Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαουλ καὶ Δαυιδ ἀνέστρεψεν τύπτων τὸν Αμαληκ, καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν Σεκελακ ἡμέρας δύο.

Kaì egéneto metà tò apothaneîn Saoul kaì Dauid anéstrepsen týptōn tòn Amalēk, kaì ekáthisen Dauid en Sekelak hēméras dýo.

2
καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἦλθεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκ τοῦ λαοῦ Σαουλ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρωγότα, καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

kaì egenḗthē tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi kaì idoù anḕr ē̂lthen ek tē̂s parembolē̂s ek toû laoû Saoul, kaì tà himátia autoû dierrōgóta, kaì gē̂ epì tē̂s kephalē̂s autoû, kaì egéneto en tō̂i eiseltheîn autòn pròs Dauid kaì épesen epì tḕn gē̂n kaì prosekýnēsen autō̂i.

3
καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Πόθεν σὺ παραγίνῃ; καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ’Εκ τῆς παρεμβολῆς Ισραηλ ἐγὼ διασέσῳσμαι.

kaì eîpen autō̂i Dauid Póthen sỳ paragínēi? kaì eîpen pròs autón ’Ek tē̂s parembolē̂s Israēl egṑ diasésōismai.

4
καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Τίς ὁ λόγος οὗτος; ἀπάγγειλόν μοι. καὶ εἶπεν ὅτι ῎Εϕυγεν ὁ λαὸς ἐκ τοῦ πολέμου, καὶ πεπτώκασι πολλοὶ ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἀπέθανον· καὶ ἀπέθανεν καὶ Σαουλ, καὶ Ιωναθαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀπέθανεν.

kaì eîpen autō̂i Dauid Tís ho lógos hoûtos? apángeilón moi. kaì eîpen hóti ῎Ephygen ho laòs ek toû polémou, kaì peptṓkasi polloì ek toû laoû kaì apéthanon: kaì apéthanen kaì Saoul, kaì Iōnathan ho hyiòs autoû apéthanen.

5
καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ Πῶς οἶδας ὅτι τέθνηκεν Σαουλ καὶ Ιωναθαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ;

kaì eîpen Dauid tō̂i paidaríōi tō̂i apangéllonti autō̂i Pō̂s oîdas hóti téthnēken Saoul kaì Iōnathan ho hyiòs autoû?

6
καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τὸ ἀπαγγέλλον αὐτῷ Περιπτώματι περιέπεσον ἐν τῷ ὄρει τῷ Γελβουε, καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἐπεστήρικτο ἐπὶ τὸ δόρυ αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ τὰ ἅρματα καὶ οἱ ἱππάρχαι συνῆψαν αὐτῷ.

kaì eîpen tò paidárion tò apangéllon autō̂i Periptṓmati periépeson en tō̂i órei tō̂i Gelboue, kaì idoù Saoul epestḗrikto epì tò dóry autoû, kaì idoù tà hármata kaì hoi hippárchai synē̂psan autō̂i.

7
καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶδέν με καὶ ἐκάλεσέν με, καὶ εἶπα ’Ιδοὺ ἐγώ.

kaì epéblepsen epì tà opísō autoû kaì eîdén me kaì ekálesén me, kaì eîpa ’Idoù egṓ.

8
καὶ εἶπέν μοι Τίς εἶ σύ; καὶ εἶπα Αμαληκίτης ἐγώ εἰμι.

kaì eîpén moi Tís eî sý? kaì eîpa Amalēkítēs egṓ eimi.

9
καὶ εἶπεν πρός με Στῆθι δὴ ἐπάνω μου καὶ θανάτωσόν με, ὅτι κατέσχεν με σκότος δεινόν, ὅτι πᾶσα ἡ ψυχή μου ἐν ἐμοί.

kaì eîpen prós me Stē̂thi dḕ epánō mou kaì thanátōsón me, hóti katéschen me skótos deinón, hóti pâsa hē psychḗ mou en emoí.

10
καὶ ἐπέστην ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν, ὅτι ᾔδειν ὅτι οὐ ζήσεται μετὰ τὸ πεσεῖν αὐτόν· καὶ ἔλαβον τὸ βασίλειον τὸ ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ τὸν χλιδῶνα τὸν ἐπὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ καὶ ἐνήνοχα αὐτὰ τῷ κυρίῳ μου ὧδε.

kaì epéstēn ep’ autòn kaì ethanátōsa autón, hóti ḗidein hóti ou zḗsetai metà tò peseîn autón: kaì élabon tò basíleion tò epì tḕn kephalḕn autoû kaì tòn chlidō̂na tòn epì toû brachíonos autoû kaì enḗnocha autà tō̂i kyríōi mou hō̂de.

11
καὶ ἐκράτησεν Δαυιδ τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτά, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ’ αὐτοῦ διέρρηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν.

kaì ekrátēsen Dauid tō̂n himatíōn autoû kaì diérrēxen autá, kaì pántes hoi ándres hoi met’ autoû diérrēxan tà himátia autō̂n.

12
καὶ ἐκόψαντο καὶ ἔκλαυσαν καὶ ἐνήστευσαν ἕως δείλης ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν Ιουδα καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ισραηλ, ὅτι ἐπλήγησαν ἐν ῥομϕαίᾳ.

kaì ekópsanto kaì éklausan kaì enḗsteusan héōs deílēs epì Saoul kaì epì Iōnathan tòn hyiòn autoû kaì epì tòn laòn Iouda kaì epì tòn oîkon Israēl, hóti eplḗgēsan en rhomphaíāi.

13
καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ παιδαρίῳ τῷ ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ Πόθεν εἶ σύ; καὶ εἶπεν Υἱὸς ἀνδρὸς παροίκου Αμαληκίτου ἐγώ εἰμι.

kaì eîpen Dauid tō̂i paidaríōi tō̂i apangéllonti autō̂i Póthen eî sý? kaì eîpen Hyiòs andròs paroíkou Amalēkítou egṓ eimi.

14
καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Πῶς οὐκ ἐϕοβήθης ἐπενεγκεῖν χεῖρά σου διαϕθεῖραι τὸν χριστὸν κυρίου;

kaì eîpen autō̂i Dauid Pō̂s ouk ephobḗthēs epenenkeîn cheîrá sou diaphtheîrai tòn christòn kyríou?

15
καὶ ἐκάλεσεν Δαυιδ ἓν τῶν παιδαρίων αὐτοῦ καὶ εἶπεν Προσελθὼν ἀπάντησον αὐτῷ· καὶ ἐπάταξεν αὐτόν, καὶ ἀπέθανεν.

kaì ekálesen Dauid hèn tō̂n paidaríōn autoû kaì eîpen Proselthṑn apántēson autō̂i: kaì epátaxen autón, kaì apéthanen.

16
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς αὐτόν Τὸ αἷμά σου ἐπὶ τὴν κεϕαλήν σου, ὅτι τὸ στόμα σου ἀπεκρίθη κατὰ σοῦ λέγων ὅτι ’Εγὼ ἐθανάτωσα τὸν χριστὸν κυρίου.

kaì eîpen Dauid pròs autón Tò haîmá sou epì tḕn kephalḗn sou, hóti tò stóma sou apekríthē katà soû légōn hóti ’Egṑ ethanátōsa tòn christòn kyríou.

17
Καὶ ἐθρήνησεν Δαυιδ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐπὶ Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ

Kaì ethrḗnēsen Dauid tòn thrē̂non toûton epì Saoul kaì epì Iōnathan tòn hyiòn autoû

18
καὶ εἶπεν τοῦ διδάξαι τοὺς υἱοὺς Ιουδα ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τοῦ εὐθοῦς –

kaì eîpen toû didáxai toùs hyioùs Iouda idoù gégraptai epì biblíou toû euthoûs –

19
Στήλωσον, Ισραηλ, ὑπὲρ τῶν τεθνηκότων ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματιῶν· πῶς ἔπεσαν δυνατοί.

Stḗlōson, Israēl, hypèr tō̂n tethnēkótōn epì tà hýpsē sou traumatiō̂n: pō̂s épesan dynatoí.

20
μὴ ἀναγγείλητε ἐν Γεθ καὶ μὴ εὐαγγελίσησθε ἐν ταῖς ἐξόδοις ’Ασκαλῶνος, μήποτε εὐϕρανθῶσιν θυγατέρες ἀλλοϕύλων, μήποτε ἀγαλλιάσωνται θυγατέρες τῶν ἀπεριτμήτων.

mḕ anangeílēte en Geth kaì mḕ euangelísēsthe en taîs exódois ’Askalō̂nos, mḗpote euphranthō̂sin thygatéres allophýlōn, mḗpote agalliásōntai thygatéres tō̂n aperitmḗtōn.

21
ὄρη τὰ ἐν Γελβουε, μὴ καταβῇ δρόσος καὶ μὴ ὑετὸς ἐϕ’ ὑμᾶς καὶ ἀγροὶ ἀπαρχῶν, ὅτι ἐκεῖ προσωχθίσθη θυρεὸς δυνατῶν, θυρεὸς Σαουλ οὐκ ἐχρίσθη ἐν ἐλαίῳ.

órē tà en Gelboue, mḕ katabē̂i drósos kaì mḕ hyetòs eph’ hymâs kaì agroì aparchō̂n, hóti ekeî prosōchthísthē thyreòs dynatō̂n, thyreòs Saoul ouk echrísthē en elaíōi.

22
ἀϕ’ αἵματος τραυματιῶν, ἀπὸ στέατος δυνατῶν τόξον Ιωναθαν οὐκ ἀπεστράϕη κενὸν εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ῥομϕαία Σαουλ οὐκ ἀνέκαμψεν κενή.

aph’ haímatos traumatiō̂n, apò stéatos dynatō̂n tóxon Iōnathan ouk apestráphē kenòn eis tà opísō, kaì rhomphaía Saoul ouk anékampsen kenḗ.

23
Σαουλ καὶ Ιωναθαν, οἱ ἠγαπημένοι καὶ ὡραῖοι, οὐ διακεχωρισμένοι, εὐπρεπεῖς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ ἐν τῷ θανάτῳ αὐτῶν οὐ διεχωρίσθησαν, ὑπὲρ ἀετοὺς κοῦϕοι καὶ ὑπὲρ λέοντας ἐκραταιώθησαν.

Saoul kaì Iōnathan, hoi ēgapēménoi kaì hōraîoi, ou diakechōrisménoi, euprepeîs en tē̂i zōē̂i autō̂n kaì en tō̂i thanátōi autō̂n ou diechōrísthēsan, hypèr aetoùs koûphoi kaì hypèr léontas ekrataiṓthēsan.

24
θυγατέρες Ισραηλ, ἐπὶ Σαουλ κλαύσατε τὸν ἐνδιδύσκοντα ὑμᾶς κόκκινα μετὰ κόσμου ὑμῶν, τὸν ἀναϕέροντα κόσμον χρυσοῦν ἐπὶ τὰ ἐνδύματα ὑμῶν.

thygatéres Israēl, epì Saoul klaúsate tòn endidýskonta hymâs kókkina metà kósmou hymō̂n, tòn anaphéronta kósmon chrysoûn epì tà endýmata hymō̂n.

25
πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ ἐν μέσῳ τοῦ πολέμου· Ιωναθαν ἐπὶ τὰ ὕψη σου τραυματίας.

pō̂s épesan dynatoì en mésōi toû polémou: Iōnathan epì tà hýpsē sou traumatías.

26
ἀλγῶ ἐπὶ σοί, ἄδελϕέ μου Ιωναθαν· ὡραιώθης μοι σϕόδρα, ἐθαυμαστώθη ἡ ἀγάπησίς σου ἐμοὶ ὑπὲρ ἀγάπησιν γυναικῶν.

algō̂ epì soí, ádelphé mou Iōnathan: hōraiṓthēs moi sphódra, ethaumastṓthē hē agápēsís sou emoì hypèr agápēsin gynaikō̂n.

27
πῶς ἔπεσαν δυνατοὶ καὶ ἀπώλοντο σκεύη πολεμικά.

pō̂s épesan dynatoì kaì apṓlonto skeúē polemiká.