̂i légōn ’Idoù elálēsan hoi prophē̂tai en stómati henì agathà perì toû basiléōs, kaì éstōsan dḕ hoi lógoi sou hōs henòs autō̂n, kaì lalḗseis agathá.

13
καὶ εἶπεν Μιχαιας Ζῇ κύριος ὅτι ὃ ἐὰν εἴπῃ ὁ θεὸς πρός με, αὐτὸ λαλήσω.

kaì eîpen Michaias Zē̂i kýrios hóti hò eàn eípēi ho theòs prós me, autò lalḗsō.

14
καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Μιχαια, εἰ πορευθῶ εἰς Ραμωθ Γαλααδ εἰς πόλεμον ἢ ἐπίσχω; καὶ εἶπεν ’Ανάβαινε καὶ εὐοδώσεις, καὶ δοθήσονται εἰς χεῖρας ὑμῶν.

kaì ē̂lthen pròs tòn basiléa, kaì eîpen autō̂i ho basileús Michaia, ei poreuthō̂ eis Ramōth Galaad eis pólemon ḕ epíschō? kaì eîpen ’Anábaine kaì euodṓseis, kaì dothḗsontai eis cheîras hymō̂n.

15
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Ποσάκις ὁρκίζω σε ἵνα μὴ λαλήσῃς πρός με πλὴν ἀλήθειαν ἐν ὀνόματι κυρίου;

kaì eîpen autō̂i ho basileús Posákis horkízō se hína mḕ lalḗsēis prós me plḕn alḗtheian en onómati kyríou?

16
καὶ εἶπεν Εἶδον τὸν Ισραηλ διεσπαρμένους ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς πρόβατα οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν, καὶ εἶπεν κύριος Οὐκ ἔχουσιν ἡγούμενον, ἀναστρεϕέτωσαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ.

kaì eîpen Eîdon tòn Israēl diesparménous en toîs óresin hōs próbata hoîs ouk éstin poimḗn, kaì eîpen kýrios Ouk échousin hēgoúmenon, anastrephétōsan hékastos eis tòn oîkon autoû en eirḗnēi.

17
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαϕατ Οὐκ εἶπά σοι ὅτι οὐ προϕητεύει περὶ ἐμοῦ ἀγαθά, ἀλλ’ ἢ κακά;

kaì eîpen ho basileùs Israēl pròs Iōsaphat Ouk eîpá soi hóti ou prophēteúei perì emoû agathá, all’ ḕ kaká?

18
καὶ εἶπεν Οὐχ οὕτως, ἀκούσατε λόγον κυρίου· εἶδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα δύναμις τοῦ οὐρανοῦ εἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ ἀριστερῶν αὐτοῦ.

kaì eîpen Ouch hoútōs, akoúsate lógon kyríou: eîdon tòn kýrion kathḗmenon epì thrónou autoû, kaì pâsa dýnamis toû ouranoû heistḗkei ek dexiō̂n autoû kaì ex aristerō̂n autoû.

19
καὶ εἶπεν κύριος Τίς ἀπατήσει τὸν Αχααβ βασιλέα Ισραηλ καὶ ἀναβήσεται καὶ πεσεῖται ἐν Ραμωθ Γαλααδ; καὶ εἶπεν οὗτος οὕτως, καὶ οὗτος εἶπεν οὕτως.

kaì eîpen kýrios Tís apatḗsei tòn Achaab basiléa Israēl kaì anabḗsetai kaì peseîtai en Ramōth Galaad? kaì eîpen hoûtos hoútōs, kaì hoûtos eîpen hoútōs.

20
καὶ ἐξῆλθεν τὸ πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον κυρίου καὶ εἶπεν ’Εγὼ ἀπατήσω αὐτόν. καὶ εἶπεν κύριος ’Εν τίνι;

kaì exē̂lthen tò pneûma kaì éstē enṓpion kyríou kaì eîpen ’Egṑ apatḗsō autón. kaì eîpen kýrios ’En tíni?

21
καὶ εἶπεν ’Εξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προϕητῶν αὐτοῦ. καὶ εἶπεν ’Απατήσεις καὶ δυνήσῃ, ἔξελθε καὶ ποίησον οὕτως.

kaì eîpen ’Exeleúsomai kaì ésomai pneûma pseudès en stómati pántōn tō̂n prophētō̂n autoû. kaì eîpen ’Apatḗseis kaì dynḗsēi, éxelthe kaì poíēson hoútōs.

22
καὶ νῦν ἰδοὺ ἔδωκεν κύριος πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν προϕητῶν σου τούτων, καὶ κύριος ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ κακά.

kaì nŷn idoù édōken kýrios pneûma pseudès en stómati pántōn tō̂n prophētō̂n sou toútōn, kaì kýrios elálēsen epì sè kaká.

23
καὶ ἤγγισεν Σεδεκιας υἱὸς Χανανα καὶ ἐπάταξεν τὸν Μιχαιαν ἐπὶ τὴν σιαγόνα καὶ εἶπεν αὐτῷ Ποίᾳ τῇ ὁδῷ παρῆλθεν πνεῦμα κυρίου παρ’ ἐμοῦ τοῦ λαλῆσαι πρὸς σέ;

kaì ḗngisen Sedekias hyiòs Chanana kaì epátaxen tòn Michaian epì tḕn siagóna kaì eîpen autō̂i Poíāi tē̂i hodō̂i parē̂lthen pneûma kyríou par’ emoû toû lalē̂sai pròs sé?

24
καὶ εἶπεν Μιχαιας ’Ιδοὺ ὄψῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἰσελεύσῃ ταμίειον ἐκ ταμιείου τοῦ κατακρυβῆναι.

kaì eîpen Michaias ’Idoù ópsēi en tē̂i hēmérāi ekeínēi, en hē̂i eiseleúsēi tamíeion ek tamieíou toû katakrybē̂nai.

25
καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ Λάβετε τὸν Μιχαιαν καὶ ἀποστρέψατε πρὸς Εμηρ ἄρχοντα τῆς πόλεως καὶ πρὸς Ιωας ἄρχοντα υἱὸν τοῦ βασιλέως

kaì eîpen basileùs Israēl Lábete tòn Michaian kaì apostrépsate pròs Emēr árchonta tē̂s póleōs kaì pròs Iōas árchonta hyiòn toû basiléōs

26
καὶ ἐρεῖς Οὕτως εἶπεν ὁ βασιλεύς ’Απόθεσθε τοῦτον εἰς οἶκον ϕυλακῆς, καὶ ἐσθιέτω ἄρτον θλίψεως καὶ ὕδωρ θλίψεως ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι με ἐν εἰρήνῃ.

kaì ereîs Hoútōs eîpen ho basileús ’Apóthesthe toûton eis oîkon phylakē̂s, kaì esthiétō árton thlípseōs kaì hýdōr thlípseōs héōs toû epistrépsai me en eirḗnēi.

27
καὶ εἶπεν Μιχαιας ’Εὰν ἐπιστρέϕων ἐπιστρέψῃς ἐν εἰρήνῃ, οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐν ἐμοί· ἀκούσατε λαοὶ πάντες.

kaì eîpen Michaias ’Eàn epistréphōn epistrépsēis en eirḗnēi, ouk elálēsen kýrios en emoí: akoúsate laoì pántes.

28
Καὶ ἀνέβη βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαϕατ βασιλεὺς Ιουδα εἰς Ραμωθ Γαλααδ.

Kaì anébē basileùs Israēl kaì Iōsaphat basileùs Iouda eis Ramōth Galaad.

29
καὶ εἶπεν βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Ιωσαϕατ Κατακαλύψομαι καὶ εἰσελεύσομαι εἰς τὸν πόλεμον, καὶ σὺ ἔνδυσαι τὸν ἱματισμόν μου· καὶ συνεκαλύψατο βασιλεὺς Ισραηλ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν πόλεμον.

kaì eîpen basileùs Israēl pròs Iōsaphat Katakalýpsomai kaì eiseleúsomai eis tòn pólemon, kaì sỳ éndysai tòn himatismón mou: kaì synekalýpsato basileùs Israēl kaì eisē̂lthen eis tòn pólemon.

30
καὶ βασιλεὺς Συρίας ἐνετείλατο τοῖς ἄρχουσιν τῶν ἁρμάτων τοῖς μετ’ αὐτοῦ λέγων Μὴ πολεμεῖτε τὸν μικρὸν καὶ τὸν μέγαν, ἀλλ’ ἢ τὸν βασιλέα Ισραηλ μόνον.

kaì basileùs Syrías eneteílato toîs árchousin tō̂n harmátōn toîs met’ autoû légōn Mḕ polemeîte tòn mikròn kaì tòn mégan, all’ ḕ tòn basiléa Israēl mónon.

31
καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον οἱ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων τὸν Ιωσαϕατ, καὶ αὐτοὶ εἶπαν Βασιλεὺς Ισραηλ ἐστίν, καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν τοῦ πολεμεῖν· καὶ ἐβόησεν Ιωσαϕατ, καὶ κύριος ἔσωσεν αὐτόν, καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì egéneto hōs eîdon hoi árchontes tō̂n harmátōn tòn Iōsaphat, kaì autoì eîpan Basileùs Israēl estín, kaì ekýklōsan autòn toû polemeîn: kaì ebóēsen Iōsaphat, kaì kýrios ésōsen autón, kaì apéstrepsen autoùs ho theòs ap’ autoû.

32
καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον οἱ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων ὅτι οὐκ ἦν βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ ἀπέστρεψαν ἀπ’ αὐτοῦ.

kaì egéneto hōs eîdon hoi árchontes tō̂n harmátōn hóti ouk ē̂n basileùs Israēl, kaì apéstrepsan ap’ autoû.

33
καὶ ἀνὴρ ἐνέτεινεν τόξον εὐστόχως καὶ ἐπάταξεν τὸν βασιλέα Ισραηλ ἀνὰ μέσον τοῦ πνεύμονος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θώρακος. καὶ εἶπεν τῷ ἡνιόχῳ ’Επίστρεϕε τὴν χεῖρά σου καὶ ἐξάγαγέ με ἐκ τοῦ πολέμου, ὅτι ἐπόνεσα.

kaì anḕr enéteinen tóxon eustóchōs kaì epátaxen tòn basiléa Israēl anà méson toû pneúmonos kaì anà méson toû thṓrakos. kaì eîpen tō̂i hēnióchōi ’Epístrephe tḕn cheîrá sou kaì exágagé me ek toû polémou, hóti epónesa.

34
καὶ ἐτροπώθη ὁ πόλεμος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ἦν ἑστηκὼς ἐπὶ τοῦ ἅρματος ἕως ἑσπέρας ἐξ ἐναντίας Συρίας καὶ ἀπέθανεν δύνοντος τοῦ ἡλίου.

kaì etropṓthē ho pólemos en tē̂i hēmérāi ekeínēi, kaì ho basileùs Israēl ē̂n hestēkṑs epì toû hármatos héōs hespéras ex enantías Syrías kaì apéthanen dýnontos toû hēlíou.