Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ ἦλθεν τοῦ πειράσαι Σαλωμων ἐν αἰνίγμασιν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σϕόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἀρώματα καὶ χρυσίον εἰς πλῆθος καὶ λίθον τίμιον καὶ ἦλθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν πάντα, ὅσα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῆς.

Kaì basílissa Saba ḗkousen tò ónoma Salōmōn kaì ē̂lthen toû peirásai Salōmōn en ainígmasin eis Ierousalēm en dynámei bareíāi sphódra kaì kámēloi aírousai arṓmata kaì chrysíon eis plē̂thos kaì líthon tímion kaì ē̂lthen pròs Salōmōn kaì elálēsen pròs autòn pánta, hósa en tē̂i psychē̂i autē̂s.

2
καὶ ἀνήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτῆς, καὶ οὐ παρῆλθεν λόγος ἀπὸ Σαλωμων, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῇ.

kaì anḗngeilen autē̂i Salōmōn pántas toùs lógous autē̂s, kaì ou parē̂lthen lógos apò Salōmōn, hòn ouk apḗngeilen autē̂i.

3
καὶ εἶδεν βασίλισσα Σαβα τὴν σοϕίαν Σαλωμων καὶ τὸν οἶκον, ὃν ᾠκοδόμησεν,

kaì eîden basílissa Saba tḕn sophían Salōmōn kaì tòn oîkon, hòn ōikodómēsen,

4
καὶ τὰ βρώματα τῶν τραπεζῶν καὶ καθέδραν παίδων αὐτοῦ καὶ στάσιν λειτουργῶν αὐτοῦ καὶ ἱματισμὸν αὐτῶν καὶ οἰνοχόους αὐτοῦ καὶ στολισμὸν αὐτῶν καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα, ἃ ἀνέϕερεν ἐν οἴκῳ κυρίου, καὶ ἐξ ἑαυτῆς ἐγένετο.

kaì tà brṓmata tō̂n trapezō̂n kaì kathédran paídōn autoû kaì stásin leitourgō̂n autoû kaì himatismòn autō̂n kaì oinochóous autoû kaì stolismòn autō̂n kaì tà holokautṓmata, hà anépheren en oíkōi kyríou, kaì ex heautē̂s egéneto.

5
καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα ’Αληθινὸς ὁ λόγος, ὃν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου περὶ τῶν λόγων σου καὶ περὶ τῆς σοϕίας σου,

kaì eîpen pròs tòn basiléa ’Alēthinòs ho lógos, hòn ḗkousa en tē̂i gē̂i mou perì tō̂n lógōn sou kaì perì tē̂s sophías sou,

6
καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοῖς λόγοις, ἕως οὗ ἦλθον καὶ εἶδον οἱ ὀϕθαλμοί μου, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἀπηγγέλη μοι ἥμισυ τοῦ πλήθους τῆς σοϕίας σου, προσέθηκας ἐπὶ τὴν ἀκοήν, ἣν ἤκουσα·

kaì ouk epísteusa toîs lógois, héōs hoû ē̂lthon kaì eîdon hoi ophthalmoí mou, kaì idoù ouk apēngélē moi hḗmisy toû plḗthous tē̂s sophías sou, proséthēkas epì tḕn akoḗn, hḕn ḗkousa:

7
μακάριοι οἱ ἄνδρες, μακάριοι οἱ παῖδές σου οὗτοι οἱ παρεστηκότες σοι διὰ παντὸς καὶ ἀκούουσιν σοϕίαν σου·

makárioi hoi ándres, makárioi hoi paîdés sou hoûtoi hoi parestēkótes soi dià pantòs kaì akoúousin sophían sou:

8
ἔστω κύριος ὁ θεός σου ηὐλογημένος, ὃς ἠθέλησέν σοι τοῦ δοῦναί σε ἐπὶ θρόνον αὐτοῦ εἰς βασιλέα τῷ κυρίῳ θεῷ σου· ἐν τῷ ἀγαπῆσαι κύριον τὸν θεόν σου τὸν Ισραηλ τοῦ στῆσαι αὐτὸν εἰς αἰῶνα καὶ ἔδωκέν σε ἐπ’ αὐτοὺς εἰς βασιλέα τοῦ ποιῆσαι κρίμα καὶ δικαιοσύνην.

éstō kýrios ho theós sou ēylogēménos, hòs ēthélēsén soi toû doûnaí se epì thrónon autoû eis basiléa tō̂i kyríōi theō̂i sou: en tō̂i agapē̂sai kýrion tòn theón sou tòn Israēl toû stē̂sai autòn eis aiō̂na kaì édōkén se ep’ autoùs eis basiléa toû poiē̂sai kríma kaì dikaiosýnēn.

9
καὶ ἔδωκεν τῷ βασιλεῖ ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἀρώματα εἰς πλῆθος πολὺ καὶ λίθον τίμιον· καὶ οὐκ ἦν κατὰ τὰ ἀρώματα ἐκεῖνα, ἃ ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.

kaì édōken tō̂i basileî hekatòn eíkosi tálanta chrysíou kaì arṓmata eis plē̂thos polỳ kaì líthon tímion: kaì ouk ē̂n katà tà arṓmata ekeîna, hà édōken basílissa Saba tō̂i basileî Salōmōn.

10
(καὶ οἱ παῖδες Σαλωμων καὶ οἱ παῖδες Χιραμ ἔϕερον χρυσίον τῷ Σαλωμων ἐκ Σουϕιρ καὶ ξύλα πεύκινα καὶ λίθον τίμιον·

(kaì hoi paîdes Salōmōn kaì hoi paîdes Chiram épheron chrysíon tō̂i Salōmōn ek Souphir kaì xýla peúkina kaì líthon tímion:

11
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ πεύκινα ἀναβάσεις τῷ οἴκῳ κυρίου καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως καὶ κιθάρας καὶ νάβλας τοῖς ᾠδοῖς, καὶ οὐκ ὤϕθησαν τοιαῦτα ἔμπροσθεν ἐν γῇ Ιουδα.)

kaì epoíēsen ho basileùs tà xýla tà peúkina anabáseis tō̂i oíkōi kyríou kaì tō̂i oíkōi toû basiléōs kaì kitháras kaì náblas toîs ōidoîs, kaì ouk ṓphthēsan toiaûta émprosthen en gē̂i Iouda.)

12
καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τῇ βασιλίσσῃ Σαβα πάντα τὰ θελήματα αὐτῆς, ἃ ᾔτησεν, ἐκτὸς πάντων, ὧν ἤνεγκεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων· καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὴν γῆν αὐτῆς.

kaì ho basileùs Salōmōn édōken tē̂i basilíssēi Saba pánta tà thelḗmata autē̂s, hà ḗitēsen, ektòs pántōn, hō̂n ḗnenken tō̂i basileî Salōmōn: kaì apéstrepsen eis tḕn gē̂n autē̂s.

13
Καὶ ἦν ὁ σταθμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ ἐνεχθέντος τῷ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ ἑξακόσια ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου

Kaì ē̂n ho stathmòs toû chrysíou toû enechthéntos tō̂i Salōmōn en eniautō̂i henì hexakósia hexḗkonta hèx tálanta chrysíou

14
πλὴν τῶν ἀνδρῶν τῶν ὑποτεταγμένων καὶ τῶν ἐμπορευομένων, ὧν ἔϕερον, καὶ πάντων τῶν βασιλέων τῆς ’Αραβίας καὶ σατραπῶν τῆς γῆς, ἔϕερον χρυσίον καὶ ἀργύριον τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.

plḕn tō̂n andrō̂n tō̂n hypotetagménōn kaì tō̂n emporeuoménōn, hō̂n épheron, kaì pántōn tō̂n basiléōn tē̂s ’Arabías kaì satrapō̂n tē̂s gē̂s, épheron chrysíon kaì argýrion tō̂i basileî Salōmōn.

15
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων διακοσίους θυρεοὺς χρυσοῦς ἐλατούς, ἑξακόσιοι χρυσοῖ καθαροὶ τῷ ἑνὶ θυρεῷ, ἑξακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸν ἕνα θυρεόν·

kaì epoíēsen ho basileùs Salōmōn diakosíous thyreoùs chrysoûs elatoús, hexakósioi chrysoî katharoì tō̂i henì thyreō̂i, hexakósioi chrysoî epē̂san epì tòn héna thyreón:

16
καὶ τριακοσίας ἀσπίδας ἐλατὰς χρυσᾶς, τριακοσίων χρυσῶν ἀνεϕέρετο ἐπὶ τὴν ἀσπίδα ἑκάστην· καὶ ἔδωκεν αὐτὰς ὁ βασιλεὺς ἐν οἴκῳ δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου.

kaì triakosías aspídas elatàs chrysâs, triakosíōn chrysō̂n anephéreto epì tḕn aspída hekástēn: kaì édōken autàs ho basileùs en oíkōi drymoû toû Libánou.

17
καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεϕάντινον ὀδόντων μέγαν καὶ κατεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ δοκίμῳ·

kaì epoíēsen ho basileùs thrónon elephántinon odóntōn mégan kaì katechrýsōsen autòn chrysíōi dokímōi:

18
καὶ ἓξ ἀναβαθμοὶ τῷ θρόνῳ ἐνδεδεμένοι χρυσίῳ, καὶ ἀγκῶνες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς καθέδρας, καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τοὺς ἀγκῶνας,

kaì hèx anabathmoì tō̂i thrónōi endedeménoi chrysíōi, kaì ankō̂nes énthen kaì énthen epì toû thrónou tē̂s kathédras, kaì dýo léontes hestēkótes parà toùs ankō̂nas,

19
καὶ δώδεκα λέοντες ἑστηκότες ἐκεῖ ἐπὶ τῶν ἓξ ἀναβαθμῶν ἔνθεν καὶ ἔνθεν· οὐκ ἐγενήθη οὕτως ἐν πάσῃ βασιλείᾳ.

kaì dṓdeka léontes hestēkótes ekeî epì tō̂n hèx anabathmō̂n énthen kaì énthen: ouk egenḗthē hoútōs en pásēi basileíāi.

20
καὶ πάντα τὰ σκεύη τοῦ βασιλέως Σαλωμων χρυσίου, καὶ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμοῦ τοῦ Λιβάνου χρυσίῳ κατειλημμένα, οὐκ ἦν ἀργύριον λογιζόμενον ἐν ἡμέραις Σαλωμων εἰς οὐθέν·

kaì pánta tà skeúē toû basiléōs Salōmōn chrysíou, kaì pánta tà skeúē oíkou drymoû toû Libánou chrysíōi kateilēmména, ouk ē̂n argýrion logizómenon en hēmérais Salōmōn eis outhén:

21
ὅτι ναῦς τῷ βασιλεῖ ἐπορεύετο εἰς θαρσις μετὰ τῶν παίδων Χιραμ, ἅπαξ διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο πλοῖα ἐκ θαρσις τῷ βασιλεῖ γέμοντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ ὀδόντων ἐλεϕαντίνων καὶ πιθήκων.

hóti naûs tō̂i basileî eporeúeto eis tharsis metà tō̂n paídōn Chiram, hápax dià triō̂n etō̂n ḗrcheto ploîa ek tharsis tō̂i basileî gémonta chrysíou kaì argyríou kaì odóntōn elephantínōn kaì pithḗkōn.

22
καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμων ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλεῖς καὶ πλούτῳ καὶ σοϕίᾳ.

kaì emegalýnthē Salōmōn hypèr pántas toùs basileîs kaì ploútōi kaì sophíāi.

23
καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμων ἀκοῦσαι τῆς σοϕίας αὐτοῦ, ἧς ἔδωκεν ὁ θεὸς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ.

kaì pántes hoi basileîs tē̂s gē̂s ezḗtoun tò prósōpon Salōmōn akoûsai tē̂s sophías autoû, hē̂s édōken ho theòs en kardíāi autoû.

24
καὶ αὐτοὶ ἔϕερον ἕκαστος τὰ δῶρα αὐτοῦ, σκεύη ἀργυρᾶ καὶ σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα, ἵππους καὶ ἡμιόνους, τὸ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν.

kaì autoì épheron hékastos tà dō̂ra autoû, skeúē argyrâ kaì skeúē chrysâ kaì himatismón, staktḕn kaì hēdýsmata, híppous kaì hēmiónous, tò kat’ eniautòn eniautón.

25
καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμων τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ἵπποι εἰς ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων, καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν πόλεσιν τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ.

kaì ē̂san tō̂i Salōmōn téssares chiliádes thḗleiai híppoi eis hármata kaì dṓdeka chiliádes hippéōn, kaì étheto autoùs en pólesin tō̂n harmátōn kaì metà toû basiléōs en Ierousalēm.

26
καὶ ἦν ἡγούμενος πάντων τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοϕύλων καὶ ἕως ὁρίου Αἰγύπτου.

kaì ē̂n hēgoúmenos pántōn tō̂n basiléōn apò toû potamoû kaì héōs gē̂s allophýlōn kaì héōs horíou Aigýptou.

27
καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος.

kaì édōken ho basileùs tò chrysíon kaì tò argýrion en Ierousalēm hōs líthous kaì tàs kédrous hōs sykamínous tàs en tē̂i pedinē̂i eis plē̂thos.

28
καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων ἐξ Αἰγύπτου τῷ Σαλωμων καὶ ἐκ πάσης τῆς γῆς.

kaì hē éxodos tō̂n híppōn ex Aigýptou tō̂i Salōmōn kaì ek pásēs tē̂s gē̂s.

29
Καὶ οἱ κατάλοιποι λόγοι Σαλωμων οἱ πρῶτοι καὶ οἱ ἔσχατοι ἰδοὺ γεγραμμένοι ἐπὶ τῶν λόγων Ναθαν τοῦ προϕήτου καὶ ἐπὶ τῶν λόγων Αχια τοῦ Σηλωνίτου καὶ ἐν ταῖς ὁράσεσιν Ιωηλ τοῦ ὁρῶντος περὶ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ.

Kaì hoi katáloipoi lógoi Salōmōn hoi prō̂toi kaì hoi éschatoi idoù gegramménoi epì tō̂n lógōn Nathan toû prophḗtou kaì epì tō̂n lógōn Achia toû Sēlōnítou kaì en taîs horásesin Iōēl toû horō̂ntos perì Ieroboam hyioû Nabat.

30
καὶ ἐβασίλευσεν Σαλωμων ὁ βασιλεὺς ἐπὶ πάντα Ισραηλ τεσσαράκοντα ἔτη.

kaì ebasíleusen Salōmōn ho basileùs epì pánta Israēl tessarákonta étē.

31
καὶ ἐκοιμήθη Σαλωμων, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ροβοαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Salōmōn, kaì éthapsan autòn en pólei Dauid toû patròs autoû, kaì ebasíleusen Roboam hyiòs autoû ant’ autoû.