Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Ναθαν τὸν προϕήτην πρὸς Δαυιδ, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δύο ἦσαν ἄνδρες ἐν πόλει μιᾷ, εἷς πλούσιος καὶ εἷς πένης·

kaì apésteilen kýrios tòn Nathan tòn prophḗtēn pròs Dauid, kaì eisē̂lthen pròs autòn kaì eîpen autō̂i Dýo ē̂san ándres en pólei miā̂i, heîs ploúsios kaì heîs pénēs:

2
καὶ τῷ πλουσίῳ ἦν ποίμνια καὶ βουκόλια πολλὰ σϕόδρα,

kaì tō̂i plousíōi ē̂n poímnia kaì boukólia pollà sphódra,

3
καὶ τῷ πένητι οὐδὲν ἀλλ’ ἢ ἀμνὰς μία μικρά, ἣν ἐκτήσατο καὶ περιεποιήσατο καὶ ἐξέθρεψεν αὐτήν, καὶ ἡδρύνθη μετ’ αὐτοῦ καὶ μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, ἐκ τοῦ ἄρτου αὐτοῦ ἤσθιεν καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου αὐτοῦ ἔπινεν καὶ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ ἐκάθευδεν καὶ ἦν αὐτῷ ὡς θυγάτηρ·

kaì tō̂i pénēti oudèn all’ ḕ amnàs mía mikrá, hḕn ektḗsato kaì periepoiḗsato kaì exéthrepsen autḗn, kaì hēdrýnthē met’ autoû kaì metà tō̂n hyiō̂n autoû epì tò autó, ek toû ártou autoû ḗsthien kaì ek toû potēríou autoû épinen kaì en tō̂i kólpōi autoû ekátheuden kaì ē̂n autō̂i hōs thygátēr:

4
καὶ ἦλθεν πάροδος τῷ ἀνδρὶ τῷ πλουσίῳ, καὶ ἐϕείσατο λαβεῖν ἐκ τῶν ποιμνίων αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν βουκολίων αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι τῷ ξένῳ ὁδοιπόρῳ ἐλθόντι πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλαβεν τὴν ἀμνάδα τοῦ πένητος καὶ ἐποίησεν αὐτὴν τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐλθόντι πρὸς αὐτόν.

kaì ē̂lthen párodos tō̂i andrì tō̂i plousíōi, kaì epheísato labeîn ek tō̂n poimníōn autoû kaì ek tō̂n boukolíōn autoû toû poiē̂sai tō̂i xénōi hodoipórōi elthónti pròs autòn kaì élaben tḕn amnáda toû pénētos kaì epoíēsen autḕn tō̂i andrì tō̂i elthónti pròs autón.

5
καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Δαυιδ σϕόδρα τῷ ἀνδρί, καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Ναθαν Ζῇ κύριος, ὅτι υἱὸς θανάτου ὁ ἀνὴρ ὁ ποιήσας τοῦτο

kaì ethymṓthē orgē̂i Dauid sphódra tō̂i andrí, kaì eîpen Dauid pròs Nathan Zē̂i kýrios, hóti hyiòs thanátou ho anḕr ho poiḗsas toûto

6
καὶ τὴν ἀμνάδα ἀποτείσει ἑπταπλασίονα ἀνθ’ ὧν ὅτι ἐποίησεν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ περὶ οὗ οὐκ ἐϕείσατο.

kaì tḕn amnáda apoteísei heptaplasíona anth’ hō̂n hóti epoíēsen tò rhē̂ma toûto kaì perì hoû ouk epheísato.

7
καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ Σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ ὁ ποιήσας τοῦτο· τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Εγώ εἰμι ἔχρισά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ ἐγώ εἰμι ἐρρυσάμην σε ἐκ χειρὸς Σαουλ

kaì eîpen Nathan pròs Dauid Sỳ eî ho anḕr ho poiḗsas toûto: táde légei kýrios ho theòs Israēl ’Egṓ eimi échrisá se eis basiléa epì Israēl, kaì egṓ eimi errysámēn se ek cheiròs Saoul

8
καὶ ἔδωκά σοι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου σου καὶ τὰς γυναῖκας τοῦ κυρίου σου ἐν τῷ κόλπῳ σου καὶ ἔδωκά σοι τὸν οἶκον Ισραηλ καὶ Ιουδα· καὶ εἰ μικρόν ἐστιν, προσθήσω σοι κατὰ ταῦτα.

kaì édōká soi tòn oîkon toû kyríou sou kaì tàs gynaîkas toû kyríou sou en tō̂i kólpōi sou kaì édōká soi tòn oîkon Israēl kaì Iouda: kaì ei mikrón estin, prosthḗsō soi katà taûta.

9
τί ὅτι ἐϕαύλισας τὸν λόγον κυρίου τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ; τὸν Ουριαν τὸν Χετταῖον ἐπάταξας ἐν ῥομϕαίᾳ καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἔλαβες σεαυτῷ εἰς γυναῖκα καὶ αὐτὸν ἀπέκτεινας ἐν ῥομϕαίᾳ υἱῶν Αμμων.

tí hóti ephaúlisas tòn lógon kyríou toû poiē̂sai tò ponēròn en ophthalmoîs autoû? tòn Ourian tòn Chettaîon epátaxas en rhomphaíāi kaì tḕn gynaîka autoû élabes seautō̂i eis gynaîka kaì autòn apékteinas en rhomphaíāi hyiō̂n Ammōn.

10
καὶ νῦν οὐκ ἀποστήσεται ῥομϕαία ἐκ τοῦ οἴκου σου ἕως αἰῶνος ἀνθ’ ὧν ὅτι ἐξουδένωσάς με καὶ ἔλαβες τὴν γυναῖκα τοῦ Ουριου τοῦ Χετταίου τοῦ εἶναί σοι εἰς γυναῖκα.

kaì nŷn ouk apostḗsetai rhomphaía ek toû oíkou sou héōs aiō̂nos anth’ hō̂n hóti exoudénōsás me kaì élabes tḕn gynaîka toû Ouriou toû Chettaíou toû eînaí soi eis gynaîka.

11
τάδε λέγει κύριος ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐπὶ σὲ κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου σου καὶ λήμψομαι τὰς γυναῖκάς σου κατ’ ὀϕθαλμούς σου καὶ δώσω τῷ πλησίον σου, καὶ κοιμηθήσεται μετὰ τῶν γυναικῶν σου ἐναντίον τοῦ ἡλίου τούτου·

táde légei kýrios ’Idoù egṑ exegeírō epì sè kakà ek toû oíkou sou kaì lḗmpsomai tàs gynaîkás sou kat’ ophthalmoús sou kaì dṓsō tō̂i plēsíon sou, kaì koimēthḗsetai metà tō̂n gynaikō̂n sou enantíon toû hēlíou toútou:

12
ὅτι σὺ ἐποίησας κρυβῇ, κἀγὼ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐναντίον παντὸς Ισραηλ καὶ ἀπέναντι τούτου τοῦ ἡλίου.

hóti sỳ epoíēsas krybē̂i, kagṑ poiḗsō tò rhē̂ma toûto enantíon pantòs Israēl kaì apénanti toútou toû hēlíou.

13
καὶ εἶπεν Δαυιδ τῷ Ναθαν ‘Ημάρτηκα τῷ κυρίῳ. καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Δαυιδ Καὶ κύριος παρεβίβασεν τὸ ἁμάρτημά σου, οὐ μὴ ἀποθάνῃς·

kaì eîpen Dauid tō̂i Nathan ‘Ēmártēka tō̂i kyríōi. kaì eîpen Nathan pròs Dauid Kaì kýrios parebíbasen tò hamártēmá sou, ou mḕ apothánēis:

14
πλὴν ὅτι παροξύνων παρώξυνας τοὺς ἐχθροὺς κυρίου ἐν τῷ ῥήματι τούτῳ, καί γε ὁ υἱός σου ὁ τεχθείς σοι θανάτῳ ἀποθανεῖται.

plḕn hóti paroxýnōn parṓxynas toùs echthroùs kyríou en tō̂i rhḗmati toútōi, kaí ge ho hyiós sou ho techtheís soi thanátōi apothaneîtai.

15
καὶ ἀπῆλθεν Ναθαν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Καὶ ἔθραυσεν κύριος τὸ παιδίον, ὃ ἔτεκεν ἡ γυνὴ Ουριου τῷ Δαυιδ, καὶ ἠρρώστησεν.

kaì apē̂lthen Nathan eis tòn oîkon autoû. Kaì éthrausen kýrios tò paidíon, hò éteken hē gynḕ Ouriou tō̂i Dauid, kaì ērrṓstēsen.

16
καὶ ἐζήτησεν Δαυιδ τὸν θεὸν περὶ τοῦ παιδαρίου, καὶ ἐνήστευσεν Δαυιδ νηστείαν καὶ εἰσῆλθεν καὶ ηὐλίσθη ἐν σάκκῳ ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì ezḗtēsen Dauid tòn theòn perì toû paidaríou, kaì enḗsteusen Dauid nēsteían kaì eisē̂lthen kaì ēylísthē en sákkōi epì tē̂s gē̂s.

17
καὶ ἀνέστησαν ἐπ’ αὐτὸν οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ τοῦ ἐγεῖραι αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἠθέλησεν καὶ οὐ συνέϕαγεν αὐτοῖς ἄρτον.

kaì anéstēsan ep’ autòn hoi presbýteroi toû oíkou autoû toû egeîrai autòn apò tē̂s gē̂s, kaì ouk ēthélēsen kaì ou synéphagen autoîs árton.

18
καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ ἀπέθανε τὸ παιδάριον· καὶ ἐϕοβήθησαν οἱ δοῦλοι Δαυιδ ἀναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον, ὅτι εἶπαν ’Ιδοὺ ἐν τῷ ἔτι τὸ παιδάριον ζῆν ἐλαλήσαμεν πρὸς αὐτόν, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν τῆς ϕωνῆς ἡμῶν· καὶ πῶς εἴπωμεν πρὸς αὐτὸν ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον; καὶ ποιήσει κακά.

kaì egéneto en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi kaì apéthane tò paidárion: kaì ephobḗthēsan hoi doûloi Dauid anangeîlai autō̂i hóti téthnēken tò paidárion, hóti eîpan ’Idoù en tō̂i éti tò paidárion zē̂n elalḗsamen pròs autón, kaì ouk eisḗkousen tē̂s phōnē̂s hēmō̂n: kaì pō̂s eípōmen pròs autòn hóti téthnēken tò paidárion? kaì poiḗsei kaká.

19
καὶ συνῆκεν Δαυιδ ὅτι οἱ παῖδες αὐτοῦ ψιθυρίζουσιν, καὶ ἐνόησεν Δαυιδ ὅτι τέθνηκεν τὸ παιδάριον· καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ Εἰ τέθνηκεν τὸ παιδάριον; καὶ εἶπαν Τέθνηκεν.

kaì synē̂ken Dauid hóti hoi paîdes autoû psithyrízousin, kaì enóēsen Dauid hóti téthnēken tò paidárion: kaì eîpen Dauid pròs toùs paîdas autoû Ei téthnēken tò paidárion? kaì eîpan Téthnēken.

20
καὶ ἀνέστη Δαυιδ ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐλούσατο καὶ ἠλείψατο καὶ ἤλλαξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ· καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ᾔτησεν ἄρτον ϕαγεῖν, καὶ παρέθηκαν αὐτῷ ἄρτον, καὶ ἔϕαγεν.

kaì anéstē Dauid ek tē̂s gē̂s kaì eloúsato kaì ēleípsato kaì ḗllaxen tà himátia autoû kaì eisē̂lthen eis tòn oîkon toû theoû kaì prosekýnēsen autō̂i: kaì eisē̂lthen eis tòn oîkon autoû kaì ḗitēsen árton phageîn, kaì paréthēkan autō̂i árton, kaì éphagen.

21
καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Τί τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὃ ἐποίησας; ἕνεκα τοῦ παιδαρίου ἔτι ζῶντος ἐνήστευες καὶ ἔκλαιες καὶ ἠγρύπνεις, καὶ ἡνίκα ἀπέθανεν τὸ παιδάριον, ἀνέστης καὶ ἔϕαγες ἄρτον καὶ πέπωκας.

kaì eîpan hoi paîdes autoû pròs autón Tí tò rhē̂ma toûto, hò epoíēsas? héneka toû paidaríou éti zō̂ntos enḗsteues kaì éklaies kaì ēgrýpneis, kaì hēníka apéthanen tò paidárion, anéstēs kaì éphages árton kaì pépōkas.

22
καὶ εἶπεν Δαυιδ ’Εν τῷ τὸ παιδάριον ἔτι ζῆν ἐνήστευσα καὶ ἔκλαυσα, ὅτι εἶπα Τίς οἶδεν εἰ ἐλεήσει με κύριος καὶ ζήσεται τὸ παιδάριον;

kaì eîpen Dauid ’En tō̂i tò paidárion éti zē̂n enḗsteusa kaì éklausa, hóti eîpa Tís oîden ei eleḗsei me kýrios kaì zḗsetai tò paidárion?

23
καὶ νῦν τέθνηκεν· ἵνα τί τοῦτο ἐγὼ νηστεύω; μὴ δυνήσομαι ἐπιστρέψαι αὐτὸ ἔτι; ἐγὼ πορεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ αὐτὸς οὐκ ἀναστρέψει πρός με.

kaì nŷn téthnēken: hína tí toûto egṑ nēsteúō? mḕ dynḗsomai epistrépsai autò éti? egṑ poreúsomai pròs autón, kaì autòs ouk anastrépsei prós me.

24
καὶ παρεκάλεσεν Δαυιδ Βηρσαβεε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ ἐκοιμήθη μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέλαβεν καὶ ἔτεκεν υἱόν, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαλωμων, καὶ κύριος ἠγάπησεν αὐτόν.

kaì parekálesen Dauid Bērsabee tḕn gynaîka autoû kaì eisē̂lthen pròs autḕn kaì ekoimḗthē met’ autē̂s, kaì synélaben kaì éteken hyión, kaì ekálesen tò ónoma autoû Salōmōn, kaì kýrios ēgápēsen autón.

25
καὶ ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ Ναθαν τοῦ προϕήτου, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιδεδι ἕνεκεν κυρίου.

kaì apésteilen en cheirì Nathan toû prophḗtou, kaì ekálesen tò ónoma autoû Idedi héneken kyríou.

26
Καὶ ἐπολέμησεν Ιωαβ ἐν Ραββαθ υἱῶν Αμμων καὶ κατέλαβεν τὴν πόλιν τῆς βασιλείας.

Kaì epolémēsen Iōab en Rabbath hyiō̂n Ammōn kaì katélaben tḕn pólin tē̂s basileías.

27
καὶ ἀπέστειλεν Ιωαβ ἀγγέλους πρὸς Δαυιδ καὶ εἶπεν ’Επολέμησα ἐν Ραββαθ καὶ κατελαβόμην τὴν πόλιν τῶν ὑδάτων·

kaì apésteilen Iōab angélous pròs Dauid kaì eîpen ’Epolémēsa en Rabbath kaì katelabómēn tḕn pólin tō̂n hydátōn:

28
καὶ νῦν συνάγαγε τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ καὶ παρέμβαλε ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ προκαταλαβοῦ αὐτήν, ἵνα μὴ προκαταλάβωμαι ἐγὼ τὴν πόλιν καὶ κληθῇ τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτήν.

kaì nŷn synágage tò katáloipon toû laoû kaì parémbale epì tḕn pólin kaì prokatalaboû autḗn, hína mḕ prokatalábōmai egṑ tḕn pólin kaì klēthē̂i tò ónomá mou ep’ autḗn.

29
καὶ συνήγαγεν Δαυιδ πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐπορεύθη εἰς Ραββαθ καὶ ἐπολέμησεν ἐν αὐτῇ καὶ κατελάβετο αὐτήν.

kaì synḗgagen Dauid pánta tòn laòn kaì eporeúthē eis Rabbath kaì epolémēsen en autē̂i kaì katelábeto autḗn.

30
καὶ ἔλαβεν τὸν στέϕανον Μελχολ τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ σταθμὸς αὐτοῦ τάλαντον χρυσίου καὶ λίθου τιμίου, καὶ ἦν ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς Δαυιδ· καὶ σκῦλα τῆς πόλεως ἐξήνεγκεν πολλὰ σϕόδρα.

kaì élaben tòn stéphanon Melchol toû basiléōs autō̂n apò tē̂s kephalē̂s autoû, kaì ho stathmòs autoû tálanton chrysíou kaì líthou timíou, kaì ē̂n epì tē̂s kephalē̂s Dauid: kaì skŷla tē̂s póleōs exḗnenken pollà sphódra.

31
καὶ τὸν λαὸν τὸν ὄντα ἐν αὐτῇ ἐξήγαγεν καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ πρίονι καὶ ἐν τοῖς τριβόλοις τοῖς σιδηροῖς καὶ διήγαγεν αὐτοὺς διὰ τοῦ πλινθείου· καὶ οὕτως ἐποίησεν πάσαις ταῖς πόλεσιν υἱῶν Αμμων. καὶ ἐπέστρεψεν Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς εἰς Ιερουσαλημ.

kaì tòn laòn tòn ónta en autē̂i exḗgagen kaì éthēken en tō̂i príoni kaì en toîs tribólois toîs sidēroîs kaì diḗgagen autoùs dià toû plintheíou: kaì hoútōs epoíēsen pásais taîs pólesin hyiō̂n Ammōn. kaì epéstrepsen Dauid kaì pâs ho laòs eis Ierousalēm.