Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 24

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῍Ων ἑπτὰ ἐτῶν Ιωας ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Σαβια ἐκ Βηρσαβεε.

῍Ōn heptà etō̂n Iōas en tō̂i basileûsai autòn kaì tessarákonta étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Sabia ek Bērsabee.

2
καὶ ἐποίησεν Ιωας τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας Ιωδαε τοῦ ἱερέως.

kaì epoíēsen Iōas tò euthès enṓpion kyríou pásas tàs hēméras Iōdae toû hieréōs.

3
καὶ ἔλαβεν αὐτῷ Ιωδαε γυναῖκας δύο, καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

kaì élaben autō̂i Iōdae gynaîkas dýo, kaì egénnēsen hyioùs kaì thygatéras.

4
καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν Ιωας ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου.

kaì egéneto metà taûta kaì egéneto epì kardían Iōas episkeuásai tòn oîkon kyríou.

5
καὶ συνήγαγεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Εξέλθατε εἰς τὰς πόλεις Ιουδα καὶ συναγάγετε ἀπὸ παντὸς Ισραηλ ἀργύριον κατισχῦσαι τὸν οἶκον κυρίου ἐνιαυτὸν κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ σπεύσατε λαλῆσαι· καὶ οὐκ ἔσπευσαν οἱ Λευῖται.

kaì synḗgagen toùs hiereîs kaì toùs Leuítas kaì eîpen autoîs ’Exélthate eis tàs póleis Iouda kaì synagágete apò pantòs Israēl argýrion katischŷsai tòn oîkon kyríou eniautòn kat’ eniautòn kaì speúsate lalē̂sai: kaì ouk éspeusan hoi Leuîtai.

6
καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς Ιωας τὸν Ιωδαε τὸν ἄρχοντα καὶ εἶπεν αὐτῷ Διὰ τί οὐκ ἐπεσκέψω περὶ τῶν Λευιτῶν τοῦ εἰσενέγκαι ἀπὸ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ τὸ κεκριμένον ὑπὸ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, ὅτε ἐξεκκλησίασεν τὸν Ισραηλ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου;

kaì ekálesen ho basileùs Iōas tòn Iōdae tòn árchonta kaì eîpen autō̂i Dià tí ouk epesképsō perì tō̂n Leuitō̂n toû eisenénkai apò Iouda kaì Ierousalēm tò kekriménon hypò Mōysē̂ anthrṓpou toû theoû, hóte exekklēsíasen tòn Israēl eis tḕn skēnḕn toû martyríou?

7
ὅτι Γοθολια ἦν ἡ ἄνομος, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῆς κατέσπασαν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ γὰρ τὰ ἅγια οἴκου κυρίου ἐποίησαν ταῖς Βααλιμ.

hóti Gotholia ē̂n hē ánomos, kaì hoi hyioì autē̂s katéspasan tòn oîkon toû theoû, kaì gàr tà hágia oíkou kyríou epoíēsan taîs Baalim.

8
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Γενηθήτω γλωσσόκομον καὶ τεθήτω ἐν πύλῃ οἴκου κυρίου ἔξω·

kaì eîpen ho basileús Genēthḗtō glōssókomon kaì tethḗtō en pýlēi oíkou kyríou éxō:

9
καὶ κηρυξάτωσαν ἐν Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ εἰσενέγκαι κυρίῳ, καθὼς εἶπεν Μωυσῆς παῖς τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὸν Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ.

kaì kēryxátōsan en Iouda kaì en Ierousalēm eisenénkai kyríōi, kathṑs eîpen Mōysē̂s paîs toû theoû epì tòn Israēl en tē̂i erḗmōi.

10
καὶ ἔδωκαν πάντες ἄρχοντες καὶ πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἰσέϕερον καὶ ἐνέβαλλον εἰς τὸ γλωσσόκομον, ἕως οὗ ἐπληρώθη.

kaì édōkan pántes árchontes kaì pâs ho laòs kaì eisépheron kaì enéballon eis tò glōssókomon, héōs hoû eplērṓthē.

11
καὶ ἐγένετο ὡς εἰσέϕερον τὸ γλωσσόκομον πρὸς τοὺς προστάτας τοῦ βασιλέως διὰ χειρὸς τῶν Λευιτῶν καὶ ὡς εἶδον ὅτι ἐπλεόνασεν τὸ ἀργύριον, καὶ ἦλθεν ὁ γραμματεὺς τοῦ βασιλέως καὶ ὁ προστάτης τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου καὶ ἐξεκένωσαν τὸ γλωσσόκομον καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ· οὕτως ἐποίουν ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ συνήγαγον ἀργύριον πολύ.

kaì egéneto hōs eisépheron tò glōssókomon pròs toùs prostátas toû basiléōs dià cheiròs tō̂n Leuitō̂n kaì hōs eîdon hóti epleónasen tò argýrion, kaì ē̂lthen ho grammateùs toû basiléōs kaì ho prostátēs toû hieréōs toû megálou kaì exekénōsan tò glōssókomon kaì katéstēsan eis tòn tópon autoû: hoútōs epoíoun hēméran ex hēméras kaì synḗgagon argýrion polý.

12
καὶ ἔδωκεν αὐτὸ ὁ βασιλεὺς καὶ Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ποιοῦσιν τὰ ἔργα εἰς τὴν ἐργασίαν οἴκου κυρίου, καὶ ἐμισθοῦντο λατόμους καὶ τέκτονας ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ χαλκεῖς σιδήρου καὶ χαλκοῦ ἐπισκευάσαι τὸν οἶκον κυρίου.

kaì édōken autò ho basileùs kaì Iōdae ho hiereùs toîs poioûsin tà érga eis tḕn ergasían oíkou kyríou, kaì emisthoûnto latómous kaì téktonas episkeuásai tòn oîkon kyríou kaì chalkeîs sidḗrou kaì chalkoû episkeuásai tòn oîkon kyríou.

13
καὶ ἐποίουν οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα, καὶ ἀνέβη μῆκος τῶν ἔργων ἐν χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἀνέστησαν τὸν οἶκον κυρίου ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτοῦ καὶ ἐνίσχυσαν.

kaì epoíoun hoi poioûntes tà érga, kaì anébē mē̂kos tō̂n érgōn en chersìn autō̂n, kaì anéstēsan tòn oîkon kyríou epì tḕn stásin autoû kaì eníschysan.

14
καὶ ὡς συνετέλεσαν, ἤνεγκαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ πρὸς Ιωδαε τὸ κατάλοιπον τοῦ ἀργυρίου, καὶ ἐποίησαν σκεύη εἰς οἶκον κυρίου, σκεύη λειτουργικὰ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυίσκας χρυσᾶς καὶ ἀργυρᾶς. καὶ ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις ἐν οἴκῳ κυρίου διὰ παντὸς πάσας τὰς ἡμέρας Ιωδαε.

kaì hōs synetélesan, ḗnenkan pròs tòn basiléa kaì pròs Iōdae tò katáloipon toû argyríou, kaì epoíēsan skeúē eis oîkon kyríou, skeúē leitourgikà holokautōmátōn kaì thyískas chrysâs kaì argyrâs. kaì anḗnenkan holokautṓseis en oíkōi kyríou dià pantòs pásas tàs hēméras Iōdae.

15
Καὶ ἐγήρασεν Ιωδαε πλήρης ἡμερῶν καὶ ἐτελεύτησεν ὢν ἑκατὸν καὶ τριάκοντα ἐτῶν ἐν τῷ τελευτᾶν αὐτόν·

Kaì egḗrasen Iōdae plḗrēs hēmerō̂n kaì eteleútēsen ṑn hekatòn kaì triákonta etō̂n en tō̂i teleutân autón:

16
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ μετὰ τῶν βασιλέων, ὅτι ἐποίησεν ἀγαθωσύνην μετὰ Ισραηλ καὶ μετὰ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ.

kaì éthapsan autòn en pólei Dauid metà tō̂n basiléōn, hóti epoíēsen agathōsýnēn metà Israēl kaì metà toû theoû kaì toû oíkou autoû.

17
καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ιωδαε εἰσῆλθον οἱ ἄρχοντες Ιουδα καὶ προσεκύνησαν τὸν βασιλέα· τότε ἐπήκουσεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς.

kaì egéneto metà tḕn teleutḕn Iōdae eisē̂lthon hoi árchontes Iouda kaì prosekýnēsan tòn basiléa: tóte epḗkousen autoîs ho basileús.

18
καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ ἐδούλευον ταῖς ’Αστάρταις καὶ τοῖς εἰδώλοις· καὶ ἐγένετο ὀργὴ ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.

kaì enkatélipon tòn kýrion theòn tō̂n patérōn autō̂n kaì edoúleuon taîs ’Astártais kaì toîs eidṓlois: kaì egéneto orgḕ epì Ioudan kaì epì Ierousalēm en tē̂i hēmérāi taútēi.

19
καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς προϕήτας ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον, καὶ οὐκ ἤκουσαν· καὶ διεμαρτύραντο αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἤκουσαν.

kaì apésteilen pròs autoùs prophḗtas epistrépsai pròs kýrion, kaì ouk ḗkousan: kaì diemartýranto autoîs, kaì ouk ḗkousan.

20
καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐνέδυσεν τὸν Αζαριαν τὸν τοῦ Ιωδαε τὸν ἱερέα, καὶ ἀνέστη ἐπάνω τοῦ λαοῦ καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Τί παραπορεύεσθε τὰς ἐντολὰς κυρίου; καὶ οὐκ εὐοδωθήσεσθε, ὅτι ἐγκατελίπετε τὸν κύριον, καὶ ἐγκαταλείψει ὑμᾶς.

kaì pneûma theoû enédysen tòn Azarian tòn toû Iōdae tòn hieréa, kaì anéstē epánō toû laoû kaì eîpen Táde légei kýrios Tí paraporeúesthe tàs entolàs kyríou? kaì ouk euodōthḗsesthe, hóti enkatelípete tòn kýrion, kaì enkataleípsei hymâs.

21
καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν δι’ ἐντολῆς Ιωας τοῦ βασιλέως ἐν αὐλῇ οἴκου κυρίου.

kaì epéthento autō̂i kaì elithobólēsan autòn di’ entolē̂s Iōas toû basiléōs en aulē̂i oíkou kyríou.

22
καὶ οὐκ ἐμνήσθη Ιωας τοῦ ἐλέους, οὗ ἐποίησεν μετ’ αὐτοῦ Ιωδαε ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ. καὶ ὡς ἀπέθνῃσκεν, εἶπεν ῎Ιδοι κύριος καὶ κρινάτω.

kaì ouk emnḗsthē Iōas toû eléous, hoû epoíēsen met’ autoû Iōdae ho patḕr autoû, kaì ethanátōsen tòn hyiòn autoû. kaì hōs apéthnēisken, eîpen ῎Idoi kýrios kaì krinátō.

23
καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν συντέλειαν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὸν δύναμις Συρίας καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ κατέϕθειραν πάντας τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ ἐν τῷ λαῷ καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπέστειλαν τῷ βασιλεῖ Δαμασκοῦ.

kaì egéneto metà tḕn syntéleian toû eniautoû anébē ep’ autòn dýnamis Syrías kaì ē̂lthen epì Ioudan kaì epì Ierousalēm kaì katéphtheiran pántas toùs árchontas toû laoû en tō̂i laō̂i kaì pánta tà skŷla autō̂n apésteilan tō̂i basileî Damaskoû.

24
ὅτι ἐν ὀλίγοις ἀνδράσιν παρεγένετο δύναμις Συρίας, καὶ ὁ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν δύναμιν πολλὴν σϕόδρα, ὅτι ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν· καὶ μετὰ Ιωας ἐποίησεν κρίματα.

hóti en olígois andrásin paregéneto dýnamis Syrías, kaì ho theòs parédōken eis tàs cheîras autō̂n dýnamin pollḕn sphódra, hóti enkatélipon kýrion theòn tō̂n patérōn autō̂n: kaì metà Iōas epoíēsen krímata.

25
καὶ μετὰ τὸ ἀπελθεῖν αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐγκαταλιπεῖν αὐτὸν ἐν μαλακίαις μεγάλαις καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐν αἵμασιν υἱοῦ Ιωδαε τοῦ ἱερέως καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανεν· καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ καὶ οὐκ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάϕῳ τῶν βασιλέων.

kaì metà tò apeltheîn autoùs ap’ autoû en tō̂i enkatalipeîn autòn en malakíais megálais kaì epéthento autō̂i hoi paîdes autoû en haímasin hyioû Iōdae toû hieréōs kaì ethanátōsan autòn epì tē̂s klínēs autoû, kaì apéthanen: kaì éthapsan autòn en pólei Dauid kaì ouk éthapsan autòn en tō̂i táphōi tō̂n basiléōn.

26
καὶ οἱ ἐπιθέμενοι ἐπ’ αὐτὸν Ζαβεδ ὁ τοῦ Σαμαθ ὁ Αμμανίτης καὶ Ιωζαβεδ ὁ τοῦ Σομαρωθ ὁ Μωαβίτης

kaì hoi epithémenoi ep’ autòn Zabed ho toû Samath ho Ammanítēs kaì Iōzabed ho toû Somarōth ho Mōabítēs

27
καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ πάντες, καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ πέντε. καὶ τὰ λοιπὰ ἰδοὺ γεγραμμένα ἐπὶ τὴν γραϕὴν τῶν βασιλέων· καὶ ἐβασίλευσεν Αμασιας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì hoi hyioì autoû pántes, kaì prosē̂lthon autō̂i hoi pénte. kaì tà loipà idoù gegramména epì tḕn graphḕn tō̂n basiléōn: kaì ebasíleusen Amasias hyiòs autoû ant’ autoû.