Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Rois 17

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ Αχαζ βασιλεῖ Ιουδα ἐβασίλευσεν Ωσηε υἱὸς Ηλα ἐν Σαμαρείᾳ ἐπὶ Ισραηλ ἐννέα ἔτη.

’En étei dōdekátōi tō̂i Achaz basileî Iouda ebasíleusen Ōsēe hyiòs Ēla en Samareíāi epì Israēl ennéa étē.

2
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς οἱ βασιλεῖς Ισραηλ, οἳ ἦσαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

kaì epoíēsen tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou, plḕn ouch hōs hoi basileîs Israēl, hoì ē̂san émprosthen autoû.

3
ἐπ’ αὐτὸν ἀνέβη Σαλαμανασαρ βασιλεὺς ’Ασσυρίων, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ωσηε δοῦλος καὶ ἐπέστρεψεν αὐτῷ μαναα.

ep’ autòn anébē Salamanasar basileùs ’Assyríōn, kaì egenḗthē autō̂i Ōsēe doûlos kaì epéstrepsen autō̂i manaa.

4
καὶ εὗρεν βασιλεὺς ’Ασσυρίων ἐν τῷ Ωσηε ἀδικίαν, ὅτι ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Σηγωρ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ οὐκ ἤνεγκεν μαναα τῷ βασιλεῖ ’Ασσυρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ’Ασσυρίων καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκῳ ϕυλακῆς.

kaì heûren basileùs ’Assyríōn en tō̂i Ōsēe adikían, hóti apésteilen angélous pròs Sēgōr basiléa Aigýptou kaì ouk ḗnenken manaa tō̂i basileî ’Assyríōn en tō̂i eniautō̂i ekeínōi, kaì epoliórkēsen autòn ho basileùs ’Assyríōn kaì édēsen autòn en oíkōi phylakē̂s.

5
καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς ’Ασσυρίων ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἀνέβη εἰς Σαμάρειαν καὶ ἐπολιόρκησεν ἐπ’ αὐτὴν τρία ἔτη.

kaì anébē ho basileùs ’Assyríōn en pásēi tē̂i gē̂i kaì anébē eis Samáreian kaì epoliórkēsen ep’ autḕn tría étē.

6
ἐν ἔτει ἐνάτῳ Ωσηε συνέλαβεν βασιλεὺς ’Ασσυρίων τὴν Σαμάρειαν καὶ ἀπῴκισεν τὸν Ισραηλ εἰς ’Ασσυρίους καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν Αλαε καὶ ἐν Αβωρ, ποταμοῖς Γωζαν, καὶ Ορη Μήδων.

en étei enátōi Ōsēe synélaben basileùs ’Assyríōn tḕn Samáreian kaì apṓikisen tòn Israēl eis ’Assyríous kaì katṓikisen autoùs en Alae kaì en Abōr, potamoîs Gōzan, kaì Orē Mḗdōn.

7
καὶ ἐγένετο ὅτι ἥμαρτον οἱ υἱοὶ Ισραηλ τῷ κυρίῳ θεῷ αὐτῶν τῷ ἀναγαγόντι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ὑποκάτωθεν χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐϕοβήθησαν θεοὺς ἑτέρους

kaì egéneto hóti hḗmarton hoi hyioì Israēl tō̂i kyríōi theō̂i autō̂n tō̂i anagagónti autoùs ek gē̂s Aigýptou hypokátōthen cheiròs Pharaō basiléōs Aigýptou kaì ephobḗthēsan theoùs hetérous

8
καὶ ἐπορεύθησαν τοῖς δικαιώμασιν τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῆρεν κύριος ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ισραηλ, καὶ οἱ βασιλεῖς Ισραηλ, ὅσοι ἐποίησαν,

kaì eporeúthēsan toîs dikaiṓmasin tō̂n ethnō̂n, hō̂n exē̂ren kýrios apò prosṓpou hyiō̂n Israēl, kaì hoi basileîs Israēl, hósoi epoíēsan,

9
καὶ ὅσοι ἠμϕιέσαντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ λόγους οὐχ οὕτως κατὰ κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ᾠκοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀπὸ πύργου ϕυλασσόντων ἕως πόλεως ὀχυρᾶς

kaì hósoi ēmphiésanto hoi hyioì Israēl lógous ouch hoútōs katà kyríou theoû autō̂n kaì ōikodómēsan heautoîs hypsēlà en pásais taîs pólesin autō̂n apò pýrgou phylassóntōn héōs póleōs ochyrâs

10
καὶ ἐστήλωσαν ἑαυτοῖς στήλας καὶ ἄλση ἐπὶ παντὶ βουνῷ ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους

kaì estḗlōsan heautoîs stḗlas kaì álsē epì pantì bounō̂i hypsēlō̂i kaì hypokátō pantòs xýlou alsṓdous

11
καὶ ἐθυμίασαν ἐκεῖ ἐν πᾶσιν ὑψηλοῖς καθὼς τὰ ἔθνη, ἃ ἀπῴκισεν κύριος ἐκ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν κοινωνοὺς καὶ ἐχάραξαν τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον

kaì ethymíasan ekeî en pâsin hypsēloîs kathṑs tà éthnē, hà apṓikisen kýrios ek prosṓpou autō̂n, kaì epoíēsan koinōnoùs kaì echáraxan toû parorgísai tòn kýrion

12
καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς εἰδώλοις, οἷς εἶπεν κύριος αὐτοῖς Οὐ ποιήσετε τὸ ῥῆμα τοῦτο κυρίῳ.

kaì elátreusan toîs eidṓlois, hoîs eîpen kýrios autoîs Ou poiḗsete tò rhē̂ma toûto kyríōi.

13
καὶ διεμαρτύρατο κύριος ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἐν τῷ Ιουδα ἐν χειρὶ πάντων τῶν προϕητῶν αὐτοῦ, παντὸς ὁρῶντος, λέγων ’Αποστράϕητε ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν καὶ ϕυλάξατε τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ πάντα τὸν νόμον, ὃν ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ὅσα ἀπέστειλα αὐτοῖς ἐν χειρὶ τῶν δούλων μου τῶν προϕητῶν.

kaì diemartýrato kýrios en tō̂i Israēl kaì en tō̂i Iouda en cheirì pántōn tō̂n prophētō̂n autoû, pantòs horō̂ntos, légōn ’Apostráphēte apò tō̂n hodō̂n hymō̂n tō̂n ponērō̂n kaì phyláxate tàs entolás mou kaì tà dikaiṓmatá mou kaì pánta tòn nómon, hòn eneteilámēn toîs patrásin hymō̂n, hósa apésteila autoîs en cheirì tō̂n doúlōn mou tō̂n prophētō̂n.

14
καὶ οὐκ ἤκουσαν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν νῶτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον τῶν πατέρων αὐτῶν

kaì ouk ḗkousan kaì esklḗrynan tòn nō̂ton autō̂n hypèr tòn nō̂ton tō̂n patérōn autō̂n

15
καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, ὅσα διεμαρτύρατο αὐτοῖς, οὐκ ἐϕύλαξαν καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων καὶ ἐματαιώθησαν καὶ ὀπίσω τῶν ἐθνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν, ὧν ἐνετείλατο αὐτοῖς τοῦ μὴ ποιῆσαι κατὰ ταῦτα·

kaì tà martýria autoû, hósa diemartýrato autoîs, ouk ephýlaxan kaì eporeúthēsan opísō tō̂n mataíōn kaì emataiṓthēsan kaì opísō tō̂n ethnō̂n tō̂n perikýklōi autō̂n, hō̂n eneteílato autoîs toû mḕ poiē̂sai katà taûta:

16
ἐγκατέλιπον τὰς ἐντολὰς κυρίου θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα, δύο δαμάλεις, καὶ ἐποίησαν ἄλση καὶ προσεκύνησαν πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐλάτρευσαν τῷ Βααλ

enkatélipon tàs entolàs kyríou theoû autō̂n kaì epoíēsan heautoîs chṓneuma, dýo damáleis, kaì epoíēsan álsē kaì prosekýnēsan pásēi tē̂i dynámei toû ouranoû kaì elátreusan tō̂i Baal

17
καὶ διῆγον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρὶ καὶ ἐμαντεύοντο μαντείας καὶ οἰωνίζοντο καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου παροργίσαι αὐτόν.

kaì diē̂gon toùs hyioùs autō̂n kaì tàs thygatéras autō̂n en pyrì kaì emanteúonto manteías kaì oiōnízonto kaì epráthēsan toû poiē̂sai tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou parorgísai autón.

18
καὶ ἐθυμώθη κύριος σϕόδρα ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἀπέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ οὐχ ὑπελείϕθη πλὴν ϕυλὴ Ιουδα μονωτάτη.

kaì ethymṓthē kýrios sphódra en tō̂i Israēl kaì apéstēsen autoùs apò toû prosṓpou autoû, kaì ouch hypeleíphthē plḕn phylḕ Iouda monōtátē.

19
καί γε Ιουδας οὐκ ἐϕύλαξεν τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς δικαιώμασιν Ισραηλ, οἷς ἐποίησαν,

kaí ge Ioudas ouk ephýlaxen tàs entolàs kyríou toû theoû autō̂n kaì eporeúthēsan en toîs dikaiṓmasin Israēl, hoîs epoíēsan,

20
καὶ ἀπεώσαντο τὸν κύριον ἐν παντὶ σπέρματι Ισραηλ, καὶ ἐσάλευσεν αὐτοὺς καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ διαρπαζόντων αὐτούς, ἕως οὗ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.

kaì apeṓsanto tòn kýrion en pantì spérmati Israēl, kaì esáleusen autoùs kaì édōken autoùs en cheirì diarpazóntōn autoús, héōs hoû apérripsen autoùs apò prosṓpou autoû.

21
ὅτι πλὴν Ισραηλ ἐπάνωθεν οἴκου Δαυιδ καὶ ἐβασίλευσαν τὸν Ιεροβοαμ υἱὸν Ναβατ, καὶ ἐξέωσεν Ιεροβοαμ τὸν Ισραηλ ἐξόπισθεν κυρίου καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς ἁμαρτίαν μεγάλην·

hóti plḕn Israēl epánōthen oíkou Dauid kaì ebasíleusan tòn Ieroboam hyiòn Nabat, kaì exéōsen Ieroboam tòn Israēl exópisthen kyríou kaì exḗmarten autoùs hamartían megálēn:

22
καὶ ἐπορεύθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ Ιεροβοαμ, ᾗ ἐποίησεν, οὐκ ἀπέστησαν ἀπ’ αὐτῆς,

kaì eporeúthēsan hoi hyioì Israēl en pásēi hamartíāi Ieroboam, hē̂i epoíēsen, ouk apéstēsan ap’ autē̂s,

23
ἕως οὗ μετέστησεν κύριος τὸν Ισραηλ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ πάντων τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν προϕητῶν, καὶ ἀπῳκίσθη Ισραηλ ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὐτοῦ εἰς ’Ασσυρίους ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

héōs hoû metéstēsen kýrios tòn Israēl apò prosṓpou autoû, kathṑs elálēsen kýrios en cheirì pántōn tō̂n doúlōn autoû tō̂n prophētō̂n, kaì apōikísthē Israēl epánōthen tē̂s gē̂s autoû eis ’Assyríous héōs tē̂s hēméras taútēs.

24
Καὶ ἤγαγεν βασιλεὺς ’Ασσυρίων ἐκ Βαβυλῶνος τὸν ἐκ Χουνθα καὶ ἀπὸ Αια καὶ ἀπὸ Αιμαθ καὶ Σεπϕαρουαιν, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν πόλεσιν Σαμαρείας ἀντὶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν Σαμάρειαν καὶ κατῴκησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς.

Kaì ḗgagen basileùs ’Assyríōn ek Babylō̂nos tòn ek Chountha kaì apò Aia kaì apò Aimath kaì Seppharouain, kaì katōikísthēsan en pólesin Samareías antì tō̂n hyiō̂n Israēl kaì eklēronómēsan tḕn Samáreian kaì katṓikēsan en taîs pólesin autē̂s.

25
καὶ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ τῆς καθέδρας αὐτῶν οὐκ ἐϕοβήθησαν τὸν κύριον, καὶ ἀπέστειλεν κύριος ἐν αὐτοῖς τοὺς λέοντας, καὶ ἦσαν ἀποκτέννοντες ἐν αὐτοῖς.

kaì egéneto en archē̂i tē̂s kathédras autō̂n ouk ephobḗthēsan tòn kýrion, kaì apésteilen kýrios en autoîs toùs léontas, kaì ē̂san apokténnontes en autoîs.

26
καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ ’Ασσυρίων λέγοντες Τὰ ἔθνη, ἃ ἀπῴκισας καὶ ἀντεκάθισας ἐν πόλεσιν Σαμαρείας, οὐκ ἔγνωσαν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς, καὶ ἀπέστειλεν εἰς αὐτοὺς τοὺς λέοντας, καὶ ἰδού εἰσιν θανατοῦντες αὐτούς, καθότι οὐκ οἴδασιν τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς.

kaì eîpon tō̂i basileî ’Assyríōn légontes Tà éthnē, hà apṓikisas kaì antekáthisas en pólesin Samareías, ouk égnōsan tò kríma toû theoû tē̂s gē̂s, kaì apésteilen eis autoùs toùs léontas, kaì idoú eisin thanatoûntes autoús, kathóti ouk oídasin tò kríma toû theoû tē̂s gē̂s.

27
καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς ’Ασσυρίων λέγων ’Απάγετε ἐκεῖθεν καὶ πορευέσθωσαν καὶ κατοικείτωσαν ἐκεῖ καὶ ϕωτιοῦσιν αὐτοὺς τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ τῆς γῆς.

kaì eneteílato ho basileùs ’Assyríōn légōn ’Apágete ekeîthen kaì poreuésthōsan kaì katoikeítōsan ekeî kaì phōtioûsin autoùs tò kríma toû theoû tē̂s gē̂s.

28
καὶ ἤγαγον ἕνα τῶν ἱερέων, ὧν ἀπῴκισαν ἀπὸ Σαμαρείας, καὶ ἐκάθισεν ἐν Βαιθηλ καὶ ἦν ϕωτίζων αὐτοὺς πῶς ϕοβηθῶσιν τὸν κύριον.

kaì ḗgagon héna tō̂n hieréōn, hō̂n apṓikisan apò Samareías, kaì ekáthisen en Baithēl kaì ē̂n phōtízōn autoùs pō̂s phobēthō̂sin tòn kýrion.

29
καὶ ἦσαν ποιοῦντες ἔθνη ἔθνη θεοὺς αὐτῶν καὶ ἔθηκαν ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν, ὧν ἐποίησαν οἱ Σαμαρῖται, ἔθνη ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν, ἐν αἷς κατῴκουν ἐν αὐταῖς·

kaì ē̂san poioûntes éthnē éthnē theoùs autō̂n kaì éthēkan en oíkōi tō̂n hypsēlō̂n, hō̂n epoíēsan hoi Samarîtai, éthnē en taîs pólesin autō̂n, en haîs katṓikoun en autaîs:

30
καὶ οἱ ἄνδρες Βαβυλῶνος ἐποίησαν τὴν Σοκχωθβαινιθ, καὶ οἱ ἄνδρες Χουθ ἐποίησαν τὴν Νηριγελ, καὶ οἱ ἄνδρες Αιμαθ ἐποίησαν τὴν Ασιμαθ,

kaì hoi ándres Babylō̂nos epoíēsan tḕn Sokchōthbainith, kaì hoi ándres Chouth epoíēsan tḕn Nērigel, kaì hoi ándres Aimath epoíēsan tḕn Asimath,

31
καὶ οἱ Ευαῖοι ἐποίησαν τὴν Εβλαζερ καὶ τὴν θαρθακ, καὶ οἱ Σεπϕαρουαιν κατέκαιον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρὶ τῷ Αδραμελεχ καὶ Ανημελεχ θεοῖς Σεπϕαρουαιν.

kaì hoi Euaîoi epoíēsan tḕn Eblazer kaì tḕn tharthak, kaì hoi Seppharouain katékaion toùs hyioùs autō̂n en pyrì tō̂i Adramelech kaì Anēmelech theoîs Seppharouain.

32
καὶ ἦσαν ϕοβούμενοι τὸν κύριον καὶ κατῴκισαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ὑψηλῶν, ἃ ἐποίησαν ἐν Σαμαρείᾳ, ἔθνος ἔθνος ἐν πόλει ἐν ᾗ κατῴκουν ἐν αὐτῇ· καὶ ἦσαν ϕοβούμενοι τὸν κύριον καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν.

kaì ē̂san phoboúmenoi tòn kýrion kaì katṓikisan tà bdelýgmata autō̂n en toîs oíkois tō̂n hypsēlō̂n, hà epoíēsan en Samareíāi, éthnos éthnos en pólei en hē̂i katṓikoun en autē̂i: kaì ē̂san phoboúmenoi tòn kýrion kaì epoíēsan heautoîs hiereîs tō̂n hypsēlō̂n kaì epoíēsan heautoîs en oíkōi tō̂n hypsēlō̂n.

33
τὸν κύριον ἐϕοβοῦντο καὶ τοῖς θεοῖς αὐτῶν ἐλάτρευον κατὰ τὸ κρίμα τῶν ἐθνῶν, ὅθεν ἀπῴκισεν αὐτοὺς ἐκεῖθεν.

tòn kýrion ephoboûnto kaì toîs theoîs autō̂n elátreuon katà tò kríma tō̂n ethnō̂n, hóthen apṓikisen autoùs ekeîthen.

34
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης αὐτοὶ ἐποίουν κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν· αὐτοὶ ϕοβοῦνται καὶ αὐτοὶ ποιοῦσιν κατὰ τὰ δικαιώματα αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν καὶ κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς Ιακωβ, οὗ ἔθηκεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισραηλ,

héōs tē̂s hēméras taútēs autoì epoíoun katà tò kríma autō̂n: autoì phoboûntai kaì autoì poioûsin katà tà dikaiṓmata autō̂n kaì katà tḕn krísin autō̂n kaì katà tòn nómon kaì katà tḕn entolḗn, hḕn eneteílato kýrios toîs hyioîs Iakōb, hoû éthēken tò ónoma autoû Israēl,

35
καὶ διέθετο κύριος μετ’ αὐτῶν διαθήκην καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων Οὐ ϕοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους καὶ οὐ προσκυνήσετε αὐτοῖς καὶ οὐ λατρεύσετε αὐτοῖς καὶ οὐ θυσιάσετε αὐτοῖς,

kaì diétheto kýrios met’ autō̂n diathḗkēn kaì eneteílato autoîs légōn Ou phobēthḗsesthe theoùs hetérous kaì ou proskynḗsete autoîs kaì ou latreúsete autoîs kaì ou thysiásete autoîs,

36
ὅτι ἀλλ’ ἢ τῷ κυρίῳ, ὃς ἀνήγαγεν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἰσχύι μεγάλῃ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, αὐτὸν ϕοβηθήσεσθε καὶ αὐτῷ προσκυνήσετε καὶ αὐτῷ θύσετε

hóti all’ ḕ tō̂i kyríōi, hòs anḗgagen hymâs ek gē̂s Aigýptou en ischýi megálēi kaì en brachíoni hypsēlō̂i, autòn phobēthḗsesthe kaì autō̂i proskynḗsete kaì autō̂i thýsete

37
καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα καὶ τὸν νόμον καὶ τὰς ἐντολάς, ἃς ἔγραψεν ὑμῖν, ϕυλάσσεσθε ποιεῖν πάσας τὰς ἡμέρας καὶ οὐ ϕοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους·

kaì tà dikaiṓmata kaì tà krímata kaì tòn nómon kaì tàs entolás, hàs égrapsen hymîn, phylássesthe poieîn pásas tàs hēméras kaì ou phobēthḗsesthe theoùs hetérous:

38
καὶ τὴν διαθήκην, ἣν διέθετο μεθ’ ὑμῶν, οὐκ ἐπιλήσεσθε καὶ οὐ ϕοβηθήσεσθε θεοὺς ἑτέρους,

kaì tḕn diathḗkēn, hḕn diétheto meth’ hymō̂n, ouk epilḗsesthe kaì ou phobēthḗsesthe theoùs hetérous,

39
ὅτι ἀλλ’ ἢ τὸν κύριον θεὸν ὑμῶν ϕοβηθήσεσθε, καὶ αὐτὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ πάντων τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν·

hóti all’ ḕ tòn kýrion theòn hymō̂n phobēthḗsesthe, kaì autòs exeleîtai hymâs ek pántōn tō̂n echthrō̂n hymō̂n:

40
καὶ οὐκ ἀκούσεσθε ἐπὶ τῷ κρίματι αὐτῶν, ὃ αὐτοὶ ποιοῦσιν.

kaì ouk akoúsesthe epì tō̂i krímati autō̂n, hò autoì poioûsin.

41
καὶ ἦσαν τὰ ἔθνη ταῦτα ϕοβούμενοι τὸν κύριον καὶ τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν ἦσαν δουλεύοντες, καί γε οἱ υἱοὶ καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν καθὰ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ποιοῦσιν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì ē̂san tà éthnē taûta phoboúmenoi tòn kýrion kaì toîs glyptoîs autō̂n ē̂san douleúontes, kaí ge hoi hyioì kaì hoi hyioì tō̂n hyiō̂n autō̂n kathà epoíēsan hoi patéres autō̂n poioûsin héōs tē̂s hēméras taútēs.