Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθον οἱ υἱοὶ Μωαβ καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ μετ’ αὐτῶν ἐκ τῶν Μιναίων πρὸς Ιωσαϕατ εἰς πόλεμον.

Kaì metà taûta ē̂lthon hoi hyioì Mōab kaì hoi hyioì Ammōn kaì met’ autō̂n ek tō̂n Minaíōn pròs Iōsaphat eis pólemon.

2
καὶ ἦλθον καὶ ὑπέδειξαν τῷ Ιωσαϕατ λέγοντες ῞Ηκει ἐπὶ σὲ πλῆθος πολὺ ἐκ πέραν τῆς θαλάσσης ἀπὸ Συρίας, καὶ ἰδού εἰσιν ἐν Ασασανθαμαρ (αὕτη ἐστὶν Ενγαδδι).

kaì ē̂lthon kaì hypédeixan tō̂i Iōsaphat légontes ῞Ēkei epì sè plē̂thos polỳ ek péran tē̂s thalássēs apò Syrías, kaì idoú eisin en Asasanthamar (haútē estìn En'gaddi).

3
καὶ ἐϕοβήθη καὶ ἔδωκεν Ιωσαϕατ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκζητῆσαι τὸν κύριον καὶ ἐκήρυξεν νηστείαν ἐν παντὶ Ιουδα.

kaì ephobḗthē kaì édōken Iōsaphat tò prósōpon autoû ekzētē̂sai tòn kýrion kaì ekḗryxen nēsteían en pantì Iouda.

4
καὶ συνήχθη Ιουδας ἐκζητῆσαι τὸν κύριον, καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδας ἦλθον ζητῆσαι τὸν κύριον.

kaì synḗchthē Ioudas ekzētē̂sai tòn kýrion, kaì apò pasō̂n tō̂n póleōn Ioudas ē̂lthon zētē̂sai tòn kýrion.

5
καὶ ἀνέστη Ιωσαϕατ ἐν ἐκκλησίᾳ Ιουδα ἐν Ιερουσαλημ ἐν οἴκῳ κυρίου κατὰ πρόσωπον τῆς αὐλῆς τῆς καινῆς

kaì anéstē Iōsaphat en ekklēsíāi Iouda en Ierousalēm en oíkōi kyríou katà prósōpon tē̂s aulē̂s tē̂s kainē̂s

6
καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐχὶ σὺ εἶ θεὸς ἐν οὐρανῷ καὶ σὺ κυριεύεις πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐν τῇ χειρί σου ἰσχὺς δυναστείας καὶ οὐκ ἔστιν πρὸς σὲ ἀντιστῆναι;

kaì eîpen Kýrie ho theòs tō̂n patérōn hēmō̂n, ouchì sỳ eî theòs en ouranō̂i kaì sỳ kyrieúeis pasō̂n tō̂n basileiō̂n tō̂n ethnō̂n kaì en tē̂i cheirí sou ischỳs dynasteías kaì ouk éstin pròs sè antistē̂nai?

7
οὐχὶ σὺ εἶ ὁ κύριος ὁ ἐξολεθρεύσας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν ταύτην ἀπὸ προσώπου τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ ἔδωκας αὐτὴν σπέρματι Αβρααμ τῷ ἠγαπημένῳ σου εἰς τὸν αἰῶνα;

ouchì sỳ eî ho kýrios ho exolethreúsas toùs katoikoûntas tḕn gē̂n taútēn apò prosṓpou toû laoû sou Israēl kaì édōkas autḕn spérmati Abraam tō̂i ēgapēménōi sou eis tòn aiō̂na?

8
καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ καὶ ᾠκοδόμησαν ἐν αὐτῇ ἁγίασμα τῷ ὀνόματί σου λέγοντες

kaì katṓikēsan en autē̂i kaì ōikodómēsan en autē̂i hagíasma tō̂i onómatí sou légontes

9
’Εὰν ἐπέλθῃ ἐϕ’ ἡμᾶς κακά, ῥομϕαία, κρίσις, θάνατος, λιμός, στησόμεθα ἐναντίον τοῦ οἴκου τούτου καὶ ἐναντίον σου, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ, καὶ βοησόμεθα πρὸς σὲ ἀπὸ τῆς θλίψεως, καὶ ἀκούσῃ καὶ σώσεις.

’Eàn epélthēi eph’ hēmâs kaká, rhomphaía, krísis, thánatos, limós, stēsómetha enantíon toû oíkou toútou kaì enantíon sou, hóti tò ónomá sou epì tō̂i oíkōi toútōi, kaì boēsómetha pròs sè apò tē̂s thlípseōs, kaì akoúsēi kaì sṓseis.

10
καὶ νῦν ἰδοὺ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ, εἰς οὓς οὐκ ἔδωκας τῷ Ισραηλ διελθεῖν δι’ αὐτῶν ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι ἐξέκλιναν ἀπ’ αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξωλέθρευσαν αὐτούς,

kaì nŷn idoù hyioì Ammōn kaì Mōab kaì óros Sēir, eis hoùs ouk édōkas tō̂i Israēl dieltheîn di’ autō̂n exelthóntōn autō̂n ek gē̂s Aigýptou, hóti exéklinan ap’ autō̂n kaì ouk exōléthreusan autoús,

11
καὶ νῦν ἰδοὺ αὐτοὶ ἐπιχειροῦσιν ἐϕ’ ἡμᾶς ἐξελθεῖν ἐκβαλεῖν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς κληρονομίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκας ἡμῖν.

kaì nŷn idoù autoì epicheiroûsin eph’ hēmâs exeltheîn ekbaleîn hēmâs apò tē̂s klēronomías hēmō̂n, hē̂s édōkas hēmîn.

12
κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, οὐ κρινεῖς ἐν αὐτοῖς; ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἰσχὺς τοῦ ἀντιστῆναι πρὸς τὸ πλῆθος τὸ πολὺ τοῦτο τὸ ἐλθὸν ἐϕ’ ἡμᾶς, καὶ οὐκ οἴδαμεν τί ποιήσωμεν αὐτοῖς, ἀλλ’ ἢ ἐπὶ σοὶ οἱ ὀϕθαλμοὶ ἡμῶν.

kýrie ho theòs hēmō̂n, ou krineîs en autoîs? hóti ouk éstin hēmîn ischỳs toû antistē̂nai pròs tò plē̂thos tò polỳ toûto tò elthòn eph’ hēmâs, kaì ouk oídamen tí poiḗsōmen autoîs, all’ ḕ epì soì hoi ophthalmoì hēmō̂n.

13
καὶ πᾶς Ιουδας ἑστηκὼς ἔναντι κυρίου καὶ τὰ παιδία αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες.

kaì pâs Ioudas hestēkṑs énanti kyríou kaì tà paidía autō̂n kaì hai gynaîkes.

14
καὶ τῷ Οζιηλ τῷ τοῦ Ζαχαριου τῶν υἱῶν Βαναιου τῶν υἱῶν Ελεηλ τοῦ Μανθανιου τοῦ Λευίτου ἀπὸ τῶν υἱῶν Ασαϕ, ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ,

kaì tō̂i Oziēl tō̂i toû Zachariou tō̂n hyiō̂n Banaiou tō̂n hyiō̂n Eleēl toû Manthaniou toû Leuítou apò tō̂n hyiō̂n Asaph, egéneto ep’ autòn pneûma kyríou en tē̂i ekklēsíāi,

15
καὶ εἶπεν ’Ακούσατε, πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ καὶ ὁ βασιλεὺς Ιωσαϕατ, τάδε λέγει κύριος ὑμῖν αὐτοῖς Μὴ ϕοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄχλου τοῦ πολλοῦ τούτου, ὅτι οὐχ ὑμῖν ἐστιν ἡ παράταξις, ἀλλ’ ἢ τῷ θεῷ.

kaì eîpen ’Akoúsate, pâs Iouda kaì hoi katoikoûntes Ierousalēm kaì ho basileùs Iōsaphat, táde légei kýrios hymîn autoîs Mḕ phobeîsthe mēdè ptoēthē̂te apò prosṓpou toû óchlou toû polloû toútou, hóti ouch hymîn estin hē parátaxis, all’ ḕ tō̂i theō̂i.

16
αὔριον κατάβητε ἐπ’ αὐτούς· ἰδοὺ ἀναβαίνουσιν κατὰ τὴν ἀνάβασιν Ασας, καὶ εὑρήσετε αὐτοὺς ἐπ’ ἄκρου ποταμοῦ τῆς ἐρήμου Ιεριηλ.

aúrion katábēte ep’ autoús: idoù anabaínousin katà tḕn anábasin Asas, kaì heurḗsete autoùs ep’ ákrou potamoû tē̂s erḗmou Ieriēl.

17
οὐχ ὑμῖν ἐστιν πολεμῆσαι· ταῦτα σύνετε καὶ ἴδετε τὴν σωτηρίαν κυρίου μεθ’ ὑμῶν, Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ· μὴ ϕοβεῖσθε μηδὲ πτοηθῆτε αὔριον ἐξελθεῖν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς, καὶ κύριος μεθ’ ὑμῶν.

ouch hymîn estin polemē̂sai: taûta sýnete kaì ídete tḕn sōtērían kyríou meth’ hymō̂n, Iouda kaì Ierousalēm: mḕ phobeîsthe mēdè ptoēthē̂te aúrion exeltheîn eis apántēsin autoîs, kaì kýrios meth’ hymō̂n.

18
καὶ κύψας Ιωσαϕατ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ ἔπεσαν ἔναντι κυρίου προσκυνῆσαι κυρίῳ.

kaì kýpsas Iōsaphat epì prósōpon autoû kaì pâs Iouda kaì hoi katoikoûntes Ierousalēm épesan énanti kyríou proskynē̂sai kyríōi.

19
καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευῖται ἀπὸ τῶν υἱῶν Κααθ καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Κορε αἰνεῖν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἐν ϕωνῇ μεγάλῃ εἰς ὕψος.

kaì anéstēsan hoi Leuîtai apò tō̂n hyiō̂n Kaath kaì apò tō̂n hyiō̂n Kore aineîn kyríōi theō̂i Israēl en phōnē̂i megálēi eis hýpsos.

20
Καὶ ὤρθρισαν πρωὶ καὶ ἐξῆλθον εἰς τὴν ἔρημον θεκωε, καὶ ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔστη Ιωσαϕατ καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν ’Ακούσατέ μου, Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ· ἐμπιστεύσατε ἐν κυρίῳ θεῷ ὑμῶν, καὶ ἐμπιστευθήσεσθε· ἐμπιστεύσατε ἐν προϕήτῃ αὐτοῦ, καὶ εὐοδωθήσεσθε.

Kaì ṓrthrisan prōì kaì exē̂lthon eis tḕn érēmon thekōe, kaì en tō̂i exeltheîn éstē Iōsaphat kaì ebóēsen kaì eîpen ’Akoúsaté mou, Iouda kaì hoi katoikoûntes en Ierousalēm: empisteúsate en kyríōi theō̂i hymō̂n, kaì empisteuthḗsesthe: empisteúsate en prophḗtēi autoû, kaì euodōthḗsesthe.

21
καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς καὶ αἰνοῦντας ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξελθεῖν ἔμπροσθεν τῆς δυνάμεως, καὶ ἔλεγον ’Εξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

kaì ebouleúsato metà toû laoû kaì éstēsen psaltōidoùs kaì ainoûntas exomologeîsthai kaì aineîn tà hágia en tō̂i exeltheîn émprosthen tē̂s dynámeōs, kaì élegon ’Exomologeîsthe tō̂i kyríōi, hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû.

22
καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ τῆς ἐξομολογήσεως ἔδωκεν κύριος πολεμεῖν τοὺς υἱοὺς Αμμων ἐπὶ Μωαβ καὶ ὄρος Σηιρ τοὺς ἐξελθόντας ἐπὶ Ιουδαν, καὶ ἐτροπώθησαν.

kaì en tō̂i árxasthai tē̂s ainéseōs autoû tē̂s exomologḗseōs édōken kýrios polemeîn toùs hyioùs Ammōn epì Mōab kaì óros Sēir toùs exelthóntas epì Ioudan, kaì etropṓthēsan.

23
καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ Μωαβ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ὄρος Σηιρ ἐξολεθρεῦσαι καὶ ἐκτρῖψαι· καὶ ὡς συνετέλεσαν τοὺς κατοικοῦντας Σηιρ, ἀνέστησαν εἰς ἀλλήλους τοῦ ἐξολεθρευθῆναι.

kaì anéstēsan hoi hyioì Ammōn kaì Mōab epì toùs katoikoûntas óros Sēir exolethreûsai kaì ektrîpsai: kaì hōs synetélesan toùs katoikoûntas Sēir, anéstēsan eis allḗlous toû exolethreuthē̂nai.

24
καὶ Ιουδας ἦλθεν ἐπὶ τὴν σκοπιὰν τῆς ἐρήμου καὶ ἐπέβλεψεν καὶ εἶδεν τὸ πλῆθος, καὶ ἰδοὺ πάντες νεκροὶ πεπτωκότες ἐπὶ τῆς γῆς, οὐκ ἦν σῳζόμενος.

kaì Ioudas ē̂lthen epì tḕn skopiàn tē̂s erḗmou kaì epéblepsen kaì eîden tò plē̂thos, kaì idoù pántes nekroì peptōkótes epì tē̂s gē̂s, ouk ē̂n sōizómenos.

25
καὶ ἦλθεν Ιωσαϕατ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ σκυλεῦσαι τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ εὗρον κτήνη πολλὰ καὶ ἀποσκευὴν καὶ σκῦλα καὶ σκεύη ἐπιθυμητὰ καὶ ἐσκύλευσαν ἑαυτοῖς, καὶ ἐγένοντο ἡμέραι τρεῖς σκυλευόντων αὐτῶν τὰ σκῦλα, ὅτι πολλὰ ἦν.

kaì ē̂lthen Iōsaphat kaì ho laòs autoû skyleûsai tà skŷla autō̂n kaì heûron ktḗnē pollà kaì aposkeuḕn kaì skŷla kaì skeúē epithymētà kaì eskýleusan heautoîs, kaì egénonto hēmérai treîs skyleuóntōn autō̂n tà skŷla, hóti pollà ē̂n.

26
καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐπισυνήχθησαν εἰς τὸν αὐλῶνα τῆς εὐλογίας, ἐκεῖ γὰρ ηὐλόγησαν τὸν κύριον· διὰ τοῦτο ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Κοιλὰς εὐλογίας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì tē̂i hēmérāi tē̂i tetártēi episynḗchthēsan eis tòn aulō̂na tē̂s eulogías, ekeî gàr ēylógēsan tòn kýrion: dià toûto ekálesan tò ónoma toû tópou ekeínou Koilàs eulogías héōs tē̂s hēméras taútēs.

27
καὶ ἐπέστρεψεν πᾶς ἀνὴρ Ιουδα εἰς Ιερουσαλημ καὶ Ιωσαϕατ ἡγούμενος αὐτῶν ἐν εὐϕροσύνῃ μεγάλῃ, ὅτι εὔϕρανεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν,

kaì epéstrepsen pâs anḕr Iouda eis Ierousalēm kaì Iōsaphat hēgoúmenos autō̂n en euphrosýnēi megálēi, hóti eúphranen autoùs kýrios apò tō̂n echthrō̂n autō̂n,

28
καὶ εἰσῆλθον εἰς Ιερουσαλημ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν σάλπιγξιν εἰς οἶκον κυρίου.

kaì eisē̂lthon eis Ierousalēm en náblais kaì en kinýrais kaì en sálpinxin eis oîkon kyríou.

29
καὶ ἐγένετο ἔκστασις κυρίου ἐπὶ πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἐν τῷ ἀκοῦσαι αὐτοὺς ὅτι ἐπολέμησεν κύριος πρὸς τοὺς ὑπεναντίους Ισραηλ.

kaì egéneto ékstasis kyríou epì pásas tàs basileías tē̂s gē̂s en tō̂i akoûsai autoùs hóti epolémēsen kýrios pròs toùs hypenantíous Israēl.

30
καὶ εἰρήνευσεν ἡ βασιλεία Ιωσαϕατ, καὶ κατέπαυσεν αὐτῷ ὁ θεὸς αὐτοῦ κυκλόθεν.

kaì eirḗneusen hē basileía Iōsaphat, kaì katépausen autō̂i ho theòs autoû kyklóthen.

31
Καὶ ἐβασίλευσεν Ιωσαϕατ ἐπὶ τὸν Ιουδαν ἐτῶν τριάκοντα πέντε ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ εἴκοσι πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αζουβα θυγάτηρ Σαλι.

Kaì ebasíleusen Iōsaphat epì tòn Ioudan etō̂n triákonta pénte en tō̂i basileûsai autòn kaì eíkosi pénte étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Azouba thygátēr Sali.

32
καὶ ἐπορεύθη ἐν ταῖς ὁδοῖς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ασα καὶ οὐκ ἐξέκλινεν τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου·

kaì eporeúthē en taîs hodoîs toû patròs autoû Asa kaì ouk exéklinen toû poiē̂sai tò euthès enṓpion kyríou:

33
ἀλλὰ τὰ ὑψηλὰ ἔτι ὑπῆρχεν, καὶ ἔτι ὁ λαὸς οὐ κατεύθυνεν τὴν καρδίαν πρὸς κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.

allà tà hypsēlà éti hypē̂rchen, kaì éti ho laòs ou kateúthynen tḕn kardían pròs kýrion theòn tō̂n patérōn autō̂n.

34
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Ιωσαϕατ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐν λόγοις Ιου τοῦ Ανανι, ὃς κατέγραψεν βιβλίον βασιλέων Ισραηλ.

kaì hoi loipoì lógoi Iōsaphat hoi prō̂toi kaì hoi éschatoi idoù gegramménoi en lógois Iou toû Anani, hòs katégrapsen biblíon basiléōn Israēl.

35
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐκοινώνησεν Ιωσαϕατ βασιλεὺς Ιουδα πρὸς Οχοζιαν βασιλέα Ισραηλ (καὶ οὗτος ἠνόμησεν)

Kaì metà taûta ekoinṓnēsen Iōsaphat basileùs Iouda pròs Ochozian basiléa Israēl (kaì hoûtos ēnómēsen)

36
ἐν τῷ ποιῆσαι καὶ πορευθῆναι πρὸς αὐτὸν τοῦ ποιῆσαι πλοῖα τοῦ πορευθῆναι εἰς θαρσις καὶ ἐποίησεν πλοῖα ἐν Γασιωνγαβερ.

en tō̂i poiē̂sai kaì poreuthē̂nai pròs autòn toû poiē̂sai ploîa toû poreuthē̂nai eis tharsis kaì epoíēsen ploîa en Gasiōn'gaber.

37
καὶ ἐπροϕήτευσεν Ελιεζερ ὁ τοῦ Δωδια ἀπὸ Μαρισης ἐπὶ Ιωσαϕατ λέγων ‘Ως ἐϕιλίασας τῷ Οχοζια, ἔθραυσεν κύριος τὸ ἔργον σου, καὶ συνετρίβη τὰ πλοῖά σου. καὶ οὐκ ἐδυνάσθη τοῦ πορευθῆναι εἰς θαρσις.

kaì eprophḗteusen Eliezer ho toû Dōdia apò Marisēs epì Iōsaphat légōn ‘Ōs ephilíasas tō̂i Ochozia, éthrausen kýrios tò érgon sou, kaì synetríbē tà ploîá sou. kaì ouk edynásthē toû poreuthē̂nai eis tharsis.