Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤρξατο Σαλωμων τοῦ οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον κυρίου ἐν Ιερουσαλημ ἐν ὄρει τοῦ Αμορια, οὗ ὤϕθη κύριος τῷ Δαυιδ πατρὶ αὐτοῦ, ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἡτοίμασεν Δαυιδ ἐν ἅλῳ Ορνα τοῦ Ιεβουσαίου.

Kaì ḗrxato Salōmōn toû oikodomeîn tòn oîkon kyríou en Ierousalēm en órei toû Amoria, hoû ṓphthē kýrios tō̂i Dauid patrì autoû, en tō̂i tópōi, hō̂i hētoímasen Dauid en hálōi Orna toû Iebousaíou.

2
καὶ ἤρξατο οἰκοδομῆσαι ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ.

kaì ḗrxato oikodomē̂sai en tō̂i mēnì tō̂i deutérōi en tō̂i étei tō̂i tetártōi tē̂s basileías autoû.

3
καὶ ταῦτα ἤρξατο Σαλωμων τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ· μῆκος πήχεων ἡ διαμέτρησις ἡ πρώτη πήχεων ἑξήκοντα καὶ εὖρος πήχεων εἴκοσι.

kaì taûta ḗrxato Salōmōn toû oikodomē̂sai tòn oîkon toû theoû: mē̂kos pḗcheōn hē diamétrēsis hē prṓtē pḗcheōn hexḗkonta kaì eûros pḗcheōn eíkosi.

4
καὶ αιλαμ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου, μῆκος ἐπὶ πρόσωπον πλάτους τοῦ οἴκου πήχεων εἴκοσι καὶ ὕψος πήχεων ἑκατὸν εἴκοσι· καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν ἔσωθεν χρυσίῳ καθαρῷ.

kaì ailam katà prósōpon toû oíkou, mē̂kos epì prósōpon plátous toû oíkou pḗcheōn eíkosi kaì hýpsos pḗcheōn hekatòn eíkosi: kaì katechrýsōsen autòn ésōthen chrysíōi katharō̂i.

5
καὶ τὸν οἶκον τὸν μέγαν ἐξύλωσεν ξύλοις κεδρίνοις καὶ κατεχρύσωσεν χρυσίῳ καθαρῷ καὶ ἔγλυψεν ἐπ’ αὐτοῦ ϕοίνικας καὶ χαλαστά.

kaì tòn oîkon tòn mégan exýlōsen xýlois kedrínois kaì katechrýsōsen chrysíōi katharō̂i kaì églypsen ep’ autoû phoínikas kaì chalastá.

6
καὶ ἐκόσμησεν τὸν οἶκον λίθοις τιμίοις εἰς δόξαν καὶ χρυσίῳ χρυσίου τοῦ ἐκ Φαρουαιμ

kaì ekósmēsen tòn oîkon líthois timíois eis dóxan kaì chrysíōi chrysíou toû ek Pharouaim

7
καὶ ἐχρύσωσεν τὸν οἶκον καὶ τοὺς τοίχους καὶ τοὺς πυλῶνας καὶ τὰ ὀροϕώματα καὶ τὰ θυρώματα χρυσίῳ καὶ ἔγλυψεν χερουβιν ἐπὶ τῶν τοίχων.

kaì echrýsōsen tòn oîkon kaì toùs toíchous kaì toùs pylō̂nas kaì tà orophṓmata kaì tà thyrṓmata chrysíōi kaì églypsen cheroubin epì tō̂n toíchōn.

8
καὶ ἐποίησεν τὸν οἶκον τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, μῆκος αὐτοῦ ἐπὶ πρόσωπον πλάτους πήχεων εἴκοσι καὶ τὸ εὖρος πήχεων εἴκοσι, καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ καθαρῷ εἰς χερουβιν εἰς τάλαντα ἑξακόσια.

kaì epoíēsen tòn oîkon toû hagíou tō̂n hagíōn, mē̂kos autoû epì prósōpon plátous pḗcheōn eíkosi kaì tò eûros pḗcheōn eíkosi, kaì katechrýsōsen autòn chrysíōi katharō̂i eis cheroubin eis tálanta hexakósia.

9
καὶ ὁλκὴ τῶν ἥλων, ὁλκὴ τοῦ ἑνὸς πεντήκοντα σίκλοι χρυσίου. καὶ τὸ ὑπερῷον ἐχρύσωσεν χρυσίῳ.

kaì holkḕ tō̂n hḗlōn, holkḕ toû henòs pentḗkonta síkloi chrysíou. kaì tò hyperō̂ion echrýsōsen chrysíōi.

10
καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἁγίῳ τῶν ἁγίων χερουβιν δύο ἔργον ἐκ ξύλων καὶ ἐχρύσωσεν αὐτὰ χρυσίῳ.

kaì epoíēsen en tō̂i oíkōi tō̂i hagíōi tō̂n hagíōn cheroubin dýo érgon ek xýlōn kaì echrýsōsen autà chrysíōi.

11
καὶ αἱ πτέρυγες τῶν χερουβιν τὸ μῆκος πήχεων εἴκοσι, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ μία πήχεων πέντε ἁπτομένη τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ ἑτέρα πήχεων πέντε ἁπτομένη τῆς πτέρυγος τοῦ χερουβ τοῦ ἑτέρου·

kaì hai ptéryges tō̂n cheroubin tò mē̂kos pḗcheōn eíkosi, kaì hē ptéryx hē mía pḗcheōn pénte haptoménē toû toíchou toû oíkou, kaì hē ptéryx hē hetéra pḗcheōn pénte haptoménē tē̂s ptérygos toû cheroub toû hetérou:

12
καὶ ἡ πτέρυξ τοῦ χερουβ τοῦ ἑνὸς πήχεων πέντε ἁπτομένη τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου, καὶ ἡ πτέρυξ ἡ ἑτέρα πήχεων πέντε ἁπτομένη τοῦ πτέρυγος τοῦ χερουβ τοῦ ἑτέρου·

kaì hē ptéryx toû cheroub toû henòs pḗcheōn pénte haptoménē toû toíchou toû oíkou, kaì hē ptéryx hē hetéra pḗcheōn pénte haptoménē toû ptérygos toû cheroub toû hetérou:

13
καὶ αἱ πτέρυγες τῶν χερουβιν διαπεπετασμέναι πήχεων εἴκοσι· καὶ αὐτὰ ἑστηκότα ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς τὸν οἶκον.

kaì hai ptéryges tō̂n cheroubin diapepetasménai pḗcheōn eíkosi: kaì autà hestēkóta epì toùs pódas autō̂n, kaì tà prósōpa autō̂n eis tòn oîkon.

14
καὶ ἐποίησεν τὸ καταπέτασμα ἐξ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου καὶ βύσσου καὶ ὕϕανεν ἐν αὐτῷ χερουβιν.

kaì epoíēsen tò katapétasma ex hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou kaì býssou kaì hýphanen en autō̂i cheroubin.

15
καὶ ἐποίησεν ἔμπροσθεν τοῦ οἴκου στύλους δύο, πήχεων τριάκοντα πέντε τὸ ὕψος καὶ τὰς κεϕαλὰς αὐτῶν πήχεων πέντε.

kaì epoíēsen émprosthen toû oíkou stýlous dýo, pḗcheōn triákonta pénte tò hýpsos kaì tàs kephalàs autō̂n pḗcheōn pénte.

16
καὶ ἐποίησεν σερσερωθ ἐν τῷ δαβιρ καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τῶν κεϕαλῶν τῶν στύλων καὶ ἐποίησεν ῥοΐσκους ἑκατὸν καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τῶν χαλαστῶν.

kaì epoíēsen serserōth en tō̂i dabir kaì édōken epì tō̂n kephalō̂n tō̂n stýlōn kaì epoíēsen rhoḯskous hekatòn kaì epéthēken epì tō̂n chalastō̂n.

17
καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ τὸν ἕνα ἐξ εὐωνύμων, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ ἐκ δεξιῶν Κατόρθωσις καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐξ ἀριστερῶν ’Ισχύς.

kaì éstēsen toùs stýlous katà prósōpon toû naoû, héna ek dexiō̂n kaì tòn héna ex euōnýmōn, kaì ekálesen tò ónoma toû ek dexiō̂n Katórthōsis kaì tò ónoma toû ex aristerō̂n ’Ischýs.