Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 2 Kings 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Ιωραμ υἱὸς Αχααβ ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ιωσαϕατ βασιλεῖ Ιουδα καὶ ἐβασίλευσεν δώδεκα ἔτη.

Kaì Iōram hyiòs Achaab ebasíleusen en Israēl en étei oktōkaidekátōi Iōsaphat basileî Iouda kaì ebasíleusen dṓdeka étē.

2
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ οὐχ ὡς ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ μετέστησεν τὰς στήλας τοῦ Βααλ, ἃς ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ·

kaì epoíēsen tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou, plḕn ouch hōs ho patḕr autoû kaì ouch hōs hē mḗtēr autoû, kaì metéstēsen tàs stḗlas toû Baal, hàs epoíēsen ho patḕr autoû:

3
πλὴν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, ἐκολλήθη, οὐκ ἀπέστη ἀπ’ αὐτῆς.

plḕn en tē̂i hamartíāi Ieroboam hyioû Nabat, hòs exḗmarten tòn Israēl, ekollḗthē, ouk apéstē ap’ autē̂s.

4
Καὶ Μωσα βασιλεὺς Μωαβ ἦν νωκηδ καὶ ἐπέστρεϕεν τῷ βασιλεῖ Ισραηλ ἐν τῇ ἐπαναστάσει ἑκατὸν χιλιάδας ἀρνῶν καὶ ἑκατὸν χιλιάδας κριῶν ἐπὶ πόκων.

Kaì Mōsa basileùs Mōab ē̂n nōkēd kaì epéstrephen tō̂i basileî Israēl en tē̂i epanastásei hekatòn chiliádas arnō̂n kaì hekatòn chiliádas kriō̂n epì pókōn.

5
καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αχααβ καὶ ἠθέτησεν βασιλεὺς Μωαβ ἐν βασιλεῖ Ισραηλ.

kaì egéneto metà tò apothaneîn Achaab kaì ēthétēsen basileùs Mōab en basileî Israēl.

6
καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς Ιωραμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ Σαμαρείας καὶ ἐπεσκέψατο τὸν Ισραηλ·

kaì exē̂lthen ho basileùs Iōram en tē̂i hēmérāi ekeínēi ek Samareías kaì epesképsato tòn Israēl:

7
καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐξαπέστειλεν πρὸς Ιωσαϕατ βασιλέα Ιουδα λέγων Βασιλεὺς Μωαβ ἠθέτησεν ἐν ἐμοί· εἰ πορεύσῃ μετ’ ἐμοῦ εἰς Μωαβ εἰς πόλεμον; καὶ εἶπεν ’Αναβήσομαι· ὅμοιός μοι ὅμοιός σοι, ὡς ὁ λαός μου ὁ λαός σου, ὡς οἱ ἵπποι μου οἱ ἵπποι σου.

kaì eporeúthē kaì exapésteilen pròs Iōsaphat basiléa Iouda légōn Basileùs Mōab ēthétēsen en emoí: ei poreúsēi met’ emoû eis Mōab eis pólemon? kaì eîpen ’Anabḗsomai: hómoiós moi hómoiós soi, hōs ho laós mou ho laós sou, hōs hoi híppoi mou hoi híppoi sou.

8
καὶ εἶπεν Ποίᾳ ὁδῷ ἀναβῶ; καὶ εἶπεν ‘Οδὸν ἔρημον Εδωμ.

kaì eîpen Poíāi hodō̂i anabō̂? kaì eîpen ‘Odòn érēmon Edōm.

9
καὶ ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ ὁ βασιλεὺς Ιουδα καὶ ὁ βασιλεὺς Εδωμ καὶ ἐκύκλωσαν ὁδὸν ἑπτὰ ἡμερῶν, καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ παρεμβολῇ καὶ τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν.

kaì eporeúthē ho basileùs Israēl kaì ho basileùs Iouda kaì ho basileùs Edōm kaì ekýklōsan hodòn heptà hēmerō̂n, kaì ouk ē̂n hýdōr tē̂i parembolē̂i kaì toîs ktḗnesin toîs en toîs posìn autō̂n.

10
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ῏Ω ὅτι κέκληκεν κύριος τοὺς τρεῖς βασιλεῖς παρερχομένους δοῦναι αὐτοὺς ἐν χειρὶ Μωαβ.

kaì eîpen ho basileùs Israēl ᾿̂Ō hóti kéklēken kýrios toùs treîs basileîs parerchoménous doûnai autoùs en cheirì Mōab.

11
καὶ εἶπεν Ιωσαϕατ Οὐκ ἔστιν ὧδε προϕήτης τοῦ κυρίου καὶ ἐπιζητήσωμεν τὸν κύριον παρ’ αὐτοῦ; καὶ ἀπεκρίθη εἷς τῶν παίδων βασιλέως Ισραηλ καὶ εἶπεν ῟Ωδε Ελισαιε υἱὸς Σαϕατ, ὃς ἐπέχεεν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας Ηλιου.

kaì eîpen Iōsaphat Ouk éstin hō̂de prophḗtēs toû kyríou kaì epizētḗsōmen tòn kýrion par’ autoû? kaì apekríthē heîs tō̂n paídōn basiléōs Israēl kaì eîpen ῾̂Ōde Elisaie hyiòs Saphat, hòs epécheen hýdōr epì cheîras Ēliou.

12
καὶ εἶπεν Ιωσαϕατ ῎Εστιν αὐτῷ ῥῆμα κυρίου. καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Ιωσαϕατ βασιλεὺς Ιουδα καὶ βασιλεὺς Εδωμ.

kaì eîpen Iōsaphat ῎Estin autō̂i rhē̂ma kyríou. kaì katébē pròs autòn basileùs Israēl kaì Iōsaphat basileùs Iouda kaì basileùs Edōm.

13
καὶ εἶπεν Ελισαιε πρὸς βασιλέα Ισραηλ Τί ἐμοὶ καὶ σοί; δεῦρο πρὸς τοὺς προϕήτας τοῦ πατρός σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς Ισραηλ Μή, ὅτι κέκληκεν κύριος τοὺς τρεῖς βασιλεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖρας Μωαβ.

kaì eîpen Elisaie pròs basiléa Israēl Tí emoì kaì soí? deûro pròs toùs prophḗtas toû patrós sou. kaì eîpen autō̂i ho basileùs Israēl Mḗ, hóti kéklēken kýrios toùs treîs basileîs toû paradoûnai autoùs eis cheîras Mōab.

14
καὶ εἶπεν Ελισαιε Ζῇ κύριος τῶν δυνάμεων, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον Ιωσαϕατ βασιλέως Ιουδα ἐγὼ λαμβάνω, εἰ ἐπέβλεψα πρὸς σὲ καὶ εἶδόν σε·

kaì eîpen Elisaie Zē̂i kýrios tō̂n dynámeōn, hō̂i paréstēn enṓpion autoû, hóti ei mḕ prósōpon Iōsaphat basiléōs Iouda egṑ lambánō, ei epéblepsa pròs sè kaì eîdón se:

15
καὶ νυνὶ δὲ λαβέ μοι ψάλλοντα. καὶ ἐγένετο ὡς ἔψαλλεν ὁ ψάλλων, καὶ ἐγένετο ἐπ’ αὐτὸν χεὶρ κυρίου,

kaì nynì dè labé moi psállonta. kaì egéneto hōs épsallen ho psállōn, kaì egéneto ep’ autòn cheìr kyríou,

16
καὶ εἶπεν Τάδε λέγει κύριος Ποιήσατε τὸν χειμάρρουν τοῦτον βοθύνους βοθύνους·

kaì eîpen Táde légei kýrios Poiḗsate tòn cheimárroun toûton bothýnous bothýnous:

17
ὅτι τάδε λέγει κύριος Οὐκ ὄψεσθε πνεῦμα καὶ οὐκ ὄψεσθε ὑετόν, καὶ ὁ χειμάρρους οὗτος πλησθήσεται ὕδατος, καὶ πίεσθε ὑμεῖς καὶ αἱ κτήσεις ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν·

hóti táde légei kýrios Ouk ópsesthe pneûma kaì ouk ópsesthe hyetón, kaì ho cheimárrous hoûtos plēsthḗsetai hýdatos, kaì píesthe hymeîs kaì hai ktḗseis hymō̂n kaì tà ktḗnē hymō̂n:

18
καὶ κούϕη αὕτη ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου, καὶ παραδώσω τὴν Μωαβ ἐν χειρὶ ὑμῶν,

kaì koúphē haútē en ophthalmoîs kyríou, kaì paradṓsō tḕn Mōab en cheirì hymō̂n,

19
καὶ πατάξετε πᾶσαν πόλιν ὀχυρὰν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν καταβαλεῖτε καὶ πάσας πηγὰς ὕδατος ἐμϕράξετε καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἀχρειώσετε ἐν λίθοις.

kaì patáxete pâsan pólin ochyràn kaì pân xýlon agathòn katabaleîte kaì pásas pēgàs hýdatos emphráxete kaì pâsan merída agathḕn achreiṓsete en líthois.

20
καὶ ἐγένετο τὸ πρωὶ ἀναβαινούσης τῆς θυσίας καὶ ἰδοὺ ὕδατα ἤρχοντο ἐξ ὁδοῦ Εδωμ, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ὕδατος.

kaì egéneto tò prōì anabainoúsēs tē̂s thysías kaì idoù hýdata ḗrchonto ex hodoû Edōm, kaì eplḗsthē hē gē̂ hýdatos.

21
καὶ πᾶσα Μωαβ ἤκουσαν ὅτι ἀνέβησαν οἱ βασιλεῖς πολεμεῖν αὐτούς, καὶ ἀνεβόησαν ἐκ παντὸς περιεζωσμένου ζώνην καὶ ἐπάνω καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοῦ ὁρίου.

kaì pâsa Mōab ḗkousan hóti anébēsan hoi basileîs polemeîn autoús, kaì anebóēsan ek pantòs periezōsménou zṓnēn kaì epánō kaì éstēsan epì toû horíou.

22
καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωί, καὶ ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν ἐπὶ τὰ ὕδατα· καὶ εἶδεν Μωαβ ἐξ ἐναντίας τὰ ὕδατα πυρρὰ ὡσεὶ αἷμα

kaì ṓrthrisan tò prōí, kaì ho hḗlios anéteilen epì tà hýdata: kaì eîden Mōab ex enantías tà hýdata pyrrà hōseì haîma

23
καὶ εἶπαν Αἷμα τοῦτο τῆς ῥομϕαίας, ἐμαχέσαντο οἱ βασιλεῖς καὶ ἐπάταξαν ἀνὴρ τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ νῦν ἐπὶ τὰ σκῦλα, Μωαβ.

kaì eîpan Haîma toûto tē̂s rhomphaías, emachésanto hoi basileîs kaì epátaxan anḕr tòn plēsíon autoû, kaì nŷn epì tà skŷla, Mōab.

24
καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ, καὶ Ισραηλ ἀνέστησαν καὶ ἐπάταξαν τὴν Μωαβ, καὶ ἔϕυγον ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. καὶ εἰσῆλθον εἰσπορευόμενοι καὶ τύπτοντες τὴν Μωαβ

kaì eisē̂lthon eis tḕn parembolḕn Israēl, kaì Israēl anéstēsan kaì epátaxan tḕn Mōab, kaì éphygon apò prosṓpou autō̂n. kaì eisē̂lthon eisporeuómenoi kaì týptontes tḕn Mōab

25
καὶ τὰς πόλεις καθεῖλον καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἔρριψαν ἀνὴρ τὸν λίθον καὶ ἐνέπλησαν αὐτὴν καὶ πᾶσαν πηγὴν ὕδατος ἐνέϕραξαν καὶ πᾶν ξύλον ἀγαθὸν κατέβαλον ἕως τοῦ καταλιπεῖν τοὺς λίθους τοῦ τοίχου καθῃρημένους, καὶ ἐκύκλευσαν οἱ σϕενδονῆται καὶ ἐπάταξαν αὐτήν.

kaì tàs póleis katheîlon kaì pâsan merída agathḕn érripsan anḕr tòn líthon kaì enéplēsan autḕn kaì pâsan pēgḕn hýdatos enéphraxan kaì pân xýlon agathòn katébalon héōs toû katalipeîn toùs líthous toû toíchou kathēirēménous, kaì ekýkleusan hoi sphendonē̂tai kaì epátaxan autḗn.

26
καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς Μωαβ ὅτι ἐκραταίωσεν ὑπὲρ αὐτὸν ὁ πόλεμος, καὶ ἔλαβεν μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτακοσίους ἄνδρας ἐσπασμένους ῥομϕαίαν διακόψαι πρὸς βασιλέα Εδωμ, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν.

kaì eîden ho basileùs Mōab hóti ekrataíōsen hypèr autòn ho pólemos, kaì élaben meth’ heautoû heptakosíous ándras espasménous rhomphaían diakópsai pròs basiléa Edōm, kaì ouk ēdynḗthēsan.

27
καὶ ἔλαβεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρωτότοκον, ὃς ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τοῦ τείχους· καὶ ἐγένετο μετάμελος μέγας ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἀπῆραν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν γῆν.

kaì élaben tòn hyiòn autoû tòn prōtótokon, hòs ebasíleusen ant’ autoû, kaì anḗnenken autòn holokaútōma epì toû teíchous: kaì egéneto metámelos mégas epì Israēl, kaì apē̂ran ap’ autoû kaì epéstrepsan eis tḕn gē̂n.