Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Maccabées 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Περὶ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον τὴν δευτέραν ἔϕοδον ὁ ’Αντίοχος εἰς Αἴγυπτον ἐστείλατο.

Perì dè tòn kairòn toûton tḕn deutéran éphodon ho ’Antíochos eis Aígypton esteílato.

2
συνέβη δὲ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν σχεδὸν ἐϕ’ ἡμέρας τεσσαράκοντα ϕαίνεσθαι διὰ τῶν ἀέρων τρέχοντας ἱππεῖς διαχρύσους στολὰς ἔχοντας καὶ λόγχας σπειρηδὸν ἐξωπλισμένους καὶ μαχαιρῶν σπασμοὺς

synébē dè kath’ hólēn tḕn pólin schedòn eph’ hēméras tessarákonta phaínesthai dià tō̂n aérōn tréchontas hippeîs diachrýsous stolàs échontas kaì lónchas speirēdòn exōplisménous kaì machairō̂n spasmoùs

3
καὶ ἴλας ἵππων διατεταγμένας καὶ προσβολὰς γινομένας καὶ καταδρομὰς ἑκατέρων καὶ ἀσπίδων κινήσεις καὶ καμάκων πλήθη καὶ βελῶν βολὰς καὶ χρυσέων κόσμων ἐκλάμψεις καὶ παντοίους θωρακισμούς.

kaì ílas híppōn diatetagménas kaì prosbolàs ginoménas kaì katadromàs hekatérōn kaì aspídōn kinḗseis kaì kamákōn plḗthē kaì belō̂n bolàs kaì chryséōn kósmōn eklámpseis kaì pantoíous thōrakismoús.

4
διὸ πάντες ἠξίουν ἐπ’ ἀγαθῷ τὴν ἐπιϕάνειαν γεγενῆσθαι.

diò pántes ēxíoun ep’ agathō̂i tḕn epipháneian gegenē̂sthai.

5
γενομένης δὲ λαλιᾶς ψευδοῦς ὡς μετηλλαχότος ’Αντιόχου τὸν βίον παραλαβὼν ὁ ’Ιάσων οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων αἰϕνιδίως ἐπὶ τὴν πόλιν συνετελέσατο ἐπίθεσιν· τῶν δὲ ἐπὶ τῷ τείχει συνελασθέντων καὶ τέλος ἤδη καταλαμβανομένης τῆς πόλεως ὁ Μενέλαος εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἐϕυγάδευσεν.

genoménēs dè laliâs pseudoûs hōs metēllachótos ’Antióchou tòn bíon paralabṑn ho ’Iásōn ouk eláttous tō̂n chilíōn aiphnidíōs epì tḕn pólin synetelésato epíthesin: tō̂n dè epì tō̂i teíchei synelasthéntōn kaì télos ḗdē katalambanoménēs tē̂s póleōs ho Menélaos eis tḕn akrópolin ephygádeusen.

6
ὁ δὲ ’Ιάσων ἐποιεῖτο σϕαγὰς τῶν πολιτῶν τῶν ἰδίων ἀϕειδῶς οὐ συννοῶν τὴν εἰς τοὺς συγγενεῖς εὐημερίαν δυσημερίαν εἶναι τὴν μεγίστην, δοκῶν δὲ πολεμίων καὶ οὐχ ὁμοεθνῶν τρόπαια καταβάλλεσθαι.

ho dè ’Iásōn epoieîto sphagàs tō̂n politō̂n tō̂n idíōn apheidō̂s ou synnoō̂n tḕn eis toùs syngeneîs euēmerían dysēmerían eînai tḕn megístēn, dokō̂n dè polemíōn kaì ouch homoethnō̂n trópaia katabállesthai.

7
τῆς μὲν ἀρχῆς οὐκ ἐκράτησεν, τὸ δὲ τέλος τῆς ἐπιβουλῆς αἰσχύνην λαβὼν ϕυγὰς πάλιν εἰς τὴν Αμμανῖτιν ἀπῆλθεν.

tē̂s mèn archē̂s ouk ekrátēsen, tò dè télos tē̂s epiboulē̂s aischýnēn labṑn phygàs pálin eis tḕn Ammanîtin apē̂lthen.

8
πέρας οὖν κακῆς καταστροϕῆς ἔτυχεν. ἐγκληθεὶς πρὸς ’Αρέταν τὸν τῶν ’Αράβων τύραννον πόλιν ἐκ πόλεως ϕεύγων διωκόμενος ὑπὸ πάντων στυγούμενος ὡς τῶν νόμων ἀποστάτης καὶ βδελυσσόμενος ὡς πατρίδος καὶ πολιτῶν δήμιος εἰς Αἴγυπτον ἐξεβράσθη,

péras oûn kakē̂s katastrophē̂s étychen. enklētheìs pròs ’Arétan tòn tō̂n ’Arábōn týrannon pólin ek póleōs pheúgōn diōkómenos hypò pántōn stygoúmenos hōs tō̂n nómōn apostátēs kaì bdelyssómenos hōs patrídos kaì politō̂n dḗmios eis Aígypton exebrásthē,

9
καὶ ὁ συχνοὺς τῆς πατρίδος ἀποξενώσας ἐπὶ ξένης ἀπώλετο πρὸς Λακεδαιμονίους ἀναχθεὶς ὡς διὰ τὴν συγγένειαν τευξόμενος σκέπης.

kaì ho sychnoùs tē̂s patrídos apoxenṓsas epì xénēs apṓleto pròs Lakedaimoníous anachtheìs hōs dià tḕn syngéneian teuxómenos sképēs.

10
καὶ ὁ πλῆθος ἀτάϕων ἐκρίψας ἀπένθητος ἐγενήθη καὶ κηδείας οὐδ’ ἡστινοσοῦν οὔτε πατρῴου τάϕου μετέσχεν.

kaì ho plē̂thos atáphōn ekrípsas apénthētos egenḗthē kaì kēdeías oud’ hēstinosoûn oúte patrṓiou táphou metéschen.

11
Προσπεσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν γεγονότων διέλαβεν ἀποστατεῖν τὴν Ιουδαίαν· ὅθεν ἀναζεύξας ἐξ Αἰγύπτου τεθηριωμένος τῇ ψυχῇ ἔλαβεν τὴν μὲν πόλιν δοριάλωτον

Prospesóntōn dè tō̂i basileî perì tō̂n gegonótōn diélaben apostateîn tḕn Ioudaían: hóthen anazeúxas ex Aigýptou tethēriōménos tē̂i psychē̂i élaben tḕn mèn pólin doriálōton

12
καὶ ἐκέλευσεν τοῖς στρατιώταις κόπτειν ἀϕειδῶς τοὺς ἐμπίπτοντας καὶ τοὺς εἰς τὰς οἰκίας ἀναβαίνοντας κατασϕάζειν.

kaì ekéleusen toîs stratiṓtais kóptein apheidō̂s toùs empíptontas kaì toùs eis tàs oikías anabaínontas kataspházein.

13
ἐγίνετο δὲ νέων καὶ πρεσβυτέρων ἀναίρεσις, ἀνήβων τε καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ἀϕανισμός, παρθένων τε καὶ νηπίων σϕαγαί.

egíneto dè néōn kaì presbytérōn anaíresis, anḗbōn te kaì gynaikō̂n kaì téknōn aphanismós, parthénōn te kaì nēpíōn sphagaí.

14
ὀκτὼ δὲ μυριάδες ἐν ταῖς πάσαις ἡμέραις τρισὶν κατεϕθάρησαν, τέσσαρες μὲν ἐν χειρῶν νομαῖς, οὐχ ἧττον δὲ τῶν ἐσϕαγμένων ἐπράθησαν.

oktṑ dè myriádes en taîs pásais hēmérais trisìn katephthárēsan, téssares mèn en cheirō̂n nomaîs, ouch hē̂tton dè tō̂n esphagménōn epráthēsan.

15
οὐκ ἀρκεσθεὶς δὲ τούτοις κατετόλμησεν εἰς τὸ πάσης τῆς γῆς ἁγιώτατον ἱερὸν εἰσελθεῖν ὁδηγὸν ἔχων τὸν Μενέλαον τὸν καὶ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος προδότην γεγονότα

ouk arkestheìs dè toútois katetólmēsen eis tò pásēs tē̂s gē̂s hagiṓtaton hieròn eiseltheîn hodēgòn échōn tòn Menélaon tòn kaì tō̂n nómōn kaì tē̂s patrídos prodótēn gegonóta

16
καὶ ταῖς μιαραῖς χερσὶν τὰ ἱερὰ σκεύη λαμβάνων καὶ τὰ ὑπ’ ἄλλων βασιλέων ἀνατεθέντα πρὸς αὔξησιν καὶ δόξαν τοῦ τόπου καὶ τιμὴν ταῖς βεβήλοις χερσὶν συσσύρων.

kaì taîs miaraîs chersìn tà hierà skeúē lambánōn kaì tà hyp’ állōn basiléōn anatethénta pròs aúxēsin kaì dóxan toû tópou kaì timḕn taîs bebḗlois chersìn syssýrōn.

17
καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν ὁ ’Αντίοχος οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἀπώργισται βραχέως ὁ δεσπότης, διὸ γέγονεν περὶ τὸν τόπον παρόρασις.

kaì emeteōrízeto tḕn diánoian ho ’Antíochos ou synorō̂n hóti dià tàs hamartías tō̂n tḕn pólin oikoúntōn apṓrgistai brachéōs ho despótēs, diò gégonen perì tòn tópon parórasis.

18
εἰ δὲ μὴ συνέβη προσενέχεσθαι πολλοῖς ἁμαρτήμασιν, καθάπερ ἦν ὁ ‘Ηλιόδωρος ὁ πεμϕθεὶς ὑπὸ Σελεύκου τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ γαζοϕυλακίου, οὗτος προαχθεὶς παραχρῆμα μαστιγωθεὶς ἀνετράπη τοῦ θράσους.

ei dè mḕ synébē prosenéchesthai polloîs hamartḗmasin, katháper ē̂n ho ‘Ēliódōros ho pemphtheìs hypò Seleúkou toû basiléōs epì tḕn epískepsin toû gazophylakíou, hoûtos proachtheìs parachrē̂ma mastigōtheìs anetrápē toû thrásous.

19
ἀλλ’ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν τόπον ὁ κύριος ἐξελέξατο.

all’ ou dià tòn tópon tò éthnos, allà dià tò éthnos tòn tópon ho kýrios exeléxato.

20
διόπερ καὶ αὐτὸς ὁ τόπος συμμετασχὼν τῶν τοῦ ἔθνους δυσπετημάτων γενομένων ὕστερον εὐεργετημάτων ἐκοινώνησεν, καὶ ὁ καταλειϕθεὶς ἐν τῇ τοῦ παντοκράτορος ὀργῇ πάλιν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου δεσπότου καταλλαγῇ μετὰ πάσης δόξης ἐπανωρθώθη.

dióper kaì autòs ho tópos symmetaschṑn tō̂n toû éthnous dyspetēmátōn genoménōn hýsteron euergetēmátōn ekoinṓnēsen, kaì ho kataleiphtheìs en tē̂i toû pantokrátoros orgē̂i pálin en tē̂i toû megálou despótou katallagē̂i metà pásēs dóxēs epanōrthṓthē.

21
‘Ο γοῦν ’Αντίοχος ὀκτακόσια πρὸς τοῖς χιλίοις ἀπενεγκάμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ τάλαντα θᾶττον εἰς τὴν ’Αντιόχειαν ἐχωρίσθη οἰόμενος ἀπὸ τῆς ὑπερηϕανίας τὴν μὲν γῆν πλωτὴν καὶ τὸ πέλαγος πορευτὸν θέσθαι διὰ τὸν μετεωρισμὸν τῆς καρδίας.

‘O goûn ’Antíochos oktakósia pròs toîs chilíois apenenkámenos ek toû hieroû tálanta thâtton eis tḕn ’Antiócheian echōrísthē oiómenos apò tē̂s hyperēphanías tḕn mèn gē̂n plōtḕn kaì tò pélagos poreutòn thésthai dià tòn meteōrismòn tē̂s kardías.

22
κατέλιπεν δὲ καὶ ἐπιστάτας τοῦ κακοῦν τὸ γένος, ἐν μὲν Ιεροσολύμοις Φίλιππον, τὸ μὲν γένος Φρύγα, τὸν δὲ τρόπον βαρβαρώτερον ἔχοντα τοῦ καταστήσαντος,

katélipen dè kaì epistátas toû kakoûn tò génos, en mèn Ierosolýmois Phílippon, tò mèn génos Phrýga, tòn dè trópon barbarṓteron échonta toû katastḗsantos,

23
ἐν δὲ Γαριζιν ’Ανδρόνικον, πρὸς δὲ τούτοις Μενέλαον, ὃς χείριστα τῶν ἄλλων ὑπερῄρετο τοῖς πολίταις, ἀπεχθῆ δὲ πρὸς τοὺς πολίτας Ιουδαίους ἔχων διάθεσιν.

en dè Garizin ’Andrónikon, pròs dè toútois Menélaon, hòs cheírista tō̂n állōn hyperḗireto toîs polítais, apechthē̂ dè pròs toùs polítas Ioudaíous échōn diáthesin.

24
ἔπεμψεν δὲ τὸν Μυσάρχην ’Απολλώνιον μετὰ στρατεύματος, δισμυρίους δὲ πρὸς τοῖς δισχιλίοις, προστάξας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας κατασϕάξαι, τὰς δὲ γυναῖκας καὶ τοὺς νεωτέρους πωλεῖν.

épempsen dè tòn Mysárchēn ’Apollṓnion metà strateúmatos, dismyríous dè pròs toîs dischilíois, prostáxas toùs en hēlikíāi pántas kataspháxai, tàs dè gynaîkas kaì toùs neōtérous pōleîn.

25
οὗτος δὲ παραγενόμενος εἰς Ιεροσόλυμα καὶ τὸν εἰρηνικὸν ὑποκριθεὶς ἐπέσχεν ἕως τῆς ἁγίας ἡμέρας τοῦ σαββάτου καὶ λαβὼν ἀργοῦντας τοὺς Ιουδαίους τοῖς ὑϕ’ ἑαυτὸν ἐξοπλησίαν παρήγγειλεν

hoûtos dè paragenómenos eis Ierosólyma kaì tòn eirēnikòn hypokritheìs epéschen héōs tē̂s hagías hēméras toû sabbátou kaì labṑn argoûntas toùs Ioudaíous toîs hyph’ heautòn exoplēsían parḗngeilen

26
καὶ τοὺς ἐξελθόντας πάντας ἐπὶ τὴν θεωρίαν συνεξεκέντησεν καὶ εἰς τὴν πόλιν σὺν τοῖς ὅπλοις εἰσδραμὼν ἱκανὰ κατέστρωσεν πλήθη.

kaì toùs exelthóntas pántas epì tḕn theōrían synexekéntēsen kaì eis tḕn pólin sỳn toîs hóplois eisdramṑn hikanà katéstrōsen plḗthē.

27
Ιουδας δὲ ὁ καὶ Μακκαβαῖος δέκατός που γενηθεὶς καὶ ἀναχωρήσας εἰς τὴν ἔρημον θηρίων τρόπον ἐν τοῖς ὄρεσιν διέζη σὺν τοῖς μετ’ αὐτοῦ, καὶ τὴν χορτώδη τροϕὴν σιτούμενοι διετέλουν πρὸς τὸ μὴ μετασχεῖν τοῦ μολυσμοῦ.

Ioudas dè ho kaì Makkabaîos dékatós pou genētheìs kaì anachōrḗsas eis tḕn érēmon thēríōn trópon en toîs óresin diézē sỳn toîs met’ autoû, kaì tḕn chortṓdē trophḕn sitoúmenoi dietéloun pròs tò mḕ metascheîn toû molysmoû.