Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο ἐπιστρέψαντος τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὸν καιρὸν τῆς ἐξοδίας τῶν βασιλέων καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ τὸν Ιωαβ καὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸν πάντα Ισραηλ, καὶ διέϕθειραν τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ διεκάθισαν ἐπὶ Ραββαθ· καὶ Δαυιδ ἐκάθισεν ἐν Ιερουσαλημ.

Kaì egéneto epistrépsantos toû eniautoû eis tòn kairòn tē̂s exodías tō̂n basiléōn kaì apésteilen Dauid tòn Iōab kaì toùs paîdas autoû met’ autoû kaì tòn pánta Israēl, kaì diéphtheiran toùs hyioùs Ammōn kaì diekáthisan epì Rabbath: kaì Dauid ekáthisen en Ierousalēm.

2
Καὶ ἐγένετο πρὸς ἑσπέραν καὶ ἀνέστη Δαυιδ ἀπὸ τῆς κοίτης αὐτοῦ καὶ περιεπάτει ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ εἶδεν γυναῖκα λουομένην ἀπὸ τοῦ δώματος, καὶ ἡ γυνὴ καλὴ τῷ εἴδει σϕόδρα.

Kaì egéneto pròs hespéran kaì anéstē Dauid apò tē̂s koítēs autoû kaì periepátei epì toû dṓmatos toû oíkou toû basiléōs kaì eîden gynaîka louoménēn apò toû dṓmatos, kaì hē gynḕ kalḕ tō̂i eídei sphódra.

3
καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ καὶ ἐζήτησεν τὴν γυναῖκα, καὶ εἶπεν Οὐχὶ αὕτη Βηρσαβεε θυγάτηρ Ελιαβ γυνὴ Ουριου τοῦ Χετταίου;

kaì apésteilen Dauid kaì ezḗtēsen tḕn gynaîka, kaì eîpen Ouchì haútē Bērsabee thygátēr Eliab gynḕ Ouriou toû Chettaíou?

4
καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ ἀγγέλους καὶ ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς, καὶ αὐτὴ ἁγιαζομένη ἀπὸ ἀκαθαρσίας αὐτῆς καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

kaì apésteilen Dauid angélous kaì élaben autḗn, kaì eisē̂lthen pròs autón, kaì ekoimḗthē met’ autē̂s, kaì autḕ hagiazoménē apò akatharsías autē̂s kaì apéstrepsen eis tòn oîkon autē̂s.

5
καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνή· καὶ ἀποστείλασα ἀπήγγειλεν τῷ Δαυιδ καὶ εἶπεν ’Εγώ εἰμι ἐν γαστρὶ ἔχω.

kaì en gastrì élaben hē gynḗ: kaì aposteílasa apḗngeilen tō̂i Dauid kaì eîpen ’Egṓ eimi en gastrì échō.

6
καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ πρὸς Ιωαβ λέγων ’Απόστειλον πρός με τὸν Ουριαν τὸν Χετταῖον· καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ τὸν Ουριαν πρὸς Δαυιδ.

kaì apésteilen Dauid pròs Iōab légōn ’Apósteilon prós me tòn Ourian tòn Chettaîon: kaì apésteilen Iōab tòn Ourian pròs Dauid.

7
καὶ παραγίνεται Ουριας καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ εἰς εἰρήνην Ιωαβ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ λαοῦ καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ πολέμου.

kaì paragínetai Ourias kaì eisē̂lthen pròs autón, kaì epērṓtēsen Dauid eis eirḗnēn Iōab kaì eis eirḗnēn toû laoû kaì eis eirḗnēn toû polémou.

8
καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ Ουρια Κατάβηθι εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ νίψαι τοὺς πόδας σου· καὶ ἐξῆλθεν Ουριας ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐξῆλθεν ὀπίσω αὐτοῦ ἄρσις τοῦ βασιλέως.

kaì eîpen Dauid tō̂i Ouria Katábēthi eis tòn oîkón sou kaì nípsai toùs pódas sou: kaì exē̂lthen Ourias ex oíkou toû basiléōs, kaì exē̂lthen opísō autoû ársis toû basiléōs.

9
καὶ ἐκοιμήθη Ουριας παρὰ τῇ θύρᾳ τοῦ βασιλέως μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ οὐ κατέβη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Ourias parà tē̂i thýrāi toû basiléōs metà tō̂n doúlōn toû kyríou autoû kaì ou katébē eis tòn oîkon autoû.

10
καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Δαυιδ λέγοντες ὅτι Οὐ κατέβη Ουριας εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ουριαν Οὐχὶ ἐξ ὁδοῦ σὺ ἔρχῃ; τί ὅτι οὐ κατέβης εἰς τὸν οἶκόν σου;

kaì anḗngeilan tō̂i Dauid légontes hóti Ou katébē Ourias eis tòn oîkon autoû. kaì eîpen Dauid pròs Ourian Ouchì ex hodoû sỳ érchēi? tí hóti ou katébēs eis tòn oîkón sou?

11
καὶ εἶπεν Ουριας πρὸς Δαυιδ ‘Η κιβωτὸς καὶ Ισραηλ καὶ Ιουδας κατοικοῦσιν ἐν σκηναῖς, καὶ ὁ κύριός μου Ιωαβ καὶ οἱ δοῦλοι τοῦ κυρίου μου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ἀγροῦ παρεμβάλλουσιν· καὶ ἐγὼ εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν μου ϕαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ κοιμηθῆναι μετὰ τῆς γυναικός μου; πῶς; ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο.

kaì eîpen Ourias pròs Dauid ‘Ē kibōtòs kaì Israēl kaì Ioudas katoikoûsin en skēnaîs, kaì ho kýriós mou Iōab kaì hoi doûloi toû kyríou mou epì prósōpon toû agroû parembállousin: kaì egṑ eiseleúsomai eis tòn oîkón mou phageîn kaì pieîn kaì koimēthē̂nai metà tē̂s gynaikós mou? pō̂s? zē̂i hē psychḗ sou, ei poiḗsō tò rhē̂ma toûto.

12
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ουριαν Κάθισον ἐνταῦθα καί γε σήμερον, καὶ αὔριον ἐξαποστελῶ σε· καὶ ἐκάθισεν Ουριας ἐν Ιερουσαλημ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τῇ ἐπαύριον.

kaì eîpen Dauid pròs Ourian Káthison entaûtha kaí ge sḗmeron, kaì aúrion exapostelō̂ se: kaì ekáthisen Ourias en Ierousalēm en tē̂i hēmérāi ekeínēi kaì tē̂i epaúrion.

13
καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Δαυιδ, καὶ ἔϕαγεν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ἔπιεν, καὶ ἐμέθυσεν αὐτόν· καὶ ἐξῆλθεν ἑσπέρας τοῦ κοιμηθῆναι ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ οὐ κατέβη.

kaì ekálesen autòn Dauid, kaì éphagen enṓpion autoû kaì épien, kaì eméthysen autón: kaì exē̂lthen hespéras toû koimēthē̂nai epì tē̂s koítēs autoû metà tō̂n doúlōn toû kyríou autoû, kaì eis tòn oîkon autoû ou katébē.

14
καὶ ἐγένετο πρωὶ καὶ ἔγραψεν Δαυιδ βιβλίον πρὸς Ιωαβ καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Ουριου.

kaì egéneto prōì kaì égrapsen Dauid biblíon pròs Iōab kaì apésteilen en cheirì Ouriou.

15
καὶ ἔγραψεν ἐν τῷ βιβλίῳ λέγων Εἰσάγαγε τὸν Ουριαν ἐξ ἐναντίας τοῦ πολέμου τοῦ κραταιοῦ, καὶ ἀποστραϕήσεσθε ἀπὸ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται καὶ ἀποθανεῖται.

kaì égrapsen en tō̂i biblíōi légōn Eiságage tòn Ourian ex enantías toû polémou toû krataioû, kaì apostraphḗsesthe apò ópisthen autoû, kaì plēgḗsetai kaì apothaneîtai.

16
καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ϕυλάσσειν Ιωαβ ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ ἔθηκεν τὸν Ουριαν εἰς τὸν τόπον, οὗ ᾔδει ὅτι ἄνδρες δυνάμεως ἐκεῖ.

kaì egenḗthē en tō̂i phylássein Iōab epì tḕn pólin kaì éthēken tòn Ourian eis tòn tópon, hoû ḗidei hóti ándres dynámeōs ekeî.

17
καὶ ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως καὶ ἐπολέμουν μετὰ Ιωαβ, καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκ τῶν δούλων Δαυιδ, καὶ ἀπέθανεν καί γε Ουριας ὁ Χετταῖος.

kaì exē̂lthon hoi ándres tē̂s póleōs kaì epolémoun metà Iōab, kaì épesan ek toû laoû ek tō̂n doúlōn Dauid, kaì apéthanen kaí ge Ourias ho Chettaîos.

18
καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ καὶ ἀπήγγειλεν τῷ βασιλεῖ πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου

kaì apésteilen Iōab kaì apḗngeilen tō̂i basileî pántas toùs lógous toû polémou

19
καὶ ἐνετείλατο τῷ ἀγγέλῳ λέγων ’Εν τῷ συντελέσαι σε πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα

kaì eneteílato tō̂i angélōi légōn ’En tō̂i syntelésai se pántas toùs lógous toû polémou lalē̂sai pròs tòn basiléa

20
καὶ ἔσται ἐὰν ἀναβῇ ὁ θυμὸς τοῦ βασιλέως καὶ εἴπῃ σοι Τί ὅτι ἠγγίσατε πρὸς τὴν πόλιν πολεμῆσαι; οὐκ ᾔδειτε ὅτι τοξεύσουσιν ἀπάνωθεν τοῦ τείχους;

kaì éstai eàn anabē̂i ho thymòs toû basiléōs kaì eípēi soi Tí hóti ēngísate pròs tḕn pólin polemē̂sai? ouk ḗideite hóti toxeúsousin apánōthen toû teíchous?

21
τίς ἐπάταξεν τὸν Αβιμελεχ υἱὸν Ιεροβααλ; οὐχὶ γυνὴ ἔρριψεν ἐπ’ αὐτὸν κλάσμα μύλου ἐπάνωθεν τοῦ τείχους καὶ ἀπέθανεν ἐν θαμασι; ἵνα τί προσηγάγετε πρὸς τὸ τεῖχος; καὶ ἐρεῖς Καί γε Ουριας ὁ δοῦλός σου ὁ Χετταῖος ἀπέθανεν.

tís epátaxen tòn Abimelech hyiòn Ierobaal? ouchì gynḕ érripsen ep’ autòn klásma mýlou epánōthen toû teíchous kaì apéthanen en thamasi? hína tí prosēgágete pròs tò teîchos? kaì ereîs Kaí ge Ourias ho doûlós sou ho Chettaîos apéthanen.

22
καὶ ἐπορεύθη ὁ ἄγγελος Ιωαβ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Ιερουσαλημ καὶ παρεγένετο καὶ ἀπήγγειλεν τῷ Δαυιδ πάντα, ὅσα ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ιωαβ, πάντα τὰ ῥήματα τοῦ πολέμου. καὶ ἐθυμώθη Δαυιδ πρὸς Ιωαβ καὶ εἶπεν πρὸς τὸν ἄγγελον ῞Ινα τί προσηγάγετε πρὸς τὴν πόλιν τοῦ πολεμῆσαι; οὐκ ᾔδειτε ὅτι πληγήσεσθε ἀπὸ τοῦ τείχους; τίς ἐπάταξεν τὸν Αβιμελεχ υἱὸν Ιεροβααλ; οὐχὶ γυνὴ ἔρριψεν ἐπ’ αὐτὸν κλάσμα μύλου ἀπὸ τοῦ τείχους καὶ ἀπέθανεν ἐν θαμασι; ἵνα τί προσηγάγετε πρὸς τὸ τεῖχος;

kaì eporeúthē ho ángelos Iōab pròs tòn basiléa eis Ierousalēm kaì paregéneto kaì apḗngeilen tō̂i Dauid pánta, hósa apḗngeilen autō̂i Iōab, pánta tà rhḗmata toû polémou. kaì ethymṓthē Dauid pròs Iōab kaì eîpen pròs tòn ángelon ῞Ina tí prosēgágete pròs tḕn pólin toû polemē̂sai? ouk ḗideite hóti plēgḗsesthe apò toû teíchous? tís epátaxen tòn Abimelech hyiòn Ierobaal? ouchì gynḕ érripsen ep’ autòn klásma mýlou apò toû teíchous kaì apéthanen en thamasi? hína tí prosēgágete pròs tò teîchos?

23
καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος πρὸς Δαυιδ ῞Οτι ἐκραταίωσαν ἐϕ’ ἡμᾶς οἱ ἄνδρες καὶ ἐξῆλθαν ἐϕ’ ἡμᾶς εἰς τὸν ἀγρόν, καὶ ἐγενήθημεν ἐπ’ αὐτοὺς ἕως τῆς θύρας τῆς πύλης,

kaì eîpen ho ángelos pròs Dauid ῞Oti ekrataíōsan eph’ hēmâs hoi ándres kaì exē̂lthan eph’ hēmâs eis tòn agrón, kaì egenḗthēmen ep’ autoùs héōs tē̂s thýras tē̂s pýlēs,

24
καὶ ἐτόξευσαν οἱ τοξεύοντες πρὸς τοὺς παῖδάς σου ἀπάνωθεν τοῦ τείχους, καὶ ἀπέθαναν τῶν παίδων τοῦ βασιλέως, καί γε ὁ δοῦλός σου Ουριας ὁ Χετταῖος ἀπέθανεν.

kaì etóxeusan hoi toxeúontes pròs toùs paîdás sou apánōthen toû teíchous, kaì apéthanan tō̂n paídōn toû basiléōs, kaí ge ho doûlós sou Ourias ho Chettaîos apéthanen.

25
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τὸν ἄγγελον Τάδε ἐρεῖς πρὸς Ιωαβ Μὴ πονηρὸν ἔστω ἐν ὀϕθαλμοῖς σου τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὅτι ποτὲ μὲν οὕτως καὶ ποτὲ οὕτως ϕάγεται ἡ μάχαιρα· κραταίωσον τὸν πόλεμόν σου πρὸς τὴν πόλιν καὶ κατάσπασον αὐτὴν καὶ κραταίωσον αὐτόν.

kaì eîpen Dauid pròs tòn ángelon Táde ereîs pròs Iōab Mḕ ponēròn éstō en ophthalmoîs sou tò rhē̂ma toûto, hóti potè mèn hoútōs kaì potè hoútōs phágetai hē máchaira: krataíōson tòn pólemón sou pròs tḕn pólin kaì katáspason autḕn kaì krataíōson autón.

26
καὶ ἤκουσεν ἡ γυνὴ Ουριου ὅτι ἀπέθανεν Ουριας ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐκόψατο τὸν ἄνδρα αὐτῆς.

kaì ḗkousen hē gynḕ Ouriou hóti apéthanen Ourias ho anḕr autē̂s, kaì ekópsato tòn ándra autē̂s.

27
καὶ διῆλθεν τὸ πένθος, καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ καὶ συνήγαγεν αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν. Καὶ πονηρὸν ἐϕάνη τὸ ῥῆμα, ὃ ἐποίησεν Δαυιδ, ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου.

kaì diē̂lthen tò pénthos, kaì apésteilen Dauid kaì synḗgagen autḕn eis tòn oîkon autoû, kaì egenḗthē autō̂i eis gynaîka kaì éteken autō̂i hyión. Kaì ponēròn ephánē tò rhē̂ma, hò epoíēsen Dauid, en ophthalmoîs kyríou.