Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 32

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους καὶ τὴν ἀλήθειαν ταύτην ἦλθεν Σενναχηριμ βασιλεὺς ’Ασσυρίων καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ιουδαν καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὰς πόλεις τὰς τειχήρεις καὶ εἶπεν προκαταλαβέσθαι αὐτάς.

Kaì metà toùs lógous toútous kaì tḕn alḗtheian taútēn ē̂lthen Sennachērim basileùs ’Assyríōn kaì ē̂lthen epì Ioudan kaì parenébalen epì tàs póleis tàs teichḗreis kaì eîpen prokatalabésthai autás.

2
καὶ εἶδεν Εζεκιας ὅτι ἥκει Σενναχηριμ καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι ἐπὶ Ιερουσαλημ,

kaì eîden Ezekias hóti hḗkei Sennachērim kaì tò prósōpon autoû toû polemē̂sai epì Ierousalēm,

3
καὶ ἐβουλεύσατο μετὰ τῶν πρεσβυτέρων αὐτοῦ καὶ τῶν δυνατῶν ἐμϕράξαι τὰ ὕδατα τῶν πηγῶν, ἃ ἦν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ συνεπίσχυσαν αὐτῷ.

kaì ebouleúsato metà tō̂n presbytérōn autoû kaì tō̂n dynatō̂n emphráxai tà hýdata tō̂n pēgō̂n, hà ē̂n éxō tē̂s póleōs, kaì synepíschysan autō̂i.

4
καὶ συνήγαγεν λαὸν πολὺν καὶ ἐνέϕραξεν τὰ ὕδατα τῶν πηγῶν καὶ τὸν ποταμὸν τὸν διορίζοντα διὰ τῆς πόλεως λέγων Μὴ ἔλθῃ βασιλεὺς Ασσουρ καὶ εὕρῃ ὕδωρ πολὺ καὶ κατισχύσῃ.

kaì synḗgagen laòn polỳn kaì enéphraxen tà hýdata tō̂n pēgō̂n kaì tòn potamòn tòn diorízonta dià tē̂s póleōs légōn Mḕ élthēi basileùs Assour kaì heúrēi hýdōr polỳ kaì katischýsēi.

5
καὶ κατίσχυσεν Εζεκιας καὶ ᾠκοδόμησεν πᾶν τὸ τεῖχος τὸ κατεσκαμμένον καὶ πύργους καὶ ἔξω προτείχισμα ἄλλο καὶ κατίσχυσεν τὸ ἀνάλημμα πόλεως Δαυιδ καὶ κατεσκεύασεν ὅπλα πολλά.

kaì katíschysen Ezekias kaì ōikodómēsen pân tò teîchos tò kateskamménon kaì pýrgous kaì éxō proteíchisma állo kaì katíschysen tò análēmma póleōs Dauid kaì kateskeúasen hópla pollá.

6
καὶ ἔθετο ἄρχοντας τοῦ πολέμου ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν πλατεῖαν τῆς πύλης τῆς ϕάραγγος, καὶ ἐλάλησεν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν λέγων

kaì étheto árchontas toû polémou epì tòn laón, kaì synḗchthēsan pròs autòn eis tḕn plateîan tē̂s pýlēs tē̂s phárangos, kaì elálēsen epì kardían autō̂n légōn

7
’Ισχύσατε καὶ ἀνδρίζεσθε, μὴ πτοηθῆτε ἀπὸ προσώπου βασιλέως Ασσουρ καὶ ἀπὸ προσώπου παντὸς τοῦ ἔθνους τοῦ μετ’ αὐτοῦ, ὅτι μεθ’ ἡμῶν πλείονες ἢ μετ’ αὐτοῦ·

’Ischýsate kaì andrízesthe, mḕ ptoēthē̂te apò prosṓpou basiléōs Assour kaì apò prosṓpou pantòs toû éthnous toû met’ autoû, hóti meth’ hēmō̂n pleíones ḕ met’ autoû:

8
μετ’ αὐτοῦ βραχίονες σάρκινοι, μεθ’ ἡμῶν δὲ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τοῦ σῴζειν καὶ τοῦ πολεμεῖν τὸν πόλεμον ἡμῶν. καὶ κατεθάρσησεν ὁ λαὸς ἐπὶ τοῖς λόγοις Εζεκιου βασιλέως Ιουδα.

met’ autoû brachíones sárkinoi, meth’ hēmō̂n dè kýrios ho theòs hēmō̂n toû sṓizein kaì toû polemeîn tòn pólemon hēmō̂n. kaì katethársēsen ho laòs epì toîs lógois Ezekiou basiléōs Iouda.

9
καὶ μετὰ ταῦτα ἀπέστειλεν Σενναχηριμ βασιλεὺς ’Ασσυρίων τοὺς παῖδας αὐτοῦ ἐπὶ Ιερουσαλημ, καὶ αὐτὸς ἐπὶ Λαχις καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Εζεκιαν βασιλέα Ιουδα καὶ πρὸς πάντα Ιουδαν τὸν ἐν Ιερουσαλημ λέγων

kaì metà taûta apésteilen Sennachērim basileùs ’Assyríōn toùs paîdas autoû epì Ierousalēm, kaì autòs epì Lachis kaì pâsa hē stratià met’ autoû, kaì apésteilen pròs Ezekian basiléa Iouda kaì pròs pánta Ioudan tòn en Ierousalēm légōn

10
Οὕτως λέγει Σενναχηριμ ὁ βασιλεὺς ’Ασσυρίων ’Επὶ τίνι ὑμεῖς πεποίθατε καὶ κάθησθε ἐν τῇ περιοχῇ ἐν Ιερουσαλημ;

Hoútōs légei Sennachērim ho basileùs ’Assyríōn ’Epì tíni hymeîs pepoíthate kaì káthēsthe en tē̂i periochē̂i en Ierousalēm?

11
οὐχὶ Εζεκιας ἀπατᾷ ὑμᾶς τοῦ παραδοῦναι ὑμᾶς εἰς θάνατον καὶ εἰς λιμὸν καὶ εἰς δίψαν λέγων Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς βασιλέως Ασσουρ;

ouchì Ezekias apatā̂i hymâs toû paradoûnai hymâs eis thánaton kaì eis limòn kaì eis dípsan légōn Kýrios ho theòs hēmō̂n sṓsei hēmâs ek cheiròs basiléōs Assour?

12
οὐχ οὗτός ἐστιν Εζεκιας, ὃς περιεῖλεν τὰ θυσιαστήρια αὐτοῦ καὶ τὰ ὑψηλὰ αὐτοῦ καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ιερουσαλημ λέγων Κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου τούτου προσκυνήσετε καὶ ἐπ’ αὐτῷ θυμιάσετε.

ouch hoûtós estin Ezekias, hòs perieîlen tà thysiastḗria autoû kaì tà hypsēlà autoû kaì eîpen tō̂i Iouda kaì toîs katoikoûsin Ierousalēm légōn Katénanti toû thysiastēríou toútou proskynḗsete kaì ep’ autō̂i thymiásete.

13
οὐ γνώσεσθε ὅ τι ἐποίησα ἐγὼ καὶ οἱ πατέρες μου πᾶσι τοῖς λαοῖς τῶν χωρῶν; μὴ δυνάμενοι ἠδύναντο θεοὶ τῶν ἐθνῶν πάσης τῆς γῆς σῶσαι τὸν λαὸν αὐτῶν ἐκ χειρός μου;

ou gnṓsesthe hó ti epoíēsa egṑ kaì hoi patéres mou pâsi toîs laoîs tō̂n chōrō̂n? mḕ dynámenoi ēdýnanto theoì tō̂n ethnō̂n pásēs tē̂s gē̂s sō̂sai tòn laòn autō̂n ek cheirós mou?

14
τίς ἐν πᾶσι τοῖς θεοῖς τῶν ἐθνῶν τούτων, οὓς ἐξωλέθρευσαν οἱ πατέρες μου; μὴ ἠδύναντο σῶσαι τὸν λαὸν αὐτῶν ἐκ χειρός μου, ὅτι δυνήσεται ὁ θεὸς ὑμῶν σῶσαι ὑμᾶς ἐκ χειρός μου;

tís en pâsi toîs theoîs tō̂n ethnō̂n toútōn, hoùs exōléthreusan hoi patéres mou? mḕ ēdýnanto sō̂sai tòn laòn autō̂n ek cheirós mou, hóti dynḗsetai ho theòs hymō̂n sō̂sai hymâs ek cheirós mou?

15
νῦν μὴ ἀπατάτω ὑμᾶς Εζεκιας καὶ μὴ πεποιθέναι ὑμᾶς ποιείτω κατὰ ταῦτα, καὶ μὴ πιστεύετε αὐτῷ· ὅτι οὐ μὴ δύνηται ὁ θεὸς παντὸς ἔθνους καὶ βασιλείας τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρός μου καὶ ἐκ χειρὸς πατέρων μου, ὅτι ὁ θεὸς ὑμῶν οὐ μὴ σώσει ὑμᾶς ἐκ χειρός μου.

nŷn mḕ apatátō hymâs Ezekias kaì mḕ pepoithénai hymâs poieítō katà taûta, kaì mḕ pisteúete autō̂i: hóti ou mḕ dýnētai ho theòs pantòs éthnous kaì basileías toû sō̂sai tòn laòn autoû ek cheirós mou kaì ek cheiròs patérōn mou, hóti ho theòs hymō̂n ou mḕ sṓsei hymâs ek cheirós mou.

16
καὶ ἔτι ἐλάλησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐπὶ κύριον θεὸν καὶ ἐπὶ Εζεκιαν παῖδα αὐτοῦ.

kaì éti elálēsan hoi paîdes autoû epì kýrion theòn kaì epì Ezekian paîda autoû.

17
καὶ βιβλίον ἔγραψεν ὀνειδίζειν τὸν κύριον θεὸν Ισραηλ καὶ εἶπεν περὶ αὐτοῦ λέγων ‘Ως θεοὶ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς οὐκ ἐξείλαντο τοὺς λαοὺς αὐτῶν ἐκ χειρός μου, οὕτως οὐ μὴ ἐξέληται ὁ θεὸς Εζεκιου λαὸν αὐτοῦ ἐκ χειρός μου.

kaì biblíon égrapsen oneidízein tòn kýrion theòn Israēl kaì eîpen perì autoû légōn ‘Ōs theoì tō̂n ethnō̂n tē̂s gē̂s ouk exeílanto toùs laoùs autō̂n ek cheirós mou, hoútōs ou mḕ exélētai ho theòs Ezekiou laòn autoû ek cheirós mou.

18
καὶ ἐβόησεν ϕωνῇ μεγάλῃ Ιουδαϊστὶ ἐπὶ λαὸν Ιερουσαλημ τὸν ἐπὶ τοῦ τείχους τοῦ ϕοβῆσαι αὐτοὺς καὶ κατασπάσαι, ὅπως προκαταλάβωνται τὴν πόλιν.

kaì ebóēsen phōnē̂i megálēi Ioudaïstì epì laòn Ierousalēm tòn epì toû teíchous toû phobē̂sai autoùs kaì kataspásai, hópōs prokatalábōntai tḕn pólin.

19
καὶ ἐλάλησεν ἐπὶ θεὸν Ιερουσαλημ ὡς καὶ ἐπὶ θεοὺς λαῶν τῆς γῆς, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων.

kaì elálēsen epì theòn Ierousalēm hōs kaì epì theoùs laō̂n tē̂s gē̂s, érga cheirō̂n anthrṓpōn.

20
καὶ προσηύξατο Εζεκιας ὁ βασιλεὺς καὶ Ησαιας υἱὸς Αμως ὁ προϕήτης περὶ τούτων καὶ ἐβόησαν εἰς τὸν οὐρανόν.

kaì prosēýxato Ezekias ho basileùs kaì Ēsaias hyiòs Amōs ho prophḗtēs perì toútōn kaì ebóēsan eis tòn ouranón.

21
καὶ ἀπέστειλεν κύριος ἄγγελον, καὶ ἐξέτριψεν πᾶν δυνατὸν πολεμιστὴν καὶ ἄρχοντα καὶ στρατηγὸν ἐν τῇ παρεμβολῇ βασιλέως Ασσουρ, καὶ ἀπέστρεψεν μετὰ αἰσχύνης προσώπου εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. καὶ ἦλθεν εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ αὐτοῦ, καὶ τῶν ἐξελθόντων ἐκ κοιλίας αὐτοῦ κατέβαλον αὐτὸν ἐν ῥομϕαίᾳ.

kaì apésteilen kýrios ángelon, kaì exétripsen pân dynatòn polemistḕn kaì árchonta kaì stratēgòn en tē̂i parembolē̂i basiléōs Assour, kaì apéstrepsen metà aischýnēs prosṓpou eis tḕn gē̂n autoû. kaì ē̂lthen eis oîkon toû theoû autoû, kaì tō̂n exelthóntōn ek koilías autoû katébalon autòn en rhomphaíāi.

22
καὶ ἔσωσεν κύριος Εζεκιαν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ ἐκ χειρὸς Σενναχηριμ βασιλέως Ασσουρ καὶ ἐκ χειρὸς πάντων καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς κυκλόθεν.

kaì ésōsen kýrios Ezekian kaì toùs katoikoûntas en Ierousalēm ek cheiròs Sennachērim basiléōs Assour kaì ek cheiròs pántōn kaì katépausen autoùs kyklóthen.

23
καὶ πολλοὶ ἔϕερον δῶρα τῷ κυρίῳ εἰς Ιερουσαλημ καὶ δόματα τῷ Εζεκια βασιλεῖ Ιουδα, καὶ ὑπερήρθη κατ’ ὀϕθαλμοὺς πάντων τῶν ἐθνῶν μετὰ ταῦτα.

kaì polloì épheron dō̂ra tō̂i kyríōi eis Ierousalēm kaì dómata tō̂i Ezekia basileî Iouda, kaì hyperḗrthē kat’ ophthalmoùs pántōn tō̂n ethnō̂n metà taûta.

24
’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠρρώστησεν Εζεκιας ἕως θανάτου· καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ καὶ σημεῖον ἔδωκεν αὐτῷ.

’En taîs hēmérais ekeínais ērrṓstēsen Ezekias héōs thanátou: kaì prosēýxato pròs kýrion, kaì epḗkousen autoû kaì sēmeîon édōken autō̂i.

25
καὶ οὐ κατὰ τὸ ἀνταπόδομα, ὃ ἔδωκεν αὐτῷ, ἀνταπέδωκεν Εζεκιας, ἀλλὰ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν ὀργὴ καὶ ἐπὶ Ιουδαν καὶ Ιερουσαλημ.

kaì ou katà tò antapódoma, hò édōken autō̂i, antapédōken Ezekias, allà hypsṓthē hē kardía autoû: kaì egéneto ep’ autòn orgḕ kaì epì Ioudan kaì Ierousalēm.

26
καὶ ἐταπεινώθη Εζεκιας ἀπὸ τοῦ ὕψους τῆς καρδίας αὐτοῦ καὶ οἱ κατοικοῦντες Ιερουσαλημ, καὶ οὐκ ἐπῆλθεν ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴ κυρίου ἐν ταῖς ἡμέραις Εζεκιου.

kaì etapeinṓthē Ezekias apò toû hýpsous tē̂s kardías autoû kaì hoi katoikoûntes Ierousalēm, kaì ouk epē̂lthen ep’ autoùs orgḕ kyríou en taîs hēmérais Ezekiou.

27
καὶ ἐγένετο τῷ Εζεκια πλοῦτος καὶ δόξα πολλὴ σϕόδρα, καὶ θησαυροὺς ἐποίησεν ἑαυτῷ ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ τοῦ λίθου τοῦ τιμίου καὶ εἰς τὰ ἀρώματα καὶ ὁπλοθήκας καὶ εἰς σκεύη ἐπιθυμητὰ

kaì egéneto tō̂i Ezekia ploûtos kaì dóxa pollḕ sphódra, kaì thēsauroùs epoíēsen heautō̂i argyríou kaì chrysíou kaì toû líthou toû timíou kaì eis tà arṓmata kaì hoplothḗkas kaì eis skeúē epithymētà

28
καὶ πόλεις εἰς τὰ γενήματα σίτου καὶ ἐλαίου καὶ οἴνου καὶ ϕάτνας παντὸς κτήνους καὶ μάνδρας εἰς τὰ ποίμνια

kaì póleis eis tà genḗmata sítou kaì elaíou kaì oínou kaì phátnas pantòs ktḗnous kaì mándras eis tà poímnia

29
καὶ πόλεις, ἃς ᾠκοδόμησεν αὑτῷ, καὶ ἀποσκευὴν προβάτων καὶ βοῶν εἰς πλῆθος, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ κύριος ἀποσκευὴν πολλὴν σϕόδρα.

kaì póleis, hàs ōikodómēsen hautō̂i, kaì aposkeuḕn probátōn kaì boō̂n eis plē̂thos, hóti édōken autō̂i kýrios aposkeuḕn pollḕn sphódra.

30
αὐτὸς Εζεκιας ἐνέϕραξεν τὴν ἔξοδον τοῦ ὕδατος Γιων τὸ ἄνω καὶ κατηύθυνεν αὐτὰ κάτω πρὸς λίβα τῆς πόλεως Δαυιδ· καὶ εὐοδώθη Εζεκιας ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.

autòs Ezekias enéphraxen tḕn éxodon toû hýdatos Giōn tò ánō kaì katēýthynen autà kátō pròs líba tē̂s póleōs Dauid: kaì euodṓthē Ezekias en pâsi toîs érgois autoû.

31
καὶ οὕτως τοῖς πρεσβευταῖς τῶν ἀρχόντων ἀπὸ Βαβυλῶνος τοῖς ἀποσταλεῖσιν πρὸς αὐτὸν πυθέσθαι παρ’ αὐτοῦ τὸ τέρας, ὃ ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐγκατέλιπεν αὐτὸν κύριος τοῦ πειράσαι αὐτὸν εἰδέναι τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

kaì hoútōs toîs presbeutaîs tō̂n archóntōn apò Babylō̂nos toîs apostaleîsin pròs autòn pythésthai par’ autoû tò téras, hò egéneto epì tē̂s gē̂s, kaì enkatélipen autòn kýrios toû peirásai autòn eidénai tà en tē̂i kardíāi autoû.

32
καὶ τὰ κατάλοιπα τῶν λόγων Εζεκιου καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἰδοὺ γέγραπται ἐν τῇ προϕητείᾳ Ησαιου υἱοῦ Αμως τοῦ προϕήτου καὶ ἐπὶ βιβλίου βασιλέων Ιουδα καὶ Ισραηλ.

kaì tà katáloipa tō̂n lógōn Ezekiou kaì tò éleos autoû, idoù gégraptai en tē̂i prophēteíāi Ēsaiou hyioû Amōs toû prophḗtou kaì epì biblíou basiléōn Iouda kaì Israēl.

33
καὶ ἐκοιμήθη Εζεκιας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν ἀναβάσει τάϕων υἱῶν Δαυιδ, καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἔδωκαν αὐτῷ ἐν τῷ θανάτῳ αὐτοῦ πᾶς Ιουδα καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ· καὶ ἐβασίλευσεν Μανασσης υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Ezekias metà tō̂n patérōn autoû, kaì éthapsan autòn en anabásei táphōn hyiō̂n Dauid, kaì dóxan kaì timḕn édōkan autō̂i en tō̂i thanátōi autoû pâs Iouda kaì hoi katoikoûntes en Ierousalēm: kaì ebasíleusen Manassēs hyiòs autoû ant’ autoû.