Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 26

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἔλαβεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Οζιαν, καὶ αὐτὸς δέκα καὶ ἓξ ἐτῶν, καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αμασιου.

Kaì élaben pâs ho laòs tē̂s gē̂s tòn Ozian, kaì autòs déka kaì hèx etō̂n, kaì ebasíleusan autòn antì toû patròs autoû Amasiou.

2
αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν Αιλαθ, αὐτὸς ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ιουδα μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ.

autòs ōikodómēsen tḕn Ailath, autòs epéstrepsen autḕn tō̂i Iouda metà tò koimēthē̂nai tòn basiléa metà tō̂n patérōn autoû.

3
υἱὸς δέκα ἓξ ἐτῶν ἐβασίλευσεν Οζιας καὶ πεντήκοντα καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Χαλια ἀπὸ Ιερουσαλημ.

hyiòs déka hèx etō̂n ebasíleusen Ozias kaì pentḗkonta kaì dýo étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Chalia apò Ierousalēm.

4
καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Αμασιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

kaì epoíēsen tò euthès enṓpion kyríou katà pánta, hósa epoíēsen Amasias ho patḕr autoû.

5
καὶ ἦν ἐκζητῶν τὸν κύριον ἐν ταῖς ἡμέραις Ζαχαριου τοῦ συνίοντος ἐν ϕόβῳ κυρίου· καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἐζήτησεν τὸν κύριον, καὶ εὐόδωσεν αὐτῷ κύριος.

kaì ē̂n ekzētō̂n tòn kýrion en taîs hēmérais Zachariou toû syníontos en phóbōi kyríou: kaì en taîs hēmérais autoû ezḗtēsen tòn kýrion, kaì euódōsen autō̂i kýrios.

6
καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἐπολέμησεν πρὸς τοὺς ἀλλοϕύλους καὶ κατέσπασεν τὰ τείχη Γεθ καὶ τὰ τείχη Ιαβνη καὶ τὰ τείχη ’Αζώτου καὶ ᾠκοδόμησεν πόλεις ’Αζώτου καὶ ἐν τοῖς ἀλλοϕύλοις.

kaì exē̂lthen kaì epolémēsen pròs toùs allophýlous kaì katéspasen tà teíchē Geth kaì tà teíchē Iabnē kaì tà teíchē ’Azṓtou kaì ōikodómēsen póleis ’Azṓtou kaì en toîs allophýlois.

7
καὶ κατίσχυσεν αὐτὸν κύριος ἐπὶ τοὺς ἀλλοϕύλους καὶ ἐπὶ τοὺς ῎Αραβας τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς πέτρας καὶ ἐπὶ τοὺς Μιναίους.

kaì katíschysen autòn kýrios epì toùs allophýlous kaì epì toùs ῎Arabas toùs katoikoûntas epì tē̂s pétras kaì epì toùs Minaíous.

8
καὶ ἔδωκαν οἱ Μιναῖοι δῶρα τῷ Οζια, καὶ ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕως εἰσόδου Αἰγύπτου, ὅτι κατίσχυσεν ἕως ἄνω.

kaì édōkan hoi Minaîoi dō̂ra tō̂i Ozia, kaì ē̂n tò ónoma autoû héōs eisódou Aigýptou, hóti katíschysen héōs ánō.

9
καὶ ᾠκοδόμησεν Οζιας πύργους ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς γωνίας καὶ ἐπὶ τὴν πύλην τῆς ϕάραγγος καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν καὶ κατίσχυσεν.

kaì ōikodómēsen Ozias pýrgous en Ierousalēm kaì epì tḕn pýlēn tē̂s gōnías kaì epì tḕn pýlēn tē̂s phárangos kaì epì tō̂n gōniō̂n kaì katíschysen.

10
καὶ ᾠκοδόμησεν πύργους ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐλατόμησεν λάκκους πολλούς, ὅτι κτήνη πολλὰ ὑπῆρχεν αὐτῷ ἐν Σεϕηλα καὶ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ ἀμπελουργοὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ ἐν τῷ Καρμήλῳ, ὅτι ϕιλογέωργος ἦν.

kaì ōikodómēsen pýrgous en tē̂i erḗmōi kaì elatómēsen lákkous polloús, hóti ktḗnē pollà hypē̂rchen autō̂i en Sephēla kaì en tē̂i pedinē̂i kaì ampelourgoì en tē̂i oreinē̂i kaì en tō̂i Karmḗlōi, hóti philogéōrgos ē̂n.

11
καὶ ἐγένετο τῷ Οζια δυνάμεις ποιοῦσαι πόλεμον καὶ ἐκπορευόμεναι εἰς παράταξιν εἰς ἀριθμόν, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν διὰ χειρὸς Ιιηλ τοῦ γραμματέως καὶ Μαασαιου τοῦ κριτοῦ διὰ χειρὸς Ανανιου τοῦ διαδόχου τοῦ βασιλέως.

kaì egéneto tō̂i Ozia dynámeis poioûsai pólemon kaì ekporeuómenai eis parátaxin eis arithmón, kaì ho arithmòs autō̂n dià cheiròs Iiēl toû grammatéōs kaì Maasaiou toû kritoû dià cheiròs Ananiou toû diadóchou toû basiléōs.

12
πᾶς ὁ ἀριθμὸς τῶν πατριαρχῶν τῶν δυνατῶν εἰς πόλεμον δισχίλιοι ἑξακόσιοι,

pâs ho arithmòs tō̂n patriarchō̂n tō̂n dynatō̂n eis pólemon dischílioi hexakósioi,

13
καὶ μετ’ αὐτῶν δύναμις πολεμικὴ τριακόσιαι χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλιοι πεντακόσιοι· οὗτοι οἱ ποιοῦντες πόλεμον ἐν δυνάμει ἰσχύος βοηθῆσαι τῷ βασιλεῖ ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους.

kaì met’ autō̂n dýnamis polemikḕ triakósiai chiliádes kaì heptakischílioi pentakósioi: hoûtoi hoi poioûntes pólemon en dynámei ischýos boēthē̂sai tō̂i basileî epì toùs hypenantíous.

14
καὶ ἡτοίμαζεν αὐτοῖς Οζιας πάσῃ τῇ δυνάμει θυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ περικεϕαλαίας καὶ θώρακας καὶ τόξα καὶ σϕενδόνας εἰς λίθους.

kaì hētoímazen autoîs Ozias pásēi tē̂i dynámei thyreoùs kaì dórata kaì perikephalaías kaì thṓrakas kaì tóxa kaì sphendónas eis líthous.

15
καὶ ἐποίησεν ἐν Ιερουσαλημ μηχανὰς μεμηχανευμένας λογιστοῦ τοῦ εἶναι ἐπὶ τῶν πύργων καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν βάλλειν βέλεσιν καὶ λίθοις μεγάλοις· καὶ ἠκούσθη ἡ κατασκευὴ αὐτῶν ἕως πόρρω, ὅτι ἐθαυμαστώθη τοῦ βοηθηθῆναι, ἕως οὗ κατίσχυσεν.

kaì epoíēsen en Ierousalēm mēchanàs memēchaneuménas logistoû toû eînai epì tō̂n pýrgōn kaì epì tō̂n gōniō̂n bállein bélesin kaì líthois megálois: kaì ēkoústhē hē kataskeuḕ autō̂n héōs pórrō, hóti ethaumastṓthē toû boēthēthē̂nai, héōs hoû katíschysen.

16
Καὶ ὡς κατίσχυσεν, ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ τοῦ καταϕθεῖραι, καὶ ἠδίκησεν ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν κυρίου θυμιάσαι ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων.

Kaì hōs katíschysen, hypsṓthē hē kardía autoû toû kataphtheîrai, kaì ēdíkēsen en kyríōi theō̂i autoû kaì eisē̂lthen eis tòn naòn kyríou thymiásai epì tò thysiastḗrion tō̂n thymiamátōn.

17
καὶ εἰσῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ Αζαριας ὁ ἱερεὺς καὶ μετ’ αὐτοῦ ἱερεῖς τοῦ κυρίου ὀγδοήκοντα υἱοὶ δυνατοὶ

kaì eisē̂lthen opísō autoû Azarias ho hiereùs kaì met’ autoû hiereîs toû kyríou ogdoḗkonta hyioì dynatoì

18
καὶ ἔστησαν ἐπὶ Οζιαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν αὐτῷ Οὐ σοί, Οζια, θυμιάσαι τῷ κυρίῳ, ἀλλ’ ἢ τοῖς ἱερεῦσιν υἱοῖς Ααρων τοῖς ἡγιασμένοις θυμιάσαι· ἔξελθε ἐκ τοῦ ἁγιάσματος, ὅτι ἀπέστης ἀπὸ κυρίου, καὶ οὐκ ἔσται σοι τοῦτο εἰς δόξαν παρὰ κυρίου θεοῦ.

kaì éstēsan epì Ozian tòn basiléa kaì eîpan autō̂i Ou soí, Ozia, thymiásai tō̂i kyríōi, all’ ḕ toîs hiereûsin hyioîs Aarōn toîs hēgiasménois thymiásai: éxelthe ek toû hagiásmatos, hóti apéstēs apò kyríou, kaì ouk éstai soi toûto eis dóxan parà kyríou theoû.

19
καὶ ἐθυμώθη Οζιας, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὸ θυμιατήριον τοῦ θυμιάσαι ἐν τῷ ναῷ, καὶ ἐν τῷ θυμωθῆναι αὐτὸν πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ ἡ λέπρα ἀνέτειλεν ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν ἱερέων ἐν οἴκῳ κυρίου ἐπάνω τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων.

kaì ethymṓthē Ozias, kaì en tē̂i cheirì autoû tò thymiatḗrion toû thymiásai en tō̂i naō̂i, kaì en tō̂i thymōthē̂nai autòn pròs toùs hiereîs kaì hē lépra anéteilen en tō̂i metṓpōi autoû enantíon tō̂n hieréōn en oíkōi kyríou epánō toû thysiastēríou tō̂n thymiamátōn.

20
καὶ ἐπέστρεψεν ἐπ’ αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ὁ πρῶτος καὶ οἱ ἱερεῖς, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς λεπρὸς ἐν τῷ μετώπῳ· καὶ κατέσπευσαν αὐτὸν ἐκεῖθεν, καὶ γὰρ αὐτὸς ἔσπευσεν ἐξελθεῖν, ὅτι ἤλεγξεν αὐτὸν κύριος.

kaì epéstrepsen ep’ autòn ho hiereùs ho prō̂tos kaì hoi hiereîs, kaì idoù autòs lepròs en tō̂i metṓpōi: kaì katéspeusan autòn ekeîthen, kaì gàr autòs éspeusen exeltheîn, hóti ḗlenxen autòn kýrios.

21
καὶ ἦν Οζιας ὁ βασιλεὺς λεπρὸς ἕως ἡμέρας τῆς τελευτῆς αὐτοῦ, καὶ ἐν οἴκῳ αϕϕουσωθ ἐκάθητο λεπρός, ὅτι ἀπεσχίσθη ἀπὸ οἴκου κυρίου· καὶ Ιωαθαμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς.

kaì ē̂n Ozias ho basileùs lepròs héōs hēméras tē̂s teleutē̂s autoû, kaì en oíkōi aphphousōth ekáthēto leprós, hóti apeschísthē apò oíkou kyríou: kaì Iōatham ho hyiòs autoû epì tē̂s basileías autoû krínōn tòn laòn tē̂s gē̂s.

22
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Οζιου οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι γεγραμμένοι ὑπὸ Ιεσσιου τοῦ προϕήτου.

kaì hoi loipoì lógoi Oziou hoi prō̂toi kaì hoi éschatoi gegramménoi hypò Iessiou toû prophḗtou.

23
καὶ ἐκοιμήθη Οζιας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ταϕῆς τῶν βασιλέων, ὅτι εἶπαν ὅτι Λεπρός ἐστιν· καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαθαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Ozias metà tō̂n patérōn autoû, kaì éthapsan autòn metà tō̂n patérōn autoû en tō̂i pedíōi tē̂s taphē̂s tō̂n basiléōn, hóti eîpan hóti Leprós estin: kaì ebasíleusen Iōatham hyiòs autoû ant’ autoû.