Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Maccabées 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Μετ’ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρονίσκον Λυσίας ἐπίτροπος τοῦ βασιλέως καὶ συγγενὴς καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων λίαν βαρέως ϕέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι

Met’ olígon dè pantelō̂s chronískon Lysías epítropos toû basiléōs kaì syngenḕs kaì epì tō̂n pragmátōn lían baréōs phérōn epì toîs gegonósi

2
συναθροίσας περὶ τὰς ὀκτὼ μυριάδας καὶ τὴν ἵππον ἅπασαν παρεγίνετο ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους λογιζόμενος τὴν μὲν πόλιν ῞Ελλησιν οἰκητήριον ποιήσειν,

synathroísas perì tàs oktṑ myriádas kaì tḕn híppon hápasan paregíneto epì toùs Ioudaíous logizómenos tḕn mèn pólin ῞Ellēsin oikētḗrion poiḗsein,

3
τὸ δὲ ἱερὸν ἀργυρολόγητον, καθὼς τὰ λοιπὰ τῶν ἐθνῶν τεμένη, πρατὴν δὲ κατὰ ἔτος τὴν ἀρχιερωσύνην ποιήσειν,

tò dè hieròn argyrológēton, kathṑs tà loipà tō̂n ethnō̂n teménē, pratḕn dè katà étos tḕn archierōsýnēn poiḗsein,

4
οὐδαμῶς ἐπιλογιζόμενος τὸ τοῦ θεοῦ κράτος, πεϕρενωμένος δὲ ταῖς μυριάσιν τῶν πεζῶν καὶ ταῖς χιλιάσιν τῶν ἱππέων καὶ τοῖς ἐλέϕασιν τοῖς ὀγδοήκοντα.

oudamō̂s epilogizómenos tò toû theoû krátos, pephrenōménos dè taîs myriásin tō̂n pezō̂n kaì taîs chiliásin tō̂n hippéōn kaì toîs eléphasin toîs ogdoḗkonta.

5
εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ συνεγγίσας Βαιθσουρα ὄντι μὲν ἐρυμνῷ χωρίῳ, Ιεροσολύμων δὲ ἀπέχοντι ὡσεὶ σταδίους πέντε τοῦτο ἔθλιβεν.

eiselthṑn dè eis tḕn Ioudaían kaì synengísas Baithsoura ónti mèn erymnō̂i chōríōi, Ierosolýmōn dè apéchonti hōseì stadíous pénte toûto éthliben.

6
ὡς δὲ μετέλαβον οἱ περὶ τὸν Μακκαβαῖον πολιορκοῦντα αὐτὸν τὰ ὀχυρώματα, μετὰ ὀδυρμῶν καὶ δακρύων ἱκέτευον σὺν τοῖς ὄχλοις τὸν κύριον ἀγαθὸν ἄγγελον ἀποστεῖλαι πρὸς σωτηρίαν τῷ Ισραηλ.

hōs dè metélabon hoi perì tòn Makkabaîon poliorkoûnta autòn tà ochyrṓmata, metà odyrmō̂n kaì dakrýōn hikéteuon sỳn toîs óchlois tòn kýrion agathòn ángelon aposteîlai pròs sōtērían tō̂i Israēl.

7
αὐτὸς δὲ πρῶτος ὁ Μακκαβαῖος ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα προετρέψατο τοὺς ἄλλους ἅμα αὐτῷ διακινδυνεύοντας ἐπιβοηθεῖν τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν· ὁμοῦ δὲ καὶ προθύμως ἐξώρμησαν.

autòs dè prō̂tos ho Makkabaîos analabṑn tà hópla proetrépsato toùs állous háma autō̂i diakindyneúontas epiboētheîn toîs adelphoîs autō̂n: homoû dè kaì prothýmōs exṓrmēsan.

8
αὐτόθι δὲ πρὸς τοῖς Ιεροσολύμοις ὄντων ἐϕάνη προηγούμενος αὐτῶν ἔϕιππος ἐν λευκῇ ἐσθῆτι πανοπλίαν χρυσῆν κραδαίνων.

autóthi dè pròs toîs Ierosolýmois óntōn ephánē proēgoúmenos autō̂n éphippos en leukē̂i esthē̂ti panoplían chrysē̂n kradaínōn.

9
ὁμοῦ δὲ πάντες εὐλόγησαν τὸν ἐλεήμονα θεὸν καὶ ἐπερρώσθησαν ταῖς ψυχαῖς οὐ μόνον ἀνθρώπους, θῆρας δὲ τοὺς ἀγριωτάτους καὶ σιδηρᾶ τείχη τιτρώσκειν ὄντες ἕτοιμοι.

homoû dè pántes eulógēsan tòn eleḗmona theòn kaì eperrṓsthēsan taîs psychaîs ou mónon anthrṓpous, thē̂ras dè toùs agriōtátous kaì sidērâ teíchē titrṓskein óntes hétoimoi.

10
προῆγον ἐν διασκευῇ τὸν ἀπ’ οὐρανοῦ σύμμαχον ἔχοντες ἐλεήσαντος αὐτοὺς τοῦ κυρίου.

proē̂gon en diaskeuē̂i tòn ap’ ouranoû sýmmachon échontes eleḗsantos autoùs toû kyríou.

11
λεοντηδὸν δὲ ἐντινάξαντες εἰς τοὺς πολεμίους κατέστρωσαν αὐτῶν χιλίους πρὸς τοῖς μυρίοις, ἱππεῖς δὲ ἑξακοσίους πρὸς τοῖς χιλίοις· τοὺς δὲ πάντας ἠνάγκασαν ϕεύγειν.

leontēdòn dè entináxantes eis toùs polemíous katéstrōsan autō̂n chilíous pròs toîs myríois, hippeîs dè hexakosíous pròs toîs chilíois: toùs dè pántas ēnánkasan pheúgein.

12
οἱ πλείονες δὲ αὐτῶν τραυματίαι γυμνοὶ διεσώθησαν· καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Λυσίας αἰσχρῶς ϕεύγων διεσώθη.

hoi pleíones dè autō̂n traumatíai gymnoì diesṓthēsan: kaì autòs dè ho Lysías aischrō̂s pheúgōn diesṓthē.

13
οὐκ ἄνους δὲ ὑπάρχων πρὸς ἑαυτὸν ἀντιβάλλων τὸ γεγονὸς περὶ αὐτὸν ἐλάττωμα καὶ συννοήσας ἀνικήτους εἶναι τοὺς Εβραίους τοῦ δυναμένου θεοῦ συμμαχοῦντος αὐτοῖς

ouk ánous dè hypárchōn pròs heautòn antibállōn tò gegonòs perì autòn eláttōma kaì synnoḗsas anikḗtous eînai toùs Ebraíous toû dynaménou theoû symmachoûntos autoîs

14
προσαποστείλας ἔπεισεν συλλύεσθαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις, καὶ διότι καὶ τὸν βασιλέα πείσει ϕίλον αὐτοῖς ἀναγκάζων γενέσθαι.

prosaposteílas épeisen syllýesthai epì pâsi toîs dikaíois, kaì dióti kaì tòn basiléa peísei phílon autoîs anankázōn genésthai.

15
ἐπένευσεν δὲ ὁ Μακκαβαῖος ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ὁ Λυσίας παρεκάλει, τοῦ συμϕέροντος ϕροντίζων· ὅσα γὰρ ὁ Μακκαβαῖος ἐπέδωκεν τῷ Λυσίᾳ διὰ γραπτῶν περὶ τῶν Ιουδαίων, συνεχώρησεν ὁ βασιλεύς.

epéneusen dè ho Makkabaîos epì pâsin, hoîs ho Lysías parekálei, toû symphérontos phrontízōn: hósa gàr ho Makkabaîos epédōken tō̂i Lysíāi dià graptō̂n perì tō̂n Ioudaíōn, synechṓrēsen ho basileús.

16
῏Ησαν γὰρ αἱ γεγραμμέναι τοῖς Ιουδαίοις ἐπιστολαὶ παρὰ μὲν Λυσίου περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον Λυσίας τῷ πλήθει τῶν Ιουδαίων χαίρειν.

᾿̂Ēsan gàr hai gegramménai toîs Ioudaíois epistolaì parà mèn Lysíou periéchousai tòn trópon toûton Lysías tō̂i plḗthei tō̂n Ioudaíōn chaírein.

17
Ιωαννης καὶ Αβεσσαλωμ οἱ πεμϕθέντες παρ’ ὑμῶν ἐπιδόντες τὸν ὑπογεγραμμένον χρηματισμὸν ἠξίουν περὶ τῶν δι’ αὐτοῦ σημαινομένων.

Iōannēs kaì Abessalōm hoi pemphthéntes par’ hymō̂n epidóntes tòn hypogegramménon chrēmatismòn ēxíoun perì tō̂n di’ autoû sēmainoménōn.

18
ὅσα μὲν οὖν ἔδει καὶ τῷ βασιλεῖ προσενεχθῆναι, διεσάϕησα· ἃ δὲ ἦν ἐνδεχόμενα, συνεχώρησεν.

hósa mèn oûn édei kaì tō̂i basileî prosenechthē̂nai, diesáphēsa: hà dè ē̂n endechómena, synechṓrēsen.

19
ἐὰν μὲν οὖν συντηρήσητε τὴν εἰς τὰ πράγματα εὔνοιαν, καὶ εἰς τὸ λοιπὸν πειράσομαι παραίτιος ἀγαθῶν γενέσθαι.

eàn mèn oûn syntērḗsēte tḕn eis tà prágmata eúnoian, kaì eis tò loipòn peirásomai paraítios agathō̂n genésthai.

20
ὑπὲρ δὲ τούτων καὶ τῶν κατὰ μέρος ἐντέταλμαι τούτοις τε καὶ τοῖς παρ’ ἐμοῦ διαλεχθῆναι ὑμῖν.

hypèr dè toútōn kaì tō̂n katà méros entétalmai toútois te kaì toîs par’ emoû dialechthē̂nai hymîn.

21
ἔρρωσθε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Διὸς Κορινθίου τετράδι καὶ εἰκάδι.

érrōsthe. étous hekatostoû tessarakostoû ogdóou, Diòs Korinthíou tetrádi kaì eikádi.

22
‘Η δὲ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ περιεῖχεν οὕτως Βασιλεὺς ’Αντίοχος τῷ ἀδελϕῷ Λυσίᾳ χαίρειν.

‘Ē dè toû basiléōs epistolḕ perieîchen hoútōs Basileùs ’Antíochos tō̂i adelphō̂i Lysíāi chaírein.

23
τοῦ πατρὸς ἡμῶν εἰς θεοὺς μεταστάντος βουλόμενοι τοὺς ἐκ τῆς βασιλείας ἀταράχους ὄντας γενέσθαι πρὸς τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν

toû patròs hēmō̂n eis theoùs metastántos boulómenoi toùs ek tē̂s basileías ataráchous óntas genésthai pròs tḕn tō̂n idíōn epiméleian

24
ἀκηκοότες τοὺς Ιουδαίους μὴ συνευδοκοῦντας τῇ τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὰ ‘Ελληνικὰ μεταθέσει, ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν ἀγωγὴν αἱρετίζοντας ἀξιοῦντας συγχωρηθῆναι αὐτοῖς τὰ νόμιμα,

akēkoótes toùs Ioudaíous mḕ syneudokoûntas tē̂i toû patròs epì tà ‘Ellēnikà metathései, allà tḕn heautō̂n agōgḕn hairetízontas axioûntas synchōrēthē̂nai autoîs tà nómima,

25
αἱρούμενοι οὖν καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος ἐκτὸς ταραχῆς εἶναι κρίνομεν τό τε ἱερὸν ἀποκατασταθῆναι αὐτοῖς καὶ πολιτεύεσθαι κατὰ τὰ ἐπὶ τῶν προγόνων αὐτῶν ἔθη.

hairoúmenoi oûn kaì toûto tò éthnos ektòs tarachē̂s eînai krínomen tó te hieròn apokatastathē̂nai autoîs kaì politeúesthai katà tà epì tō̂n progónōn autō̂n éthē.

26
εὖ οὖν ποιήσεις διαπεμψάμενος πρὸς αὐτοὺς καὶ δοὺς δεξιάς, ὅπως εἰδότες τὴν ἡμετέραν προαίρεσιν εὔθυμοί τε ὦσιν καὶ ἡδέως διαγίνωνται πρὸς τῇ τῶν ἰδίων ἀντιλήμψει.

eû oûn poiḗseis diapempsámenos pròs autoùs kaì doùs dexiás, hópōs eidótes tḕn hēmetéran proaíresin eúthymoí te ō̂sin kaì hēdéōs diagínōntai pròs tē̂i tō̂n idíōn antilḗmpsei.

27
Πρὸς δὲ τὸ ἔθνος ἡ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ τοιάδε ἦν Βασιλεὺς ’Αντίοχος τῇ γερουσίᾳ τῶν Ιουδαίων καὶ τοῖς ἄλλοις Ιουδαίοις χαίρειν.

Pròs dè tò éthnos hē toû basiléōs epistolḕ toiáde ē̂n Basileùs ’Antíochos tē̂i gerousíāi tō̂n Ioudaíōn kaì toîs állois Ioudaíois chaírein.

28
εἰ ἔρρωσθε, εἴη ἂν ὡς βουλόμεθα· καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν.

ei érrōsthe, eíē àn hōs boulómetha: kaì autoì dè hygiaínomen.

29
ἐνεϕάνισεν ἡμῖν Μενέλαος βούλεσθαι κατελθόντας ὑμᾶς γίνεσθαι πρὸς τοῖς ἰδίοις.

enephánisen hēmîn Menélaos boúlesthai katelthóntas hymâs gínesthai pròs toîs idíois.

30
τοῖς οὖν καταπορευομένοις μέχρι τριακάδος Ξανθικοῦ ὑπάρξει δεξιὰ μετὰ τῆς ἀδείας

toîs oûn kataporeuoménois méchri triakádos Xanthikoû hypárxei dexià metà tē̂s adeías

31
χρῆσθαι τοὺς Ιουδαίους τοῖς ἑαυτῶν δαπανήμασιν καὶ νόμοις, καθὰ καὶ τὸ πρότερον, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν κατ’ οὐδένα τρόπον παρενοχληθήσεται περὶ τῶν ἠγνοημένων.

chrē̂sthai toùs Ioudaíous toîs heautō̂n dapanḗmasin kaì nómois, kathà kaì tò próteron, kaì oudeìs autō̂n kat’ oudéna trópon parenochlēthḗsetai perì tō̂n ēgnoēménōn.

32
πέπομϕα δὲ καὶ τὸν Μενέλαον παρακαλέσοντα ὑμᾶς.

pépompha dè kaì tòn Menélaon parakalésonta hymâs.

33
ἔρρωσθε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Ξανθικοῦ πεντεκαιδεκάτῃ.

érrōsthe. étous hekatostoû tessarakostoû ogdóou, Xanthikoû pentekaidekátēi.

34
῎Επεμψαν δὲ καὶ οἱ ‘Ρωμαῖοι πρὸς αὐτοὺς ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτως Κόιντος Μέμμιος, Τίτος Μάνιος, πρεσβῦται ‘Ρωμαίων, τῷ δήμῳ τῶν Ιουδαίων χαίρειν.

῎Epempsan dè kaì hoi ‘Rōmaîoi pròs autoùs epistolḕn échousan hoútōs Kóintos Mémmios, Títos Mánios, presbŷtai ‘Rōmaíōn, tō̂i dḗmōi tō̂n Ioudaíōn chaírein.

35
ὑπὲρ ὧν Λυσίας ὁ συγγενὴς τοῦ βασιλέως συνεχώρησεν ὑμῖν, καὶ ἡμεῖς συνευδοκοῦμεν.

hypèr hō̂n Lysías ho syngenḕs toû basiléōs synechṓrēsen hymîn, kaì hēmeîs syneudokoûmen.

36
ἃ δὲ ἔκρινεν προσανενεχθῆναι τῷ βασιλεῖ, πέμψατέ τινα παραχρῆμα ἐπισκεψάμενοι περὶ τούτων, ἵνα ἐκθῶμεν ὡς καθήκει ὑμῖν· ἡμεῖς γὰρ προσάγομεν πρὸς ’Αντιόχειαν.

hà dè ékrinen prosanenechthē̂nai tō̂i basileî, pémpsaté tina parachrē̂ma episkepsámenoi perì toútōn, hína ekthō̂men hōs kathḗkei hymîn: hēmeîs gàr proságomen pròs ’Antiócheian.

37
διὸ σπεύσατε καὶ πέμψατέ τινας, ὅπως καὶ ἡμεῖς ἐπιγνῶμεν ὁποίας ἐστὲ γνώμης.

diò speúsate kaì pémpsaté tinas, hópōs kaì hēmeîs epignō̂men hopoías estè gnṓmēs.

38
ὑγιαίνετε. ἔτους ἑκατοστοῦ τεσσαρακοστοῦ ὀγδόου, Ξανθικοῦ πεντεκαιδεκάτῃ.

hygiaínete. étous hekatostoû tessarakostoû ogdóou, Xanthikoû pentekaidekátēi.