Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Rois 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ γυνὴ μία ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προϕητῶν ἐβόα πρὸς Ελισαιε λέγουσα ‘Ο δοῦλός σου ὁ ἀνήρ μου ἀπέθανεν, καὶ σὺ ἔγνως ὅτι δοῦλος ἦν ϕοβούμενος τὸν κύριον· καὶ ὁ δανιστὴς ἦλθεν λαβεῖν τοὺς δύο υἱούς μου ἑαυτῷ εἰς δούλους.

Kaì gynḕ mía apò tō̂n hyiō̂n tō̂n prophētō̂n ebóa pròs Elisaie légousa ‘O doûlós sou ho anḗr mou apéthanen, kaì sỳ égnōs hóti doûlos ē̂n phoboúmenos tòn kýrion: kaì ho danistḕs ē̂lthen labeîn toùs dýo hyioús mou heautō̂i eis doúlous.

2
καὶ εἶπεν Ελισαιε Τί ποιήσω σοι; ἀνάγγειλόν μοι τί ἐστίν σοι ἐν τῷ οἴκῳ. ἡ δὲ εἶπεν Οὐκ ἔστιν τῇ δούλῃ σου οὐθὲν ἐν τῷ οἴκῳ ὅτι ἀλλ’ ἢ ὃ ἀλείψομαι ἔλαιον.

kaì eîpen Elisaie Tí poiḗsō soi? anángeilón moi tí estín soi en tō̂i oíkōi. hē dè eîpen Ouk éstin tē̂i doúlēi sou outhèn en tō̂i oíkōi hóti all’ ḕ hò aleípsomai élaion.

3
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτήν Δεῦρο αἴτησον σαυτῇ σκεύη ἔξωθεν παρὰ πάντων τῶν γειτόνων σου, σκεύη κενά, μὴ ὀλιγώσῃς,

kaì eîpen pròs autḗn Deûro aítēson sautē̂i skeúē éxōthen parà pántōn tō̂n geitónōn sou, skeúē kená, mḕ oligṓsēis,

4
καὶ εἰσελεύσῃ καὶ ἀποκλείσεις τὴν θύραν κατὰ σοῦ καὶ κατὰ τῶν υἱῶν σου καὶ ἀποχεεῖς εἰς τὰ σκεύη ταῦτα καὶ τὸ πληρωθὲν ἀρεῖς.

kaì eiseleúsēi kaì apokleíseis tḕn thýran katà soû kaì katà tō̂n hyiō̂n sou kaì apocheeîs eis tà skeúē taûta kaì tò plērōthèn areîs.

5
καὶ ἀπῆλθεν παρ’ αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν οὕτως καὶ ἀπέκλεισεν τὴν θύραν κατ’ αὐτῆς καὶ κατὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς· αὐτοὶ προσήγγιζον πρὸς αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἐπέχεεν,

kaì apē̂lthen par’ autoû kaì epoíēsen hoútōs kaì apékleisen tḕn thýran kat’ autē̂s kaì katà tō̂n hyiō̂n autē̂s: autoì prosḗngizon pròs autḗn, kaì autḕ epécheen,

6
ἕως ἐπλήσθησαν τὰ σκεύη. καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῆς ’Εγγίσατε ἔτι πρός με σκεῦος· καὶ εἶπον αὐτῇ Οὐκ ἔστιν ἔτι σκεῦος· καὶ ἔστη τὸ ἔλαιον.

héōs eplḗsthēsan tà skeúē. kaì eîpen pròs toùs hyioùs autē̂s ’Engísate éti prós me skeûos: kaì eîpon autē̂i Ouk éstin éti skeûos: kaì éstē tò élaion.

7
καὶ ἦλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ, καὶ εἶπεν Ελισαιε Δεῦρο καὶ ἀπόδου τὸ ἔλαιον καὶ ἀποτείσεις τοὺς τόκους σου, καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοί σου ζήσεσθε ἐν τῷ ἐπιλοίπῳ ἐλαίῳ.

kaì ē̂lthen kaì apḗngeilen tō̂i anthrṓpōi toû theoû, kaì eîpen Elisaie Deûro kaì apódou tò élaion kaì apoteíseis toùs tókous sou, kaì sỳ kaì hoi hyioí sou zḗsesthe en tō̂i epiloípōi elaíōi.

8
Καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ διέβη Ελισαιε εἰς Σουμαν, καὶ ἐκεῖ γυνὴ μεγάλη καὶ ἐκράτησεν αὐτὸν ϕαγεῖν ἄρτον. καὶ ἐγένετο ἀϕ’ ἱκανοῦ τοῦ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν ἐξέκλινεν τοῦ ἐκεῖ ϕαγεῖν.

Kaì egéneto hēméra kaì diébē Elisaie eis Souman, kaì ekeî gynḕ megálē kaì ekrátēsen autòn phageîn árton. kaì egéneto aph’ hikanoû toû eisporeúesthai autòn exéklinen toû ekeî phageîn.

9
καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς ’Ιδοὺ δὴ ἔγνων ὅτι ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἅγιος οὗτος διαπορεύεται ἐϕ’ ἡμᾶς διὰ παντός·

kaì eîpen hē gynḕ pròs tòn ándra autē̂s ’Idoù dḕ égnōn hóti ánthrōpos toû theoû hágios hoûtos diaporeúetai eph’ hēmâs dià pantós:

10
ποιήσωμεν δὴ αὐτῷ ὑπερῷον τόπον μικρὸν καὶ θῶμεν αὐτῷ ἐκεῖ κλίνην καὶ τράπεζαν καὶ δίϕρον καὶ λυχνίαν, καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι πρὸς ἡμᾶς καὶ ἐκκλινεῖ ἐκεῖ.

poiḗsōmen dḕ autō̂i hyperō̂ion tópon mikròn kaì thō̂men autō̂i ekeî klínēn kaì trápezan kaì díphron kaì lychnían, kaì éstai en tō̂i eisporeúesthai pròs hēmâs kaì ekklineî ekeî.

11
καὶ ἐγένετο ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν ἐκεῖ καὶ ἐξέκλινεν εἰς τὸ ὑπερῷον καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ.

kaì egéneto hēméra kaì eisē̂lthen ekeî kaì exéklinen eis tò hyperō̂ion kaì ekoimḗthē ekeî.

12
καὶ εἶπεν πρὸς Γιεζι τὸ παιδάριον αὐτοῦ Κάλεσόν μοι τὴν Σωμανῖτιν ταύτην· καὶ ἐκάλεσεν αὐτήν, καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ.

kaì eîpen pròs Giezi tò paidárion autoû Kálesón moi tḕn Sōmanîtin taútēn: kaì ekálesen autḗn, kaì éstē enṓpion autoû.

13
καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰπὸν δὴ πρὸς αὐτήν ’Ιδοὺ ἐξέστησας ἡμῖν πᾶσαν τὴν ἔκστασιν ταύτην· τί δεῖ ποιῆσαί σοι; εἰ ἔστιν λόγος σοι πρὸς τὸν βασιλέα ἢ πρὸς τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως; ἡ δὲ εἶπεν ’Εν μέσῳ τοῦ λαοῦ μου ἐγώ εἰμι οἰκῶ.

kaì eîpen autō̂i Eipòn dḕ pròs autḗn ’Idoù exéstēsas hēmîn pâsan tḕn ékstasin taútēn: tí deî poiē̂saí soi? ei éstin lógos soi pròs tòn basiléa ḕ pròs tòn árchonta tē̂s dynámeōs? hē dè eîpen ’En mésōi toû laoû mou egṓ eimi oikō̂.

14
καὶ εἶπεν Τί δεῖ ποιῆσαι αὐτῇ; καὶ εἶπεν Γιεζι τὸ παιδάριον αὐτοῦ Καὶ μάλα υἱὸς οὐκ ἔστιν αὐτῇ, καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς πρεσβύτης.

kaì eîpen Tí deî poiē̂sai autē̂i? kaì eîpen Giezi tò paidárion autoû Kaì mála hyiòs ouk éstin autē̂i, kaì ho anḕr autē̂s presbýtēs.

15
καὶ ἐκάλεσεν αὐτήν, καὶ ἔστη παρὰ τὴν θύραν.

kaì ekálesen autḗn, kaì éstē parà tḕn thýran.

16
καὶ εἶπεν Ελισαιε πρὸς αὐτήν Εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ὡς ἡ ὥρα ζῶσα σὺ περιειληϕυῖα υἱόν· ἡ δὲ εἶπεν Μή, κύριέ μου, μὴ διαψεύσῃ τὴν δούλην σου.

kaì eîpen Elisaie pròs autḗn Eis tòn kairòn toûton hōs hē hṓra zō̂sa sỳ perieilēphyîa hyión: hē dè eîpen Mḗ, kýrié mou, mḕ diapseúsēi tḕn doúlēn sou.

17
καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνὴ καὶ ἔτεκεν υἱὸν εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ὡς ἡ ὥρα ζῶσα, ὡς ἐλάλησεν πρὸς αὐτὴν Ελισαιε.

kaì en gastrì élaben hē gynḕ kaì éteken hyiòn eis tòn kairòn toûton hōs hē hṓra zō̂sa, hōs elálēsen pròs autḕn Elisaie.

18
καὶ ἡδρύνθη τὸ παιδάριον· καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξῆλθεν τὸ παιδάριον πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ πρὸς τοὺς θερίζοντας,

kaì hēdrýnthē tò paidárion: kaì egéneto hēníka exē̂lthen tò paidárion pròs tòn patéra autoû pròs toùs therízontas,

19
καὶ εἶπεν πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Τὴν κεϕαλήν μου, τὴν κεϕαλήν μου· καὶ εἶπεν τῷ παιδαρίῳ ῏Αρον αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ.

kaì eîpen pròs tòn patéra autoû Tḕn kephalḗn mou, tḕn kephalḗn mou: kaì eîpen tō̂i paidaríōi ᾿̂Aron autòn pròs tḕn mētéra autoû.

20
καὶ ἦρεν αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τῶν γονάτων αὐτῆς ἕως μεσημβρίας καὶ ἀπέθανεν.

kaì ē̂ren autòn pròs tḕn mētéra autoû, kaì ekoimḗthē epì tō̂n gonátōn autē̂s héōs mesēmbrías kaì apéthanen.

21
καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ καὶ ἀπέκλεισεν κατ’ αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν.

kaì anḗnenken autòn kaì ekoímisen autòn epì tḕn klínēn toû anthrṓpou toû theoû kaì apékleisen kat’ autoû kaì exē̂lthen.

22
καὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ εἶπεν ’Απόστειλον δή μοι ἓν τῶν παιδαρίων καὶ μίαν τῶν ὄνων, καὶ δραμοῦμαι ἕως τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιστρέψω.

kaì ekálesen tòn ándra autē̂s kaì eîpen ’Apósteilon dḗ moi hèn tō̂n paidaríōn kaì mían tō̂n ónōn, kaì dramoûmai héōs toû anthrṓpou toû theoû kaì epistrépsō.

23
καὶ εἶπεν Τί ὅτι σὺ πορεύῃ πρὸς αὐτὸν σήμερον; οὐ νεομηνία οὐδὲ σάββατον. ἡ δὲ εἶπεν Εἰρήνη.

kaì eîpen Tí hóti sỳ poreúēi pròs autòn sḗmeron? ou neomēnía oudè sábbaton. hē dè eîpen Eirḗnē.

24
καὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον καὶ εἶπεν πρὸς τὸ παιδάριον αὐτῆς ῎Αγε πορεύου, μὴ ἐπίσχῃς μοι τοῦ ἐπιβῆναι, ὅτι ἐὰν εἴπω σοι·

kaì epésaxen tḕn ónon kaì eîpen pròs tò paidárion autē̂s ῎Age poreúou, mḕ epíschēis moi toû epibē̂nai, hóti eàn eípō soi:

25
δεῦρο καὶ πορεύσῃ καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ὄρος τὸ Καρμήλιον. καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν Ελισαιε ἐρχομένην αὐτήν, καὶ εἶπεν πρὸς Γιεζι τὸ παιδάριον αὐτοῦ ’Ιδοὺ δὴ ἡ Σωμανῖτις ἐκείνη·

deûro kaì poreúsēi kaì eleúsēi pròs tòn ánthrōpon toû theoû eis tò óros tò Karmḗlion. kaì egéneto hōs eîden Elisaie erchoménēn autḗn, kaì eîpen pròs Giezi tò paidárion autoû ’Idoù dḕ hē Sōmanîtis ekeínē:

26
νῦν δράμε εἰς ἀπαντὴν αὐτῆς καὶ ἐρεῖς Εἰ εἰρήνη σοι; εἰ εἰρήνη τῷ ἀνδρί σου; εἰ εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ; ἡ δὲ εἶπεν Εἰρήνη.

nŷn dráme eis apantḕn autē̂s kaì ereîs Ei eirḗnē soi? ei eirḗnē tō̂i andrí sou? ei eirḗnē tō̂i paidaríōi? hē dè eîpen Eirḗnē.

27
καὶ ἦλθεν πρὸς Ελισαιε εἰς τὸ ὄρος καὶ ἐπελάβετο τῶν ποδῶν αὐτοῦ. καὶ ἤγγισεν Γιεζι ἀπώσασθαι αὐτήν, καὶ εἶπεν Ελισαιε ῎Αϕες αὐτήν, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτῆς κατώδυνος αὐτῇ, καὶ κύριος ἀπέκρυψεν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἀνήγγειλέν μοι.

kaì ē̂lthen pròs Elisaie eis tò óros kaì epelábeto tō̂n podō̂n autoû. kaì ḗngisen Giezi apṓsasthai autḗn, kaì eîpen Elisaie ῎Aphes autḗn, hóti hē psychḕ autē̂s katṓdynos autē̂i, kaì kýrios apékrypsen ap’ emoû kaì ouk anḗngeilén moi.

28
ἡ δὲ εἶπεν Μὴ ᾐτησάμην υἱὸν παρὰ τοῦ κυρίου μου; οὐκ εἶπα Οὐ πλανήσεις μετ’ ἐμοῦ;

hē dè eîpen Mḕ ēitēsámēn hyiòn parà toû kyríou mou? ouk eîpa Ou planḗseis met’ emoû?

29
καὶ εἶπεν Ελισαιε τῷ Γιεζι Ζῶσαι τὴν ὀσϕύν σου καὶ λαβὲ τὴν βακτηρίαν μου ἐν τῇ χειρί σου καὶ δεῦρο· ὅτι ἐὰν εὕρῃς ἄνδρα, οὐκ εὐλογήσεις αὐτόν, καὶ ἐὰν εὐλογήσῃ σε ἀνήρ, οὐκ ἀποκριθήσῃ αὐτῷ· καὶ ἐπιθήσεις τὴν βακτηρίαν μου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ παιδαρίου.

kaì eîpen Elisaie tō̂i Giezi Zō̂sai tḕn osphýn sou kaì labè tḕn baktērían mou en tē̂i cheirí sou kaì deûro: hóti eàn heúrēis ándra, ouk eulogḗseis autón, kaì eàn eulogḗsēi se anḗr, ouk apokrithḗsēi autō̂i: kaì epithḗseis tḕn baktērían mou epì prósōpon toû paidaríou.

30
καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ τοῦ παιδαρίου Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε· καὶ ἀνέστη Ελισαιε καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω αὐτῆς.

kaì eîpen hē mḗtēr toû paidaríou Zē̂i kýrios kaì zē̂i hē psychḗ sou, ei enkataleípsō se: kaì anéstē Elisaie kaì eporeúthē opísō autē̂s.

31
καὶ Γιεζι διῆλθεν ἔμπροσθεν αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν τὴν βακτηρίαν ἐπὶ πρόσωπον τοῦ παιδαρίου, καὶ οὐκ ἦν ϕωνὴ καὶ οὐκ ἦν ἀκρόασις· καὶ ἐπέστρεψεν εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ λέγων Οὐκ ἠγέρθη τὸ παιδάριον.

kaì Giezi diē̂lthen émprosthen autē̂s kaì epéthēken tḕn baktērían epì prósōpon toû paidaríou, kaì ouk ē̂n phōnḕ kaì ouk ē̂n akróasis: kaì epéstrepsen eis apantḕn autoû kaì apḗngeilen autō̂i légōn Ouk ēgérthē tò paidárion.

32
καὶ εἰσῆλθεν Ελισαιε εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἰδοὺ τὸ παιδάριον τεθνηκὸς κεκοιμισμένον ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ.

kaì eisē̂lthen Elisaie eis tòn oîkon, kaì idoù tò paidárion tethnēkòs kekoimisménon epì tḕn klínēn autoû.

33
καὶ εἰσῆλθεν Ελισαιε εἰς τὸν οἶκον καὶ ἀπέκλεισεν τὴν θύραν κατὰ τῶν δύο ἑαυτῶν καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον·

kaì eisē̂lthen Elisaie eis tòn oîkon kaì apékleisen tḕn thýran katà tō̂n dýo heautō̂n kaì prosēýxato pròs kýrion:

34
καὶ ἀνέβη καὶ ἐκοιμήθη ἐπὶ τὸ παιδάριον καὶ ἔθηκεν τὸ στόμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ διέκαμψεν ἐπ’ αὐτόν, καὶ διεθερμάνθη ἡ σὰρξ τοῦ παιδαρίου.

kaì anébē kaì ekoimḗthē epì tò paidárion kaì éthēken tò stóma autoû epì tò stóma autoû kaì toùs ophthalmoùs autoû epì toùs ophthalmoùs autoû kaì tàs cheîras autoû epì tàs cheîras autoû kaì diékampsen ep’ autón, kaì diethermánthē hē sàrx toû paidaríou.

35
καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ἀνέβη καὶ συνέκαμψεν ἐπὶ τὸ παιδάριον ἕως ἑπτάκις, καὶ ἤνοιξεν τὸ παιδάριον τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ.

kaì epéstrepsen kaì eporeúthē en tē̂i oikíāi énthen kaì énthen kaì anébē kaì synékampsen epì tò paidárion héōs heptákis, kaì ḗnoixen tò paidárion toùs ophthalmoùs autoû.

36
καὶ ἐξεβόησεν Ελισαιε πρὸς Γιεζι καὶ εἶπεν Κάλεσον τὴν Σωμανῖτιν ταύτην· καὶ ἐκάλεσεν, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν. καὶ εἶπεν Ελισαιε Λαβὲ τὸν υἱόν σου.

kaì exebóēsen Elisaie pròs Giezi kaì eîpen Káleson tḕn Sōmanîtin taútēn: kaì ekálesen, kaì eisē̂lthen pròs autón. kaì eîpen Elisaie Labè tòn hyión sou.

37
καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἔλαβεν τὸν υἱὸν αὐτῆς καὶ ἐξῆλθεν.

kaì eisē̂lthen hē gynḕ kaì épesen epì toùs pódas autoû kaì prosekýnēsen epì tḕn gē̂n kaì élaben tòn hyiòn autē̂s kaì exē̂lthen.

38
Καὶ Ελισαιε ἐπέστρεψεν εἰς Γαλγαλα, καὶ ὁ λιμὸς ἐν τῇ γῇ, καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προϕητῶν ἐκάθηντο ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Ελισαιε τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ ’Επίστησον τὸν λέβητα τὸν μέγαν καὶ ἕψε ἕψεμα τοῖς υἱοῖς τῶν προϕητῶν.

Kaì Elisaie epéstrepsen eis Galgala, kaì ho limòs en tē̂i gē̂i, kaì hoi hyioì tō̂n prophētō̂n ekáthēnto enṓpion autoû. kaì eîpen Elisaie tō̂i paidaríōi autoû ’Epístēson tòn lébēta tòn mégan kaì hépse hépsema toîs hyioîs tō̂n prophētō̂n.

39
καὶ ἐξῆλθεν εἷς εἰς τὸν ἀγρὸν συλλέξαι αριωθ καὶ εὗρεν ἄμπελον ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ συνέλεξεν ἀπ’ αὐτῆς τολύπην ἀγρίαν πλῆρες τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸν λέβητα τοῦ ἑψέματος, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν.

kaì exē̂lthen heîs eis tòn agròn sylléxai ariōth kaì heûren ámpelon en tō̂i agrō̂i kaì synélexen ap’ autē̂s tolýpēn agrían plē̂res tò himátion autoû kaì enébalen eis tòn lébēta toû hepsématos, hóti ouk égnōsan.

40
καὶ ἐνέχει τοῖς ἀνδράσιν ϕαγεῖν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἑψήματος καὶ ἰδοὺ ἀνεβόησαν καὶ εἶπον θάνατος ἐν τῷ λέβητι, ἄνθρωπε τοῦ θεοῦ· καὶ οὐκ ἠδύναντο ϕαγεῖν.

kaì enéchei toîs andrásin phageîn, kaì egéneto en tō̂i esthíein autoùs ek toû hepsḗmatos kaì idoù anebóēsan kaì eîpon thánatos en tō̂i lébēti, ánthrōpe toû theoû: kaì ouk ēdýnanto phageîn.

41
καὶ εἶπεν Λάβετε ἄλευρον καὶ ἐμβάλετε εἰς τὸν λέβητα· καὶ εἶπεν Ελισαιε πρὸς Γιεζι τὸ παιδάριον ῎Εγχει τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν· καὶ οὐκ ἐγενήθη ἔτι ἐκεῖ ῥῆμα πονηρὸν ἐν τῷ λέβητι.

kaì eîpen Lábete áleuron kaì embálete eis tòn lébēta: kaì eîpen Elisaie pròs Giezi tò paidárion ῎Enchei tō̂i laō̂i kaì esthiétōsan: kaì ouk egenḗthē éti ekeî rhē̂ma ponēròn en tō̂i lébēti.

42
καὶ ἀνὴρ διῆλθεν ἐκ Βαιθσαρισα καὶ ἤνεγκεν πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ πρωτογενημάτων εἴκοσι ἄρτους κριθίνους καὶ παλάθας, καὶ εἶπεν Δότε τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν.

kaì anḕr diē̂lthen ek Baithsarisa kaì ḗnenken pròs tòn ánthrōpon toû theoû prōtogenēmátōn eíkosi ártous krithínous kaì paláthas, kaì eîpen Dóte tō̂i laō̂i kaì esthiétōsan.

43
καὶ εἶπεν ὁ λειτουργὸς αὐτοῦ Τί δῶ τοῦτο ἐνώπιον ἑκατὸν ἀνδρῶν; καὶ εἶπεν Δὸς τῷ λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν, ὅτι τάδε λέγει κύριος Φάγονται καὶ καταλείψουσιν.

kaì eîpen ho leitourgòs autoû Tí dō̂ toûto enṓpion hekatòn andrō̂n? kaì eîpen Dòs tō̂i laō̂i kaì esthiétōsan, hóti táde légei kýrios Phágontai kaì kataleípsousin.

44
καὶ ἔϕαγον καὶ κατέλιπον κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου.

kaì éphagon kaì katélipon katà tò rhē̂ma kyríou.