Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 31

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ὡς συνετελέσθη πάντα ταῦτα, ἐξῆλθεν πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν πόλεσιν Ιουδα καὶ συνέτριψαν τὰς στήλας καὶ ἐξέκοψαν τὰ ἄλση καὶ κατέσπασαν τὰ ὑψηλὰ καὶ τοὺς βωμοὺς ἀπὸ πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Βενιαμιν καὶ ἐξ Εϕραιμ καὶ ἀπὸ Μανασση ἕως εἰς τέλος, καὶ ἐπέστρεψαν πᾶς Ισραηλ ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ καὶ εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν.

Kaì hōs synetelésthē pánta taûta, exē̂lthen pâs Israēl hoi heurethéntes en pólesin Iouda kaì synétripsan tàs stḗlas kaì exékopsan tà álsē kaì katéspasan tà hypsēlà kaì toùs bōmoùs apò pásēs tē̂s Ioudaías kaì Beniamin kaì ex Ephraim kaì apò Manassē héōs eis télos, kaì epéstrepsan pâs Israēl hékastos eis tḕn klēronomían autoû kaì eis tàs póleis autō̂n.

2
καὶ ἔταξεν Εζεκιας τὰς ἐϕημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν καὶ τὰς ἐϕημερίας ἑκάστου κατὰ τὴν ἑαυτοῦ λειτουργίαν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς Λευίταις εἰς τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰς τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου καὶ αἰνεῖν καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ λειτουργεῖν ἐν ταῖς πύλαις ἐν ταῖς αὐλαῖς οἴκου κυρίου.

kaì étaxen Ezekias tàs ephēmerías tō̂n hieréōn kaì tō̂n Leuitō̂n kaì tàs ephēmerías hekástou katà tḕn heautoû leitourgían toîs hiereûsin kaì toîs Leuítais eis tḕn holokaútōsin kaì eis tḕn thysían toû sōtēríou kaì aineîn kaì exomologeîsthai kaì leitourgeîn en taîs pýlais en taîs aulaîs oíkou kyríou.

3
καὶ μερὶς τοῦ βασιλέως ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ εἰς τὰς ὁλοκαυτώσεις τὴν πρωινὴν καὶ τὴν δειλινὴν καὶ ὁλοκαυτώσεις εἰς σάββατα καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς τὰς ἑορτὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ νόμῳ κυρίου.

kaì merìs toû basiléōs ek tō̂n hyparchóntōn autoû eis tàs holokautṓseis tḕn prōinḕn kaì tḕn deilinḕn kaì holokautṓseis eis sábbata kaì eis tàs noumēnías kaì eis tàs heortàs tàs gegramménas en tō̂i nómōi kyríou.

4
καὶ εἶπεν τῷ λαῷ τοῖς κατοικοῦσιν ἐν Ιερουσαλημ δοῦναι τὴν μερίδα τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ὅπως κατισχύσωσιν ἐν τῇ λειτουργίᾳ οἴκου κυρίου.

kaì eîpen tō̂i laō̂i toîs katoikoûsin en Ierousalēm doûnai tḕn merída tō̂n hieréōn kaì tō̂n Leuitō̂n, hópōs katischýsōsin en tē̂i leitourgíāi oíkou kyríou.

5
καὶ ὡς προσέταξεν τὸν λόγον, ἐπλεόνασαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπαρχὴν σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου καὶ μέλιτος καὶ πᾶν γένημα ἀγροῦ, καὶ ἐπιδέκατα πάντα εἰς πλῆθος ἤνεγκαν

kaì hōs prosétaxen tòn lógon, epleónasan hoi hyioì Israēl aparchḕn sítou kaì oínou kaì elaíou kaì mélitos kaì pân génēma agroû, kaì epidékata pánta eis plē̂thos ḗnenkan

6
οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα. καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν ἐπιδέκατα μόσχων καὶ προβάτων καὶ ἐπιδέκατα αἰγῶν καὶ ἡγίασαν τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν καὶ εἰσήνεγκαν καὶ ἔθηκαν σωροὺς σωρούς·

hoi hyioì Israēl kaì Iouda. kaì hoi katoikoûntes en taîs pólesin Iouda kaì autoì ḗnenkan epidékata móschōn kaì probátōn kaì epidékata aigō̂n kaì hēgíasan tō̂i kyríōi theō̂i autō̂n kaì eisḗnenkan kaì éthēkan sōroùs sōroús:

7
ἐν τῷ μηνὶ τῷ τρίτῳ ἤρξαντο οἱ σωροὶ θεμελιοῦσθαι καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ συνετελέσθησαν.

en tō̂i mēnì tō̂i trítōi ḗrxanto hoi sōroì themelioûsthai kaì en tō̂i hebdómōi mēnì synetelésthēsan.

8
καὶ ἦλθεν Εζεκιας καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ εἶδον τοὺς σωροὺς καὶ ηὐλόγησαν τὸν κύριον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ Ισραηλ.

kaì ē̂lthen Ezekias kaì hoi árchontes kaì eîdon toùs sōroùs kaì ēylógēsan tòn kýrion kaì tòn laòn autoû Israēl.

9
καὶ ἐπυνθάνετο Εζεκιας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν ὑπὲρ τῶν σωρῶν,

kaì epyntháneto Ezekias tō̂n hieréōn kaì tō̂n Leuitō̂n hypèr tō̂n sōrō̂n,

10
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αζαριας ὁ ἱερεὺς ὁ ἄρχων εἰς οἶκον Σαδωκ καὶ εἶπεν ’Εξ οὗ ἦρκται ἡ ἀπαρχὴ ϕέρεσθαι εἰς οἶκον κυρίου, ἐϕάγομεν καὶ ἐπίομεν καὶ κατελίπομεν· ὅτι κύριος ηὐλόγησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ κατελίπομεν ἔτι τὸ πλῆθος τοῦτο.

kaì eîpen pròs autòn Azarias ho hiereùs ho árchōn eis oîkon Sadōk kaì eîpen ’Ex hoû ē̂rktai hē aparchḕ phéresthai eis oîkon kyríou, ephágomen kaì epíomen kaì katelípomen: hóti kýrios ēylógēsen tòn laòn autoû, kaì katelípomen éti tò plē̂thos toûto.

11
καὶ εἶπεν Εζεκιας ἑτοιμάσαι παστοϕόρια εἰς οἶκον κυρίου, καὶ ἡτοίμασαν.

kaì eîpen Ezekias hetoimásai pastophória eis oîkon kyríou, kaì hētoímasan.

12
καὶ εἰσήνεγκαν ἐκεῖ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ ἐπιδέκατα ἐν πίστει, καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἐπιστάτης Χωνενιας ὁ Λευίτης, καὶ Σεμεϊ ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ διαδεχόμενος,

kaì eisḗnenkan ekeî tàs aparchàs kaì tà epidékata en pístei, kaì ep’ autō̂n epistátēs Chōnenias ho Leuítēs, kaì Semeï ho adelphòs autoû diadechómenos,

13
καὶ Ιιηλ καὶ Οζαζιας καὶ Ναεθ καὶ Ασαηλ καὶ Ιεριμωθ καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ελιηλ καὶ Σαμαχια καὶ Μααθ καὶ Βαναιας καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καθεσταμένοι διὰ Χωνενιου καὶ Σεμεϊ τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ, καθὼς προσέταξεν ὁ βασιλεὺς Εζεκιας καὶ Αζαριας ὁ ἡγούμενος οἴκου κυρίου.

kaì Iiēl kaì Ozazias kaì Naeth kaì Asaēl kaì Ierimōth kaì Iōzabath kaì Eliēl kaì Samachia kaì Maath kaì Banaias kaì hoi hyioì autoû kathestaménoi dià Chōneniou kaì Semeï toû adelphoû autoû, kathṑs prosétaxen ho basileùs Ezekias kaì Azarias ho hēgoúmenos oíkou kyríou.

14
καὶ Κωρη ὁ τοῦ Ιεμνα ὁ Λευίτης ὁ πυλωρὸς κατὰ ἀνατολὰς ἐπὶ τῶν δομάτων δοῦναι τὰς ἀπαρχὰς κυρίῳ καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων

kaì Kōrē ho toû Iemna ho Leuítēs ho pylōròs katà anatolàs epì tō̂n domátōn doûnai tàs aparchàs kyríōi kaì tà hágia tō̂n hagíōn

15
διὰ χειρὸς Οδομ καὶ Βενιαμιν καὶ ’Ιησοῦς καὶ Σεμεϊ καὶ Αμαριας καὶ Σεχονιας διὰ χειρὸς τῶν ἱερέων ἐν πίστει δοῦναι τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν κατὰ τὰς ἐϕημερίας κατὰ τὸν μέγαν καὶ τὸν μικρὸν

dià cheiròs Odom kaì Beniamin kaì ’Iēsoûs kaì Semeï kaì Amarias kaì Sechonias dià cheiròs tō̂n hieréōn en pístei doûnai toîs adelphoîs autō̂n katà tàs ephēmerías katà tòn mégan kaì tòn mikròn

16
ἐκτὸς τῆς ἐπιγονῆς τῶν ἀρσενικῶν ἀπὸ τριετοῦς καὶ ἐπάνω παντὶ τῷ εἰσπορευομένῳ εἰς οἶκον κυρίου εἰς λόγον ἡμερῶν εἰς ἡμέραν εἰς λειτουργίαν ἐϕημερίαις διατάξεως αὐτῶν.

ektòs tē̂s epigonē̂s tō̂n arsenikō̂n apò trietoûs kaì epánō pantì tō̂i eisporeuoménōi eis oîkon kyríou eis lógon hēmerō̂n eis hēméran eis leitourgían ephēmeríais diatáxeōs autō̂n.

17
οὗτος ὁ καταλοχισμὸς τῶν ἱερέων κατ’ οἴκους πατριῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ταῖς ἐϕημερίαις αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐν διατάξει

hoûtos ho katalochismòs tō̂n hieréōn kat’ oíkous patriō̂n, kaì hoi Leuîtai en taîs ephēmeríais autō̂n apò eikosaetoûs kaì epánō en diatáxei

18
ἐν καταλοχίαις ἐν πάσῃ ἐπιγονῇ υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων αὐτῶν εἰς πᾶν τὸ πλῆθος, ὅτι ἐν πίστει ἥγνισαν τὸ ἅγιον

en katalochíais en pásēi epigonē̂i hyiō̂n autō̂n kaì thygatérōn autō̂n eis pân tò plē̂thos, hóti en pístei hḗgnisan tò hágion

19
τοῖς υἱοῖς Ααρων τοῖς ἱερατεύουσιν, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει καὶ πόλει ἄνδρες, οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι, δοῦναι μερίδα παντὶ ἀρσενικῷ ἐν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ παντὶ καταριθμουμένῳ ἐν τοῖς Λευίταις.

toîs hyioîs Aarōn toîs hierateúousin, kaì hoi apò tō̂n póleōn autō̂n en pásēi pólei kaì pólei ándres, hoì ōnomásthēsan en onómati, doûnai merída pantì arsenikō̂i en toîs hiereûsin kaì pantì katarithmouménōi en toîs Leuítais.

20
καὶ ἐποίησεν οὕτως Εζεκιας ἐν παντὶ Ιουδα καὶ ἐποίησεν τὸ καλὸν καὶ τὸ εὐθὲς ἐναντίον τοῦ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ.

kaì epoíēsen hoútōs Ezekias en pantì Iouda kaì epoíēsen tò kalòn kaì tò euthès enantíon toû kyríou theoû autoû.

21
καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ, ἐν ᾧ ἤρξατο ἐν ἐργασίᾳ ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐν τῷ νόμῳ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν ἐξεζήτησεν τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐξ ὅλης ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν καὶ εὐοδώθη.

kaì en pantì érgōi, en hō̂i ḗrxato en ergasíāi en oíkōi kyríou, kaì en tō̂i nómōi kaì en toîs prostágmasin exezḗtēsen tòn theòn autoû ex hólēs psychē̂s autoû kaì epoíēsen kaì euodṓthē.