Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Rois 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀνάγειν κύριον τὸν Ηλιου ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐπορεύθη Ηλιου καὶ Ελισαιε ἐκ Γαλγαλων.

Kaì egéneto en tō̂i anágein kýrion tòn Ēliou en sysseismō̂i hōs eis tòn ouranòn kaì eporeúthē Ēliou kaì Elisaie ek Galgalōn.

2
καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς Ελισαιε Κάθου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με ἕως Βαιθηλ· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ καταλείψω σε· καὶ ἦλθον εἰς Βαιθηλ.

kaì eîpen Ēliou pròs Elisaie Káthou dḕ entaûtha, hóti kýrios apéstalkén me héōs Baithēl: kaì eîpen Elisaie Zē̂i kýrios kaì zē̂i hē psychḗ sou, ei kataleípsō se: kaì ē̂lthon eis Baithēl.

3
καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ τῶν προϕητῶν οἱ ἐν Βαιθηλ πρὸς Ελισαιε καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν Εἰ ἔγνως ὅτι κύριος σήμερον λαμβάνει τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆς κεϕαλῆς σου; καὶ εἶπεν Κἀγὼ ἔγνωκα, σιωπᾶτε.

kaì ē̂lthon hoi hyioì tō̂n prophētō̂n hoi en Baithēl pròs Elisaie kaì eîpon pròs autón Ei égnōs hóti kýrios sḗmeron lambánei tòn kýrión sou epánōthen tē̂s kephalē̂s sou? kaì eîpen Kagṑ égnōka, siōpâte.

4
καὶ εἶπεν Ηλιου πρὸς Ελισαιε Κάθου δὴ ἐνταῦθα, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με εἰς Ιεριχω· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε· καὶ ἦλθον εἰς Ιεριχω.

kaì eîpen Ēliou pròs Elisaie Káthou dḕ entaûtha, hóti kýrios apéstalkén me eis Ierichō: kaì eîpen Elisaie Zē̂i kýrios kaì zē̂i hē psychḗ sou, ei enkataleípsō se: kaì ē̂lthon eis Ierichō.

5
καὶ ἤγγισαν οἱ υἱοὶ τῶν προϕητῶν οἱ ἐν Ιεριχω πρὸς Ελισαιε καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Εἰ ἔγνως ὅτι σήμερον λαμβάνει κύριος τὸν κύριόν σου ἐπάνωθεν τῆς κεϕαλῆς σου; καὶ εἶπεν Καί γε ἐγὼ ἔγνων, σιωπᾶτε.

kaì ḗngisan hoi hyioì tō̂n prophētō̂n hoi en Ierichō pròs Elisaie kaì eîpan pròs autón Ei égnōs hóti sḗmeron lambánei kýrios tòn kýrión sou epánōthen tē̂s kephalē̂s sou? kaì eîpen Kaí ge egṑ égnōn, siōpâte.

6
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ηλιου Κάθου δὴ ὧδε, ὅτι κύριος ἀπέσταλκέν με ἕως τοῦ Ιορδάνου· καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε· καὶ ἐπορεύθησαν ἀμϕότεροι.

kaì eîpen autō̂i Ēliou Káthou dḕ hō̂de, hóti kýrios apéstalkén me héōs toû Iordánou: kaì eîpen Elisaie Zē̂i kýrios kaì zē̂i hē psychḗ sou, ei enkataleípsō se: kaì eporeúthēsan amphóteroi.

7
καὶ πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ τῶν προϕητῶν καὶ ἔστησαν ἐξ ἐναντίας μακρόθεν· καὶ ἀμϕότεροι ἔστησαν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου.

kaì pentḗkonta ándres hyioì tō̂n prophētō̂n kaì éstēsan ex enantías makróthen: kaì amphóteroi éstēsan epì toû Iordánou.

8
καὶ ἔλαβεν Ηλιου τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ εἵλησεν καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ διῃρέθη τὸ ὕδωρ ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβησαν ἀμϕότεροι ἐν ἐρήμῳ.

kaì élaben Ēliou tḕn mēlōtḕn autoû kaì heílēsen kaì epátaxen tò hýdōr, kaì diēiréthē tò hýdōr éntha kaì éntha, kaì diébēsan amphóteroi en erḗmōi.

9
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαβῆναι αὐτοὺς καὶ Ηλιου εἶπεν πρὸς Ελισαιε Αἴτησαι τί ποιήσω σοι πρὶν ἢ ἀναλημϕθῆναί με ἀπὸ σοῦ· καὶ εἶπεν Ελισαιε Γενηθήτω δὴ διπλᾶ ἐν πνεύματί σου ἐπ’ ἐμέ.

kaì egéneto en tō̂i diabē̂nai autoùs kaì Ēliou eîpen pròs Elisaie Aítēsai tí poiḗsō soi prìn ḕ analēmphthē̂naí me apò soû: kaì eîpen Elisaie Genēthḗtō dḕ diplâ en pneúmatí sou ep’ emé.

10
καὶ εἶπεν Ηλιου ’Εσκλήρυνας τοῦ αἰτήσασθαι· ἐὰν ἴδῃς με ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σοῦ, καὶ ἔσται σοι οὕτως· καὶ ἐὰν μή, οὐ μὴ γένηται.

kaì eîpen Ēliou ’Esklḗrynas toû aitḗsasthai: eàn ídēis me analambanómenon apò soû, kaì éstai soi hoútōs: kaì eàn mḗ, ou mḕ génētai.

11
καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν, καὶ ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς καὶ διέστειλαν ἀνὰ μέσον ἀμϕοτέρων, καὶ ἀνελήμϕθη Ηλιου ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν.

kaì egéneto autō̂n poreuoménōn eporeúonto kaì eláloun, kaì idoù hárma pyròs kaì híppoi pyròs kaì diésteilan anà méson amphotérōn, kaì anelḗmphthē Ēliou en sysseismō̂i hōs eis tòn ouranón.

12
καὶ Ελισαιε ἑώρα καὶ ἐβόα Πάτερ πάτερ, ἅρμα Ισραηλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ· καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ἔτι καὶ ἐπελάβετο τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτὰ εἰς δύο ῥήγματα.

kaì Elisaie heṓra kaì ebóa Páter páter, hárma Israēl kaì hippeùs autoû: kaì ouk eîden autòn éti kaì epelábeto tō̂n himatíōn autoû kaì diérrēxen autà eis dýo rhḗgmata.

13
καὶ ὕψωσεν τὴν μηλωτὴν Ηλιου, ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν Ελισαιε, καὶ ἐπέστρεψεν Ελισαιε καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ Ιορδάνου·

kaì hýpsōsen tḕn mēlōtḕn Ēliou, hḕ épesen epánōthen Elisaie, kaì epéstrepsen Elisaie kaì éstē epì toû cheílous toû Iordánou:

14
καὶ ἔλαβεν τὴν μηλωτὴν Ηλιου, ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ οὐ διέστη· καὶ εἶπεν Ποῦ ὁ θεὸς Ηλιου αϕϕω; καὶ ἐπάταξεν τὰ ὕδατα, καὶ διερράγησαν ἔνθα καὶ ἔνθα, καὶ διέβη Ελισαιε.

kaì élaben tḕn mēlōtḕn Ēliou, hḕ épesen epánōthen autoû, kaì epátaxen tò hýdōr, kaì ou diéstē: kaì eîpen Poû ho theòs Ēliou aphphō? kaì epátaxen tà hýdata, kaì dierrágēsan éntha kaì éntha, kaì diébē Elisaie.

15
καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν προϕητῶν οἱ ἐν Ιεριχω ἐξ ἐναντίας καὶ εἶπον ’Επαναπέπαυται τὸ πνεῦμα Ηλιου ἐπὶ Ελισαιε· καὶ ἦλθον εἰς συναντὴν αὐτοῦ καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì eîdon autòn hoi hyioì tō̂n prophētō̂n hoi en Ierichō ex enantías kaì eîpon ’Epanapépautai tò pneûma Ēliou epì Elisaie: kaì ē̂lthon eis synantḕn autoû kaì prosekýnēsan autō̂i epì tḕn gē̂n.

16
καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν ’Ιδοὺ δὴ μετὰ τῶν παίδων σου πεντήκοντα ἄνδρες υἱοὶ δυνάμεως· πορευθέντες δὴ ζητησάτωσαν τὸν κύριόν σου, μήποτε ἦρεν αὐτὸν πνεῦμα κυρίου καὶ ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἢ ἐϕ’ ἓν τῶν ὀρέων ἢ ἐϕ’ ἕνα τῶν βουνῶν. καὶ εἶπεν Ελισαιε Οὐκ ἀποστελεῖτε.

kaì eîpon pròs autón ’Idoù dḕ metà tō̂n paídōn sou pentḗkonta ándres hyioì dynámeōs: poreuthéntes dḕ zētēsátōsan tòn kýrión sou, mḗpote ē̂ren autòn pneûma kyríou kaì érripsen autòn en tō̂i Iordánēi ḕ eph’ hèn tō̂n oréōn ḕ eph’ héna tō̂n bounō̂n. kaì eîpen Elisaie Ouk aposteleîte.

17
καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν ἕως ὅτου ᾐσχύνετο καὶ εἶπεν ’Αποστείλατε. καὶ ἀπέστειλαν πεντήκοντα ἄνδρας, καὶ ἐζήτησαν τρεῖς ἡμέρας καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν·

kaì parebiásanto autòn héōs hótou ēischýneto kaì eîpen ’Aposteílate. kaì apésteilan pentḗkonta ándras, kaì ezḗtēsan treîs hēméras kaì ouch heûron autón:

18
καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐν Ιεριχω, καὶ εἶπεν Ελισαιε Οὐκ εἶπον πρὸς ὑμᾶς Μὴ πορευθῆτε;

kaì anéstrepsan pròs autón, kaì autòs ekáthēto en Ierichō, kaì eîpen Elisaie Ouk eîpon pròs hymâs Mḕ poreuthē̂te?

19
Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς Ελισαιε ’Ιδοὺ ἡ κατοίκησις τῆς πόλεως ἀγαθή, καθὼς ὁ κύριος βλέπει, καὶ τὰ ὕδατα πονηρὰ καὶ ἡ γῆ ἀτεκνουμένη.

Kaì eîpon hoi ándres tē̂s póleōs pròs Elisaie ’Idoù hē katoíkēsis tē̂s póleōs agathḗ, kathṑs ho kýrios blépei, kaì tà hýdata ponērà kaì hē gē̂ ateknouménē.

20
καὶ εἶπεν Ελισαιε Λάβετέ μοι ὑδρίσκην καινὴν καὶ θέτε ἐκεῖ ἅλα· καὶ ἔλαβον πρὸς αὐτόν.

kaì eîpen Elisaie Lábeté moi hydrískēn kainḕn kaì théte ekeî hála: kaì élabon pròs autón.

21
καὶ ἐξῆλθεν Ελισαιε εἰς τὴν διέξοδον τῶν ὑδάτων καὶ ἔρριψεν ἐκεῖ ἅλα καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος ῎Ιαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα, οὐκ ἔσται ἔτι ἐκεῖθεν θάνατος καὶ ἀτεκνουμένη.

kaì exē̂lthen Elisaie eis tḕn diéxodon tō̂n hydátōn kaì érripsen ekeî hála kaì eîpen Táde légei kýrios ῎Iamai tà hýdata taûta, ouk éstai éti ekeîthen thánatos kaì ateknouménē.

22
καὶ ἰάθησαν τὰ ὕδατα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε, ὃ ἐλάλησεν.

kaì iáthēsan tà hýdata héōs tē̂s hēméras taútēs katà tò rhē̂ma Elisaie, hò elálēsen.

23
καὶ ἀνέβη ἐκεῖθεν εἰς Βαιθηλ· καὶ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ παιδάρια μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως καὶ κατέπαιζον αὐτοῦ καὶ εἶπον αὐτῷ ’Ανάβαινε, ϕαλακρέ, ἀνάβαινε.

kaì anébē ekeîthen eis Baithēl: kaì anabaínontos autoû en tē̂i hodō̂i kaì paidária mikrà exē̂lthon ek tē̂s póleōs kaì katépaizon autoû kaì eîpon autō̂i ’Anábaine, phalakré, anábaine.

24
καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω αὐτῶν καὶ εἶδεν αὐτὰ καὶ κατηράσατο αὐτοῖς ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ἰδοὺ ἐξῆλθον δύο ἄρκοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ καὶ ἀνέρρηξαν ἐξ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδας.

kaì exéneusen opísō autō̂n kaì eîden autà kaì katērásato autoîs en onómati kyríou, kaì idoù exē̂lthon dýo árkoi ek toû drymoû kaì anérrēxan ex autō̂n tessarákonta kaì dýo paîdas.

25
καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος τὸ Καρμήλιον καὶ ἐκεῖθεν ἐπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.

kaì eporeúthē ekeîthen eis tò óros tò Karmḗlion kaì ekeîthen epéstrepsen eis Samáreian.