Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 2 Chronicles 30

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπέστειλεν Εζεκιας ἐπὶ πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν καὶ ἐπιστολὰς ἔγραψεν ἐπὶ τὸν Εϕραιμ καὶ Μανασση ἐλθεῖν εἰς οἶκον κυρίου εἰς Ιερουσαλημ ποιῆσαι τὸ ϕασεκ τῷ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ·

Kaì apésteilen Ezekias epì pánta Israēl kaì Ioudan kaì epistolàs égrapsen epì tòn Ephraim kaì Manassē eltheîn eis oîkon kyríou eis Ierousalēm poiē̂sai tò phasek tō̂i kyríōi theō̂i Israēl:

2
καὶ ἐβουλεύσατο ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία ἡ ἐν Ιερουσαλημ ποιῆσαι τὸ ϕασεκ τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ·

kaì ebouleúsato ho basileùs kaì hoi árchontes kaì pâsa hē ekklēsía hē en Ierousalēm poiē̂sai tò phasek tō̂i mēnì tō̂i deutérōi:

3
οὐ γὰρ ἠδυνάσθησαν αὐτὸ ποιῆσαι ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτι οἱ ἱερεῖς οὐχ ἡγνίσθησαν ἱκανοί, καὶ ὁ λαὸς οὐ συνήχθη εἰς Ιερουσαλημ.

ou gàr ēdynásthēsan autò poiē̂sai en tō̂i kairō̂i ekeínōi, hóti hoi hiereîs ouch hēgnísthēsan hikanoí, kaì ho laòs ou synḗchthē eis Ierousalēm.

4
καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας.

kaì ḗresen ho lógos enantíon toû basiléōs kaì enantíon tē̂s ekklēsías.

5
καὶ ἔστησαν λόγον διελθεῖν κήρυγμα ἐν παντὶ Ισραηλ ἀπὸ Βηρσαβεε ἕως Δαν ἐλθόντας ποιῆσαι τὸ ϕασεκ κυρίῳ θεῷ Ισραηλ ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι πλῆθος οὐκ ἐποίησεν κατὰ τὴν γραϕήν.

kaì éstēsan lógon dieltheîn kḗrygma en pantì Israēl apò Bērsabee héōs Dan elthóntas poiē̂sai tò phasek kyríōi theō̂i Israēl en Ierousalēm, hóti plē̂thos ouk epoíēsen katà tḕn graphḗn.

6
καὶ ἐπορεύθησαν οἱ τρέχοντες σὺν ταῖς ἐπιστολαῖς παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων εἰς πάντα Ισραηλ καὶ Ιουδαν κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως λέγοντες Υἱοὶ Ισραηλ, ἐπιστρέψατε πρὸς θεὸν Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ισραηλ, καὶ ἐπιστρέψει τοὺς ἀνασεσῳσμένους τοὺς καταλειϕθέντας ἀπὸ χειρὸς βασιλέως Ασσουρ·

kaì eporeúthēsan hoi tréchontes sỳn taîs epistolaîs parà toû basiléōs kaì tō̂n archóntōn eis pánta Israēl kaì Ioudan katà tò próstagma toû basiléōs légontes Hyioì Israēl, epistrépsate pròs theòn Abraam kaì Isaak kaì Israēl, kaì epistrépsei toùs anasesōisménous toùs kataleiphthéntas apò cheiròs basiléōs Assour:

7
καὶ μὴ γίνεσθε καθὼς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ οἱ ἀδελϕοὶ ὑμῶν, οἳ ἀπέστησαν ἀπὸ κυρίου θεοῦ πατέρων αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἐρήμωσιν, καθὼς ὑμεῖς ὁρᾶτε.

kaì mḕ gínesthe kathṑs hoi patéres hymō̂n kaì hoi adelphoì hymō̂n, hoì apéstēsan apò kyríou theoû patérōn autō̂n, kaì parédōken autoùs eis erḗmōsin, kathṑs hymeîs horâte.

8
καὶ νῦν μὴ σκληρύνητε τοὺς τραχήλους ὑμῶν· δότε δόξαν κυρίῳ τῷ θεῷ καὶ εἰσέλθατε εἰς τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ, ὃ ἡγίασεν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν, καὶ ἀποστρέψει ἀϕ’ ὑμῶν θυμὸν ὀργῆς.

kaì nŷn mḕ sklērýnēte toùs trachḗlous hymō̂n: dóte dóxan kyríōi tō̂i theō̂i kaì eisélthate eis tò hagíasma autoû, hò hēgíasen eis tòn aiō̂na, kaì douleúsate tō̂i kyríōi theō̂i hymō̂n, kaì apostrépsei aph’ hymō̂n thymòn orgē̂s.

9
ὅτι ἐν τῷ ἐπιστρέϕειν ὑμᾶς πρὸς κύριον οἱ ἀδελϕοὶ ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἔσονται ἐν οἰκτιρμοῖς ἔναντι πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούς, καὶ ἀποστρέψει εἰς τὴν γῆν ταύτην· ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀϕ’ ἡμῶν, ἐὰν ἐπιστρέψωμεν πρὸς αὐτόν.

hóti en tō̂i epistréphein hymâs pròs kýrion hoi adelphoì hymō̂n kaì tà tékna hymō̂n ésontai en oiktirmoîs énanti pántōn tō̂n aichmalōtisántōn autoús, kaì apostrépsei eis tḕn gē̂n taútēn: hóti eleḗmōn kaì oiktírmōn kýrios ho theòs hēmō̂n kaì ouk apostrépsei tò prósōpon autoû aph’ hēmō̂n, eàn epistrépsōmen pròs autón.

10
καὶ ἦσαν οἱ τρέχοντες διαπορευόμενοι πόλιν ἐκ πόλεως ἐν τῷ ὄρει Εϕραιμ καὶ Μανασση καὶ ἕως Ζαβουλων, καὶ ἐγένοντο ὡς καταγελῶντες αὐτῶν καὶ καταμωκώμενοι·

kaì ē̂san hoi tréchontes diaporeuómenoi pólin ek póleōs en tō̂i órei Ephraim kaì Manassē kaì héōs Zaboulōn, kaì egénonto hōs katagelō̂ntes autō̂n kaì katamōkṓmenoi:

11
ἀλλὰ ἄνθρωποι Ασηρ καὶ ἀπὸ Μανασση καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐνετράπησαν καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ.

allà ánthrōpoi Asēr kaì apò Manassē kaì apò Zaboulōn enetrápēsan kaì ē̂lthon eis Ierousalēm.

12
καὶ ἐν Ιουδα ἐγένετο χεὶρ κυρίου δοῦναι αὐτοῖς καρδίαν μίαν ἐλθεῖν τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων ἐν λόγῳ κυρίου,

kaì en Iouda egéneto cheìr kyríou doûnai autoîs kardían mían eltheîn toû poiē̂sai katà tò próstagma toû basiléōs kaì tō̂n archóntōn en lógōi kyríou,

13
καὶ συνήχθησαν εἰς Ιερουσαλημ λαὸς πολὺς τοῦ ποιῆσαι τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἐν τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἐκκλησία πολλὴ σϕόδρα.

kaì synḗchthēsan eis Ierousalēm laòs polỳs toû poiē̂sai tḕn heortḕn tō̂n azýmōn en tō̂i mēnì tō̂i deutérōi, ekklēsía pollḕ sphódra.

14
καὶ ἀνέστησαν καὶ καθεῖλαν τὰ θυσιαστήρια τὰ ἐν Ιερουσαλημ· καὶ πάντα, ἐν οἷς ἐθυμιῶσαν τοῖς ψευδέσιν, κατέσπασαν καὶ ἔρριψαν εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων.

kaì anéstēsan kaì katheîlan tà thysiastḗria tà en Ierousalēm: kaì pánta, en hoîs ethymiō̂san toîs pseudésin, katéspasan kaì érripsan eis tòn cheimárroun Kedrōn.

15
καὶ ἔθυσαν τὸ ϕασεκ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου· καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἐνετράπησαν καὶ ἡγνίσθησαν καὶ εἰσήνεγκαν ὁλοκαυτώματα εἰς οἶκον κυρίου.

kaì éthysan tò phasek tē̂i tessareskaidekátēi toû mēnòs toû deutérou: kaì hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai enetrápēsan kaì hēgnísthēsan kaì eisḗnenkan holokautṓmata eis oîkon kyríou.

16
καὶ ἔστησαν ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἐντολὴν Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐδέχοντο τὰ αἵματα ἐκ χειρὸς τῶν Λευιτῶν.

kaì éstēsan epì tḕn stásin autō̂n katà tò kríma autō̂n katà tḕn entolḕn Mōysē̂ anthrṓpou toû theoû, kaì hoi hiereîs edéchonto tà haímata ek cheiròs tō̂n Leuitō̂n.

17
ὅτι πλῆθος τῆς ἐκκλησίας οὐχ ἡγνίσθη, καὶ οἱ Λευῖται ἦσαν τοῦ θύειν τὸ ϕασεκ παντὶ τῷ μὴ δυναμένῳ ἁγνισθῆναι τῷ κυρίῳ.

hóti plē̂thos tē̂s ekklēsías ouch hēgnísthē, kaì hoi Leuîtai ē̂san toû thýein tò phasek pantì tō̂i mḕ dynaménōi hagnisthē̂nai tō̂i kyríōi.

18
ὅτι τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ ἀπὸ Εϕραιμ καὶ Μανασση καὶ Ισσαχαρ καὶ Ζαβουλων οὐχ ἡγνίσθησαν, ἀλλὰ ἔϕαγον τὸ ϕασεκ παρὰ τὴν γραϕήν. καὶ προσηύξατο Εζεκιας περὶ αὐτῶν λέγων Κύριος ὁ ἀγαθὸς ἐξιλασάσθω ὑπὲρ

hóti tò pleîston toû laoû apò Ephraim kaì Manassē kaì Issachar kaì Zaboulōn ouch hēgnísthēsan, allà éphagon tò phasek parà tḕn graphḗn. kaì prosēýxato Ezekias perì autō̂n légōn Kýrios ho agathòs exilasásthō hypèr

19
πάσης καρδίας κατευθυνούσης ἐκζητῆσαι κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν καὶ οὐ κατὰ τὴν ἁγνείαν τῶν ἁγίων.

pásēs kardías kateuthynoúsēs ekzētē̂sai kýrion tòn theòn tō̂n patérōn autō̂n kaì ou katà tḕn hagneían tō̂n hagíōn.

20
καὶ ἐπήκουσεν κύριος τῷ Εζεκια καὶ ἰάσατο τὸν λαόν.

kaì epḗkousen kýrios tō̂i Ezekia kaì iásato tòn laón.

21
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν Ιερουσαλημ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐϕροσύνῃ μεγάλῃ καὶ καθυμνοῦντες τῷ κυρίῳ ἡμέραν καθ’ ἡμέραν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις τῷ κυρίῳ.

kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl hoi heurethéntes en Ierousalēm tḕn heortḕn tō̂n azýmōn heptà hēméras en euphrosýnēi megálēi kaì kathymnoûntes tō̂i kyríōi hēméran kath’ hēméran kaì hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai en orgánois tō̂i kyríōi.

22
καὶ ἐλάλησεν Εζεκιας ἐπὶ πᾶσαν καρδίαν τῶν Λευιτῶν καὶ τῶν συνιόντων σύνεσιν ἀγαθὴν τῷ κυρίῳ· καὶ συνετέλεσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας θύοντες θυσίας σωτηρίου καὶ ἐξομολογούμενοι τῷ κυρίῳ θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν.

kaì elálēsen Ezekias epì pâsan kardían tō̂n Leuitō̂n kaì tō̂n synióntōn sýnesin agathḕn tō̂i kyríōi: kaì synetélesan tḕn heortḕn tō̂n azýmōn heptà hēméras thýontes thysías sōtēríou kaì exomologoúmenoi tō̂i kyríōi theō̂i tō̂n patérōn autō̂n.

23
καὶ ἐβουλεύσατο ἡ ἐκκλησία ἅμα ποιῆσαι ἑπτὰ ἡμέρας ἄλλας· καὶ ἐποίησαν ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐϕροσύνῃ.

kaì ebouleúsato hē ekklēsía háma poiē̂sai heptà hēméras állas: kaì epoíēsan heptà hēméras en euphrosýnēi.

24
ὅτι Εζεκιας ἀπήρξατο τῷ Ιουδα τῇ ἐκκλησίᾳ μόσχους χιλίους καὶ ἑπτακισχίλια πρόβατα, καὶ οἱ ἄρχοντες ἀπήρξαντο τῷ λαῷ μόσχους χιλίους καὶ πρόβατα δέκα χιλιάδας, καὶ τὰ ἅγια τῶν ἱερέων εἰς πλῆθος.

hóti Ezekias apḗrxato tō̂i Iouda tē̂i ekklēsíāi móschous chilíous kaì heptakischília próbata, kaì hoi árchontes apḗrxanto tō̂i laō̂i móschous chilíous kaì próbata déka chiliádas, kaì tà hágia tō̂n hieréōn eis plē̂thos.

25
καὶ ηὐϕράνθη πᾶσα ἡ ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία Ιουδα καὶ οἱ εὑρεθέντες ἐξ Ισραηλ καὶ οἱ προσήλυτοι οἱ ἐλθόντες ἀπὸ γῆς Ισραηλ καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιουδα.

kaì ēyphránthē pâsa hē ekklēsía, hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì pâsa hē ekklēsía Iouda kaì hoi heurethéntes ex Israēl kaì hoi prosḗlytoi hoi elthóntes apò gē̂s Israēl kaì hoi katoikoûntes en Iouda.

26
καὶ ἐγένετο εὐϕροσύνη μεγάλη ἐν Ιερουσαλημ· ἀπὸ ἡμερῶν Σαλωμων υἱοῦ Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ οὐκ ἐγένετο τοιαύτη ἑορτὴ ἐν Ιερουσαλημ.

kaì egéneto euphrosýnē megálē en Ierousalēm: apò hēmerō̂n Salōmōn hyioû Dauid basiléōs Israēl ouk egéneto toiaútē heortḕ en Ierousalēm.

27
καὶ ἀνέστησαν οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται καὶ ηὐλόγησαν τὸν λαόν· καὶ ἐπηκούσθη ἡ ϕωνὴ αὐτῶν, καὶ ἦλθεν ἡ προσευχὴ αὐτῶν εἰς τὸ κατοικητήριον τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν.

kaì anéstēsan hoi hiereîs hoi Leuîtai kaì ēylógēsan tòn laón: kaì epēkoústhē hē phōnḕ autō̂n, kaì ē̂lthen hē proseuchḕ autō̂n eis tò katoikētḗrion tò hágion autoû eis tòn ouranón.