Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Rois 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Ελισαιε ὁ προϕήτης ἐκάλεσεν ἕνα τῶν υἱῶν τῶν προϕητῶν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ζῶσαι τὴν ὀσϕύν σου καὶ λαβὲ τὸν ϕακὸν τοῦ ἐλαίου τούτου ἐν τῇ χειρί σου καὶ δεῦρο εἰς Ρεμμωθ Γαλααδ·

Kaì Elisaie ho prophḗtēs ekálesen héna tō̂n hyiō̂n tō̂n prophētō̂n kaì eîpen autō̂i Zō̂sai tḕn osphýn sou kaì labè tòn phakòn toû elaíou toútou en tē̂i cheirí sou kaì deûro eis Remmōth Galaad:

2
καὶ εἰσελεύσῃ ἐκεῖ καὶ ὄψῃ ἐκεῖ Ιου υἱὸν Ιωσαϕατ υἱοῦ Ναμεσσι καὶ εἰσελεύσῃ καὶ ἀναστήσεις αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν ἀδελϕῶν αὐτοῦ καὶ εἰσάξεις αὐτὸν εἰς τὸ ταμίειον ἐν τῷ ταμιείῳ·

kaì eiseleúsēi ekeî kaì ópsēi ekeî Iou hyiòn Iōsaphat hyioû Namessi kaì eiseleúsēi kaì anastḗseis autòn ek mésou tō̂n adelphō̂n autoû kaì eisáxeis autòn eis tò tamíeion en tō̂i tamieíōi:

3
καὶ λήμψῃ τὸν ϕακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπιχεεῖς ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ εἰπόν Τάδε λέγει κύριος Κέχρικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἀνοίξεις τὴν θύραν καὶ ϕεύξῃ καὶ οὐ μενεῖς.

kaì lḗmpsēi tòn phakòn toû elaíou kaì epicheeîs epì tḕn kephalḕn autoû kaì eipón Táde légei kýrios Kéchriká se eis basiléa epì Israēl: kaì anoíxeis tḕn thýran kaì pheúxēi kaì ou meneîs.

4
καὶ ἐπορεύθη τὸ παιδάριον ὁ προϕήτης εἰς Ρεμμωθ Γαλααδ

kaì eporeúthē tò paidárion ho prophḗtēs eis Remmōth Galaad

5
καὶ εἰσῆλθεν, καὶ ἰδοὺ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως ἐκάθηντο, καὶ εἶπεν Λόγος μοι πρὸς σέ, ὁ ἄρχων· καὶ εἶπεν Ιου Πρὸς τίνα ἐκ πάντων ἡμῶν; καὶ εἶπεν Πρὸς σέ, ὁ ἄρχων.

kaì eisē̂lthen, kaì idoù hoi árchontes tē̂s dynámeōs ekáthēnto, kaì eîpen Lógos moi pròs sé, ho árchōn: kaì eîpen Iou Pròs tína ek pántōn hēmō̂n? kaì eîpen Pròs sé, ho árchōn.

6
καὶ ἀνέστη καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἐπέχεεν τὸ ἔλαιον ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ Κέχρικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ λαὸν κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ,

kaì anéstē kaì eisē̂lthen eis tòn oîkon, kaì epécheen tò élaion epì tḕn kephalḕn autoû kaì eîpen autō̂i Táde légei kýrios ho theòs Israēl Kéchriká se eis basiléa epì laòn kyríou epì tòn Israēl,

7
καὶ ἐξολεθρεύσεις τὸν οἶκον Αχααβ τοῦ κυρίου σου ἐκ προσώπου μου καὶ ἐκδικήσεις τὰ αἵματα τῶν δούλων μου τῶν προϕητῶν καὶ τὰ αἵματα πάντων τῶν δούλων κυρίου ἐκ χειρὸς Ιεζαβελ

kaì exolethreúseis tòn oîkon Achaab toû kyríou sou ek prosṓpou mou kaì ekdikḗseis tà haímata tō̂n doúlōn mou tō̂n prophētō̂n kaì tà haímata pántōn tō̂n doúlōn kyríou ek cheiròs Iezabel

8
καὶ ἐκ χειρὸς ὅλου τοῦ οἴκου Αχααβ καὶ ἐξολεθρεύσεις τῷ οἴκῳ Αχααβ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκαταλελειμμένον ἐν Ισραηλ·

kaì ek cheiròs hólou toû oíkou Achaab kaì exolethreúseis tō̂i oíkōi Achaab ouroûnta pròs toîchon kaì synechómenon kaì enkataleleimménon en Israēl:

9
καὶ δώσω τὸν οἶκον Αχααβ ὡς τὸν οἶκον Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ καὶ ὡς τὸν οἶκον Βαασα υἱοῦ Αχια·

kaì dṓsō tòn oîkon Achaab hōs tòn oîkon Ieroboam hyioû Nabat kaì hōs tòn oîkon Baasa hyioû Achia:

10
καὶ τὴν Ιεζαβελ καταϕάγονται οἱ κύνες ἐν τῇ μερίδι Ιεζραελ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ θάπτων. καὶ ἤνοιξεν τὴν θύραν καὶ ἔϕυγεν.

kaì tḕn Iezabel kataphágontai hoi kýnes en tē̂i merídi Iezrael, kaì ouk éstin ho tháptōn. kaì ḗnoixen tḕn thýran kaì éphygen.

11
καὶ Ιου ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς παῖδας τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ Εἰ εἰρήνη; τί ὅτι εἰσῆλθεν ὁ ἐπίλημπτος οὗτος πρὸς σέ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ‘Υμεῖς οἴδατε τὸν ἄνδρα καὶ τὴν ἀδολεσχίαν αὐτοῦ.

kaì Iou exē̂lthen pròs toùs paîdas toû kyríou autoû, kaì eîpon autō̂i Ei eirḗnē? tí hóti eisē̂lthen ho epílēmptos hoûtos pròs sé? kaì eîpen autoîs ‘Ymeîs oídate tòn ándra kaì tḕn adoleschían autoû.

12
καὶ εἶπον ῎Αδικον· ἀπάγγειλον δὴ ἡμῖν. καὶ εἶπεν Ιου πρὸς αὐτούς Οὕτως καὶ οὕτως ἐλάλησεν πρός με λέγων Τάδε λέγει κύριος Κέχρικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ.

kaì eîpon ῎Adikon: apángeilon dḕ hēmîn. kaì eîpen Iou pròs autoús Hoútōs kaì hoútōs elálēsen prós me légōn Táde légei kýrios Kéchriká se eis basiléa epì Israēl.

13
καὶ ἀκούσαντες ἔσπευσαν καὶ ἔλαβον ἕκαστος τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν ὑποκάτω αὐτοῦ ἐπὶ γαρεμ τῶν ἀναβαθμῶν καὶ ἐσάλπισαν ἐν κερατίνῃ καὶ εἶπον ’Εβασίλευσεν Ιου.

kaì akoúsantes éspeusan kaì élabon hékastos tò himátion autoû kaì éthēkan hypokátō autoû epì garem tō̂n anabathmō̂n kaì esálpisan en keratínēi kaì eîpon ’Ebasíleusen Iou.

14
καὶ συνεστράϕη Ιου υἱὸς Ιωσαϕατ υἱοῦ Ναμεσσι πρὸς Ιωραμ – καὶ Ιωραμ αὐτὸς ἐϕύλασσεν ἐν Ρεμμωθ Γαλααδ, αὐτὸς καὶ πᾶς Ισραηλ, ἀπὸ προσώπου Αζαηλ βασιλέως Συρίας,

kaì synestráphē Iou hyiòs Iōsaphat hyioû Namessi pròs Iōram – kaì Iōram autòs ephýlassen en Remmōth Galaad, autòs kaì pâs Israēl, apò prosṓpou Azaēl basiléōs Syrías,

15
καὶ ἀπέστρεψεν Ιωραμ ὁ βασιλεὺς ἰατρευθῆναι ἐν Ιεζραελ ἀπὸ τῶν πληγῶν, ὧν ἔπαισαν αὐτὸν οἱ Σύροι ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ Αζαηλ βασιλέως Συρίας – καὶ εἶπεν Ιου Εἰ ἔστιν ἡ ψυχὴ ὑμῶν μετ’ ἐμοῦ, μὴ ἐξελθέτω ἐκ τῆς πόλεως διαπεϕευγὼς τοῦ πορευθῆναι καὶ ἀπαγγεῖλαι ἐν Ιεζραελ.

kaì apéstrepsen Iōram ho basileùs iatreuthē̂nai en Iezrael apò tō̂n plēgō̂n, hō̂n épaisan autòn hoi Sýroi en tō̂i polemeîn autòn metà Azaēl basiléōs Syrías – kaì eîpen Iou Ei éstin hē psychḕ hymō̂n met’ emoû, mḕ exelthétō ek tē̂s póleōs diapepheugṑs toû poreuthē̂nai kaì apangeîlai en Iezrael.

16
καὶ ἵππευσεν καὶ ἐπορεύθη Ιου καὶ κατέβη εἰς Ιεζραελ, ὅτι Ιωραμ βασιλεὺς Ισραηλ ἐθεραπεύετο ἐν Ιεζραελ ἀπὸ τῶν τοξευμάτων, ὧν κατετόξευσαν αὐτὸν οἱ Αραμιν ἐν τῇ Ραμμαθ ἐν τῷ πολέμῳ μετὰ Αζαηλ βασιλέως Συρίας, ὅτι αὐτὸς δυνατὸς καὶ ἀνὴρ δυνάμεως, καὶ Οχοζιας βασιλεὺς Ιουδα κατέβη ἰδεῖν τὸν Ιωραμ.

kaì híppeusen kaì eporeúthē Iou kaì katébē eis Iezrael, hóti Iōram basileùs Israēl etherapeúeto en Iezrael apò tō̂n toxeumátōn, hō̂n katetóxeusan autòn hoi Aramin en tē̂i Rammath en tō̂i polémōi metà Azaēl basiléōs Syrías, hóti autòs dynatòs kaì anḕr dynámeōs, kaì Ochozias basileùs Iouda katébē ideîn tòn Iōram.

17
καὶ ὁ σκοπὸς ἀνέβη ἐπὶ τὸν πύργον ἐν Ιεζραελ καὶ εἶδεν τὸν κονιορτὸν Ιου ἐν τῷ παραγίνεσθαι αὐτὸν καὶ εἶπεν Κονιορτὸν ἐγὼ βλέπω. καὶ εἶπεν Ιωραμ Λαβὲ ἐπιβάτην καὶ ἀπόστειλον ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ εἰπάτω Εἰ εἰρήνη;

kaì ho skopòs anébē epì tòn pýrgon en Iezrael kaì eîden tòn koniortòn Iou en tō̂i paragínesthai autòn kaì eîpen Koniortòn egṑ blépō. kaì eîpen Iōram Labè epibátēn kaì apósteilon émprosthen autō̂n, kaì eipátō Ei eirḗnē?

18
καὶ ἐπορεύθη ἐπιβάτης ἵππου εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν καὶ εἶπεν Τάδε λέγει ὁ βασιλεύς Εἰ εἰρήνη; καὶ εἶπεν Ιου Τί σοι καὶ εἰρήνῃ; ἐπίστρεϕε εἰς τὰ ὀπίσω μου. καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπὸς λέγων ῏Ηλθεν ὁ ἄγγελος ἕως αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν.

kaì eporeúthē epibátēs híppou eis apantḕn autō̂n kaì eîpen Táde légei ho basileús Ei eirḗnē? kaì eîpen Iou Tí soi kaì eirḗnēi? epístrephe eis tà opísō mou. kaì apḗngeilen ho skopòs légōn ᾿̂Ēlthen ho ángelos héōs autō̂n kaì ouk anéstrepsen.

19
καὶ ἀπέστειλεν ἐπιβάτην ἵππου δεύτερον, καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν Τάδε λέγει ὁ βασιλεύς Εἰ εἰρήνη; καὶ εἶπεν Ιου Τί σοι καὶ εἰρήνῃ; ἐπιστρέϕου εἰς τὰ ὀπίσω μου.

kaì apésteilen epibátēn híppou deúteron, kaì ē̂lthen pròs autòn kaì eîpen Táde légei ho basileús Ei eirḗnē? kaì eîpen Iou Tí soi kaì eirḗnēi? epistréphou eis tà opísō mou.

20
καὶ ἀπήγγειλεν ὁ σκοπὸς λέγων ῏Ηλθεν ἕως αὐτῶν καὶ οὐκ ἀνέστρεψεν· καὶ ὁ ἄγων ἦγεν τὸν Ιου υἱὸν Ναμεσσιου, ὅτι ἐν παραλλαγῇ ἐγένετο.

kaì apḗngeilen ho skopòs légōn ᾿̂Ēlthen héōs autō̂n kaì ouk anéstrepsen: kaì ho ágōn ē̂gen tòn Iou hyiòn Namessiou, hóti en parallagē̂i egéneto.

21
καὶ εἶπεν Ιωραμ Ζεῦξον· καὶ ἔζευξεν ἅρμα. καὶ ἐξῆλθεν Ιωραμ βασιλεὺς Ισραηλ καὶ Οχοζιας βασιλεὺς Ιουδα, ἀνὴρ ἐν τῷ ἅρματι αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπαντὴν Ιου καὶ εὗρον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου.

kaì eîpen Iōram Zeûxon: kaì ézeuxen hárma. kaì exē̂lthen Iōram basileùs Israēl kaì Ochozias basileùs Iouda, anḕr en tō̂i hármati autoû, kaì exē̂lthon eis apantḕn Iou kaì heûron autòn en tē̂i merídi Nabouthai toû Iezraēlítou.

22
καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν Ιωραμ τὸν Ιου, καὶ εἶπεν Εἰ εἰρήνη, Ιου; καὶ εἶπεν Ιου Τί εἰρήνη; ἔτι αἱ πορνεῖαι Ιεζαβελ τῆς μητρός σου καὶ τὰ ϕάρμακα αὐτῆς τὰ πολλά.

kaì egéneto hōs eîden Iōram tòn Iou, kaì eîpen Ei eirḗnē, Iou? kaì eîpen Iou Tí eirḗnē? éti hai porneîai Iezabel tē̂s mētrós sou kaì tà phármaka autē̂s tà pollá.

23
καὶ ἐπέστρεψεν Ιωραμ τὰς χεῖρας αὐτοῦ τοῦ ϕυγεῖν καὶ εἶπεν πρὸς Οχοζιαν Δόλος, Οχοζια.

kaì epéstrepsen Iōram tàs cheîras autoû toû phygeîn kaì eîpen pròs Ochozian Dólos, Ochozia.

24
καὶ ἔπλησεν Ιου τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ τόξῳ καὶ ἐπάταξεν τὸν Ιωραμ ἀνὰ μέσον τῶν βραχιόνων αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθεν τὸ βέλος διὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ.

kaì éplēsen Iou tḕn cheîra autoû en tō̂i tóxōi kaì epátaxen tòn Iōram anà méson tō̂n brachiónōn autoû, kaì exē̂lthen tò bélos dià tē̂s kardías autoû, kaì ékampsen epì tà gónata autoû.

25
καὶ εἶπεν Ιου πρὸς Βαδεκαρ τὸν τριστάτην αὐτοῦ ‘Ρῖψον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι ἀγροῦ Ναβουθαι τοῦ Ιεζραηλίτου· ὅτι μνημονεύω, ἐγὼ καὶ σὺ ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ζεύγη ὀπίσω Αχααβ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ κύριος ἔλαβεν ἐπ’ αὐτὸν τὸ λῆμμα τοῦτο λέγων

kaì eîpen Iou pròs Badekar tòn tristátēn autoû ‘Rîpson autòn en tē̂i merídi agroû Nabouthai toû Iezraēlítou: hóti mnēmoneúō, egṑ kaì sỳ epibebēkótes epì zeúgē opísō Achaab toû patròs autoû, kaì kýrios élaben ep’ autòn tò lē̂mma toûto légōn

26
Εἰ μὴ μετὰ τῶν αἱμάτων Ναβουθαι καὶ τὰ αἵματα τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἶδον ἐχθές, ϕησὶν κύριος, καὶ ἀνταποδώσω αὐτῷ ἐν τῇ μερίδι ταύτῃ, ϕησὶν κύριος· καὶ νῦν ἄρας δὴ ῥῖψον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου.

Ei mḕ metà tō̂n haimátōn Nabouthai kaì tà haímata tō̂n hyiō̂n autoû eîdon echthés, phēsìn kýrios, kaì antapodṓsō autō̂i en tē̂i merídi taútēi, phēsìn kýrios: kaì nŷn áras dḕ rhîpson autòn en tē̂i merídi katà tò rhē̂ma kyríou.

27
καὶ Οχοζιας βασιλεὺς Ιουδα εἶδεν καὶ ἔϕυγεν ὁδὸν Βαιθαγγαν, καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ Ιου καὶ εἶπεν Καί γε αὐτόν· καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι ἐν τῷ ἀναβαίνειν Γαι, ἥ ἐστιν Ιεβλααμ, καὶ ἔϕυγεν εἰς Μαγεδδων καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.

kaì Ochozias basileùs Iouda eîden kaì éphygen hodòn Baithangan, kaì edíōxen opísō autoû Iou kaì eîpen Kaí ge autón: kaì epátaxen autòn en tō̂i hármati en tō̂i anabaínein Gai, hḗ estin Ieblaam, kaì éphygen eis Mageddōn kaì apéthanen ekeî.

28
καὶ ἐπεβίβασαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ἅρμα καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάϕῳ αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ.

kaì epebíbasan autòn hoi paîdes autoû epì tò hárma kaì ḗgagon autòn eis Ierousalēm kaì éthapsan autòn en tō̂i táphōi autoû en pólei Dauid.

29
καὶ ἐν ἔτει ἑνδεκάτῳ Ιωραμ βασιλέως Ισραηλ ἐβασίλευσεν Οχοζιας ἐπὶ Ιουδαν.

kaì en étei hendekátōi Iōram basiléōs Israēl ebasíleusen Ochozias epì Ioudan.

30
Καὶ ἦλθεν Ιου εἰς Ιεζραελ· καὶ Ιεζαβελ ἤκουσεν καὶ ἐστιμίσατο τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτῆς καὶ ἠγάθυνεν τὴν κεϕαλὴν αὐτῆς καὶ διέκυψεν διὰ τῆς θυρίδος.

Kaì ē̂lthen Iou eis Iezrael: kaì Iezabel ḗkousen kaì estimísato toùs ophthalmoùs autē̂s kaì ēgáthynen tḕn kephalḕn autē̂s kaì diékypsen dià tē̂s thyrídos.

31
καὶ Ιου εἰσεπορεύετο ἐν τῇ πόλει, καὶ εἶπεν Εἰ εἰρήνη, Ζαμβρι ὁ ϕονευτὴς τοῦ κυρίου αὐτοῦ;

kaì Iou eiseporeúeto en tē̂i pólei, kaì eîpen Ei eirḗnē, Zambri ho phoneutḕs toû kyríou autoû?

32
καὶ ἐπῆρεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν θυρίδα καὶ εἶδεν αὐτὴν καὶ εἶπεν Τίς εἶ σύ; κατάβηθι μετ’ ἐμοῦ. καὶ κατέκυψαν πρὸς αὐτὸν δύο εὐνοῦχοι·

kaì epē̂ren tò prósōpon autoû eis tḕn thyrída kaì eîden autḕn kaì eîpen Tís eî sý? katábēthi met’ emoû. kaì katékypsan pròs autòn dýo eunoûchoi:

33
καὶ εἶπεν Κυλίσατε αὐτήν· καὶ ἐκύλισαν αὐτήν, καὶ ἐρραντίσθη τοῦ αἵματος αὐτῆς πρὸς τὸν τοῖχον καὶ πρὸς τοὺς ἵππους, καὶ συνεπάτησαν αὐτήν.

kaì eîpen Kylísate autḗn: kaì ekýlisan autḗn, kaì errantísthē toû haímatos autē̂s pròs tòn toîchon kaì pròs toùs híppous, kaì synepátēsan autḗn.

34
καὶ εἰσῆλθεν Ιου καὶ ἔϕαγεν καὶ ἔπιεν καὶ εἶπεν ’Επισκέψασθε δὴ τὴν κατηραμένην ταύτην καὶ θάψατε αὐτήν, ὅτι θυγάτηρ βασιλέως ἐστίν.

kaì eisē̂lthen Iou kaì éphagen kaì épien kaì eîpen ’Episképsasthe dḕ tḕn katēraménēn taútēn kaì thápsate autḗn, hóti thygátēr basiléōs estín.

35
καὶ ἐπορεύθησαν θάψαι αὐτὴν καὶ οὐχ εὗρον ἐν αὐτῇ ἄλλο τι ἢ τὸ κρανίον καὶ οἱ πόδες καὶ τὰ ἴχνη τῶν χειρῶν.

kaì eporeúthēsan thápsai autḕn kaì ouch heûron en autē̂i állo ti ḕ tò kraníon kaì hoi pódes kaì tà íchnē tō̂n cheirō̂n.

36
καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ, καὶ εἶπεν Λόγος κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ηλιου τοῦ θεσβίτου λέγων ’Εν τῇ μερίδι Ιεζραελ καταϕάγονται οἱ κύνες τὰς σάρκας Ιεζαβελ,

kaì epéstrepsan kaì anḗngeilan autō̂i, kaì eîpen Lógos kyríou, hòn elálēsen en cheirì doúlou autoû Ēliou toû thesbítou légōn ’En tē̂i merídi Iezrael kataphágontai hoi kýnes tàs sárkas Iezabel,

37
καὶ ἔσται τὸ θνησιμαῖον Ιεζαβελ ὡς κοπρία ἐπὶ προσώπου τοῦ ἀγροῦ ἐν τῇ μερίδι Ιεζραελ ὥστε μὴ εἰπεῖν αὐτούς Ιεζαβελ.

kaì éstai tò thnēsimaîon Iezabel hōs kopría epì prosṓpou toû agroû en tē̂i merídi Iezrael hṓste mḕ eipeîn autoús Iezabel.