Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Maccabées 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς κατ' Αἴγυπτον Ιουδαίοις χαίρειν οἱ ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ιεροσολύμοις Ιουδαῖοι καὶ οἱ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Ιουδαίας εἰρήνην ἀγαθήν·

Toîs adelphoîs toîs kat' Aígypton Ioudaíois chaírein hoi adelphoì hoi en Ierosolýmois Ioudaîoi kaì hoi en tē̂i chṓrāi tē̂s Ioudaías eirḗnēn agathḗn:

2
καὶ ἀγαθοποιήσαι ὑμῖν ὁ θεὸς καὶ μνησθείη τῆς διαθήκης αὐτοῦ τῆς πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν πιστῶν·

kaì agathopoiḗsai hymîn ho theòs kaì mnēstheíē tē̂s diathḗkēs autoû tē̂s pròs Abraam kaì Isaak kaì Iakōb tō̂n doúlōn autoû tō̂n pistō̂n:

3
καὶ δῴη ὑμῖν καρδίαν πᾶσιν εἰς τὸ σέβεσθαι αὐτὸν καὶ ποιεῖν αὐτοῦ τὰ θελήματα καρδίᾳ μεγάλῃ καὶ ψυχῇ βουλομένῃ·

kaì dṓiē hymîn kardían pâsin eis tò sébesthai autòn kaì poieîn autoû tà thelḗmata kardíāi megálēi kaì psychē̂i bouloménēi:

4
καὶ διανοίξαι τὴν καρδίαν ὑμῶν ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς προστάγμασιν καὶ εἰρήνην ποιήσαι

kaì dianoíxai tḕn kardían hymō̂n en tō̂i nómōi autoû kaì en toîs prostágmasin kaì eirḗnēn poiḗsai

5
καὶ ἐπακούσαι ὑμῶν τῶν δεήσεων καὶ καταλλαγείη ὑμῖν καὶ μὴ ὑμᾶς ἐγκαταλίποι ἐν καιρῷ πονηρῷ.

kaì epakoúsai hymō̂n tō̂n deḗseōn kaì katallageíē hymîn kaì mḕ hymâs enkatalípoi en kairō̂i ponērō̂i.

6
καὶ νῦν ὧδέ ἐσμεν προσευχόμενοι περὶ ὑμῶν.

kaì nŷn hō̂dé esmen proseuchómenoi perì hymō̂n.

7
βασιλεύοντος Δημητρίου ἔτους ἑκατοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἐνάτου ἡμεῖς οἱ Ιουδαῖοι γεγράϕαμεν ὑμῖν ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ ἀκμῇ τῇ ἐπελθούσῃ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔτεσιν τούτοις ἀϕ’ οὗ ἀπέστη ’Ιάσων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς καὶ τῆς βασιλείας

basileúontos Dēmētríou étous hekatostoû hexēkostoû enátou hēmeîs hoi Ioudaîoi gegráphamen hymîn en tē̂i thlípsei kaì en tē̂i akmē̂i tē̂i epelthoúsēi hēmîn en toîs étesin toútois aph’ hoû apéstē ’Iásōn kaì hoi met’ autoû apò tē̂s hagías gē̂s kaì tē̂s basileías

8
καὶ ἐνεπύρισαν τὸν πυλῶνα καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῶον· καὶ ἐδεήθημεν τοῦ κυρίου καὶ εἰσηκούσθημεν καὶ προσηνέγκαμεν θυσίαν καὶ σεμίδαλιν καὶ ἐξήψαμεν τοὺς λύχνους καὶ προεθήκαμεν τοὺς ἄρτους.

kaì enepýrisan tòn pylō̂na kaì exéchean haîma athō̂on: kaì edeḗthēmen toû kyríou kaì eisēkoústhēmen kaì prosēnénkamen thysían kaì semídalin kaì exḗpsamen toùs lýchnous kaì proethḗkamen toùs ártous.

9
καὶ νῦν ἵνα ἄγητε τὰς ἡμέρας τῆς σκηνοπηγίας τοῦ Χασελευ μηνός. ἔτους ἑκατοστοῦ ὀγδοηκοστοῦ καὶ ὀγδόου.

kaì nŷn hína ágēte tàs hēméras tē̂s skēnopēgías toû Chaseleu mēnós. étous hekatostoû ogdoēkostoû kaì ogdóou.

10
Οἱ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ ἡ γερουσία καὶ Ιουδας ’Αριστοβούλῳ διδασκάλῳ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, ὄντι δὲ ἀπὸ τοῦ τῶν χριστῶν ἱερέων γένους, καὶ τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ Ιουδαίοις χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν.

Hoi en Ierosolýmois kaì hoi en tē̂i Ioudaíāi kaì hē gerousía kaì Ioudas ’Aristoboúlōi didaskálōi Ptolemaíou toû basiléōs, ónti dè apò toû tō̂n christō̂n hieréōn génous, kaì toîs en Aigýptōi Ioudaíois chaírein kaì hygiaínein.

11
ἐκ μεγάλων κινδύνων ὑπὸ τοῦ θεοῦ σεσῳσμένοι μεγάλως εὐχαριστοῦμεν αὐτῷ ὡς ἂν πρὸς βασιλέα παρατασσόμενοι·

ek megálōn kindýnōn hypò toû theoû sesōisménoi megálōs eucharistoûmen autō̂i hōs àn pròs basiléa paratassómenoi:

12
αὐτὸς γὰρ ἐξέβρασεν τοὺς παραταξαμένους ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει.

autòs gàr exébrasen toùs parataxaménous en tē̂i hagíāi pólei.

13
εἰς τὴν Περσίδα γενόμενος γὰρ ὁ ἡγεμὼν καὶ ἡ περὶ αὐτὸν ἀνυπόστατος δοκοῦσα εἶναι δύναμις κατεκόπησαν ἐν τῷ τῆς Ναναίας ἱερῷ, παραλογισμῷ χρησαμένων τῶν περὶ τὴν Ναναίαν ἱερέων.

eis tḕn Persída genómenos gàr ho hēgemṑn kaì hē perì autòn anypóstatos dokoûsa eînai dýnamis katekópēsan en tō̂i tē̂s Nanaías hierō̂i, paralogismō̂i chrēsaménōn tō̂n perì tḕn Nanaían hieréōn.

14
ὡς γὰρ συνοικήσων αὐτῇ παρεγένετο εἰς τὸν τόπον ὅ τε ’Αντίοχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ϕίλοι χάριν τοῦ λαβεῖν τὰ χρήματα πλείονα εἰς ϕερνῆς λόγον

hōs gàr synoikḗsōn autē̂i paregéneto eis tòn tópon hó te ’Antíochos kaì hoi sỳn autō̂i phíloi chárin toû labeîn tà chrḗmata pleíona eis phernē̂s lógon

15
καὶ προθέντων αὐτὰ τῶν ἱερέων τοῦ Ναναίου κἀκείνου προσελθόντος μετ’ ὀλίγων εἰς τὸν περίβολον τοῦ τεμένους, συγκλείσαντες τὸ ἱερόν, ὡς εἰσῆλθεν ’Αντίοχος,

kaì prothéntōn autà tō̂n hieréōn toû Nanaíou kakeínou proselthóntos met’ olígōn eis tòn períbolon toû teménous, synkleísantes tò hierón, hōs eisē̂lthen ’Antíochos,

16
ἀνοίξαντες τὴν τοῦ ϕατνώματος κρυπτὴν θύραν βάλλοντες πέτρους συνεκεραύνωσαν τὸν ἡγεμόνα καὶ μέλη ποιήσαντες καὶ τὰς κεϕαλὰς ἀϕελόντες τοῖς ἔξω παρέρριψαν.

anoíxantes tḕn toû phatnṓmatos kryptḕn thýran bállontes pétrous synekeraúnōsan tòn hēgemóna kaì mélē poiḗsantes kaì tàs kephalàs aphelóntes toîs éxō parérripsan.

17
κατὰ πάντα εὐλογητὸς ἡμῶν ὁ θεός, ὃς παρέδωκεν τοὺς ἀσεβήσαντας.

katà pánta eulogētòs hēmō̂n ho theós, hòs parédōken toùs asebḗsantas.

18
μέλλοντες ἄγειν ἐν τῷ Χασελευ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τὸν καθαρισμὸν τοῦ ἱεροῦ δέον ἡγησάμεθα διασαϕῆσαι ὑμῖν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε σκηνοπηγίας καὶ τοῦ πυρός, ὅτε Νεεμιας ὁ οἰκοδομήσας τό τε ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγκεν θυσίας.

méllontes ágein en tō̂i Chaseleu pémptēi kaì eikádi tòn katharismòn toû hieroû déon hēgēsámetha diasaphē̂sai hymîn, hína kaì autoì ágēte skēnopēgías kaì toû pyrós, hóte Neemias ho oikodomḗsas tó te hieròn kaì tò thysiastḗrion anḗnenken thysías.

19
καὶ γὰρ ὅτε εἰς τὴν Περσικὴν ἤγοντο ἡμῶν οἱ πατέρες, οἱ τότε εὐσεβεῖς ἱερεῖς λαβόντες ἀπὸ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου λαθραίως κατέκρυψαν ἐν κοιλώματι ϕρέατος τάξιν ἔχοντος ἄνυδρον, ἐν ᾧ κατησϕαλίσαντο ὥστε πᾶσιν ἄγνωστον εἶναι τὸν τόπον.

kaì gàr hóte eis tḕn Persikḕn ḗgonto hēmō̂n hoi patéres, hoi tóte eusebeîs hiereîs labóntes apò toû pyròs toû thysiastēríou lathraíōs katékrypsan en koilṓmati phréatos táxin échontos ánydron, en hō̂i katēsphalísanto hṓste pâsin ágnōston eînai tòn tópon.

20
διελθόντων δὲ ἐτῶν ἱκανῶν, ὅτε ἔδοξεν τῷ θεῷ, ἀποσταλεὶς Νεεμιας ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς Περσίδος τοὺς ἐκγόνους τῶν ἱερέων τῶν ἀποκρυψάντων ἔπεμψεν ἐπὶ τὸ πῦρ· ὡς δὲ διεσάϕησαν ἡμῖν μὴ εὑρηκέναι πῦρ, ἀλλὰ ὕδωρ παχύ, ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀποβάψαντας ϕέρειν.

dielthóntōn dè etō̂n hikanō̂n, hóte édoxen tō̂i theō̂i, apostaleìs Neemias hypò toû basiléōs tē̂s Persídos toùs ekgónous tō̂n hieréōn tō̂n apokrypsántōn épempsen epì tò pŷr: hōs dè diesáphēsan hēmîn mḕ heurēkénai pŷr, allà hýdōr pachý, ekéleusen autoùs apobápsantas phérein.

21
ὡς δὲ ἀνηνέχθη τὰ τῶν θυσιῶν, ἐκέλευσεν τοὺς ἱερεῖς Νεεμιας ἐπιρρᾶναι τῷ ὕδατι τά τε ξύλα καὶ τὰ ἐπικείμενα.

hōs dè anēnéchthē tà tō̂n thysiō̂n, ekéleusen toùs hiereîs Neemias epirrânai tō̂i hýdati tá te xýla kaì tà epikeímena.

22
ὡς δὲ ἐγένετο τοῦτο καὶ χρόνος διῆλθεν ὅ τε ἥλιος ἀνέλαμψεν πρότερον ἐπινεϕὴς ὤν, ἀνήϕθη πυρὰ μεγάλη ὥστε θαυμάσαι πάντας.

hōs dè egéneto toûto kaì chrónos diē̂lthen hó te hḗlios anélampsen próteron epinephḕs ṓn, anḗphthē pyrà megálē hṓste thaumásai pántas.

23
προσευχὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερεῖς δαπανωμένης τῆς θυσίας, οἵ τε ἱερεῖς καὶ πάντες, καταρχομένου Ιωναθου, τῶν δὲ λοιπῶν ἐπιϕωνούντων ὡς Νεεμιου·

proseuchḕn dè epoiḗsanto hoi hiereîs dapanōménēs tē̂s thysías, hoí te hiereîs kaì pántes, katarchoménou Iōnathou, tō̂n dè loipō̂n epiphōnoúntōn hōs Neemiou:

24
ἦν δὲ ἡ προσευχὴ τὸν τρόπον ἔχουσα τοῦτον Κύριε κύριε ὁ θεός, ὁ πάντων κτίστης, ὁ ϕοβερὸς καὶ ἰσχυρὸς καὶ δίκαιος καὶ ἐλεήμων, ὁ μόνος βασιλεὺς καὶ χρηστός,

ē̂n dè hē proseuchḕ tòn trópon échousa toûton Kýrie kýrie ho theós, ho pántōn ktístēs, ho phoberòs kaì ischyròs kaì díkaios kaì eleḗmōn, ho mónos basileùs kaì chrēstós,

25
ὁ μόνος χορηγός, ὁ μόνος δίκαιος καὶ παντοκράτωρ καὶ αἰώνιος, ὁ διασῴζων τὸν Ισραηλ ἐκ παντὸς κακοῦ, ὁ ποιήσας τοὺς πατέρας ἐκλεκτοὺς καὶ ἁγιάσας αὐτούς,

ho mónos chorēgós, ho mónos díkaios kaì pantokrátōr kaì aiṓnios, ho diasṓizōn tòn Israēl ek pantòs kakoû, ho poiḗsas toùs patéras eklektoùs kaì hagiásas autoús,

26
πρόσδεξαι τὴν θυσίαν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου Ισραηλ καὶ διαϕύλαξον τὴν μερίδα σου καὶ καθαγίασον.

prósdexai tḕn thysían hypèr pantòs toû laoû sou Israēl kaì diaphýlaxon tḕn merída sou kaì kathagíason.

27
ἐπισυνάγαγε τὴν διασπορὰν ἡμῶν, ἐλευθέρωσον τοὺς δουλεύοντας ἐν τοῖς ἔθνεσιν, τοὺς ἐξουθενημένους καὶ βδελυκτοὺς ἔπιδε, καὶ γνώτωσαν τὰ ἔθνη ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡμῶν.

episynágage tḕn diasporàn hēmō̂n, eleuthérōson toùs douleúontas en toîs éthnesin, toùs exouthenēménous kaì bdelyktoùs épide, kaì gnṓtōsan tà éthnē hóti sỳ eî ho theòs hēmō̂n.

28
βασάνισον τοὺς καταδυναστεύοντας καὶ ἐξυβρίζοντας ἐν ὑπερηϕανίᾳ.

basánison toùs katadynasteúontas kaì exybrízontas en hyperēphaníāi.

29
καταϕύτευσον τὸν λαόν σου εἰς τὸν τόπον τὸν ἅγιόν σου, καθὼς εἶπεν Μωυσῆς.

kataphýteuson tòn laón sou eis tòn tópon tòn hágión sou, kathṑs eîpen Mōysē̂s.

30
Οἱ δὲ ἱερεῖς ἐπέψαλλον τοὺς ὕμνους.

Hoi dè hiereîs epépsallon toùs hýmnous.

31
καθὼς δὲ ἀνηλώθη τὰ τῆς θυσίας, καὶ τὸ περιλειπόμενον ὕδωρ ὁ Νεεμιας ἐκέλευσεν λίθους μείζονας καταχεῖν.

kathṑs dè anēlṓthē tà tē̂s thysías, kaì tò perileipómenon hýdōr ho Neemias ekéleusen líthous meízonas katacheîn.

32
ὡς δὲ τοῦτο ἐγενήθη, ϕλὸξ ἀνήϕθη· τοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἀντιλάμψαντος ϕωτὸς ἐδαπανήθη.

hōs dè toûto egenḗthē, phlòx anḗphthē: toû dè apò toû thysiastēríou antilámpsantos phōtòs edapanḗthē.

33
ὡς δὲ ϕανερὸν ἐγενήθη τὸ πρᾶγμα, καὶ διηγγέλη τῷ βασιλεῖ τῶν Περσῶν ὅτι εἰς τὸν τόπον, οὗ τὸ πῦρ ἔκρυψαν οἱ μεταχθέντες ἱερεῖς, τὸ ὕδωρ ἐϕάνη, ἀϕ’ οὗ καὶ οἱ περὶ τὸν Νεεμιαν ἥγνισαν τὰ τῆς θυσίας,

hōs dè phaneròn egenḗthē tò prâgma, kaì diēngélē tō̂i basileî tō̂n Persō̂n hóti eis tòn tópon, hoû tò pŷr ékrypsan hoi metachthéntes hiereîs, tò hýdōr ephánē, aph’ hoû kaì hoi perì tòn Neemian hḗgnisan tà tē̂s thysías,

34
περιϕράξας δὲ ὁ βασιλεὺς ἱερὸν ἐποίησεν δοκιμάσας τὸ πρᾶγμα.

periphráxas dè ho basileùs hieròn epoíēsen dokimásas tò prâgma.

35
καὶ οἷς ἐχαρίζετο ὁ βασιλεύς, πολλὰ διάϕορα ἐλάμβανεν καὶ μετεδίδου.

kaì hoîs echarízeto ho basileús, pollà diáphora elámbanen kaì metedídou.

36
προσηγόρευσαν δὲ οἱ περὶ τὸν Νεεμιαν τοῦτο νεϕθαρ, ὃ διερμηνεύεται καθαρισμός· καλεῖται δὲ παρὰ τοῖς πολλοῖς νεϕθαι.

prosēgóreusan dè hoi perì tòn Neemian toûto nephthar, hò diermēneúetai katharismós: kaleîtai dè parà toîs polloîs nephthai.