Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 33

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
῍Ων δέκα δύο ἐτῶν Μανασσης ἐν τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν καὶ πεντήκοντα πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.

῍Ōn déka dýo etō̂n Manassēs en tō̂i basileûsai autòn kaì pentḗkonta pénte étē ebasíleusen en Ierousalēm.

2
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου ἀπὸ πάντων τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν, οὓς ἐξωλέθρευσεν κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ.

kaì epoíēsen tò ponēròn enantíon kyríou apò pántōn tō̂n bdelygmátōn tō̂n ethnō̂n, hoùs exōléthreusen kýrios apò prosṓpou tō̂n hyiō̂n Israēl.

3
καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλά, ἃ κατέσπασεν Εζεκιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν στήλας ταῖς Βααλιμ καὶ ἐποίησεν ἄλση καὶ προσεκύνησεν πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς.

kaì epéstrepsen kaì ōikodómēsen tà hypsēlá, hà katéspasen Ezekias ho patḕr autoû, kaì éstēsen stḗlas taîs Baalim kaì epoíēsen álsē kaì prosekýnēsen pásēi tē̂i stratiā̂i toû ouranoû kaì edoúleusen autoîs.

4
καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήρια ἐν οἴκῳ κυρίου, οὗ εἶπεν κύριος ’Εν Ιερουσαλημ ἔσται τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα.

kaì ōikodómēsen thysiastḗria en oíkōi kyríou, hoû eîpen kýrios ’En Ierousalēm éstai tò ónomá mou eis tòn aiō̂na.

5
καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήρια πάσῃ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴκου κυρίου.

kaì ōikodómēsen thysiastḗria pásēi tē̂i stratiā̂i toû ouranoû en taîs dysìn aulaîs oíkou kyríou.

6
καὶ αὐτὸς διήγαγεν τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν πυρὶ ἐν Γαι-βαναι-εννομ καὶ ἐκληδονίζετο καὶ οἰωνίζετο καὶ ἐϕαρμακεύετο καὶ ἐποίησεν ἐγγαστριμύθους καὶ ἐπαοιδούς· ἐπλήθυνεν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ παροργίσαι αὐτόν.

kaì autòs diḗgagen tà tékna autoû en pyrì en Gai-banai-ennom kaì eklēdonízeto kaì oiōnízeto kaì epharmakeúeto kaì epoíēsen engastrimýthous kaì epaoidoús: eplḗthynen toû poiē̂sai tò ponēròn enantíon kyríou toû parorgísai autón.

7
καὶ ἔθηκεν τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτόν, εἰκόνα ἣν ἐποίησεν, ἐν οἴκῳ θεοῦ, οὗ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Δαυιδ καὶ πρὸς Σαλωμων υἱὸν αὐτοῦ ’Εν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ Ιερουσαλημ, ἣν ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν ϕυλῶν Ισραηλ, θήσω τὸ ὄνομά μου εἰς τὸν αἰῶνα·

kaì éthēken tò glyptòn kaì tò chōneutón, eikóna hḕn epoíēsen, en oíkōi theoû, hoû eîpen ho theòs pròs Dauid kaì pròs Salōmōn hyiòn autoû ’En tō̂i oíkōi toútōi kaì Ierousalēm, hḕn exelexámēn ek pasō̂n phylō̂n Israēl, thḗsō tò ónomá mou eis tòn aiō̂na:

8
καὶ οὐ προσθήσω σαλεῦσαι τὸν πόδα Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, πλὴν ἐὰν ϕυλάσσωνται τοῦ ποιῆσαι πάντα, ἃ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, κατὰ πάντα τὸν νόμον καὶ τὰ προστάγματα καὶ τὰ κρίματα ἐν χειρὶ Μωυσῆ.

kaì ou prosthḗsō saleûsai tòn póda Israēl apò tē̂s gē̂s, hē̂s édōka toîs patrásin autō̂n, plḕn eàn phylássōntai toû poiē̂sai pánta, hà eneteilámēn autoîs, katà pánta tòn nómon kaì tà prostágmata kaì tà krímata en cheirì Mōysē̂.

9
καὶ ἐπλάνησεν Μανασσης τὸν Ιουδαν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ιερουσαλημ τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ὑπὲρ πάντα τὰ ἔθνη, ἃ ἐξῆρεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.

kaì eplánēsen Manassēs tòn Ioudan kaì toùs katoikoûntas en Ierousalēm toû poiē̂sai tò ponēròn hypèr pánta tà éthnē, hà exē̂ren kýrios apò prosṓpou hyiō̂n Israēl.

10
καὶ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μανασση καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπήκουσαν.

kaì elálēsen kýrios epì Manassē kaì epì tòn laòn autoû, kaì ouk epḗkousan.

11
καὶ ἤγαγεν κύριος ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως βασιλέως Ασσουρ, καὶ κατέλαβον τὸν Μανασση ἐν δεσμοῖς καὶ ἔδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις καὶ ἤγαγον εἰς Βαβυλῶνα.

kaì ḗgagen kýrios ep’ autoùs toùs árchontas tē̂s dynámeōs basiléōs Assour, kaì katélabon tòn Manassē en desmoîs kaì édēsan autòn en pédais kaì ḗgagon eis Babylō̂na.

12
καὶ ὡς ἐθλίβη, ἐζήτησεν τὸ πρόσωπον κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐταπεινώθη σϕόδρα ἀπὸ προσώπου θεοῦ τῶν πατέρων αὐτοῦ·

kaì hōs ethlíbē, ezḗtēsen tò prósōpon kyríou toû theoû autoû kaì etapeinṓthē sphódra apò prosṓpou theoû tō̂n patérōn autoû:

13
καὶ προσηύξατο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ· καὶ ἐπήκουσεν τῆς βοῆς αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· καὶ ἔγνω Μανασσης ὅτι κύριος αὐτός ἐστιν ὁ θεός.

kaì prosēýxato pròs autón, kaì epḗkousen autoû: kaì epḗkousen tē̂s boē̂s autoû kaì epéstrepsen autòn eis Ierousalēm epì tḕn basileían autoû: kaì égnō Manassēs hóti kýrios autós estin ho theós.

14
καὶ μετὰ ταῦτα ᾠκοδόμησεν τεῖχος ἔξω τῆς πόλεως Δαυιδ ἀπὸ λιβὸς κατὰ Γιων ἐν τῷ χειμάρρῳ καὶ ἐκπορευομένων τὴν πύλην τὴν κυκλόθεν καὶ εἰς τὸ Οϕλα καὶ ὕψωσεν σϕόδρα. καὶ κατέστησεν ἄρχοντας τῆς δυνάμεως ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ταῖς τειχήρεσιν ἐν Ιουδα.

kaì metà taûta ōikodómēsen teîchos éxō tē̂s póleōs Dauid apò libòs katà Giōn en tō̂i cheimárrōi kaì ekporeuoménōn tḕn pýlēn tḕn kyklóthen kaì eis tò Ophla kaì hýpsōsen sphódra. kaì katéstēsen árchontas tē̂s dynámeōs en pásais taîs pólesin taîs teichḗresin en Iouda.

15
καὶ περιεῖλεν τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους καὶ τὸ γλυπτὸν ἐξ οἴκου κυρίου καὶ πάντα τὰ θυσιαστήρια, ἃ ᾠκοδόμησεν ἐν ὄρει οἴκου κυρίου καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔξω τῆς πόλεως.

kaì perieîlen toùs theoùs toùs allotríous kaì tò glyptòn ex oíkou kyríou kaì pánta tà thysiastḗria, hà ōikodómēsen en órei oíkou kyríou kaì en Ierousalēm kaì éxō tē̂s póleōs.

16
καὶ κατώρθωσεν τὸ θυσιαστήριον κυρίου καὶ ἐθυσίασεν ἐπ’ αὐτὸ θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέσεως καὶ εἶπεν τῷ Ιουδα τοῦ δουλεύειν κυρίῳ θεῷ Ισραηλ·

kaì katṓrthōsen tò thysiastḗrion kyríou kaì ethysíasen ep’ autò thysían sōtēríou kaì ainéseōs kaì eîpen tō̂i Iouda toû douleúein kyríōi theō̂i Israēl:

17
πλὴν ὁ λαὸς ἔτι ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, πλὴν κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν.

plḕn ho laòs éti epì tō̂n hypsēlō̂n, plḕn kýrios ho theòs autō̂n.

18
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μανασση καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ ἡ πρὸς τὸν θεὸν καὶ λόγοι τῶν ὁρώντων λαλούντων πρὸς αὐτὸν ἐπ’ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἰδοὺ ἐπὶ λόγων

kaì tà loipà tō̂n lógōn Manassē kaì hē proseuchḕ autoû hē pròs tòn theòn kaì lógoi tō̂n horṓntōn laloúntōn pròs autòn ep’ onómati kyríou theoû Israēl idoù epì lógōn

19
προσευχῆς αὐτοῦ, καὶ ὡς ἐπήκουσεν αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ καὶ αἱ ἀποστάσεις αὐτοῦ καὶ οἱ τόποι, ἐϕ’ οἷς ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλὰ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ ἄλση καὶ γλυπτὰ πρὸ τοῦ ἐπιστρέψαι, ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ τῶν λόγων τῶν ὁρώντων.

proseuchē̂s autoû, kaì hōs epḗkousen autoû, kaì pâsai hai hamartíai autoû kaì hai apostáseis autoû kaì hoi tópoi, eph’ hoîs ōikodómēsen tà hypsēlà kaì éstēsen ekeî álsē kaì glyptà prò toû epistrépsai, idoù gégraptai epì tō̂n lógōn tō̂n horṓntōn.

20
καὶ ἐκοιμήθη Μανασσης μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν παραδείσῳ οἴκου αὐτοῦ· καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Αμων υἱὸς αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Manassēs metà tō̂n patérōn autoû, kaì éthapsan autòn en paradeísōi oíkou autoû: kaì ebasíleusen ant’ autoû Amōn hyiòs autoû.

21
῍Ων εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Αμων ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.

῍Ōn eíkosi kaì dýo etō̂n Amōn en tō̂i basileúein autòn kaì dýo étē ebasíleusen en Ierousalēm.

22
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, ὡς ἐποίησεν Μανασσης ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ πᾶσιν τοῖς εἰδώλοις, οἷς ἐποίησεν Μανασσης ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἔθυεν Αμων καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς.

kaì epoíēsen tò ponēròn enṓpion kyríou, hōs epoíēsen Manassēs ho patḕr autoû, kaì pâsin toîs eidṓlois, hoîs epoíēsen Manassēs ho patḕr autoû, éthyen Amōn kaì edoúleusen autoîs.

23
καὶ οὐκ ἐταπεινώθη ἐναντίον κυρίου, ὡς ἐταπεινώθη Μανασσης ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς αὐτοῦ Αμων ἐπλήθυνεν πλημμέλειαν.

kaì ouk etapeinṓthē enantíon kyríou, hōs etapeinṓthē Manassēs ho patḕr autoû, hóti hyiòs autoû Amōn eplḗthynen plēmméleian.

24
καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν οἴκῳ αὐτοῦ.

kaì epéthento autō̂i hoi paîdes autoû kaì epátaxan autòn en oíkōi autoû.

25
καὶ ἐπάταξεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τοὺς ἐπιθεμένους ἐπὶ τὸν βασιλέα Αμων, καὶ ἐβασίλευσεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ιωσιαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì epátaxen ho laòs tē̂s gē̂s toùs epitheménous epì tòn basiléa Amōn, kaì ebasíleusen ho laòs tē̂s gē̂s tòn Iōsian hyiòn autoû ant’ autoû.