Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 29

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Εζεκιας ἐβασίλευσεν ὢν εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αββα θυγάτηρ Ζαχαρια.

Kaì Ezekias ebasíleusen ṑn eíkosi kaì pénte etō̂n kaì eíkosi kaì ennéa étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Abba thygátēr Zacharia.

2
καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐνώπιον κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

kaì epoíēsen tò euthès enṓpion kyríou katà pánta, hósa epoíēsen Dauid ho patḕr autoû.

3
καὶ ἐγένετο ὡς ἔστη ἐπὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ἀνέῳξεν τὰς θύρας οἴκου κυρίου καὶ ἐπεσκεύασεν αὐτάς.

kaì egéneto hōs éstē epì tē̂s basileías autoû, en tō̂i prṓtōi mēnì anéōixen tàs thýras oíkou kyríou kaì epeskeúasen autás.

4
καὶ εἰσήγαγεν τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς Λευίτας καὶ κατέστησεν αὐτοὺς εἰς τὸ κλίτος τὸ πρὸς ἀνατολὰς

kaì eisḗgagen toùs hiereîs kaì toùs Leuítas kaì katéstēsen autoùs eis tò klítos tò pròs anatolàs

5
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Ακούσατε, οἱ Λευῖται, νῦν ἁγνίσθητε καὶ ἁγνίσατε τὸν οἶκον κυρίου θεοῦ τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ ἐκβάλετε τὴν ἀκαθαρσίαν ἐκ τῶν ἁγίων·

kaì eîpen autoîs ’Akoúsate, hoi Leuîtai, nŷn hagnísthēte kaì hagnísate tòn oîkon kyríou theoû tō̂n patérōn hymō̂n kaì ekbálete tḕn akatharsían ek tō̂n hagíōn:

6
ὅτι ἀπέστησαν οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου καὶ ἐγκατέλιπαν αὐτὸν καὶ ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον ἀπὸ τῆς σκηνῆς κυρίου καὶ ἔδωκαν αὐχένα

hóti apéstēsan hoi patéres hēmō̂n kaì epoíēsan tò ponēròn enantíon kyríou kaì enkatélipan autòn kaì apéstrepsan tò prósōpon apò tē̂s skēnē̂s kyríou kaì édōkan auchéna

7
καὶ ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ ναοῦ καὶ ἔσβεσαν τοὺς λύχνους καὶ θυμίαμα οὐκ ἐθυμίασαν καὶ ὁλοκαυτώματα οὐ προσήνεγκαν ἐν τῷ ἁγίῳ θεῷ Ισραηλ.

kaì apékleisan tàs thýras toû naoû kaì ésbesan toùs lýchnous kaì thymíama ouk ethymíasan kaì holokautṓmata ou prosḗnenkan en tō̂i hagíōi theō̂i Israēl.

8
καὶ ὠργίσθη ὀργῇ κύριος ἐπὶ τὸν Ιουδαν καὶ ἐπὶ τὴν Ιερουσαλημ καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς ἔκστασιν καὶ εἰς ἀϕανισμὸν καὶ εἰς συρισμόν, ὡς ὑμεῖς ὁρᾶτε τοῖς ὀϕθαλμοῖς ὑμῶν.

kaì ōrgísthē orgē̂i kýrios epì tòn Ioudan kaì epì tḕn Ierousalēm kaì édōken autoùs eis ékstasin kaì eis aphanismòn kaì eis syrismón, hōs hymeîs horâte toîs ophthalmoîs hymō̂n.

9
καὶ ἰδοὺ πεπλήγασιν οἱ πατέρες ὑμῶν μαχαίρᾳ, καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐν γῇ οὐκ αὐτῶν, ὃ καὶ νῦν ἐστιν.

kaì idoù peplḗgasin hoi patéres hymō̂n machaírāi, kaì hoi hyioì hymō̂n kaì hai thygatéres hymō̂n kaì hai gynaîkes hymō̂n en aichmalōsíāi en gē̂i ouk autō̂n, hò kaì nŷn estin.

10
ἐπὶ τούτοις νῦν ἐστιν ἐπὶ καρδίας διαθέσθαι διαθήκην κυρίου θεοῦ Ισραηλ, καὶ ἀποστρέψει τὴν ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ ἀϕ’ ἡμῶν.

epì toútois nŷn estin epì kardías diathésthai diathḗkēn kyríou theoû Israēl, kaì apostrépsei tḕn orgḕn thymoû autoû aph’ hēmō̂n.

11
καὶ νῦν μὴ διαλίπητε, ὅτι ἐν ὑμῖν ᾑρέτικεν κύριος στῆναι ἐναντίον αὐτοῦ λειτουργεῖν καὶ εἶναι αὐτῷ λειτουργοῦντας καὶ θυμιῶντας.

kaì nŷn mḕ dialípēte, hóti en hymîn hēirétiken kýrios stē̂nai enantíon autoû leitourgeîn kaì eînai autō̂i leitourgoûntas kaì thymiō̂ntas.

12
καὶ ἀνέστησαν οἱ Λευῖται, Μααθ ὁ τοῦ Αμασι καὶ Ιωηλ ὁ τοῦ Αζαριου ἐκ τῶν υἱῶν Κααθ, καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Μεραρι Κις ὁ τοῦ Αβδι καὶ Αζαριας ὁ τοῦ Ιαλλεληλ, καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Γεδσωνι Ιωα ὁ τοῦ Ζεμμαθ καὶ Ιωδαν ὁ τοῦ Ιωαχα,

kaì anéstēsan hoi Leuîtai, Maath ho toû Amasi kaì Iōēl ho toû Azariou ek tō̂n hyiō̂n Kaath, kaì ek tō̂n hyiō̂n Merari Kis ho toû Abdi kaì Azarias ho toû Iallelēl, kaì apò tō̂n hyiō̂n Gedsōni Iōa ho toû Zemmath kaì Iōdan ho toû Iōacha,

13
καὶ τῶν υἱῶν Ελισαϕαν Σαμβρι καὶ Ιιηλ, καὶ τῶν υἱῶν Ασαϕ Ζαχαριας καὶ Μαθθανιας,

kaì tō̂n hyiō̂n Elisaphan Sambri kaì Iiēl, kaì tō̂n hyiō̂n Asaph Zacharias kaì Maththanias,

14
καὶ τῶν υἱῶν Αιμαν Ιιηλ καὶ Σεμεϊ, καὶ τῶν υἱῶν Ιδιθων Σαμαιας καὶ Οζιηλ,

kaì tō̂n hyiō̂n Aiman Iiēl kaì Semeï, kaì tō̂n hyiō̂n Idithōn Samaias kaì Oziēl,

15
καὶ συνήγαγον τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτῶν καὶ ἡγνίσθησαν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως διὰ προστάγματος κυρίου καθαρίσαι τὸν οἶκον κυρίου.

kaì synḗgagon toùs adelphoùs autō̂n kaì hēgnísthēsan katà tḕn entolḕn toû basiléōs dià prostágmatos kyríou katharísai tòn oîkon kyríou.

16
καὶ εἰσῆλθον οἱ ἱερεῖς ἔσω εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἁγνίσαι καὶ ἐξέβαλον πᾶσαν τὴν ἀκαθαρσίαν τὴν εὑρεθεῖσαν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ εἰς τὴν αὐλὴν οἴκου κυρίου, καὶ ἐδέξαντο οἱ Λευῖται ἐκβαλεῖν εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων ἔξω.

kaì eisē̂lthon hoi hiereîs ésō eis tòn oîkon kyríou hagnísai kaì exébalon pâsan tḕn akatharsían tḕn heuretheîsan en tō̂i oíkōi kyríou kaì eis tḕn aulḕn oíkou kyríou, kaì edéxanto hoi Leuîtai ekbaleîn eis tòn cheimárroun Kedrōn éxō.

17
καὶ ἤρξαντο τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἁγνίσαι καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ τοῦ μηνὸς εἰσῆλθαν εἰς τὸν ναὸν κυρίου καὶ ἥγνισαν τὸν οἶκον κυρίου ἐν ἡμέραις ὀκτὼ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑκκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου συνετέλεσαν.

kaì ḗrxanto tē̂i hēmérāi tē̂i prṓtēi noumēníāi toû mēnòs toû prṓtou hagnísai kaì tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi toû mēnòs eisē̂lthan eis tòn naòn kyríou kaì hḗgnisan tòn oîkon kyríou en hēmérais oktṑ kaì tē̂i hēmérāi tē̂i hekkaidekátēi toû mēnòs toû prṓtou synetélesan.

18
καὶ εἰσῆλθαν ἔσω πρὸς Εζεκιαν τὸν βασιλέα καὶ εἶπαν ‘Ηγνίσαμεν πάντα τὰ ἐν οἴκῳ κυρίου, τὸ θυσιαστήριον τῆς ὁλοκαυτώσεως καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ τὰ σκεύη αὐτῆς·

kaì eisē̂lthan ésō pròs Ezekian tòn basiléa kaì eîpan ‘Ēgnísamen pánta tà en oíkōi kyríou, tò thysiastḗrion tē̂s holokautṓseōs kaì tà skeúē autoû kaì tḕn trápezan tē̂s prothéseōs kaì tà skeúē autē̂s:

19
καὶ πάντα τὰ σκεύη, ἃ ἐμίανεν Αχαζ ὁ βασιλεὺς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἀποστασίᾳ αὐτοῦ, ἡτοιμάκαμεν καὶ ἡγνίκαμεν, ἰδού ἐστιν ἐναντίον τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου.

kaì pánta tà skeúē, hà emíanen Achaz ho basileùs en tē̂i basileíāi autoû en tē̂i apostasíāi autoû, hētoimákamen kaì hēgníkamen, idoú estin enantíon toû thysiastēríou kyríou.

20
καὶ ὤρθρισεν Εζεκιας ὁ βασιλεὺς καὶ συνήγαγεν τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως καὶ ἀνέβη εἰς οἶκον κυρίου

kaì ṓrthrisen Ezekias ho basileùs kaì synḗgagen toùs árchontas tē̂s póleōs kaì anébē eis oîkon kyríou

21
καὶ ἀνήνεγκεν μόσχους ἑπτά, κριοὺς ἑπτά, ἀμνοὺς ἑπτά, χιμάρους αἰγῶν ἑπτὰ περὶ ἁμαρτίας περὶ τῆς βασιλείας καὶ περὶ τῶν ἁγίων καὶ περὶ Ισραηλ καὶ εἶπεν τοῖς υἱοῖς Ααρων τοῖς ἱερεῦσιν ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου.

kaì anḗnenken móschous heptá, krioùs heptá, amnoùs heptá, chimárous aigō̂n heptà perì hamartías perì tē̂s basileías kaì perì tō̂n hagíōn kaì perì Israēl kaì eîpen toîs hyioîs Aarōn toîs hiereûsin anabaínein epì tò thysiastḗrion kyríou.

22
καὶ ἔθυσαν τοὺς μόσχους, καὶ ἐδέξαντο οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα καὶ προσέχεον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἔθυσαν τοὺς κριούς, καὶ προσέχεον τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἔθυσαν τοὺς ἀμνούς, καὶ περιέχεον τὸ αἷμα τῷ θυσιαστηρίῳ·

kaì éthysan toùs móschous, kaì edéxanto hoi hiereîs tò haîma kaì prosécheon epì tò thysiastḗrion: kaì éthysan toùs krioús, kaì prosécheon tò haîma epì tò thysiastḗrion: kaì éthysan toùs amnoús, kaì periécheon tò haîma tō̂i thysiastēríōi:

23
καὶ προσήγαγον τοὺς χιμάρους τοὺς περὶ ἁμαρτίας ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ τῆς ἐκκλησίας, καὶ ἐπέθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπ’ αὐτούς,

kaì prosḗgagon toùs chimárous toùs perì hamartías enantíon toû basiléōs kaì tē̂s ekklēsías, kaì epéthēkan tàs cheîras autō̂n ep’ autoús,

24
καὶ ἔθυσαν αὐτοὺς οἱ ἱερεῖς καὶ ἐξιλάσαντο τὸ αἷμα αὐτῶν πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐξιλάσαντο περὶ παντὸς Ισραηλ, ὅτι περὶ παντὸς Ισραηλ, εἶπεν ὁ βασιλεύς, ἡ ὁλοκαύτωσις καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας.

kaì éthysan autoùs hoi hiereîs kaì exilásanto tò haîma autō̂n pròs tò thysiastḗrion kaì exilásanto perì pantòs Israēl, hóti perì pantòs Israēl, eîpen ho basileús, hē holokaútōsis kaì tà perì hamartías.

25
καὶ ἔστησεν τοὺς Λευίτας ἐν οἴκῳ κυρίου ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις κατὰ τὴν ἐντολὴν Δαυιδ τοῦ βασιλέως καὶ Γαδ τοῦ ὁρῶντος τῷ βασιλεῖ καὶ Ναθαν τοῦ προϕήτου, ὅτι δι’ ἐντολῆς κυρίου τὸ πρόσταγμα ἐν χειρὶ τῶν προϕητῶν·

kaì éstēsen toùs Leuítas en oíkōi kyríou en kymbálois kaì en náblais kaì en kinýrais katà tḕn entolḕn Dauid toû basiléōs kaì Gad toû horō̂ntos tō̂i basileî kaì Nathan toû prophḗtou, hóti di’ entolē̂s kyríou tò próstagma en cheirì tō̂n prophētō̂n:

26
καὶ ἔστησαν οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις Δαυιδ καὶ οἱ ἱερεῖς ταῖς σάλπιγξιν.

kaì éstēsan hoi Leuîtai en orgánois Dauid kaì hoi hiereîs taîs sálpinxin.

27
καὶ εἶπεν Εζεκιας ἀνενέγκαι τὴν ὁλοκαύτωσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· καὶ ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀναϕέρειν τὴν ὁλοκαύτωσιν ἤρξαντο ᾄδειν κυρίῳ, καὶ αἱ σάλπιγγες πρὸς τὰ ὄργανα Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ.

kaì eîpen Ezekias anenénkai tḕn holokaútōsin epì tò thysiastḗrion: kaì en tō̂i árxasthai anaphérein tḕn holokaútōsin ḗrxanto ā́idein kyríōi, kaì hai sálpinges pròs tà órgana Dauid basiléōs Israēl.

28
καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία προσεκύνει, καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ ᾄδοντες, καὶ αἱ σάλπιγγες σαλπίζουσαι, ἕως οὗ συνετελέσθη ἡ ὁλοκαύτωσις.

kaì pâsa hē ekklēsía prosekýnei, kaì hoi psaltōidoì ā́idontes, kaì hai sálpinges salpízousai, héōs hoû synetelésthē hē holokaútōsis.

29
καὶ ὡς συνετέλεσαν ἀναϕέροντες, ἔκαμψεν ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ εὑρεθέντες καὶ προσεκύνησαν.

kaì hōs synetélesan anaphérontes, ékampsen ho basileùs kaì pántes hoi heurethéntes kaì prosekýnēsan.

30
καὶ εἶπεν Εζεκιας ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τοῖς Λευίταις ὑμνεῖν τὸν κύριον ἐν λόγοις Δαυιδ καὶ Ασαϕ τοῦ προϕήτου· καὶ ὕμνουν ἐν εὐϕροσύνῃ καὶ ἔπεσον καὶ προσεκύνησαν.

kaì eîpen Ezekias ho basileùs kaì hoi árchontes toîs Leuítais hymneîn tòn kýrion en lógois Dauid kaì Asaph toû prophḗtou: kaì hýmnoun en euphrosýnēi kaì épeson kaì prosekýnēsan.

31
καὶ ἀπεκρίθη Εζεκιας καὶ εἶπεν Νῦν ἐπληρώσατε τὰς χεῖρας ὑμῶν κυρίῳ, προσαγάγετε καὶ ϕέρετε θυσίας καὶ αἰνέσεως εἰς οἶκον κυρίου· καὶ ἀνήνεγκεν ἡ ἐκκλησία θυσίας καὶ αἰνέσεως εἰς οἶκον κυρίου καὶ πᾶς πρόθυμος τῇ καρδίᾳ ὁλοκαυτώσεις.

kaì apekríthē Ezekias kaì eîpen Nŷn eplērṓsate tàs cheîras hymō̂n kyríōi, prosagágete kaì phérete thysías kaì ainéseōs eis oîkon kyríou: kaì anḗnenken hē ekklēsía thysías kaì ainéseōs eis oîkon kyríou kaì pâs próthymos tē̂i kardíāi holokautṓseis.

32
καὶ ἐγένετο ὁ ἀριθμὸς τῆς ὁλοκαυτώσεως, ἧς ἀνήνεγκεν ἡ ἐκκλησία, μόσχοι ἑβδομήκοντα, κριοὶ ἑκατόν, ἀμνοὶ διακόσιοι· εἰς ὁλοκαύτωσιν κυρίῳ πάντα ταῦτα.

kaì egéneto ho arithmòs tē̂s holokautṓseōs, hē̂s anḗnenken hē ekklēsía, móschoi hebdomḗkonta, krioì hekatón, amnoì diakósioi: eis holokaútōsin kyríōi pánta taûta.

33
καὶ οἱ ἡγιασμένοι μόσχοι ἑξακόσιοι, πρόβατα τρισχίλια.

kaì hoi hēgiasménoi móschoi hexakósioi, próbata trischília.

34
ἀλλ’ ἢ οἱ ἱερεῖς ὀλίγοι ἦσαν καὶ οὐκ ἐδύναντο δεῖραι τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ ἀντελάβοντο αὐτῶν οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται, ἕως οὗ συνετελέσθη τὸ ἔργον, καὶ ἕως οὗ ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς, ὅτι οἱ Λευῖται προθύμως ἡγνίσθησαν παρὰ τοὺς ἱερεῖς.

all’ ḕ hoi hiereîs olígoi ē̂san kaì ouk edýnanto deîrai tḕn holokaútōsin, kaì antelábonto autō̂n hoi adelphoì autō̂n hoi Leuîtai, héōs hoû synetelésthē tò érgon, kaì héōs hoû hēgnísthēsan hoi hiereîs, hóti hoi Leuîtai prothýmōs hēgnísthēsan parà toùs hiereîs.

35
καὶ ἡ ὁλοκαύτωσις πολλὴ ἐν τοῖς στέασιν τῆς τελειώσεως τοῦ σωτηρίου καὶ τῶν σπονδῶν τῆς ὁλοκαυτώσεως· καὶ κατωρθώθη τὸ ἔργον ἐν οἴκῳ κυρίου.

kaì hē holokaútōsis pollḕ en toîs stéasin tē̂s teleiṓseōs toû sōtēríou kaì tō̂n spondō̂n tē̂s holokautṓseōs: kaì katōrthṓthē tò érgon en oíkōi kyríou.

36
καὶ ηὐϕράνθη Εζεκιας καὶ πᾶς ὁ λαὸς διὰ τὸ ἡτοιμακέναι τὸν θεὸν τῷ λαῷ, ὅτι ἐξάπινα ἐγένετο ὁ λόγος.

kaì ēyphránthē Ezekias kaì pâs ho laòs dià tò hētoimakénai tòn theòn tō̂i laō̂i, hóti exápina egéneto ho lógos.