Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐκοιμήθη Ιωσαϕατ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη παρὰ τοῖς πατράσιν αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωραμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

Kaì ekoimḗthē Iōsaphat metà tō̂n patérōn autoû kaì etáphē parà toîs patrásin autoû en pólei Dauid, kaì ebasíleusen Iōram hyiòs autoû ant’ autoû.

2
καὶ αὐτῷ ἀδελϕοὶ υἱοὶ Ιωσαϕατ ἕξ, Αζαριας καὶ Ιιηλ καὶ Ζαχαριας καὶ Αζαριας καὶ Μιχαηλ καὶ Σαϕατιας· πάντες οὗτοι υἱοὶ Ιωσαϕατ βασιλέως Ιουδα.

kaì autō̂i adelphoì hyioì Iōsaphat héx, Azarias kaì Iiēl kaì Zacharias kaì Azarias kaì Michaēl kaì Saphatias: pántes hoûtoi hyioì Iōsaphat basiléōs Iouda.

3
καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ πατὴρ αὐτῶν δόματα πολλά, ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ὅπλα μετὰ πόλεων τετειχισμένων ἐν Ιουδα· καὶ τὴν βασιλείαν ἔδωκεν τῷ Ιωραμ, ὅτι οὗτος ὁ πρωτότοκος.

kaì édōken autoîs ho patḕr autō̂n dómata pollá, argýrion kaì chrysíon kaì hópla metà póleōn teteichisménōn en Iouda: kaì tḕn basileían édōken tō̂i Iōram, hóti hoûtos ho prōtótokos.

4
καὶ ἀνέστη Ιωραμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ἐκραταιώθη καὶ ἀπέκτεινεν πάντας τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ ἐν ῥομϕαίᾳ καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων Ισραηλ.

kaì anéstē Iōram epì tḕn basileían autoû kaì ekrataiṓthē kaì apékteinen pántas toùs adelphoùs autoû en rhomphaíāi kaì apò tō̂n archóntōn Israēl.

5
ὄντος αὐτοῦ τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν κατέστη Ιωραμ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.

óntos autoû triákonta kaì dýo etō̂n katéstē Iōram epì tḕn basileían autoû kaì oktṑ étē ebasíleusen en Ierousalēm.

6
καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ βασιλέων Ισραηλ, ὡς ἐποίησεν οἶκος Αχααβ, ὅτι θυγάτηρ Αχααβ ἦν αὐτοῦ γυνή, καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου.

kaì eporeúthē en hodō̂i basiléōn Israēl, hōs epoíēsen oîkos Achaab, hóti thygátēr Achaab ē̂n autoû gynḗ, kaì epoíēsen tò ponēròn enantíon kyríou.

7
καὶ οὐκ ἐβούλετο κύριος ἐξολεθρεῦσαι τὸν οἶκον Δαυιδ διὰ τὴν διαθήκην, ἣν διέθετο τῷ Δαυιδ, καὶ ὡς εἶπεν αὐτῷ δοῦναι αὐτῷ λύχνον καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì ouk eboúleto kýrios exolethreûsai tòn oîkon Dauid dià tḕn diathḗkēn, hḕn diétheto tō̂i Dauid, kaì hōs eîpen autō̂i doûnai autō̂i lýchnon kaì toîs hyioîs autoû pásas tàs hēméras.

8
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀπέστη Εδωμ ἀπὸ τοῦ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσαν ἐϕ’ ἑαυτοὺς βασιλέα.

en taîs hēmérais ekeínais apéstē Edōm apò toû Iouda kaì ebasíleusan eph’ heautoùs basiléa.

9
καὶ ᾤχετο Ιωραμ μετὰ τῶν ἀρχόντων καὶ πᾶσα ἡ ἵππος μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο καὶ ἠγέρθη νυκτὸς καὶ ἐπάταξεν Εδωμ τὸν κυκλοῦντα αὐτὸν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔϕυγεν ὁ λαὸς εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν.

kaì ṓicheto Iōram metà tō̂n archóntōn kaì pâsa hē híppos met’ autoû: kaì egéneto kaì ēgérthē nyktòs kaì epátaxen Edōm tòn kykloûnta autòn kaì toùs árchontas tō̂n harmátōn, kaì éphygen ho laòs eis tà skēnṓmata autō̂n.

10
καὶ ἀπέστη ἀπὸ Ιουδα Εδωμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης· τότε ἀπέστη Λομνα ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ χειρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἐγκατέλιπεν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτοῦ.

kaì apéstē apò Iouda Edōm héōs tē̂s hēméras taútēs: tóte apéstē Lomna en tō̂i kairō̂i ekeínōi apò cheiròs autoû, hóti enkatélipen kýrion theòn tō̂n patérōn autoû.

11
καὶ γὰρ αὐτὸς ἐποίησεν ὑψηλὰ ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ ἐξεπόρνευσεν τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπεπλάνησεν τὸν Ιουδαν.

kaì gàr autòs epoíēsen hypsēlà en pólesin Iouda kaì exepórneusen toùs katoikoûntas en Ierousalēm kaì apeplánēsen tòn Ioudan.

12
καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐγγραϕὴ παρὰ Ηλιου τοῦ προϕήτου λέγων Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου ’Ανθ’ ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ Ιωσαϕατ τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς Ασα βασιλέως Ιουδα

kaì ē̂lthen autō̂i engraphḕ parà Ēliou toû prophḗtou légōn Táde légei kýrios ho theòs Dauid toû patrós sou ’Anth’ hō̂n ouk eporeúthēs en hodō̂i Iōsaphat toû patrós sou kaì en hodoîs Asa basiléōs Iouda

13
καὶ ἐπορεύθης ἐν ὁδοῖς βασιλέων Ισραηλ καὶ ἐξεπόρνευσας τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ, ὡς ἐξεπόρνευσεν οἶκος Αχααβ, καὶ τοὺς ἀδελϕούς σου υἱοὺς τοῦ πατρός σου τοὺς ἀγαθοὺς ὑπὲρ σὲ ἀπέκτεινας,

kaì eporeúthēs en hodoîs basiléōn Israēl kaì exepórneusas tòn Ioudan kaì toùs katoikoûntas en Ierousalēm, hōs exepórneusen oîkos Achaab, kaì toùs adelphoús sou hyioùs toû patrós sou toùs agathoùs hypèr sè apékteinas,

14
ἰδοὺ κύριος πατάξει σε πληγὴν μεγάλην ἐν τῷ λαῷ σου καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς σου καὶ ἐν γυναιξίν σου καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἀποσκευῇ σου,

idoù kýrios patáxei se plēgḕn megálēn en tō̂i laō̂i sou kaì en toîs hyioîs sou kaì en gynaixín sou kaì en pásēi tē̂i aposkeuē̂i sou,

15
καὶ σὺ ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ, ἐν νόσῳ κοιλίας, ἕως οὗ ἐξέλθῃ ἡ κοιλία σου μετὰ τῆς μαλακίας ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας.

kaì sỳ en malakíāi ponērā̂i, en nósōi koilías, héōs hoû exélthēi hē koilía sou metà tē̂s malakías ex hēmerō̂n eis hēméras.

16
καὶ ἐπήγειρεν κύριος ἐπὶ Ιωραμ τοὺς ἀλλοϕύλους καὶ τοὺς ῎Αραβας καὶ τοὺς ὁμόρους τῶν Αἰθιόπων,

kaì epḗgeiren kýrios epì Iōram toùs allophýlous kaì toùs ῎Arabas kaì toùs homórous tō̂n Aithiópōn,

17
καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ Ιουδαν καὶ κατεδυνάστευον καὶ ἀπέστρεψαν πᾶσαν τὴν ἀποσκευήν, ἣν εὗρον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ, καὶ οὐ κατελείϕθη αὐτῷ υἱὸς ἀλλ’ ἢ Οχοζιας ὁ μικρότατος τῶν υἱῶν αὐτοῦ.

kaì anébēsan epì Ioudan kaì katedynásteuon kaì apéstrepsan pâsan tḕn aposkeuḗn, hḕn heûron en oíkōi toû basiléōs, kaì toùs hyioùs autoû kaì tàs thygatéras autoû, kaì ou kateleíphthē autō̂i hyiòs all’ ḕ Ochozias ho mikrótatos tō̂n hyiō̂n autoû.

18
καὶ μετὰ ταῦτα πάντα ἐπάταξεν αὐτὸν κύριος εἰς τὴν κοιλίαν μαλακίᾳ, ἐν ᾗ οὐκ ἔστιν ἰατρεία·

kaì metà taûta pánta epátaxen autòn kýrios eis tḕn koilían malakíāi, en hē̂i ouk éstin iatreía:

19
καὶ ἐγένετο ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, καὶ ὡς ἦλθεν καιρὸς τῶν ἡμερῶν ἡμέρας δύο, ἐξῆλθεν ἡ κοιλία αὐτοῦ μετὰ τῆς νόσου, καὶ ἀπέθανεν ἐν μαλακίᾳ πονηρᾷ. καὶ οὐκ ἐποίησεν ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐκϕορὰν καθὼς ἐκϕορὰν πατέρων αὐτοῦ.

kaì egéneto ex hēmerō̂n eis hēméras, kaì hōs ē̂lthen kairòs tō̂n hēmerō̂n hēméras dýo, exē̂lthen hē koilía autoû metà tē̂s nósou, kaì apéthanen en malakíāi ponērā̂i. kaì ouk epoíēsen ho laòs autoû ekphoràn kathṑs ekphoràn patérōn autoû.

20
ἦν τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν, ὅτε ἐβασίλευσεν, καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ· καὶ ἐπορεύθη ἐν οὐκ ἐπαίνῳ καὶ ἐτάϕη ἐν πόλει Δαυιδ καὶ οὐκ ἐν τάϕοις τῶν βασιλέων.

ē̂n triákonta kaì dýo etō̂n, hóte ebasíleusen, kaì oktṑ étē ebasíleusen en Ierousalēm: kaì eporeúthē en ouk epaínōi kaì etáphē en pólei Dauid kaì ouk en táphois tō̂n basiléōn.