Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 28

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Υἱὸς εἴκοσι ἐτῶν Αχαζ ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ δέκα ἓξ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ· καὶ οὐκ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

Hyiòs eíkosi etō̂n Achaz en tō̂i basileûsai autòn kaì déka hèx étē ebasíleusen en Ierousalēm: kaì ouk epoíēsen tò euthès enṓpion kyríou hōs Dauid ho patḕr autoû.

2
καὶ ἐπορεύθη κατὰ τὰς ὁδοὺς βασιλέων Ισραηλ· καὶ γὰρ γλυπτὰ ἐποίησεν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν

kaì eporeúthē katà tàs hodoùs basiléōn Israēl: kaì gàr glyptà epoíēsen toîs eidṓlois autō̂n

3
καὶ ἔθυεν ἐν Γαιβενενομ καὶ διῆγεν τὰ τέκνα αὐτοῦ διὰ πυρὸς κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ,

kaì éthyen en Gaibenenom kaì diē̂gen tà tékna autoû dià pyròs katà tà bdelýgmata tō̂n ethnō̂n, hō̂n exōléthreusen kýrios apò prosṓpou hyiō̂n Israēl,

4
καὶ ἐθυμία ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐπὶ τῶν δωμάτων καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους.

kaì ethymía epì tō̂n hypsēlō̂n kaì epì tō̂n dōmátōn kaì hypokátō pantòs xýlou alsṓdous.

5
καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς αὐτοῦ διὰ χειρὸς βασιλέως Συρίας, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ καὶ ᾐχμαλώτευσεν ἐξ αὐτῶν αἰχμαλωσίαν πολλὴν καὶ ἤγαγεν εἰς Δαμασκόν· καὶ γὰρ εἰς τὰς χεῖρας βασιλέως Ισραηλ παρέδωκεν αὐτόν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῷ πληγὴν μεγάλην.

kaì parédōken autòn kýrios ho theòs autoû dià cheiròs basiléōs Syrías, kaì epátaxen en autō̂i kaì ēichmalṓteusen ex autō̂n aichmalōsían pollḕn kaì ḗgagen eis Damaskón: kaì gàr eis tàs cheîras basiléōs Israēl parédōken autón, kaì epátaxen en autō̂i plēgḕn megálēn.

6
καὶ ἀπέκτεινεν Φακεε ὁ τοῦ Ρομελια βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Ιουδα ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν δυνατῶν ἰσχύι ἐν τῷ αὐτοὺς καταλιπεῖν τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.

kaì apékteinen Phakee ho toû Romelia basileùs Israēl en Iouda en miā̂i hēmérāi hekatòn eíkosi chiliádas andrō̂n dynatō̂n ischýi en tō̂i autoùs katalipeîn tòn kýrion theòn tō̂n patérōn autō̂n.

7
καὶ ἀπέκτεινεν Εζεκρι ὁ δυνατὸς τοῦ Εϕραιμ τὸν Μαασαιαν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ τὸν Εσδρικαμ ἡγούμενον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ τὸν Ελκανα τὸν διάδοχον τοῦ βασιλέως.

kaì apékteinen Ezekri ho dynatòs toû Ephraim tòn Maasaian tòn hyiòn toû basiléōs kaì tòn Esdrikam hēgoúmenon toû oíkou autoû kaì tòn Elkana tòn diádochon toû basiléōs.

8
καὶ ᾐχμαλώτισαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπὸ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν τριακοσίας χιλιάδας, γυναῖκας, υἱοὺς καὶ θυγατέρας, καὶ σκῦλα πολλὰ ἐσκύλευσαν ἐξ αὐτῶν καὶ ἤνεγκαν τὰ σκῦλα εἰς Σαμάρειαν.

kaì ēichmalṓtisan hoi hyioì Israēl apò tō̂n adelphō̂n autō̂n triakosías chiliádas, gynaîkas, hyioùs kaì thygatéras, kaì skŷla pollà eskýleusan ex autō̂n kaì ḗnenkan tà skŷla eis Samáreian.

9
καὶ ἐκεῖ ἦν ὁ προϕήτης τοῦ κυρίου, Ωδηδ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν τῆς δυνάμεως τῶν ἐρχομένων εἰς Σαμάρειαν καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Ιδοὺ ὀργὴ κυρίου θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν ἐπὶ τὸν Ιουδαν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ ἀπεκτείνατε ἐν αὐτοῖς ἐν ὀργῇ· ἕως τῶν οὐρανῶν ἔϕθακεν.

kaì ekeî ē̂n ho prophḗtēs toû kyríou, Ōdēd ónoma autō̂i, kaì exē̂lthen eis apántēsin tē̂s dynámeōs tō̂n erchoménōn eis Samáreian kaì eîpen autoîs ’Idoù orgḕ kyríou theoû tō̂n patérōn hymō̂n epì tòn Ioudan, kaì parédōken autoùs eis tàs cheîras hymō̂n, kaì apekteínate en autoîs en orgē̂i: héōs tō̂n ouranō̂n éphthaken.

10
καὶ νῦν υἱοὺς Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ὑμεῖς λέγετε κατακτήσεσθαι εἰς δούλους καὶ δούλας· οὐκ ἰδού εἰμι μεθ’ ὑμῶν μαρτυρῆσαι κυρίῳ θεῷ ὑμῶν;

kaì nŷn hyioùs Iouda kaì Ierousalēm hymeîs légete kataktḗsesthai eis doúlous kaì doúlas: ouk idoú eimi meth’ hymō̂n martyrē̂sai kyríōi theō̂i hymō̂n?

11
καὶ νῦν ἀκούσατέ μου καὶ ἀποστρέψατε τὴν αἰχμαλωσίαν, ἣν ᾐχμαλωτεύσατε τῶν ἀδελϕῶν ὑμῶν, ὅτι ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐϕ’ ὑμῖν.

kaì nŷn akoúsaté mou kaì apostrépsate tḕn aichmalōsían, hḕn ēichmalōteúsate tō̂n adelphō̂n hymō̂n, hóti orgḕ thymoû kyríou eph’ hymîn.

12
καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες ἀπὸ τῶν υἱῶν Εϕραιμ, Ουδια ὁ τοῦ Ιωανου καὶ Βαραχιας ὁ τοῦ Μοσολαμωθ καὶ Εζεκιας ὁ τοῦ Σελλημ καὶ Αμασιας ὁ τοῦ Χοδλι, ἐπὶ τοὺς ἐρχομένους ἀπὸ τοῦ πολέμου

kaì anéstēsan árchontes apò tō̂n hyiō̂n Ephraim, Oudia ho toû Iōanou kaì Barachias ho toû Mosolamōth kaì Ezekias ho toû Sellēm kaì Amasias ho toû Chodli, epì toùs erchoménous apò toû polémou

13
καὶ εἶπαν αὐτοῖς Οὐ μὴ εἰσαγάγητε τὴν αἰχμαλωσίαν ὧδε πρὸς ἡμᾶς, ὅτι εἰς τὸ ἁμαρτάνειν τῷ κυρίῳ ἐϕ’ ἡμᾶς ὑμεῖς λέγετε, προσθεῖναι ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν καὶ ἐπὶ τὴν ἄγνοιαν, ὅτι πολλὴ ἡ ἁμαρτία ἡμῶν καὶ ὀργὴ θυμοῦ κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ.

kaì eîpan autoîs Ou mḕ eisagágēte tḕn aichmalōsían hō̂de pròs hēmâs, hóti eis tò hamartánein tō̂i kyríōi eph’ hēmâs hymeîs légete, prostheînai epì taîs hamartíais hēmō̂n kaì epì tḕn ágnoian, hóti pollḕ hē hamartía hēmō̂n kaì orgḕ thymoû kyríou epì tòn Israēl.

14
καὶ ἀϕῆκαν οἱ πολεμισταὶ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα ἐναντίον τῶν ἀρχόντων καὶ πάσης τῆς ἐκκλησίας.

kaì aphē̂kan hoi polemistaì tḕn aichmalōsían kaì tà skŷla enantíon tō̂n archóntōn kaì pásēs tē̂s ekklēsías.

15
καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες, οἳ ἐπεκλήθησαν ἐν ὀνόματι, καὶ ἀντελάβοντο τῆς αἰχμαλωσίας καὶ πάντας τοὺς γυμνοὺς περιέβαλον ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ ἐνέδυσαν αὐτοὺς καὶ ὑπέδησαν αὐτοὺς καὶ ἔδωκαν ϕαγεῖν καὶ ἀλείψασθαι καὶ ἀντελάβοντο ἐν ὑποζυγίοις παντὸς ἀσθενοῦντος καὶ κατέστησαν αὐτοὺς εἰς Ιεριχω πόλιν ϕοινίκων πρὸς τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Σαμάρειαν.

kaì anéstēsan ándres, hoì epeklḗthēsan en onómati, kaì antelábonto tē̂s aichmalōsías kaì pántas toùs gymnoùs periébalon apò tō̂n skýlōn kaì enédysan autoùs kaì hypédēsan autoùs kaì édōkan phageîn kaì aleípsasthai kaì antelábonto en hypozygíois pantòs asthenoûntos kaì katéstēsan autoùs eis Ierichō pólin phoiníkōn pròs toùs adelphoùs autō̂n, kaì epéstrepsan eis Samáreian.

16
’Εν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Αχαζ πρὸς βασιλέα Ασσουρ βοηθῆσαι αὐτῷ

’En tō̂i kairō̂i ekeínōi apésteilen Achaz pròs basiléa Assour boēthē̂sai autō̂i

17
καὶ ἐν τούτῳ, ὅτι Ιδουμαῖοι ἐπέθεντο καὶ ἐπάταξαν ἐν Ιουδα καὶ ᾐχμαλώτισαν αἰχμαλωσίαν

kaì en toútōi, hóti Idoumaîoi epéthento kaì epátaxan en Iouda kaì ēichmalṓtisan aichmalōsían

18
καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι ἐπέθεντο ἐπὶ τὰς πόλεις τῆς πεδινῆς καὶ ἀπὸ λιβὸς τοῦ Ιουδα καὶ ἔλαβον τὴν Βαιθσαμυς καὶ τὴν Αιλων καὶ τὴν Γαδηρωθ καὶ τὴν Σωχω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν θαμνα καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ τὴν Γαμζω καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.

kaì hoi allóphyloi epéthento epì tàs póleis tē̂s pedinē̂s kaì apò libòs toû Iouda kaì élabon tḕn Baithsamys kaì tḕn Ailōn kaì tḕn Gadērōth kaì tḕn Sōchō kaì tàs kṓmas autē̂s kaì tḕn thamna kaì tàs kṓmas autē̂s kaì tḕn Gamzō kaì tàs kṓmas autē̂s kaì katṓikēsan ekeî.

19
ὅτι ἐταπείνωσεν κύριος τὸν Ιουδαν δι’ Αχαζ βασιλέα Ιουδα, ὅτι ἀπέστη ἀποστάσει ἀπὸ κυρίου.

hóti etapeínōsen kýrios tòn Ioudan di’ Achaz basiléa Iouda, hóti apéstē apostásei apò kyríou.

20
καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὸν θαγλαθϕελλασαρ βασιλεὺς Ασσουρ καὶ ἐπάταξεν αὐτόν.

kaì ē̂lthen ep’ autòn thaglathphellasar basileùs Assour kaì epátaxen autón.

21
καὶ ἔλαβεν Αχαζ τὰ ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰ ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ ἔδωκεν τῷ βασιλεῖ Ασσουρ καὶ οὐκ εἰς βοήθειαν αὐτῷ.

kaì élaben Achaz tà en oíkōi kyríou kaì tà en oíkōi toû basiléōs kaì tō̂n archóntōn kaì édōken tō̂i basileî Assour kaì ouk eis boḗtheian autō̂i.

22
ἀλλ’ ἢ τῷ θλιβῆναι αὐτὸν καὶ προσέθηκεν τοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίου καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς

all’ ḕ tō̂i thlibē̂nai autòn kaì proséthēken toû apostē̂nai apò kyríou kaì eîpen ho basileús

23
’Εκζητήσω τοὺς θεοὺς Δαμασκοῦ τοὺς τύπτοντάς με· καὶ εἶπεν ῞Οτι θεοὶ βασιλέως Συρίας αὐτοὶ κατισχύσουσιν αὐτούς, αὐτοῖς τοίνυν θύσω, καὶ ἀντιλήμψονταί μου. καὶ αὐτοὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς σκῶλον καὶ παντὶ Ισραηλ.

’Ekzētḗsō toùs theoùs Damaskoû toùs týptontás me: kaì eîpen ῞Oti theoì basiléōs Syrías autoì katischýsousin autoús, autoîs toínyn thýsō, kaì antilḗmpsontaí mou. kaì autoì egénonto autō̂i eis skō̂lon kaì pantì Israēl.

24
καὶ ἀπέστησεν Αχαζ τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ κατέκοψεν αὐτὰ καὶ ἔκλεισεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ θυσιαστήρια ἐν πάσῃ γωνίᾳ ἐν Ιερουσαλημ·

kaì apéstēsen Achaz tà skeúē oíkou kyríou kaì katékopsen autà kaì ékleisen tàs thýras oíkou kyríou kaì epoíēsen heautō̂i thysiastḗria en pásēi gōníāi en Ierousalēm:

25
καὶ ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἐν Ιουδα ἐποίησεν ὑψηλὰ θυμιᾶν θεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ παρώργισαν κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν.

kaì en pásēi pólei kaì pólei en Iouda epoíēsen hypsēlà thymiân theoîs allotríois, kaì parṓrgisan kýrion tòn theòn tō̂n patérōn autō̂n.

26
καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι αὐτοῦ καὶ αἱ πράξεις αὐτοῦ αἱ πρῶται καὶ αἱ ἔσχαται ἰδοὺ γεγραμμέναι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ.

kaì hoi loipoì lógoi autoû kaì hai práxeis autoû hai prō̂tai kaì hai éschatai idoù gegramménai epì biblíōi basiléōn Iouda kaì Israēl.

27
καὶ ἐκοιμήθη Αχαζ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη ἐν πόλει Δαυιδ, ὅτι οὐκ εἰσήνεγκαν αὐτὸν εἰς τοὺς τάϕους τῶν βασιλέων Ισραηλ· καὶ ἐβασίλευσεν Εζεκιας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Achaz metà tō̂n patérōn autoû kaì etáphē en pólei Dauid, hóti ouk eisḗnenkan autòn eis toùs táphous tō̂n basiléōn Israēl: kaì ebasíleusen Ezekias hyiòs autoû ant’ autoû.