Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 2 Kings 20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠρρώστησεν Εζεκιας εἰς θάνατον. καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως ὁ προϕήτης καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος ῎Εντειλαι τῷ οἴκῳ σου, ὅτι ἀποθνῄσκεις σὺ καὶ οὐ ζήσῃ.

’En taîs hēmérais ekeínais ērrṓstēsen Ezekias eis thánaton. kaì eisē̂lthen pròs autòn Ēsaias hyiòs Amōs ho prophḗtēs kaì eîpen pròs autón Táde légei kýrios ῎Enteilai tō̂i oíkōi sou, hóti apothnḗiskeis sỳ kaì ou zḗsēi.

2
καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς τὸν τοῖχον καὶ ηὔξατο πρὸς κύριον λέγων

kaì apéstrepsen Ezekias tò prósōpon autoû pròs tòn toîchon kaì ēýxato pròs kýrion légōn

3
῏Ω δή, κύριε, μνήσθητι δὴ ὅσα περιεπάτησα ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν καρδίᾳ πλήρει καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου ἐποίησα. καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμῷ μεγάλῳ.

᾿̂Ō dḗ, kýrie, mnḗsthēti dḕ hósa periepátēsa enṓpión sou en alētheíāi kaì en kardíāi plḗrei kaì tò agathòn en ophthalmoîs sou epoíēsa. kaì éklausen Ezekias klauthmō̂i megálōi.

4
καὶ ἦν Ησαιας ἐν τῇ αὐλῇ τῇ μέσῃ, καὶ ῥῆμα κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν λέγων

kaì ē̂n Ēsaias en tē̂i aulē̂i tē̂i mésēi, kaì rhē̂ma kyríou egéneto pròs autòn légōn

5
’Επίστρεψον καὶ ἐρεῖς πρὸς Εζεκιαν τὸν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μου Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ τοῦ πατρός σου ῎Ηκουσα τῆς προσευχῆς σου, εἶδον τὰ δάκρυά σου· ἰδοὺ ἐγὼ ἰάσομαί σε, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναβήσῃ εἰς οἶκον κυρίου,

’Epístrepson kaì ereîs pròs Ezekian tòn hēgoúmenon toû laoû mou Táde légei kýrios ho theòs Dauid toû patrós sou ῎Ēkousa tē̂s proseuchē̂s sou, eîdon tà dákryá sou: idoù egṑ iásomaí se, tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi anabḗsēi eis oîkon kyríou,

6
καὶ προσθήσω ἐπὶ τὰς ἡμέρας σου πέντε καὶ δέκα ἔτη καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως ’Ασσυρίων σώσω σε καὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης δι’ ἐμὲ καὶ διὰ Δαυιδ τὸν δοῦλόν μου.

kaì prosthḗsō epì tàs hēméras sou pénte kaì déka étē kaì ek cheiròs basiléōs ’Assyríōn sṓsō se kaì tḕn pólin taútēn kaì hyperaspiō̂ hypèr tē̂s póleōs taútēs di’ emè kaì dià Dauid tòn doûlón mou.

7
καὶ εἶπεν Λαβέτωσαν παλάθην σύκων καὶ ἐπιθέτωσαν ἐπὶ τὸ ἕλκος, καὶ ὑγιάσει.

kaì eîpen Labétōsan paláthēn sýkōn kaì epithétōsan epì tò hélkos, kaì hygiásei.

8
καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν Τί τὸ σημεῖον ὅτι ἰάσεταί με κύριος καὶ ἀναβήσομαι εἰς οἶκον κυρίου τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ;

kaì eîpen Ezekias pròs Ēsaian Tí tò sēmeîon hóti iásetaí me kýrios kaì anabḗsomai eis oîkon kyríou tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi?

9
καὶ εἶπεν Ησαιας Τοῦτο τὸ σημεῖον παρὰ κυρίου ὅτι ποιήσει κύριος τὸν λόγον, ὃν ἐλάλησεν· πορεύσεται ἡ σκιὰ δέκα βαθμούς, ἐὰν ἐπιστρέϕῃ δέκα βαθμούς.

kaì eîpen Ēsaias Toûto tò sēmeîon parà kyríou hóti poiḗsei kýrios tòn lógon, hòn elálēsen: poreúsetai hē skià déka bathmoús, eàn epistréphēi déka bathmoús.

10
καὶ εἶπεν Εζεκιας Κοῦϕον τὴν σκιὰν κλῖναι δέκα βαθμούς· οὐχί, ἀλλ’ ἐπιστραϕήτω ἡ σκιὰ δέκα βαθμοὺς εἰς τὰ ὀπίσω.

kaì eîpen Ezekias Koûphon tḕn skiàn klînai déka bathmoús: ouchí, all’ epistraphḗtō hē skià déka bathmoùs eis tà opísō.

11
καὶ ἐβόησεν Ησαιας ὁ προϕήτης πρὸς κύριον, καὶ ἐπέστρεψεν ἡ σκιὰ ἐν τοῖς ἀναβαθμοῖς εἰς τὰ ὀπίσω δέκα βαθμούς.

kaì ebóēsen Ēsaias ho prophḗtēs pròs kýrion, kaì epéstrepsen hē skià en toîs anabathmoîs eis tà opísō déka bathmoús.

12
’Εν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλεν Μαρωδαχβαλαδαν υἱὸς Βαλαδαν βασιλεὺς Βαβυλῶνος βιβλία καὶ μαναα πρὸς Εζεκιαν, ὅτι ἤκουσεν ὅτι ἠρρώστησεν Εζεκιας.

’En tō̂i kairō̂i ekeínōi apésteilen Marōdachbaladan hyiòs Baladan basileùs Babylō̂nos biblía kaì manaa pròs Ezekian, hóti ḗkousen hóti ērrṓstēsen Ezekias.

13
καὶ ἐχάρη ἐπ’ αὐτοῖς Εζεκιας καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ὅλον τὸν οἶκον τοῦ νεχωθα, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον, τὰ ἀρώματα καὶ τὸ ἔλαιον τὸ ἀγαθόν, καὶ τὸν οἶκον τῶν σκευῶν καὶ ὅσα ηὑρέθη ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ· οὐκ ἦν λόγος, ὃν οὐκ ἔδειξεν αὐτοῖς Εζεκιας ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἐξουσίᾳ αὐτοῦ.

kaì echárē ep’ autoîs Ezekias kaì édeixen autoîs hólon tòn oîkon toû nechōtha, tò argýrion kaì tò chrysíon, tà arṓmata kaì tò élaion tò agathón, kaì tòn oîkon tō̂n skeuō̂n kaì hósa hēyréthē en toîs thēsauroîs autoû: ouk ē̂n lógos, hòn ouk édeixen autoîs Ezekias en tō̂i oíkōi autoû kaì en pásēi tē̂i exousíāi autoû.

14
καὶ εἰσῆλθεν Ησαιας ὁ προϕήτης πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Τί ἐλάλησαν οἱ ἄνδρες οὗτοι καὶ πόθεν ἥκασιν πρὸς σέ; καὶ εἶπεν Εζεκιας ’Εκ γῆς πόρρωθεν ἥκασιν πρός με, ἐκ Βαβυλῶνος.

kaì eisē̂lthen Ēsaias ho prophḗtēs pròs tòn basiléa Ezekian kaì eîpen pròs autón Tí elálēsan hoi ándres hoûtoi kaì póthen hḗkasin pròs sé? kaì eîpen Ezekias ’Ek gē̂s pórrōthen hḗkasin prós me, ek Babylō̂nos.

15
καὶ εἶπεν Τί εἶδον ἐν τῷ οἴκῳ σου; καὶ εἶπεν Πάντα, ὅσα ἐν τῷ οἴκῳ μου, εἶδον· οὐκ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ μου ὃ οὐκ ἔδειξα αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς θησαυροῖς μου.

kaì eîpen Tí eîdon en tō̂i oíkōi sou? kaì eîpen Pánta, hósa en tō̂i oíkōi mou, eîdon: ouk ē̂n en tō̂i oíkōi mou hò ouk édeixa autoîs, allà kaì tà en toîs thēsauroîs mou.

16
καὶ εἶπεν Ησαιας πρὸς Εζεκιαν ῎Ακουσον λόγον κυρίου

kaì eîpen Ēsaias pròs Ezekian ῎Akouson lógon kyríou

17
’Ιδοὺ ἡμέραι ἔρχονται καὶ λημϕθήσεται πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ ὅσα ἐθησαύρισαν οἱ πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης εἰς Βαβυλῶνα· καὶ οὐχ ὑπολειϕθήσεται ῥῆμα, ὃ εἶπεν κύριος·

’Idoù hēmérai érchontai kaì lēmphthḗsetai pánta tà en tō̂i oíkōi sou kaì hósa ethēsaúrisan hoi patéres sou héōs tē̂s hēméras taútēs eis Babylō̂na: kaì ouch hypoleiphthḗsetai rhē̂ma, hò eîpen kýrios:

18
καὶ οἱ υἱοί σου, οἳ ἐξελεύσονται ἐκ σοῦ, οὓς γεννήσεις, λήμψεται, καὶ ἔσονται εὐνοῦχοι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος.

kaì hoi hyioí sou, hoì exeleúsontai ek soû, hoùs gennḗseis, lḗmpsetai, kaì ésontai eunoûchoi en tō̂i oíkōi toû basiléōs Babylō̂nos.

19
καὶ εἶπεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν ’Αγαθὸς ὁ λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν· ἔστω εἰρήνη ἐν ταῖς ἡμέραις μου.

kaì eîpen Ezekias pròs Ēsaian ’Agathòs ho lógos kyríou, hòn elálēsen: éstō eirḗnē en taîs hēmérais mou.

20
Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Εζεκιου καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ καὶ ὅσα ἐποίησεν, τὴν κρήνην καὶ τὸν ὑδραγωγὸν καὶ εἰσήνεγκεν τὸ ὕδωρ εἰς τὴν πόλιν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;

Kaì tà loipà tō̂n lógōn Ezekiou kaì pâsa hē dynasteía autoû kaì hósa epoíēsen, tḕn krḗnēn kaì tòn hydragōgòn kaì eisḗnenken tò hýdōr eis tḕn pólin, ouchì taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Iouda?

21
καὶ ἐκοιμήθη Εζεκιας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἐβασίλευσεν Μανασσης υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Ezekias metà tō̂n patérōn autoû kaì etáphē en pólei Dauid, kaì ebasíleusen Manassēs hyiòs autoû ant’ autoû.