Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 35

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐποίησεν Ιωσιας τὸ ϕασεχ τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ, καὶ ἔθυσαν τὸ ϕασεχ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.

Kaì epoíēsen Iōsias tò phasech tō̂i kyríōi theō̂i autoû, kaì éthysan tò phasech tē̂i tessareskaidekátēi toû mēnòs toû prṓtou.

2
καὶ ἔστησεν τοὺς ἱερεῖς ἐπὶ τὰς ϕυλακὰς αὐτῶν καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα οἴκου κυρίου.

kaì éstēsen toùs hiereîs epì tàs phylakàs autō̂n kaì katíschysen autoùs eis tà érga oíkou kyríou.

3
καὶ εἶπεν τοῖς Λευίταις τοῖς δυνατοῖς ἐν παντὶ Ισραηλ τοῦ ἁγιασθῆναι αὐτοὺς τῷ κυρίῳ, καὶ ἔθηκαν τὴν κιβωτὸν τὴν ἁγίαν εἰς τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν Σαλωμων υἱὸς Δαυιδ τοῦ βασιλέως Ισραηλ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἆραι ἐπ’ ὤμων οὐθέν· νῦν οὖν λειτουργήσατε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ Ισραηλ

kaì eîpen toîs Leuítais toîs dynatoîs en pantì Israēl toû hagiasthē̂nai autoùs tō̂i kyríōi, kaì éthēkan tḕn kibōtòn tḕn hagían eis tòn oîkon, hòn ōikodómēsen Salōmōn hyiòs Dauid toû basiléōs Israēl. kaì eîpen ho basileús Ouk éstin hymîn ârai ep’ ṓmōn outhén: nŷn oûn leitourgḗsate tō̂i kyríōi theō̂i hymō̂n kaì tō̂i laō̂i autoû Israēl

4
καὶ ἑτοιμάσθητε κατ’ οἴκους πατριῶν ὑμῶν καὶ κατὰ τὰς ἐϕημερίας ὑμῶν κατὰ τὴν γραϕὴν Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ καὶ διὰ χειρὸς Σαλωμων υἱοῦ αὐτοῦ

kaì hetoimásthēte kat’ oíkous patriō̂n hymō̂n kaì katà tàs ephēmerías hymō̂n katà tḕn graphḕn Dauid basiléōs Israēl kaì dià cheiròs Salōmōn hyioû autoû

5
καὶ στῆτε ἐν τῷ οἴκῳ κατὰ τὰς διαιρέσεις οἴκων πατριῶν ὑμῶν τοῖς ἀδελϕοῖς ὑμῶν υἱοῖς τοῦ λαοῦ, καὶ μερὶς οἴκου πατριᾶς τοῖς Λευίταις,

kaì stē̂te en tō̂i oíkōi katà tàs diairéseis oíkōn patriō̂n hymō̂n toîs adelphoîs hymō̂n hyioîs toû laoû, kaì merìs oíkou patriâs toîs Leuítais,

6
καὶ θύσατε τὸ ϕασεχ καὶ τὰ ἅγια ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελϕοῖς ὑμῶν τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸν λόγον κυρίου διὰ χειρὸς Μωυσῆ.

kaì thýsate tò phasech kaì tà hágia hetoimásate toîs adelphoîs hymō̂n toû poiē̂sai katà tòn lógon kyríou dià cheiròs Mōysē̂.

7
καὶ ἀπήρξατο Ιωσιας τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ πρόβατα καὶ ἀμνοὺς καὶ ἐρίϕους ἀπὸ τῶν τέκνων τῶν αἰγῶν, πάντα εἰς τὸ ϕασεχ εἰς πάντας τοὺς εὑρεθέντας, εἰς ἀριθμὸν τριάκοντα χιλιάδας καὶ μόσχων τρεῖς χιλιάδας· ταῦτα ἀπὸ τῆς ὑπάρξεως τοῦ βασιλέως.

kaì apḗrxato Iōsias toîs hyioîs toû laoû próbata kaì amnoùs kaì eríphous apò tō̂n téknōn tō̂n aigō̂n, pánta eis tò phasech eis pántas toùs heurethéntas, eis arithmòn triákonta chiliádas kaì móschōn treîs chiliádas: taûta apò tē̂s hypárxeōs toû basiléōs.

8
καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἀπήρξαντο τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ Λευίταις· ἔδωκεν Χελκιας καὶ Ζαχαριας καὶ Ιιηλ οἱ ἄρχοντες οἴκου τοῦ θεοῦ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ ϕασεχ πρόβατα καὶ ἀμνοὺς καὶ ἐρίϕους δισχίλια ἑξακόσια καὶ μόσχους τριακοσίους.

kaì hoi árchontes autoû apḗrxanto tō̂i laō̂i kaì toîs hiereûsin kaì Leuítais: édōken Chelkias kaì Zacharias kaì Iiēl hoi árchontes oíkou toû theoû toîs hiereûsin kaì édōkan eis tò phasech próbata kaì amnoùs kaì eríphous dischília hexakósia kaì móschous triakosíous.

9
καὶ Χωνενιας καὶ Βαναιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ἀδελϕὸς αὐτοῦ καὶ Ασαβια καὶ Ιιηλ καὶ Ιωζαβαδ ἄρχοντες τῶν Λευιτῶν ἀπήρξαντο τοῖς Λευίταις εἰς τὸ ϕασεχ πρόβατα πεντακισχίλια καὶ μόσχους πεντακοσίους.

kaì Chōnenias kaì Banaias kaì Samaias kaì Nathanaēl adelphòs autoû kaì Asabia kaì Iiēl kaì Iōzabad árchontes tō̂n Leuitō̂n apḗrxanto toîs Leuítais eis tò phasech próbata pentakischília kaì móschous pentakosíous.

10
καὶ κατωρθώθη ἡ λειτουργία, καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὴν στάσιν αὐτῶν καὶ οἱ Λευῖται ἐπὶ τὰς διαιρέσεις αὐτῶν κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως.

kaì katōrthṓthē hē leitourgía, kaì éstēsan hoi hiereîs epì tḕn stásin autō̂n kaì hoi Leuîtai epì tàs diairéseis autō̂n katà tḕn entolḕn toû basiléōs.

11
καὶ ἔθυσαν τὸ ϕασεχ, καὶ προσέχεαν οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα ἐκ χειρὸς αὐτῶν, καὶ οἱ Λευῖται ἐξέδειραν.

kaì éthysan tò phasech, kaì proséchean hoi hiereîs tò haîma ek cheiròs autō̂n, kaì hoi Leuîtai exédeiran.

12
καὶ ἡτοίμασαν τὴν ὁλοκαύτωσιν παραδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν διαίρεσιν κατ’ οἴκους πατριῶν τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ τοῦ προσάγειν τῷ κυρίῳ, ὡς γέγραπται ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτως εἰς τὸ πρωί.

kaì hētoímasan tḕn holokaútōsin paradoûnai autoîs katà tḕn diaíresin kat’ oíkous patriō̂n toîs hyioîs toû laoû toû proságein tō̂i kyríōi, hōs gégraptai en biblíōi Mōysē̂, kaì hoútōs eis tò prōí.

13
καὶ ὤπτησαν τὸ ϕασεχ ἐν πυρὶ κατὰ τὴν κρίσιν καὶ τὰ ἅγια ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ ἐν τοῖς λέβησιν· καὶ εὐοδώθη, καὶ ἔδραμον πρὸς πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ.

kaì ṓptēsan tò phasech en pyrì katà tḕn krísin kaì tà hágia hḗpsēsan en toîs chalkeíois kaì en toîs lébēsin: kaì euodṓthē, kaì édramon pròs pántas toùs hyioùs toû laoû.

14
καὶ μετὰ τὸ ἑτοιμάσαι αὐτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν, ὅτι οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἀναϕέρειν τὰ στέατα καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα ἕως νυκτός, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὑτοῖς καὶ τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων.

kaì metà tò hetoimásai autoîs kaì toîs hiereûsin, hóti hoi hiereîs en tō̂i anaphérein tà stéata kaì tà holokautṓmata héōs nyktós, kaì hoi Leuîtai hētoímasan hautoîs kaì toîs adelphoîs autō̂n hyioîs Aarōn.

15
καὶ οἱ ψαλτῳδοὶ υἱοὶ Ασαϕ ἐπὶ τῆς στάσεως αὐτῶν κατὰ τὰς ἐντολὰς Δαυιδ καὶ Ασαϕ καὶ Αιμαν καὶ Ιδιθων οἱ προϕῆται τοῦ βασιλέως καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ πυλωροὶ πύλης καὶ πύλης, οὐκ ἦν αὐτοῖς κινεῖσθαι ἀπὸ τῆς λειτουργίας ἁγίων, ὅτι οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς.

kaì hoi psaltōidoì hyioì Asaph epì tē̂s stáseōs autō̂n katà tàs entolàs Dauid kaì Asaph kaì Aiman kaì Idithōn hoi prophē̂tai toû basiléōs kaì hoi árchontes kaì hoi pylōroì pýlēs kaì pýlēs, ouk ē̂n autoîs kineîsthai apò tē̂s leitourgías hagíōn, hóti hoi adelphoì autō̂n hoi Leuîtai hētoímasan autoîs.

16
καὶ κατωρθώθη καὶ ἡτοιμάσθη πᾶσα ἡ λειτουργία κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοῦ ποιῆσαι τὸ ϕασεχ καὶ ἐνεγκεῖν τὰ ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κυρίου κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ βασιλέως Ιωσια.

kaì katōrthṓthē kaì hētoimásthē pâsa hē leitourgía kyríou en tē̂i hēmérāi ekeínēi toû poiē̂sai tò phasech kaì enenkeîn tà holokautṓmata epì tò thysiastḗrion kyríou katà tḕn entolḕn toû basiléōs Iōsia.

17
καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες τὸ ϕασεχ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας.

kaì epoíēsan hoi hyioì Israēl hoi heurethéntes tò phasech en tō̂i kairō̂i ekeínōi kaì tḕn heortḕn tō̂n azýmōn heptà hēméras.

18
καὶ οὐκ ἐγένετο ϕασεχ ὅμοιον αὐτῷ ἐν Ισραηλ ἀπὸ ἡμερῶν Σαμουηλ τοῦ προϕήτου, καὶ πάντες βασιλεῖς Ισραηλ οὐκ ἐποίησαν ὡς τὸ ϕασεχ, ὃ ἐποίησεν Ιωσιας καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ πᾶς Ιουδα καὶ Ισραηλ ὁ εὑρεθεὶς καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ τῷ κυρίῳ

kaì ouk egéneto phasech hómoion autō̂i en Israēl apò hēmerō̂n Samouēl toû prophḗtou, kaì pántes basileîs Israēl ouk epoíēsan hōs tò phasech, hò epoíēsen Iōsias kaì hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì pâs Iouda kaì Israēl ho heuretheìs kaì hoi katoikoûntes en Ierousalēm tō̂i kyríōi

19
τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Ιωσια.

tō̂i oktōkaidekátōi étei tē̂s basileías Iōsia.

19A
καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας καὶ τὰ θαραϕιν καὶ τὰ εἴδωλα καὶ τὰ καρασιμ, ἃ ἦν ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ, ἐνεπύρισεν ὁ βασιλεὺς Ιωσιας, ἵνα στήσῃ τοὺς λόγους τοῦ νόμου τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ τοῦ βιβλίου, οὗ εὗρεν Χελκιας ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου.

kaì toùs engastrimýthous kaì toùs gnṓstas kaì tà tharaphin kaì tà eídōla kaì tà karasim, hà ē̂n en gē̂i Iouda kaì en Ierousalēm, enepýrisen ho basileùs Iōsias, hína stḗsēi toùs lógous toû nómou toùs gegramménous epì toû biblíou, hoû heûren Chelkias ho hiereùs en tō̂i oíkōi kyríou.

19B
ὅμοιος αὐτῷ οὐκ ἐγενήθη ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ὃς ἐπέστρεψεν πρὸς κύριον ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ἰσχύι αὐτοῦ κατὰ πάντα τὸν νόμον Μωυσῆ, καὶ μετ’ αὐτὸν οὐκ ἀνέστη ὅμοιος αὐτῷ·

hómoios autō̂i ouk egenḗthē émprosthen autoû, hòs epéstrepsen pròs kýrion en hólēi kardíāi autoû kaì en hólēi psychē̂i autoû kaì en hólēi ischýi autoû katà pánta tòn nómon Mōysē̂, kaì met’ autòn ouk anéstē hómoios autō̂i:

19C
πλὴν οὐκ ἀπεστράϕη κύριος ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ τοῦ μεγάλου, οὗ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐν τῷ Ιουδα ἐπὶ πάντα τὰ παροργίσματα, ἃ παρώργισεν Μανασσης.

plḕn ouk apestráphē kýrios apò orgē̂s thymoû autoû toû megálou, hoû ōrgísthē thymō̂i kýrios en tō̂i Iouda epì pánta tà parorgísmata, hà parṓrgisen Manassēs.

19D
καὶ εἶπεν κύριος Καί γε τὸν Ιουδαν ἀποστήσω ἀπὸ προσώπου μου, καθὼς ἀπέστησα τὸν Ισραηλ, καὶ ἀπωσάμην τὴν πόλιν, ἣν ἐξελεξάμην, τὴν Ιερουσαλημ, καὶ τὸν οἶκον, ὃν εἶπα ῎Εσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ.

kaì eîpen kýrios Kaí ge tòn Ioudan apostḗsō apò prosṓpou mou, kathṑs apéstēsa tòn Israēl, kaì apōsámēn tḕn pólin, hḕn exelexámēn, tḕn Ierousalēm, kaì tòn oîkon, hòn eîpa ῎Estai tò ónomá mou ekeî.

20
Καὶ ἀνέβη Φαραω Νεχαω βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπὶ τὸν βασιλέα ’Ασσυρίων ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐϕράτην, καὶ ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς Ιωσιας εἰς συνάντησιν αὐτῷ.

Kaì anébē Pharaō Nechaō basileùs Aigýptou epì tòn basiléa ’Assyríōn epì tòn potamòn Euphrátēn, kaì eporeúthē ho basileùs Iōsias eis synántēsin autō̂i.

21
καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἀγγέλους λέγων Τί ἐμοὶ καὶ σοί, βασιλεῦ Ιουδα; οὐκ ἐπὶ σὲ ἥκω σήμερον πόλεμον ποιῆσαι, καὶ ὁ θεὸς εἶπεν κατασπεῦσαί με· πρόσεχε ἀπὸ τοῦ θεοῦ τοῦ μετ’ ἐμοῦ, μὴ καταϕθείρῃ σε.

kaì apésteilen pròs autòn angélous légōn Tí emoì kaì soí, basileû Iouda? ouk epì sè hḗkō sḗmeron pólemon poiē̂sai, kaì ho theòs eîpen kataspeûsaí me: próseche apò toû theoû toû met’ emoû, mḕ kataphtheírēi se.

22
καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν Ιωσιας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, ἀλλ’ ἢ πολεμεῖν αὐτὸν ἐκραταιώθη καὶ οὐκ ἤκουσεν τῶν λόγων Νεχαω διὰ στόματος θεοῦ καὶ ἦλθεν τοῦ πολεμῆσαι ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδων.

kaì ouk apéstrepsen Iōsias tò prósōpon autoû ap’ autoû, all’ ḕ polemeîn autòn ekrataiṓthē kaì ouk ḗkousen tō̂n lógōn Nechaō dià stómatos theoû kaì ē̂lthen toû polemē̂sai en tō̂i pedíōi Magedōn.

23
καὶ ἐτόξευσαν οἱ τοξόται ἐπὶ βασιλέα Ιωσιαν· καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παισὶν αὐτοῦ ’Εξαγάγετέ με, ὅτι ἐπόνεσα σϕόδρα.

kaì etóxeusan hoi toxótai epì basiléa Iōsian: kaì eîpen ho basileùs toîs paisìn autoû ’Exagágeté me, hóti epónesa sphódra.

24
καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἅρματος καὶ ἀνεβίβασαν αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτερεῦον, ὃ ἦν αὐτῷ, καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ· καὶ ἀπέθανεν καὶ ἐτάϕη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. καὶ πᾶς Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ ἐπένθησαν ἐπὶ Ιωσιαν,

kaì exḗgagon autòn hoi paîdes autoû apò toû hármatos kaì anebíbasan autòn epì tò hárma tò deutereûon, hò ē̂n autō̂i, kaì ḗgagon autòn eis Ierousalēm: kaì apéthanen kaì etáphē metà tō̂n patérōn autoû. kaì pâs Iouda kaì Ierousalēm epénthēsan epì Iōsian,

25
καὶ ἐθρήνησεν Ιερεμιας ἐπὶ Ιωσιαν, καὶ εἶπαν πάντες οἱ ἄρχοντες καὶ αἱ ἄρχουσαι θρῆνον ἐπὶ Ιωσιαν ἕως τῆς σήμερον· καὶ ἔδωκαν αὐτὸν εἰς πρόσταγμα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ τῶν θρήνων.

kaì ethrḗnēsen Ieremias epì Iōsian, kaì eîpan pántes hoi árchontes kaì hai árchousai thrē̂non epì Iōsian héōs tē̂s sḗmeron: kaì édōkan autòn eis próstagma epì Israēl, kaì idoù gégraptai epì tō̂n thrḗnōn.

26
καὶ ἦσαν οἱ λόγοι Ιωσια καὶ ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ γεγραμμένα ἐν νόμῳ κυρίου·

kaì ē̂san hoi lógoi Iōsia kaì hē elpìs autoû gegramména en nómōi kyríou:

27
καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ βιβλίῳ βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα.

kaì hoi lógoi autoû hoi prō̂toi kaì hoi éschatoi idoù gegramménoi epì biblíōi basiléōn Israēl kaì Iouda.