Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ συνήγαγεν Σαλωμων ἑβδομήκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδας λατόμων ἐν τῷ ὄρει, καὶ οἱ ἐπιστάται ἐπ’ αὐτῶν τρισχίλιοι ἑξακόσιοι.

kaì synḗgagen Salōmōn hebdomḗkonta chiliádas andrō̂n kaì ogdoḗkonta chiliádas latómōn en tō̂i órei, kaì hoi epistátai ep’ autō̂n trischílioi hexakósioi.

2
καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων πρὸς Χιραμ βασιλέα Τύρου λέγων ‘Ως ἐποίησας μετὰ τοῦ πατρός μου Δαυιδ καὶ ἀπέστειλας αὐτῷ κέδρους τοῦ οἰκοδομῆσαι ἑαυτῷ οἶκον κατοικῆσαι ἐν αὐτῷ,

kaì apésteilen Salōmōn pròs Chiram basiléa Týrou légōn ‘Ōs epoíēsas metà toû patrós mou Dauid kaì apésteilas autō̂i kédrous toû oikodomē̂sai heautō̂i oîkon katoikē̂sai en autō̂i,

3
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ὁ υἱὸς αὐτοῦ οἰκοδομῶ οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ μου ἁγιάσαι αὐτὸν αὐτῷ τοῦ θυμιᾶν ἀπέναντι αὐτοῦ θυμίαμα καὶ πρόθεσιν διὰ παντὸς καὶ τοῦ ἀναϕέρειν ὁλοκαυτώματα διὰ παντὸς τὸ πρωὶ καὶ τὸ δείλης καὶ ἐν τοῖς σαββάτοις καὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ κυρίου θεοῦ ἡμῶν, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτο ἐπὶ τὸν Ισραηλ.

kaì idoù egṑ ho hyiòs autoû oikodomō̂ oîkon tō̂i onómati kyríou theoû mou hagiásai autòn autō̂i toû thymiân apénanti autoû thymíama kaì próthesin dià pantòs kaì toû anaphérein holokautṓmata dià pantòs tò prōì kaì tò deílēs kaì en toîs sabbátois kaì en taîs noumēníais kaì en taîs heortaîs toû kyríou theoû hēmō̂n, eis tòn aiō̂na toûto epì tòn Israēl.

4
καὶ ὁ οἶκος, ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ, μέγας, ὅτι μέγας ὁ θεὸς ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεούς.

kaì ho oîkos, hòn egṑ oikodomō̂, mégas, hóti mégas ho theòs hēmō̂n parà pántas toùs theoús.

5
καὶ τίς ἰσχύσει οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον; ὅτι ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐ ϕέρουσιν αὐτοῦ τὴν δόξαν. καὶ τίς ἐγὼ οἰκοδομῶν αὐτῷ οἶκον; ὅτι ἀλλ’ ἢ τοῦ θυμιᾶν κατέναντι αὐτοῦ.

kaì tís ischýsei oikodomē̂sai autō̂i oîkon? hóti ho ouranòs kaì ho ouranòs toû ouranoû ou phérousin autoû tḕn dóxan. kaì tís egṑ oikodomō̂n autō̂i oîkon? hóti all’ ḕ toû thymiân katénanti autoû.

6
καὶ νῦν ἀπόστειλόν μοι ἄνδρα σοϕὸν καὶ εἰδότα τοῦ ποιῆσαι ἐν τῷ χρυσίῳ καὶ ἐν τῷ ἀργυρίῳ καὶ ἐν τῷ χαλκῷ καὶ ἐν τῷ σιδήρῳ καὶ ἐν τῇ πορϕύρᾳ καὶ ἐν τῷ κοκκίνῳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ ἐπιστάμενον γλύψαι γλυϕὴν μετὰ τῶν σοϕῶν τῶν μετ’ ἐμοῦ ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ, ὧν ἡτοίμασεν Δαυιδ ὁ πατήρ μου.

kaì nŷn apósteilón moi ándra sophòn kaì eidóta toû poiē̂sai en tō̂i chrysíōi kaì en tō̂i argyríōi kaì en tō̂i chalkō̂i kaì en tō̂i sidḗrōi kaì en tē̂i porphýrāi kaì en tō̂i kokkínōi kaì en tē̂i hyakínthōi kaì epistámenon glýpsai glyphḕn metà tō̂n sophō̂n tō̂n met’ emoû en Iouda kaì en Ierousalēm, hō̂n hētoímasen Dauid ho patḗr mou.

7
καὶ ἀπόστειλόν μοι ξύλα κέδρινα καὶ ἀρκεύθινα καὶ πεύκινα ἐκ τοῦ Λιβάνου, ὅτι ἐγὼ οἶδα ὡς οἱ δοῦλοί σου οἴδασιν κόπτειν ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου· καὶ ἰδοὺ οἱ παῖδές σου μετὰ τῶν παίδων μου

kaì apósteilón moi xýla kédrina kaì arkeúthina kaì peúkina ek toû Libánou, hóti egṑ oîda hōs hoi doûloí sou oídasin kóptein xýla ek toû Libánou: kaì idoù hoi paîdés sou metà tō̂n paídōn mou

8
πορεύσονται ἑτοιμάσαι μοι ξύλα εἰς πλῆθος, ὅτι ὁ οἶκος, ὃν ἐγὼ οἰκοδομῶ, μέγας καὶ ἔνδοξος.

poreúsontai hetoimásai moi xýla eis plē̂thos, hóti ho oîkos, hòn egṑ oikodomō̂, mégas kaì éndoxos.

9
καὶ ἰδοὺ τοῖς ἐργαζομένοις τοῖς κόπτουσιν ξύλα εἰς βρώματα δέδωκα σῖτον εἰς δόματα τοῖς παισίν σου κόρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ κριθῶν κόρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ οἴνου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐλαίου μέτρων εἴκοσι χιλιάδας.

kaì idoù toîs ergazoménois toîs kóptousin xýla eis brṓmata dédōka sîton eis dómata toîs paisín sou kórōn eíkosi chiliádas kaì krithō̂n kórōn eíkosi chiliádas kaì oínou métrōn eíkosi chiliádas kaì elaíou métrōn eíkosi chiliádas.

10
καὶ εἶπεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἐν γραϕῇ καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Σαλωμων ’Εν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν λαὸν αὐτοῦ ἔδωκέν σε ἐπ’ αὐτοὺς εἰς βασιλέα.

kaì eîpen Chiram basileùs Týrou en graphē̂i kaì apésteilen pròs Salōmōn ’En tō̂i agapē̂sai kýrion tòn laòn autoû édōkén se ep’ autoùs eis basiléa.

11
καὶ εἶπεν Χιραμ Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, ὃς ἔδωκεν τῷ Δαυιδ τῷ βασιλεῖ υἱὸν σοϕὸν καὶ ἐπιστάμενον σύνεσιν καὶ ἐπιστήμην, ὃς οἰκοδομήσει οἶκον τῷ κυρίῳ καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

kaì eîpen Chiram Eulogētòs kýrios ho theòs Israēl, hòs epoíēsen tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n, hòs édōken tō̂i Dauid tō̂i basileî hyiòn sophòn kaì epistámenon sýnesin kaì epistḗmēn, hòs oikodomḗsei oîkon tō̂i kyríōi kaì oîkon tē̂i basileíāi autoû.

12
καὶ νῦν ἀπέσταλκά σοι ἄνδρα σοϕὸν καὶ εἰδότα σύνεσιν τὸν Χιραμ τὸν πατέρα μου

kaì nŷn apéstalká soi ándra sophòn kaì eidóta sýnesin tòn Chiram tòn patéra mou

13
(ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἀπὸ θυγατέρων Δαν, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος) εἰδότα ποιῆσαι ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν ἀργυρίῳ καὶ ἐν χαλκῷ καὶ ἐν σιδήρῳ, ἐν λίθοις καὶ ξύλοις καὶ ὑϕαίνειν ἐν τῇ πορϕύρᾳ καὶ ἐν τῇ ὑακίνθῳ καὶ ἐν τῇ βύσσῳ καὶ ἐν τῷ κοκκίνῳ καὶ γλύψαι γλυϕὰς καὶ διανοεῖσθαι πᾶσαν διανόησιν, ὅσα ἂν δῷς αὐτῷ, μετὰ τῶν σοϕῶν σου καὶ σοϕῶν Δαυιδ κυρίου μου πατρός σου.

(hē mḗtēr autoû apò thygatérōn Dan, kaì ho patḕr autoû anḕr Týrios) eidóta poiē̂sai en chrysíōi kaì en argyríōi kaì en chalkō̂i kaì en sidḗrōi, en líthois kaì xýlois kaì hyphaínein en tē̂i porphýrāi kaì en tē̂i hyakínthōi kaì en tē̂i býssōi kaì en tō̂i kokkínōi kaì glýpsai glyphàs kaì dianoeîsthai pâsan dianóēsin, hósa àn dō̂is autō̂i, metà tō̂n sophō̂n sou kaì sophō̂n Dauid kyríou mou patrós sou.

14
καὶ νῦν τὸν σῖτον καὶ τὴν κριθὴν καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον, ἃ εἶπεν ὁ κύριός μου, ἀποστειλάτω τοῖς παισὶν αὐτοῦ.

kaì nŷn tòn sîton kaì tḕn krithḕn kaì tò élaion kaì tòn oînon, hà eîpen ho kýriós mou, aposteilátō toîs paisìn autoû.

15
καὶ ἡμεῖς κόψομεν ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου κατὰ πᾶσαν τὴν χρείαν σου καὶ ἄξομεν αὐτὰ σχεδίαις ἐπὶ θάλασσαν Ιόππης, καὶ σὺ ἄξεις αὐτὰ εἰς Ιερουσαλημ.

kaì hēmeîs kópsomen xýla ek toû Libánou katà pâsan tḕn chreían sou kaì áxomen autà schedíais epì thálassan Ióppēs, kaì sỳ áxeis autà eis Ierousalēm.

16
καὶ συνήγαγεν Σαλωμων πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς προσηλύτους ἐν γῇ Ισραηλ μετὰ τὸν ἀριθμόν, ὃν ἠρίθμησεν αὐτοὺς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ εὑρέθησαν ἑκατὸν πεντήκοντα χιλιάδες καὶ τρισχίλιοι ἑξακόσιοι.

kaì synḗgagen Salōmōn pántas toùs ándras toùs prosēlýtous en gē̂i Israēl metà tòn arithmón, hòn ēríthmēsen autoùs Dauid ho patḕr autoû, kaì heuréthēsan hekatòn pentḗkonta chiliádes kaì trischílioi hexakósioi.

17
καὶ ἐποίησεν ἐξ αὐτῶν ἑβδομήκοντα χιλιάδας νωτοϕόρων καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδας λατόμων καὶ τρισχιλίους ἑξακοσίους ἐργοδιώκτας ἐπὶ τὸν λαόν.

kaì epoíēsen ex autō̂n hebdomḗkonta chiliádas nōtophórōn kaì ogdoḗkonta chiliádas latómōn kaì trischilíous hexakosíous ergodiṓktas epì tòn laón.