Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Rois 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ τῷ Αχααβ ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐν Σαμαρείᾳ. καὶ ἔγραψεν Ιου βιβλίον καὶ ἀπέστειλεν ἐν Σαμαρείᾳ πρὸς τοὺς ἄρχοντας Σαμαρείας καὶ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ πρὸς τοὺς τιθηνοὺς υἱῶν Αχααβ λέγων

Kaì tō̂i Achaab hebdomḗkonta hyioì en Samareíāi. kaì égrapsen Iou biblíon kaì apésteilen en Samareíāi pròs toùs árchontas Samareías kaì pròs toùs presbytérous kaì pròs toùs tithēnoùs hyiō̂n Achaab légōn

2
Καὶ νῦν ὡς ἐὰν ἔλθῃ τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς ὑμᾶς, μεθ’ ὑμῶν οἱ υἱοὶ τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ μεθ’ ὑμῶν τὸ ἅρμα καὶ οἱ ἵπποι καὶ πόλεις ὀχυραὶ καὶ τὰ ὅπλα,

Kaì nŷn hōs eàn élthēi tò biblíon toûto pròs hymâs, meth’ hymō̂n hoi hyioì toû kyríou hymō̂n kaì meth’ hymō̂n tò hárma kaì hoi híppoi kaì póleis ochyraì kaì tà hópla,

3
καὶ ὄψεσθε τὸν ἀγαθὸν καὶ τὸν εὐθῆ ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ καταστήσετε αὐτὸν ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ πολεμεῖτε ὑπὲρ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου ὑμῶν.

kaì ópsesthe tòn agathòn kaì tòn euthē̂ en toîs hyioîs toû kyríou hymō̂n kaì katastḗsete autòn epì tòn thrónon toû patròs autoû kaì polemeîte hypèr toû oíkou toû kyríou hymō̂n.

4
καὶ ἐϕοβήθησαν σϕόδρα καὶ εἶπον ’Ιδοὺ οἱ δύο βασιλεῖς οὐκ ἔστησαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ πῶς στησόμεθα ἡμεῖς;

kaì ephobḗthēsan sphódra kaì eîpon ’Idoù hoi dýo basileîs ouk éstēsan katà prósōpon autoû, kaì pō̂s stēsómetha hēmeîs?

5
καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἐπὶ τοῦ οἴκου καὶ οἱ ἐπὶ τῆς πόλεως καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ τιθηνοὶ πρὸς Ιου λέγοντες Παῖδές σου ἡμεῖς, καὶ ὅσα ἐὰν εἴπῃς πρὸς ἡμᾶς, ποιήσομεν· οὐ βασιλεύσομεν ἄνδρα, τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου ποιήσομεν.

kaì apésteilan hoi epì toû oíkou kaì hoi epì tē̂s póleōs kaì hoi presbýteroi kaì hoi tithēnoì pròs Iou légontes Paîdés sou hēmeîs, kaì hósa eàn eípēis pròs hēmâs, poiḗsomen: ou basileúsomen ándra, tò agathòn en ophthalmoîs sou poiḗsomen.

6
καὶ ἔγραψεν πρὸς αὐτοὺς βιβλίον δεύτερον λέγων Εἰ ἐμοὶ ὑμεῖς καὶ τῆς ϕωνῆς μου ὑμεῖς εἰσακούετε, λάβετε τὴν κεϕαλὴν ἀνδρῶν τῶν υἱῶν τοῦ κυρίου ὑμῶν καὶ ἐνέγκατε πρός με ὡς ἡ ὥρα αὔριον εἰς Ιεζραελ. καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως ἦσαν ἑβδομήκοντα ἄνδρες· οὗτοι ἁδροὶ τῆς πόλεως ἐξέτρεϕον αὐτούς.

kaì égrapsen pròs autoùs biblíon deúteron légōn Ei emoì hymeîs kaì tē̂s phōnē̂s mou hymeîs eisakoúete, lábete tḕn kephalḕn andrō̂n tō̂n hyiō̂n toû kyríou hymō̂n kaì enénkate prós me hōs hē hṓra aúrion eis Iezrael. kaì hoi hyioì toû basiléōs ē̂san hebdomḗkonta ándres: hoûtoi hadroì tē̂s póleōs exétrephon autoús.

7
καὶ ἐγένετο ὡς ἦλθεν τὸ βιβλίον πρὸς αὐτούς, καὶ ἔλαβον τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ ἔσϕαξαν αὐτούς, ἑβδομήκοντα ἄνδρας, καὶ ἔθηκαν τὰς κεϕαλὰς αὐτῶν ἐν καρτάλλοις καὶ ἀπέστειλαν αὐτὰς πρὸς αὐτὸν εἰς Ιεζραελ.

kaì egéneto hōs ē̂lthen tò biblíon pròs autoús, kaì élabon toùs hyioùs toû basiléōs kaì ésphaxan autoús, hebdomḗkonta ándras, kaì éthēkan tàs kephalàs autō̂n en kartállois kaì apésteilan autàs pròs autòn eis Iezrael.

8
καὶ ἦλθεν ὁ ἄγγελος καὶ ἀπήγγειλεν λέγων ῎Ηνεγκαν τὰς κεϕαλὰς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως· καὶ εἶπεν θέτε αὐτὰς βουνοὺς δύο παρὰ τὴν θύραν τῆς πύλης εἰς πρωί.

kaì ē̂lthen ho ángelos kaì apḗngeilen légōn ῎Ēnenkan tàs kephalàs tō̂n hyiō̂n toû basiléōs: kaì eîpen théte autàs bounoùs dýo parà tḕn thýran tē̂s pýlēs eis prōí.

9
καὶ ἐγένετο πρωὶ καὶ ἐξῆλθεν καὶ ἔστη ἐν τῷ πυλῶνι τῆς πόλεως καὶ εἶπεν πρὸς πάντα τὸν λαόν Δίκαιοι ὑμεῖς, ἰδοὺ ἐγώ εἰμι συνεστράϕην ἐπὶ τὸν κύριόν μου καὶ ἀπέκτεινα αὐτόν· καὶ τίς ἐπάταξεν πάντας τούτους;

kaì egéneto prōì kaì exē̂lthen kaì éstē en tō̂i pylō̂ni tē̂s póleōs kaì eîpen pròs pánta tòn laón Díkaioi hymeîs, idoù egṓ eimi synestráphēn epì tòn kýrión mou kaì apékteina autón: kaì tís epátaxen pántas toútous?

10
ἴδετε αϕϕω ὅτι οὐ πεσεῖται ἀπὸ τοῦ ῥήματος κυρίου εἰς τὴν γῆν, οὗ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Αχααβ· καὶ κύριος ἐποίησεν ὅσα ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ηλιου.

ídete aphphō hóti ou peseîtai apò toû rhḗmatos kyríou eis tḕn gē̂n, hoû elálēsen kýrios epì tòn oîkon Achaab: kaì kýrios epoíēsen hósa elálēsen en cheirì doúlou autoû Ēliou.

11
καὶ ἐπάταξεν Ιου πάντας τοὺς καταλειϕθέντας ἐν τῷ οἴκῳ Αχααβ ἐν Ιεζραελ καὶ πάντας τοὺς ἁδροὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς γνωστοὺς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ ὥστε μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ κατάλειμμα.

kaì epátaxen Iou pántas toùs kataleiphthéntas en tō̂i oíkōi Achaab en Iezrael kaì pántas toùs hadroùs autoû kaì toùs gnōstoùs autoû kaì toùs hiereîs autoû hṓste mḕ katalipeîn autoû katáleimma.

12
Καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαμάρειαν. αὐτὸς ἐν Βαιθακαδ τῶν ποιμένων ἐν τῇ ὁδῷ,

Kaì anéstē kaì eporeúthē eis Samáreian. autòs en Baithakad tō̂n poiménōn en tē̂i hodō̂i,

13
καὶ Ιου εὗρεν τοὺς ἀδελϕοὺς Οχοζιου βασιλέως Ιουδα καὶ εἶπεν Τίνες ὑμεῖς; καὶ εἶπον Οἱ ἀδελϕοὶ Οχοζιου ἡμεῖς καὶ κατέβημεν εἰς εἰρήνην τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν τῆς δυναστευούσης.

kaì Iou heûren toùs adelphoùs Ochoziou basiléōs Iouda kaì eîpen Tínes hymeîs? kaì eîpon Hoi adelphoì Ochoziou hēmeîs kaì katébēmen eis eirḗnēn tō̂n hyiō̂n toû basiléōs kaì tō̂n hyiō̂n tē̂s dynasteuoúsēs.

14
καὶ εἶπεν Συλλάβετε αὐτοὺς ζῶντας· καὶ συνέλαβον αὐτοὺς ζῶντας. καὶ ἔσϕαξαν αὐτοὺς εἰς Βαιθακαδ, τεσσαράκοντα καὶ δύο ἄνδρας, οὐ κατέλιπεν ἄνδρα ἐξ αὐτῶν.

kaì eîpen Syllábete autoùs zō̂ntas: kaì synélabon autoùs zō̂ntas. kaì ésphaxan autoùs eis Baithakad, tessarákonta kaì dýo ándras, ou katélipen ándra ex autō̂n.

15
καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν καὶ εὗρεν τὸν Ιωναδαβ υἱὸν Ρηχαβ ἐν τῇ ὁδῷ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ιου Εἰ ἔστιν καρδία σου μετὰ καρδίας μου εὐθεῖα καθὼς ἡ καρδία μου μετὰ τῆς καρδίας σου; καὶ εἶπεν Ιωναδαβ ῎Εστιν. καὶ εἶπεν Ιου Καὶ εἰ ἔστιν, δὸς τὴν χεῖρά σου. καὶ ἔδωκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα

kaì eporeúthē ekeîthen kaì heûren tòn Iōnadab hyiòn Rēchab en tē̂i hodō̂i eis apantḕn autoû, kaì eulógēsen autón. kaì eîpen pròs autòn Iou Ei éstin kardía sou metà kardías mou eutheîa kathṑs hē kardía mou metà tē̂s kardías sou? kaì eîpen Iōnadab ῎Estin. kaì eîpen Iou Kaì ei éstin, dòs tḕn cheîrá sou. kaì édōken tḕn cheîra autoû, kaì anebíbasen autòn pròs autòn epì tò hárma

16
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Δεῦρο μετ’ ἐμοῦ καὶ ἰδὲ ἐν τῷ ζηλῶσαί με τῷ κυρίῳ Σαβαωθ· καὶ ἐπεκάθισεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι αὐτοῦ.

kaì eîpen pròs autón Deûro met’ emoû kaì idè en tō̂i zēlō̂saí me tō̂i kyríōi Sabaōth: kaì epekáthisen autòn en tō̂i hármati autoû.

17
καὶ εἰσῆλθεν εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπάταξεν πάντας τοὺς καταλειϕθέντας τοῦ Αχααβ ἐν Σαμαρείᾳ ἕως τοῦ ἀϕανίσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν πρὸς Ηλιου.

kaì eisē̂lthen eis Samáreian kaì epátaxen pántas toùs kataleiphthéntas toû Achaab en Samareíāi héōs toû aphanísai autòn katà tò rhē̂ma kyríou, hò elálēsen pròs Ēliou.

18
Καὶ συνήθροισεν Ιου πάντα τὸν λαὸν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Αχααβ ἐδούλευσεν τῷ Βααλ ὀλίγα, καί γε Ιου δουλεύσει αὐτῷ πολλά·

Kaì synḗthroisen Iou pánta tòn laòn kaì eîpen pròs autoús Achaab edoúleusen tō̂i Baal olíga, kaí ge Iou douleúsei autō̂i pollá:

19
καὶ νῦν, πάντες οἱ προϕῆται τοῦ Βααλ, πάντας τοὺς δούλους αὐτοῦ καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ καλέσατε πρός με, ἀνὴρ μὴ ἐπισκεπήτω, ὅτι θυσία μεγάλη μοι τῷ Βααλ· πᾶς, ὃς ἐὰν ἐπισκεπῇ, οὐ ζήσεται. καὶ Ιου ἐποίησεν ἐν πτερνισμῷ, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺς δούλους τοῦ Βααλ.

kaì nŷn, pántes hoi prophē̂tai toû Baal, pántas toùs doúlous autoû kaì toùs hiereîs autoû kalésate prós me, anḕr mḕ episkepḗtō, hóti thysía megálē moi tō̂i Baal: pâs, hòs eàn episkepē̂i, ou zḗsetai. kaì Iou epoíēsen en pternismō̂i, hína apolésēi toùs doúlous toû Baal.

20
καὶ εἶπεν Ιου ‘Αγιάσατε ἱερείαν τῷ Βααλ· καὶ ἐκήρυξαν.

kaì eîpen Iou ‘Agiásate hiereían tō̂i Baal: kaì ekḗryxan.

21
καὶ ἀπέστειλεν Ιου ἐν παντὶ Ισραηλ λέγων Καὶ νῦν πάντες οἱ δοῦλοι τοῦ Βααλ καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ προϕῆται αὐτοῦ, μηδεὶς ἀπολειπέσθω, ὅτι θυσίαν μεγάλην ποιῶ· ὃς ἂν ἀπολειϕθῇ, οὐ ζήσεται. καὶ ἦλθον πάντες οἱ δοῦλοι τοῦ Βααλ καὶ πάντες οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ προϕῆται αὐτοῦ· οὐ κατελείϕθη ἀνήρ, ὃς οὐ παρεγένετο. καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον τοῦ Βααλ, καὶ ἐπλήσθη ὁ οἶκος τοῦ Βααλ στόμα εἰς στόμα.

kaì apésteilen Iou en pantì Israēl légōn Kaì nŷn pántes hoi doûloi toû Baal kaì pántes hoi hiereîs autoû kaì pántes hoi prophē̂tai autoû, mēdeìs apoleipésthō, hóti thysían megálēn poiō̂: hòs àn apoleiphthē̂i, ou zḗsetai. kaì ē̂lthon pántes hoi doûloi toû Baal kaì pántes hoi hiereîs autoû kaì pántes hoi prophē̂tai autoû: ou kateleíphthē anḗr, hòs ou paregéneto. kaì eisē̂lthon eis tòn oîkon toû Baal, kaì eplḗsthē ho oîkos toû Baal stóma eis stóma.

22
καὶ εἶπεν Ιου τῷ ἐπὶ τοῦ οἴκου μεσθααλ ’Εξάγαγε ἐνδύματα πᾶσι τοῖς δούλοις τοῦ Βααλ· καὶ ἐξήνεγκεν αὐτοῖς ὁ στολιστής.

kaì eîpen Iou tō̂i epì toû oíkou mesthaal ’Exágage endýmata pâsi toîs doúlois toû Baal: kaì exḗnenken autoîs ho stolistḗs.

23
καὶ εἰσῆλθεν Ιου καὶ Ιωναδαβ υἱὸς Ρηχαβ εἰς οἶκον τοῦ Βααλ καὶ εἶπεν τοῖς δούλοις τοῦ Βααλ ’Ερευνήσατε καὶ ἴδετε εἰ ἔστιν μεθ’ ὑμῶν τῶν δούλων κυρίου, ὅτι ἀλλ’ ἢ οἱ δοῦλοι τοῦ Βααλ μονώτατοι.

kaì eisē̂lthen Iou kaì Iōnadab hyiòs Rēchab eis oîkon toû Baal kaì eîpen toîs doúlois toû Baal ’Ereunḗsate kaì ídete ei éstin meth’ hymō̂n tō̂n doúlōn kyríou, hóti all’ ḕ hoi doûloi toû Baal monṓtatoi.

24
καὶ εἰσῆλθεν τοῦ ποιῆσαι τὰ θύματα καὶ τὰ ὁλοκαυτώματα. καὶ Ιου ἔταξεν ἑαυτῷ ἔξω ὀγδοήκοντα ἄνδρας καὶ εἶπεν ’Ανήρ, ὃς ἐὰν διασωθῇ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν, ὧν ἐγὼ ἀνάγω ἐπὶ χεῖρας ὑμῶν, ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

kaì eisē̂lthen toû poiē̂sai tà thýmata kaì tà holokautṓmata. kaì Iou étaxen heautō̂i éxō ogdoḗkonta ándras kaì eîpen ’Anḗr, hòs eàn diasōthē̂i apò tō̂n andrō̂n, hō̂n egṑ anágō epì cheîras hymō̂n, hē psychḕ autoû antì tē̂s psychē̂s autoû.

25
καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν ποιῶν τὴν ὁλοκαύτωσιν, καὶ εἶπεν Ιου τοῖς παρατρέχουσιν καὶ τοῖς τριστάταις Εἰσελθόντες πατάξατε αὐτούς, ἀνὴρ μὴ ἐξελθάτω ἐξ αὐτῶν· καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομϕαίας, καὶ ἔρριψαν οἱ παρατρέχοντες καὶ οἱ τριστάται καὶ ἐπορεύθησαν ἕως πόλεως οἴκου τοῦ Βααλ.

kaì egéneto hōs synetélesen poiō̂n tḕn holokaútōsin, kaì eîpen Iou toîs paratréchousin kaì toîs tristátais Eiselthóntes patáxate autoús, anḕr mḕ exelthátō ex autō̂n: kaì epátaxan autoùs en stómati rhomphaías, kaì érripsan hoi paratréchontes kaì hoi tristátai kaì eporeúthēsan héōs póleōs oíkou toû Baal.

26
καὶ ἐξήνεγκαν τὴν στήλην τοῦ Βααλ καὶ ἐνέπρησαν αὐτήν.

kaì exḗnenkan tḕn stḗlēn toû Baal kaì enéprēsan autḗn.

27
καὶ κατέσπασαν τὰς στήλας τοῦ Βααλ καὶ καθεῖλον τὸν οἶκον τοῦ Βααλ καὶ ἔταξαν αὐτὸν εἰς λυτρῶνας ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì katéspasan tàs stḗlas toû Baal kaì katheîlon tòn oîkon toû Baal kaì étaxan autòn eis lytrō̂nas héōs tē̂s hēméras taútēs.

28
Καὶ ἠϕάνισεν Ιου τὸν Βααλ ἐξ Ισραηλ·

Kaì ēphánisen Iou tòn Baal ex Israēl:

29
πλὴν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, οὐκ ἀπέστη Ιου ἀπὸ ὄπισθεν αὐτῶν, αἱ δαμάλεις αἱ χρυσαῖ ἐν Βαιθηλ καὶ ἐν Δαν.

plḕn hamartiō̂n Ieroboam hyioû Nabat, hòs exḗmarten tòn Israēl, ouk apéstē Iou apò ópisthen autō̂n, hai damáleis hai chrysaî en Baithēl kaì en Dan.

30
καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ιου ’Ανθ’ ὧν ὅσα ἠγάθυνας ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐν ὀϕθαλμοῖς μου καὶ πάντα, ὅσα ἐν τῇ καρδίᾳ μου, ἐποίησας τῷ οἴκῳ Αχααβ, υἱοὶ τέταρτοι καθήσονταί σοι ἐπὶ θρόνου Ισραηλ.

kaì eîpen kýrios pròs Iou ’Anth’ hō̂n hósa ēgáthynas poiē̂sai tò euthès en ophthalmoîs mou kaì pánta, hósa en tē̂i kardíāi mou, epoíēsas tō̂i oíkōi Achaab, hyioì tétartoi kathḗsontaí soi epì thrónou Israēl.

31
καὶ Ιου οὐκ ἐϕύλαξεν πορεύεσθαι ἐν νόμῳ κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἀπέστη ἐπάνωθεν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.

kaì Iou ouk ephýlaxen poreúesthai en nómōi kyríou theoû Israēl en hólēi kardíāi autoû, ouk apéstē epánōthen hamartiō̂n Ieroboam hyioû Nabat, hòs exḗmarten tòn Israēl.

32
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἤρξατο κύριος συγκόπτειν ἐν τῷ Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς Αζαηλ ἐν παντὶ ὁρίῳ Ισραηλ

en taîs hēmérais ekeínais ḗrxato kýrios synkóptein en tō̂i Israēl, kaì epátaxen autoùs Azaēl en pantì horíōi Israēl

33
ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου κατ’ ἀνατολὰς ἡλίου, πᾶσαν τὴν γῆν Γαλααδ τοῦ Γαδδι καὶ τοῦ Ρουβην καὶ τοῦ Μανασση ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων, καὶ τὴν Γαλααδ καὶ τὴν Βασαν.

apò toû Iordánou kat’ anatolàs hēlíou, pâsan tḕn gē̂n Galaad toû Gaddi kaì toû Roubēn kaì toû Manassē apò Aroēr, hḗ estin epì toû cheílous cheimárrou Arnōn, kaì tḕn Galaad kaì tḕn Basan.

34
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ καὶ τὰς συνάψεις, ἃς συνῆψεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Iou kaì pánta, hósa epoíēsen, kaì pâsa hē dynasteía autoû kaì tàs synápseis, hàs synē̂psen, ouchì taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Israēl?

35
καὶ ἐκοιμήθη Ιου μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ· καὶ ἐβασίλευσεν Ιωαχας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Iou metà tō̂n patérōn autoû, kaì éthapsan autòn en Samareíāi: kaì ebasíleusen Iōachas hyiòs autoû ant’ autoû.

36
καὶ αἱ ἡμέραι, ἃς ἐβασίλευσεν Ιου ἐπὶ Ισραηλ, εἴκοσι ὀκτὼ ἔτη ἐν Σαμαρείᾳ.

kaì hai hēmérai, hàs ebasíleusen Iou epì Israēl, eíkosi oktṑ étē en Samareíāi.