Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῍Ων πέντε καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἐβασίλευσεν Αμασιας καὶ εἴκοσι ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ιωαδεν ἀπὸ Ιερουσαλημ.

῍Ōn pénte kaì eíkosi etō̂n ebasíleusen Amasias kaì eíkosi ennéa étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Iōaden apò Ierousalēm.

2
καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου, ἀλλ’ οὐκ ἐν καρδίᾳ πλήρει.

kaì epoíēsen tò euthès enṓpion kyríou, all’ ouk en kardíāi plḗrei.

3
καὶ ἐγένετο ὡς κατέστη ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ϕονεύσαντας τὸν βασιλέα πατέρα αὐτοῦ·

kaì egéneto hōs katéstē hē basileía en cheirì autoû, kaì ethanátōsen toùs paîdas autoû toùs phoneúsantas tòn basiléa patéra autoû:

4
καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν οὐκ ἀπέκτεινεν κατὰ τὴν διαθήκην τοῦ νόμου κυρίου, καθὼς γέγραπται, ὡς ἐνετείλατο κύριος λέγων Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ τέκνων, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ἀλλ’ ἢ ἕκαστος τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθανοῦνται.

kaì toùs hyioùs autō̂n ouk apékteinen katà tḕn diathḗkēn toû nómou kyríou, kathṑs gégraptai, hōs eneteílato kýrios légōn Ouk apothanoûntai patéres hypèr téknōn, kaì hyioì ouk apothanoûntai hypèr patérōn, all’ ḕ hékastos tē̂i heautoû hamartíāi apothanoûntai.

5
καὶ συνήγαγεν Αμασιας τὸν οἶκον Ιουδα καὶ ἀνέστησεν αὐτοὺς κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν εἰς χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους ἐν παντὶ Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ· καὶ ἠρίθμησεν αὐτοὺς ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω καὶ εὗρεν αὐτοὺς τριακοσίας χιλιάδας δυνατοὺς ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον κρατοῦντας δόρυ καὶ θυρεόν.

kaì synḗgagen Amasias tòn oîkon Iouda kaì anéstēsen autoùs kat’ oíkous patriō̂n autō̂n eis chiliárchous kaì hekatontárchous en pantì Iouda kaì Ierousalēm: kaì ēríthmēsen autoùs apò eikosaetoûs kaì epánō kaì heûren autoùs triakosías chiliádas dynatoùs exeltheîn eis pólemon kratoûntas dóry kaì thyreón.

6
καὶ ἐμισθώσατο ἀπὸ Ισραηλ ἑκατὸν χιλιάδας δυνατοὺς ἰσχύι ἑκατὸν ταλάντων ἀργυρίου.

kaì emisthṓsato apò Israēl hekatòn chiliádas dynatoùs ischýi hekatòn talántōn argyríou.

7
καὶ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν λέγων Βασιλεῦ, οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ δύναμις Ισραηλ, ὅτι οὐκ ἔστιν κύριος μετὰ Ισραηλ, πάντων τῶν υἱῶν Εϕραιμ·

kaì ánthrōpos toû theoû ē̂lthen pròs autòn légōn Basileû, ou poreúsetai metà soû dýnamis Israēl, hóti ouk éstin kýrios metà Israēl, pántōn tō̂n hyiō̂n Ephraim:

8
ὅτι ἐὰν ὑπολάβῃς κατισχῦσαι ἐν τούτοις, καὶ τροπώσεταί σε κύριος ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν, ὅτι ἔστιν παρὰ κυρίου καὶ ἰσχῦσαι καὶ τροπώσασθαι.

hóti eàn hypolábēis katischŷsai en toútois, kaì tropṓsetaí se kýrios enantíon tō̂n echthrō̂n, hóti éstin parà kyríou kaì ischŷsai kaì tropṓsasthai.

9
καὶ εἶπεν Αμασιας τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ Καὶ τί ποιήσω τὰ ἑκατὸν τάλαντα, ἃ ἔδωκα τῇ δυνάμει Ισραηλ; καὶ εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ῎Εστιν τῷ κυρίῳ δοῦναί σοι πλεῖστα τούτων.

kaì eîpen Amasias tō̂i anthrṓpōi toû theoû Kaì tí poiḗsō tà hekatòn tálanta, hà édōka tē̂i dynámei Israēl? kaì eîpen ho ánthrōpos toû theoû ῎Estin tō̂i kyríōi doûnaí soi pleîsta toútōn.

10
καὶ διεχώρισεν Αμασιας τῇ δυνάμει τῇ ἐλθούσῃ πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Εϕραιμ ἀπελθεῖν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ ἐθυμώθησαν σϕόδρα ἐπὶ Ιουδαν καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν ἐν ὀργῇ θυμοῦ.

kaì diechṓrisen Amasias tē̂i dynámei tē̂i elthoúsēi pròs autòn apò Ephraim apeltheîn eis tòn tópon autō̂n, kaì ethymṓthēsan sphódra epì Ioudan kaì epéstrepsan eis tòn tópon autō̂n en orgē̂i thymoû.

11
καὶ Αμασιας κατίσχυσεν καὶ παρέλαβεν τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν κοιλάδα τῶν ἁλῶν καὶ ἐπάταξεν ἐκεῖ τοὺς υἱοὺς Σηιρ δέκα χιλιάδας·

kaì Amasias katíschysen kaì parélaben tòn laòn autoû kaì eporeúthē eis tḕn koiláda tō̂n halō̂n kaì epátaxen ekeî toùs hyioùs Sēir déka chiliádas:

12
καὶ δέκα χιλιάδας ἐζώγρησαν οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ ἔϕερον αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ κρημνοῦ καὶ κατεκρήμνιζον αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ κρημνοῦ, καὶ πάντες διερρήγνυντο.

kaì déka chiliádas ezṓgrēsan hoi hyioì Iouda kaì épheron autoùs epì tò ákron toû krēmnoû kaì katekrḗmnizon autoùs apò toû ákrou toû krēmnoû, kaì pántes dierrḗgnynto.

13
καὶ οἱ υἱοὶ τῆς δυνάμεως, οὓς ἀπέστρεψεν Αμασιας τοῦ μὴ πορευθῆναι μετ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον, καὶ ἐπέθεντο ἐπὶ τὰς πόλεις Ιουδα ἀπὸ Σαμαρείας ἕως Βαιθωρων καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖς τρεῖς χιλιάδας καὶ ἐσκύλευσαν σκῦλα πολλά.

kaì hoi hyioì tē̂s dynámeōs, hoùs apéstrepsen Amasias toû mḕ poreuthē̂nai met’ autoû eis pólemon, kaì epéthento epì tàs póleis Iouda apò Samareías héōs Baithōrōn kaì epátaxan en autoîs treîs chiliádas kaì eskýleusan skŷla pollá.

14
καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἐλθεῖν Αμασιαν πατάξαντα τὴν Ιδουμαίαν καὶ ἤνεγκεν πρὸς αὐτοὺς τοὺς θεοὺς υἱῶν Σηιρ καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἑαυτῷ εἰς θεοὺς καὶ ἐναντίον αὐτῶν προσεκύνει καὶ αὐτοῖς αὐτὸς ἔθυεν.

kaì egéneto metà tò eltheîn Amasian patáxanta tḕn Idoumaían kaì ḗnenken pròs autoùs toùs theoùs hyiō̂n Sēir kaì éstēsen autoùs heautō̂i eis theoùs kaì enantíon autō̂n prosekýnei kaì autoîs autòs éthyen.

15
καὶ ἐγένετο ὀργὴ κυρίου ἐπὶ Αμασιαν, καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ προϕήτας καὶ εἶπαν αὐτῷ Τί ἐζήτησας τοὺς θεοὺς τοῦ λαοῦ, οἳ οὐκ ἐξείλαντο τὸν λαὸν αὐτῶν ἐκ χειρός σου;

kaì egéneto orgḕ kyríou epì Amasian, kaì apésteilen autō̂i prophḗtas kaì eîpan autō̂i Tí ezḗtēsas toùs theoùs toû laoû, hoì ouk exeílanto tòn laòn autō̂n ek cheirós sou?

16
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ Μὴ σύμβουλον τοῦ βασιλέως δέδωκά σε; πρόσεχε μὴ μαστιγωθῇς. καὶ ἐσιώπησεν ὁ προϕήτης. καὶ εἶπεν ὅτι Γινώσκω ὅτι ἐβούλετο ἐπὶ σοὶ τοῦ καταϕθεῖραί σε, ὅτι ἐποίησας τοῦτο καὶ οὐκ ἐπήκουσας τῆς συμβουλίας μου.

kaì egéneto en tō̂i lalē̂sai autō̂i kaì eîpen autō̂i Mḕ sýmboulon toû basiléōs dédōká se? próseche mḕ mastigōthē̂is. kaì esiṓpēsen ho prophḗtēs. kaì eîpen hóti Ginṓskō hóti eboúleto epì soì toû kataphtheîraí se, hóti epoíēsas toûto kaì ouk epḗkousas tē̂s symboulías mou.

17
καὶ ἐβουλεύσατο Αμασιας καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Ιωας υἱὸν Ιωαχαζ υἱοῦ Ιου βασιλέα Ισραηλ λέγων Δεῦρο ὀϕθῶμεν προσώποις.

kaì ebouleúsato Amasias kaì apésteilen pròs Iōas hyiòn Iōachaz hyioû Iou basiléa Israēl légōn Deûro ophthō̂men prosṓpois.

18
καὶ ἀπέστειλεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Αμασιαν βασιλέα Ιουδα λέγων ‘Ο αχουχ ὁ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλεν πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων Δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα. καὶ ἰδοὺ ἐλεύσεται τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ· καὶ ἦλθαν τὰ θηρία καὶ κατεπάτησαν τὸν αχουχ.

kaì apésteilen Iōas basileùs Israēl pròs Amasian basiléa Iouda légōn ‘O achouch ho en tō̂i Libánōi apésteilen pròs tḕn kédron tḕn en tō̂i Libánōi légōn Dòs tḕn thygatéra sou tō̂i hyiō̂i mou eis gynaîka. kaì idoù eleúsetai tà thēría toû agroû tà en tō̂i Libánōi: kaì ē̂lthan tà thēría kaì katepátēsan tòn achouch.

19
εἶπας ’Ιδοὺ ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν, καὶ ἐπαίρει σε ἡ καρδία ἡ βαρεῖα· νῦν κάθησο ἐν οἴκῳ σου, καὶ ἵνα τί συμβάλλεις ἐν κακίᾳ καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ;

eîpas ’Idoù epátaxas tḕn Idoumaían, kaì epaírei se hē kardía hē bareîa: nŷn káthēso en oíkōi sou, kaì hína tí symbálleis en kakíāi kaì pesē̂i sỳ kaì Ioudas metà soû?

20
καὶ οὐκ ἤκουσεν Αμασιας, ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας, ὅτι ἐξεζήτησεν τοὺς θεοὺς τῶν Ιδουμαίων.

kaì ouk ḗkousen Amasias, hóti parà kyríou egéneto toû paradoûnai autòn eis cheîras, hóti exezḗtēsen toùs theoùs tō̂n Idoumaíōn.

21
καὶ ἀνέβη Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ ὤϕθησαν ἀλλήλοις αὐτὸς καὶ Αμασιας βασιλεὺς Ιουδα ἐν Βαιθσαμυς, ἥ ἐστιν τοῦ Ιουδα.

kaì anébē Iōas basileùs Israēl, kaì ṓphthēsan allḗlois autòs kaì Amasias basileùs Iouda en Baithsamys, hḗ estin toû Iouda.

22
καὶ ἐτροπώθη Ιουδας κατὰ πρόσωπον Ισραηλ, καὶ ἔϕυγεν ἕκαστος εἰς τὸ σκήνωμα.

kaì etropṓthē Ioudas katà prósōpon Israēl, kaì éphygen hékastos eis tò skḗnōma.

23
καὶ τὸν Αμασιαν βασιλέα Ιουδα τὸν τοῦ Ιωας κατέλαβεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Βαιθσαμυς καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ κατέσπασεν ἀπὸ τοῦ τείχους Ιερουσαλημ ἀπὸ πύλης Εϕραιμ ἕως πύλης γωνίας τετρακοσίους πήχεις·

kaì tòn Amasian basiléa Iouda tòn toû Iōas katélaben Iōas basileùs Israēl en Baithsamys kaì eisḗgagen autòn eis Ierousalēm kaì katéspasen apò toû teíchous Ierousalēm apò pýlēs Ephraim héōs pýlēs gōnías tetrakosíous pḗcheis:

24
καὶ πᾶν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ παρὰ τῷ Αβδεδομ καὶ τοὺς θησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμμίξεων καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.

kaì pân tò chrysíon kaì tò argýrion kaì pánta tà skeúē tà heurethénta en oíkōi kyríou kaì parà tō̂i Abdedom kaì toùs thēsauroùs oíkou toû basiléōs kaì toùs hyioùs tō̂n symmíxeōn kaì epéstrepsen eis Samáreian.

25
καὶ ἔζησεν Αμασιας ὁ τοῦ Ιωας βασιλεὺς Ιουδα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ιωας τὸν τοῦ Ιωαχαζ βασιλέα Ισραηλ ἔτη δέκα πέντε.

kaì ézēsen Amasias ho toû Iōas basileùs Iouda metà tò apothaneîn Iōas tòn toû Iōachaz basiléa Israēl étē déka pénte.

26
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Αμασιου οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι οὐκ ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίου βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ;

kaì hoi loipoì lógoi Amasiou hoi prō̂toi kaì hoi éschatoi ouk idoù gegramménoi epì biblíou basiléōn Iouda kaì Israēl?

27
καὶ ἐν τῷ καιρῷ, ᾧ ἀπέστη Αμασιας ἀπὸ κυρίου, καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ ἐπίθεσιν, καὶ ἔϕυγεν ἀπὸ Ιερουσαλημ εἰς Λαχις· καὶ ἀπέστειλαν κατόπισθεν αὐτοῦ εἰς Λαχις καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ.

kaì en tō̂i kairō̂i, hō̂i apéstē Amasias apò kyríou, kaì epéthento autō̂i epíthesin, kaì éphygen apò Ierousalēm eis Lachis: kaì apésteilan katópisthen autoû eis Lachis kaì ethanátōsan autòn ekeî.

28
καὶ ἀνέλαβον αὐτὸν ἐπὶ τῶν ἵππων καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ.

kaì anélabon autòn epì tō̂n híppōn kaì éthapsan autòn metà tō̂n patérōn autoû en pólei Dauid.