Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Maccabées 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Γενομένων δὲ τῶν συνθηκῶν τούτων ὁ μὲν Λυσίας ἀπῄει πρὸς τὸν βασιλέα, οἱ δὲ Ιουδαῖοι περὶ τὴν γεωργίαν ἐγίνοντο.

Genoménōn dè tō̂n synthēkō̂n toútōn ho mèn Lysías apḗiei pròs tòn basiléa, hoi dè Ioudaîoi perì tḕn geōrgían egínonto.

2
τῶν δὲ κατὰ τόπον στρατηγῶν Τιμόθεος καὶ ’Απολλώνιος ὁ τοῦ Γενναίου, ἔτι δὲ ‘Ιερώνυμος καὶ Δημοϕών, πρὸς δὲ τούτοις Νικάνωρ ὁ Κυπριάρχης οὐκ εἴων αὐτοὺς εὐσταθεῖν καὶ τὰ τῆς ἡσυχίας ἄγειν.

tō̂n dè katà tópon stratēgō̂n Timótheos kaì ’Apollṓnios ho toû Gennaíou, éti dè ‘Ierṓnymos kaì Dēmophṓn, pròs dè toútois Nikánōr ho Kypriárchēs ouk eíōn autoùs eustatheîn kaì tà tē̂s hēsychías ágein.

3
’Ιοππῖται δὲ τηλικοῦτο συνετέλεσαν τὸ δυσσέβημα· παρακαλέσαντες τοὺς σὺν αὐτοῖς οἰκοῦντας Ιουδαίους ἐμβῆναι εἰς τὰ παρακατασταθέντα ὑπ’ αὐτῶν σκάϕη σὺν γυναιξὶν καὶ τέκνοις ὡς μηδεμιᾶς ἐνεστώσης πρὸς αὐτοὺς δυσμενείας,

’Ioppîtai dè tēlikoûto synetélesan tò dyssébēma: parakalésantes toùs sỳn autoîs oikoûntas Ioudaíous embē̂nai eis tà parakatastathénta hyp’ autō̂n skáphē sỳn gynaixìn kaì téknois hōs mēdemiâs enestṓsēs pròs autoùs dysmeneías,

4
κατὰ δὲ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως ψήϕισμα· καὶ τούτων ἐπιδεξαμένων ὡς ἂν εἰρηνεύειν θελόντων καὶ μηδὲν ὕποπτον ἐχόντων ἐπαναχθέντας αὐτοὺς ἐβύθισαν ὄντας οὐκ ἔλαττον τῶν διακοσίων.

katà dè tò koinòn tē̂s póleōs psḗphisma: kaì toútōn epidexaménōn hōs àn eirēneúein thelóntōn kaì mēdèn hýpopton echóntōn epanachthéntas autoùs ebýthisan óntas ouk élatton tō̂n diakosíōn.

5
μεταλαβὼν δὲ Ιουδας τὴν γεγονυῖαν εἰς τοὺς ὁμοεθνεῖς ὠμότητα παραγγείλας τοῖς περὶ αὐτὸν ἀνδράσιν

metalabṑn dè Ioudas tḕn gegonyîan eis toùs homoethneîs ōmótēta parangeílas toîs perì autòn andrásin

6
καὶ ἐπικαλεσάμενος τὸν δίκαιον κριτὴν θεὸν παρεγένετο ἐπὶ τοὺς μιαιϕόνους τῶν ἀδελϕῶν καὶ τὸν μὲν λιμένα νύκτωρ ἐνέπρησεν καὶ τὰ σκάϕη κατέϕλεξεν, τοὺς δὲ ἐκεῖ συμϕυγόντας ἐξεκέντησεν.

kaì epikalesámenos tòn díkaion kritḕn theòn paregéneto epì toùs miaiphónous tō̂n adelphō̂n kaì tòn mèn liména nýktōr enéprēsen kaì tà skáphē katéphlexen, toùs dè ekeî symphygóntas exekéntēsen.

7
τοῦ δὲ χωρίου συγκλεισθέντος ἀνέλυσεν ὡς πάλιν ἥξων καὶ τὸ σύμπαν τῶν Ιοππιτῶν ἐκριζῶσαι πολίτευμα.

toû dè chōríou synkleisthéntos anélysen hōs pálin hḗxōn kaì tò sýmpan tō̂n Ioppitō̂n ekrizō̂sai políteuma.

8
μεταλαβὼν δὲ καὶ τοὺς ἐν Ιαμνείᾳ τὸν αὐτὸν ἐπιτελεῖν βουλομένους τρόπον τοῖς παροικοῦσιν Ιουδαίοις,

metalabṑn dè kaì toùs en Iamneíāi tòn autòn epiteleîn bouloménous trópon toîs paroikoûsin Ioudaíois,

9
καὶ τοῖς Ιαμνίταις νυκτὸς ἐπιβαλὼν ὑϕῆψεν τὸν λιμένα σὺν τῷ στόλῳ ὥστε ϕαίνεσθαι τὰς αὐγὰς τοῦ ϕέγγους εἰς τὰ Ιεροσόλυμα σταδίων ὄντων διακοσίων τεσσαράκοντα.

kaì toîs Iamnítais nyktòs epibalṑn hyphē̂psen tòn liména sỳn tō̂i stólōi hṓste phaínesthai tàs augàs toû phéngous eis tà Ierosólyma stadíōn óntōn diakosíōn tessarákonta.

10
’Εκεῖθεν δὲ ἀποσπάσαντες σταδίους ἐννέα, ποιουμένων τὴν πορείαν ἐπὶ τὸν Τιμόθεον, προσέβαλον ῎Αραβες αὐτῷ οὐκ ἐλάττους τῶν πεντακισχιλίων, ἱππεῖς δὲ πεντακόσιοι.

’Ekeîthen dè apospásantes stadíous ennéa, poiouménōn tḕn poreían epì tòn Timótheon, prosébalon ῎Arabes autō̂i ouk eláttous tō̂n pentakischilíōn, hippeîs dè pentakósioi.

11
γενομένης δὲ καρτερᾶς μάχης καὶ τῶν περὶ τὸν Ιουδαν διὰ τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ βοήθειαν εὐημερησάντων ἐλαττονωθέντες οἱ νομάδες ἠξίουν δοῦναι τὸν Ιουδαν δεξιὰς αὐτοῖς ὑπισχνούμενοι καὶ βοσκήματα δώσειν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ὠϕελήσειν αὐτούς.

genoménēs dè karterâs máchēs kaì tō̂n perì tòn Ioudan dià tḕn parà toû theoû boḗtheian euēmerēsántōn elattonōthéntes hoi nomádes ēxíoun doûnai tòn Ioudan dexiàs autoîs hypischnoúmenoi kaì boskḗmata dṓsein kaì en toîs loipoîs ōphelḗsein autoús.

12
Ιουδας δὲ ὑπολαβὼν ὡς ἀληθῶς ἐν πολλοῖς αὐτοὺς χρησίμους ἐπεχώρησεν εἰρήνην ἄξειν πρὸς αὐτούς· καὶ λαβόντες δεξιὰς εἰς τὰς σκηνὰς ἐχωρίσθησαν.

Ioudas dè hypolabṑn hōs alēthō̂s en polloîs autoùs chrēsímous epechṓrēsen eirḗnēn áxein pròs autoús: kaì labóntes dexiàs eis tàs skēnàs echōrísthēsan.

13
’Επέβαλεν δὲ καὶ ἐπί τινα πόλιν γεϕύραις ὀχυρὰν καὶ τείχεσιν περιπεϕραγμένην καὶ παμμειγέσιν ἔθνεσιν κατοικουμένην, ὄνομα δὲ Κασπιν.

’Epébalen dè kaì epí tina pólin gephýrais ochyràn kaì teíchesin peripephragménēn kaì pammeigésin éthnesin katoikouménēn, ónoma dè Kaspin.

14
οἱ δὲ ἔνδον πεποιθότες τῇ τῶν τειχέων ἐρυμνότητι τῇ τε τῶν βρωμάτων παραθέσει ἀναγωγότερον ἐχρῶντο τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν λοιδοροῦντες καὶ προσέτι βλασϕημοῦντες καὶ λαλοῦντες ἃ μὴ θέμις.

hoi dè éndon pepoithótes tē̂i tō̂n teichéōn erymnótēti tē̂i te tō̂n brōmátōn parathései anagōgóteron echrō̂nto toîs perì tòn Ioudan loidoroûntes kaì proséti blasphēmoûntes kaì laloûntes hà mḕ thémis.

15
οἱ δὲ περὶ τὸν Ιουδαν ἐπικαλεσάμενοι τὸν μέγαν τοῦ κόσμου δυνάστην τὸν ἄτερ κριῶν καὶ μηχανῶν ὀργανικῶν κατακρημνίσαντα τὴν Ιεριχω κατὰ τοὺς ’Ιησοῦ χρόνους ἐνέσεισαν θηριωδῶς τῷ τείχει.

hoi dè perì tòn Ioudan epikalesámenoi tòn mégan toû kósmou dynástēn tòn áter kriō̂n kaì mēchanō̂n organikō̂n katakrēmnísanta tḕn Ierichō katà toùs ’Iēsoû chrónous enéseisan thēriōdō̂s tō̂i teíchei.

16
καταλαβόμενοί τε τὴν πόλιν τῇ τοῦ θεοῦ θελήσει ἀμυθήτους ἐποιήσαντο σϕαγὰς ὥστε τὴν παρακειμένην λίμνην τὸ πλάτος ἔχουσαν σταδίους δύο κατάρρυτον αἵματι πεπληρωμένην ϕαίνεσθαι.

katalabómenoí te tḕn pólin tē̂i toû theoû thelḗsei amythḗtous epoiḗsanto sphagàs hṓste tḕn parakeiménēn límnēn tò plátos échousan stadíous dýo katárryton haímati peplērōménēn phaínesthai.

17
’Εκεῖθεν δὲ ἀποσπάσαντες σταδίους ἑπτακοσίους πεντήκοντα διήνυσαν εἰς τὸν Χάρακα πρὸς τοὺς λεγομένους Τουβιανοὺς Ιουδαίους.

’Ekeîthen dè apospásantes stadíous heptakosíous pentḗkonta diḗnysan eis tòn Cháraka pròs toùs legoménous Toubianoùs Ioudaíous.

18
καὶ Τιμόθεον μὲν ἐπὶ τῶν τόπων οὐ κατέλαβον ἄπρακτον τότε ἀπὸ τῶν τόπων ἐκλελυκότα, καταλελοιπότα δὲ ϕρουρὰν ἔν τινι τόπῳ καὶ μάλα ὀχυράν.

kaì Timótheon mèn epì tō̂n tópōn ou katélabon áprakton tóte apò tō̂n tópōn eklelykóta, kataleloipóta dè phrouràn én tini tópōi kaì mála ochyrán.

19
Δοσίθεος δὲ καὶ Σωσίπατρος τῶν περὶ τὸν Μακκαβαῖον ἡγεμόνων ἐξοδεύσαντες ἀπώλεσαν τοὺς ὑπὸ Τιμοθέου καταλειϕθέντας ἐν τῷ ὀχυρώματι πλείους τῶν μυρίων ἀνδρῶν.

Dosítheos dè kaì Sōsípatros tō̂n perì tòn Makkabaîon hēgemónōn exodeúsantes apṓlesan toùs hypò Timothéou kataleiphthéntas en tō̂i ochyrṓmati pleíous tō̂n myríōn andrō̂n.

20
ὁ δὲ Μακκαβαῖος διατάξας τὴν περὶ αὐτὸν στρατιὰν σπειρηδὸν κατέστησεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν σπειρῶν καὶ ἐπὶ τὸν Τιμόθεον ὥρμησεν ἔχοντα περὶ αὐτὸν μυριάδας δώδεκα πεζῶν, ἱππεῖς δὲ δισχιλίους πρὸς τοῖς πεντακοσίοις.

ho dè Makkabaîos diatáxas tḕn perì autòn stratiàn speirēdòn katéstēsen autoùs epì tō̂n speirō̂n kaì epì tòn Timótheon hṓrmēsen échonta perì autòn myriádas dṓdeka pezō̂n, hippeîs dè dischilíous pròs toîs pentakosíois.

21
τὴν δὲ ἔϕοδον μεταλαβὼν Ιουδου προεξαπέστειλεν ὁ Τιμόθεος τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἄλλην ἀποσκευὴν εἰς τὸ λεγόμενον Καρνιον· ἦν γὰρ δυσπολιόρκητον καὶ δυσπρόσιτον τὸ χωρίον διὰ τὴν πάντων τῶν τόπων στενότητα.

tḕn dè éphodon metalabṑn Ioudou proexapésteilen ho Timótheos tàs gynaîkas kaì tà tékna kaì tḕn állēn aposkeuḕn eis tò legómenon Karnion: ē̂n gàr dyspoliórkēton kaì dysprósiton tò chōríon dià tḕn pántōn tō̂n tópōn stenótēta.

22
ἐπιϕανείσης δὲ τῆς Ιουδου σπείρας πρώτης καὶ γενομένου δέους ἐπὶ τοὺς πολεμίους ϕόβου τε ἐκ τῆς τοῦ τὰ πάντα ἐϕορῶντος ἐπιϕανείας γενομένης ἐπ’ αὐτοὺς εἰς ϕυγὴν ὥρμησαν ἄλλος ἀλλαχῇ ϕερόμενος ὥστε πολλάκις ὑπὸ τῶν ἰδίων βλάπτεσθαι καὶ ταῖς τῶν ξιϕῶν ἀκμαῖς ἀναπείρεσθαι.

epiphaneísēs dè tē̂s Ioudou speíras prṓtēs kaì genoménou déous epì toùs polemíous phóbou te ek tē̂s toû tà pánta ephorō̂ntos epiphaneías genoménēs ep’ autoùs eis phygḕn hṓrmēsan állos allachē̂i pherómenos hṓste pollákis hypò tō̂n idíōn bláptesthai kaì taîs tō̂n xiphō̂n akmaîs anapeíresthai.

23
ἐποιεῖτο δὲ τὸν διωγμὸν εὐτονώτερον ὁ Ιουδας συγκεντῶν τοὺς ἀλιτηρίους διέϕθειρέν τε εἰς μυριάδας τρεῖς ἀνδρῶν.

epoieîto dè tòn diōgmòn eutonṓteron ho Ioudas synkentō̂n toùs alitēríous diéphtheirén te eis myriádas treîs andrō̂n.

24
αὐτὸς δὲ ὁ Τιμόθεος ἐμπεσὼν τοῖς περὶ τὸν Δοσίθεον καὶ Σωσίπατρον ἠξίου μετὰ πολλῆς γοητείας ἐξαϕεῖναι σῶον αὐτὸν διὰ τὸ πλειόνων μὲν γονεῖς, ὧν δὲ ἀδελϕοὺς ἔχειν καὶ τούτους ἀλογηθῆναι συμβήσεται.

autòs dè ho Timótheos empesṑn toîs perì tòn Dosítheon kaì Sōsípatron ēxíou metà pollē̂s goēteías exapheînai sō̂on autòn dià tò pleiónōn mèn goneîs, hō̂n dè adelphoùs échein kaì toútous alogēthē̂nai symbḗsetai.

25
πιστώσαντος δὲ αὐτοῦ διὰ πλειόνων τὸν ὁρισμὸν ἀποκαταστῆσαι τούτους ἀπημάντους ἀπέλυσαν αὐτὸν ἕνεκα τῆς τῶν ἀδελϕῶν σωτηρίας.

pistṓsantos dè autoû dià pleiónōn tòn horismòn apokatastē̂sai toútous apēmántous apélysan autòn héneka tē̂s tō̂n adelphō̂n sōtērías.

26
’Εξελθὼν δὲ ἐπὶ τὸ Καρνιον καὶ τὸ Ατεργατειον κατέσϕαξεν μυριάδας σωμάτων δύο καὶ πεντακισχιλίους.

’Exelthṑn dè epì tò Karnion kaì tò Atergateion katésphaxen myriádas sōmátōn dýo kaì pentakischilíous.

27
μετὰ δὲ τὴν τούτων τροπὴν καὶ ἀπώλειαν ἐπεστράτευσεν καὶ ἐπὶ Εϕρων πόλιν ὀχυράν, ἐν ᾗ κατῴκει Λυσίας καὶ πάμϕυλα πλήθη, νεανίαι δὲ ῥωμαλέοι πρὸ τῶν τειχέων καθεστῶτες εὐρώστως ἀπεμάχοντο, ἔνθα δὲ ὀργάνων καὶ βελῶν πολλαὶ παραθέσεις ὑπῆρχον.

metà dè tḕn toútōn tropḕn kaì apṓleian epestráteusen kaì epì Ephrōn pólin ochyrán, en hē̂i katṓikei Lysías kaì pámphyla plḗthē, neaníai dè rhōmaléoi prò tō̂n teichéōn kathestō̂tes eurṓstōs apemáchonto, éntha dè orgánōn kaì belō̂n pollaì parathéseis hypē̂rchon.

28
ἐπικαλεσάμενοι δὲ τὸν δυνάστην τὸν μετὰ κράτους συντρίβοντα τὰς τῶν πολεμίων ἀλκὰς ἔλαβον τὴν πόλιν ὑποχείριον, κατέστρωσαν δὲ τῶν ἔνδον εἰς μυριάδας δύο πεντακισχιλίους.

epikalesámenoi dè tòn dynástēn tòn metà krátous syntríbonta tàs tō̂n polemíōn alkàs élabon tḕn pólin hypocheírion, katéstrōsan dè tō̂n éndon eis myriádas dýo pentakischilíous.

29
ἀναζεύξαντες δὲ ἐκεῖθεν ὥρμησαν ἐπὶ Σκυθῶν πόλιν ἀπέχουσαν ἀπὸ Ιεροσολύμων σταδίους ἑξακοσίους.

anazeúxantes dè ekeîthen hṓrmēsan epì Skythō̂n pólin apéchousan apò Ierosolýmōn stadíous hexakosíous.

30
ἀπομαρτυρησάντων δὲ τῶν ἐκεῖ καθεστώτων Ιουδαίων, ἣν οἱ Σκυθοπολῖται ἔσχον πρὸς αὐτοὺς εὔνοιαν καὶ ἐν τοῖς τῆς ἀτυχίας καιροῖς ἥμερον ἀπάντησιν,

apomartyrēsántōn dè tō̂n ekeî kathestṓtōn Ioudaíōn, hḕn hoi Skythopolîtai éschon pròs autoùs eúnoian kaì en toîs tē̂s atychías kairoîs hḗmeron apántēsin,

31
εὐχαριστήσαντες καὶ προσπαρακαλέσαντες καὶ εἰς τὰ λοιπὰ πρὸς τὸ γένος εὐμενεῖς εἶναι παρεγενήθησαν εἰς Ιεροσόλυμα τῆς τῶν ἑβδομάδων ἑορτῆς οὔσης ὑπογύου.

eucharistḗsantes kaì prosparakalésantes kaì eis tà loipà pròs tò génos eumeneîs eînai paregenḗthēsan eis Ierosólyma tē̂s tō̂n hebdomádōn heortē̂s oúsēs hypogýou.

32
Μετὰ δὲ τὴν λεγομένην πεντηκοστὴν ὥρμησαν ἐπὶ Γοργίαν τὸν τῆς Ιδουμαίας στρατηγόν.

Metà dè tḕn legoménēn pentēkostḕn hṓrmēsan epì Gorgían tòn tē̂s Idoumaías stratēgón.

33
ἐξῆλθεν δὲ μετὰ πεζῶν τρισχιλίων, ἱππέων δὲ τετρακοσίων.

exē̂lthen dè metà pezō̂n trischilíōn, hippéōn dè tetrakosíōn.

34
παραταξαμένους δὲ συνέβη πεσεῖν ὀλίγους τῶν Ιουδαίων.

parataxaménous dè synébē peseîn olígous tō̂n Ioudaíōn.

35
Δοσίθεος δέ τις τῶν τοῦ Βακήνορος, ἔϕιππος ἀνὴρ καὶ καρτερός, εἴχετο τοῦ Γοργίου καὶ λαβόμενος τῆς χλαμύδος ἦγεν αὐτὸν εὐρώστως καὶ βουλόμενος τὸν κατάρατον λαβεῖν ζωγρίαν, τῶν ἱππέων τινὸς θρᾳκῶν ἐπενεχθέντος αὐτῷ καὶ τὸν ὦμον καθελόντος διέϕυγεν ὁ Γοργίας εἰς Μαρισα.

Dosítheos dé tis tō̂n toû Bakḗnoros, éphippos anḕr kaì karterós, eícheto toû Gorgíou kaì labómenos tē̂s chlamýdos ē̂gen autòn eurṓstōs kaì boulómenos tòn katáraton labeîn zōgrían, tō̂n hippéōn tinòs thrāikō̂n epenechthéntos autō̂i kaì tòn ō̂mon kathelóntos diéphygen ho Gorgías eis Marisa.

36
τῶν δὲ περὶ τὸν Εσδριν ἐπὶ πλεῖον μαχομένων καὶ κατακόπων ὄντων ἐπικαλεσάμενος Ιουδας τὸν κύριον σύμμαχον ϕανῆναι καὶ προοδηγὸν τοῦ πολέμου·

tō̂n dè perì tòn Esdrin epì pleîon machoménōn kaì katakópōn óntōn epikalesámenos Ioudas tòn kýrion sýmmachon phanē̂nai kaì proodēgòn toû polémou:

37
καταρξάμενος τῇ πατρίῳ ϕωνῇ τὴν μεθ’ ὕμνων κραυγὴν ἐνσείσας ἀπροσδοκήτως τοῖς περὶ τὸν Γοργίαν, τροπὴν αὐτῶν ἐποιήσατο.

katarxámenos tē̂i patríōi phōnē̂i tḕn meth’ hýmnōn kraugḕn enseísas aprosdokḗtōs toîs perì tòn Gorgían, tropḕn autō̂n epoiḗsato.

38
Ιουδας δὲ ἀναλαβὼν τὸ στράτευμα ἧκεν εἰς Οδολλαμ πόλιν· τῆς δὲ ἑβδομάδος ἐπιβαλλούσης κατὰ τὸν ἐθισμὸν ἁγνισθέντες αὐτόθι τὸ σάββατον διήγαγον.

Ioudas dè analabṑn tò stráteuma hē̂ken eis Odollam pólin: tē̂s dè hebdomádos epiballoúsēs katà tòn ethismòn hagnisthéntes autóthi tò sábbaton diḗgagon.

39
τῇ δὲ ἐχομένῃ ἦλθον οἱ περὶ τὸν Ιουδαν καθ’ ὃν χρόνον τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει, τὰ σώματα τῶν προπεπτωκότων ἀνακομίσασθαι καὶ μετὰ τῶν συγγενῶν ἀποκαταστῆσαι εἰς τοὺς πατρῴους τάϕους.

tē̂i dè echoménēi ē̂lthon hoi perì tòn Ioudan kath’ hòn chrónon tò tē̂s chreías egegónei, tà sṓmata tō̂n propeptōkótōn anakomísasthai kaì metà tō̂n syngenō̂n apokatastē̂sai eis toùs patrṓious táphous.

40
εὗρον δὲ ἑκάστου τῶν τεθνηκότων ὑπὸ τοὺς χιτῶνας ἱερώματα τῶν ἀπὸ Ιαμνείας εἰδώλων, ἀϕ’ ὧν ὁ νόμος ἀπείργει τοὺς Ιουδαίους· τοῖς δὲ πᾶσι σαϕὲς ἐγένετο διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν τούσδε πεπτωκέναι.

heûron dè hekástou tō̂n tethnēkótōn hypò toùs chitō̂nas hierṓmata tō̂n apò Iamneías eidṓlōn, aph’ hō̂n ho nómos apeírgei toùs Ioudaíous: toîs dè pâsi saphès egéneto dià tḗnde tḕn aitían toúsde peptōkénai.

41
πάντες οὖν εὐλογήσαντες τὰ τοῦ δικαιοκρίτου κυρίου τὰ κεκρυμμένα ϕανερὰ ποιοῦντος

pántes oûn eulogḗsantes tà toû dikaiokrítou kyríou tà kekrymména phanerà poioûntos

42
εἰς ἱκετείαν ἐτράπησαν ἀξιώσαντες τὸ γεγονὸς ἁμάρτημα τελείως ἐξαλειϕθῆναι. ὁ δὲ γενναῖος Ιουδας παρεκάλεσε τὸ πλῆθος συντηρεῖν αὑτοὺς ἀναμαρτήτους εἶναι ὑπ’ ὄψιν ἑωρακότας τὰ γεγονότα διὰ τὴν τῶν προπεπτωκότων ἁμαρτίαν.

eis hiketeían etrápēsan axiṓsantes tò gegonòs hamártēma teleíōs exaleiphthē̂nai. ho dè gennaîos Ioudas parekálese tò plē̂thos syntēreîn hautoùs anamartḗtous eînai hyp’ ópsin heōrakótas tà gegonóta dià tḕn tō̂n propeptōkótōn hamartían.

43
ποιησάμενός τε κατ’ ἀνδρολογίαν εἰς ἀργυρίου δραχμὰς δισχιλίας ἀπέστειλεν εἰς Ιεροσόλυμα προσαγαγεῖν περὶ ἁμαρτίας θυσίαν πάνυ καλῶς καὶ ἀστείως πράττων ὑπὲρ ἀναστάσεως διαλογιζόμενος·

poiēsámenós te kat’ andrologían eis argyríou drachmàs dischilías apésteilen eis Ierosólyma prosagageîn perì hamartías thysían pány kalō̂s kaì asteíōs práttōn hypèr anastáseōs dialogizómenos:

44
εἰ μὴ γὰρ τοὺς προπεπτωκότας ἀναστῆναι προσεδόκα, περισσὸν καὶ ληρῶδες ὑπὲρ νεκρῶν εὔχεσθαι·

ei mḕ gàr toùs propeptōkótas anastē̂nai prosedóka, perissòn kaì lērō̂des hypèr nekrō̂n eúchesthai:

45
εἶτε’ ἐμβλέπων τοῖς μετ’ εὐσεβείας κοιμωμένοις κάλλιστον ἀποκείμενον χαριστήριον, ὁσία καὶ εὐσεβὴς ἡ ἐπίνοια· ὅθεν περὶ τῶν τεθνηκότων τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσατο τῆς ἁμαρτίας ἀπολυθῆναι.

eîte’ emblépōn toîs met’ eusebeías koimōménois kálliston apokeímenon charistḗrion, hosía kaì eusebḕs hē epínoia: hóthen perì tō̂n tethnēkótōn tòn exilasmòn epoiḗsato tē̂s hamartías apolythē̂nai.