Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ Δαυιδ παρῆλθεν βραχύ τι ἀπὸ τῆς Ροως, καὶ ἰδοὺ Σιβα τὸ παιδάριον Μεμϕιβοσθε εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ζεῦγος ὄνων ἐπισεσαγμένων, καὶ ἐπ’ αὐτοῖς διακόσιοι ἄρτοι καὶ ἑκατὸν σταϕίδες καὶ ἑκατὸν ϕοίνικες καὶ νεβελ οἴνου.

kaì Dauid parē̂lthen brachý ti apò tē̂s Roōs, kaì idoù Siba tò paidárion Memphibosthe eis apantḕn autoû kaì zeûgos ónōn episesagménōn, kaì ep’ autoîs diakósioi ártoi kaì hekatòn staphídes kaì hekatòn phoínikes kaì nebel oínou.

2
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σιβα Τί ταῦτά σοι; καὶ εἶπεν Σιβα Τὰ ὑποζύγια τῇ οἰκίᾳ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐπικαθῆσθαι, καὶ οἱ ἄρτοι καὶ οἱ ϕοίνικες εἰς βρῶσιν τοῖς παιδαρίοις, καὶ ὁ οἶνος πιεῖν τοῖς ἐκλελυμένοις ἐν τῇ ἐρήμῳ.

kaì eîpen ho basileùs pròs Siba Tí taûtá soi? kaì eîpen Siba Tà hypozýgia tē̂i oikíāi toû basiléōs toû epikathē̂sthai, kaì hoi ártoi kaì hoi phoínikes eis brō̂sin toîs paidaríois, kaì ho oînos pieîn toîs eklelyménois en tē̂i erḗmōi.

3
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Καὶ ποῦ ὁ υἱὸς τοῦ κυρίου σου; καὶ εἶπεν Σιβα πρὸς τὸν βασιλέα ’Ιδοὺ κάθηται ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι εἶπεν Σήμερον ἐπιστρέψουσίν μοι ὁ οἶκος Ισραηλ τὴν βασιλείαν τοῦ πατρός μου.

kaì eîpen ho basileús Kaì poû ho hyiòs toû kyríou sou? kaì eîpen Siba pròs tòn basiléa ’Idoù káthētai en Ierousalēm, hóti eîpen Sḗmeron epistrépsousín moi ho oîkos Israēl tḕn basileían toû patrós mou.

4
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Σιβα ’Ιδοὺ σοὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν τῷ Μεμϕιβοσθε. καὶ εἶπεν Σιβα προσκυνήσας Εὕροιμι χάριν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου, κύριέ μου βασιλεῦ.

kaì eîpen ho basileùs tō̂i Siba ’Idoù soì pánta, hósa estìn tō̂i Memphibosthe. kaì eîpen Siba proskynḗsas Heúroimi chárin en ophthalmoîs sou, kýrié mou basileû.

5
καὶ ἦλθεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ ἕως Βαουριμ· καὶ ἰδοὺ ἐκεῖθεν ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐκ συγγενείας οἴκου Σαουλ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σεμεϊ υἱὸς Γηρα· ἐξῆλθεν ἐκπορευόμενος καὶ καταρώμενος

kaì ē̂lthen ho basileùs Dauid héōs Baourim: kaì idoù ekeîthen anḕr exeporeúeto ek syngeneías oíkou Saoul, kaì ónoma autō̂i Semeï hyiòs Gēra: exē̂lthen ekporeuómenos kaì katarṓmenos

6
καὶ λιθάζων ἐν λίθοις τὸν Δαυιδ καὶ πάντας τοὺς παῖδας τοῦ βασιλέως Δαυιδ, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἦν καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων τοῦ βασιλέως.

kaì litházōn en líthois tòn Dauid kaì pántas toùs paîdas toû basiléōs Dauid, kaì pâs ho laòs ē̂n kaì pántes hoi dynatoì ek dexiō̂n kaì ex euōnýmōn toû basiléōs.

7
καὶ οὕτως ἔλεγεν Σεμεϊ ἐν τῷ καταρᾶσθαι αὐτόν ῎Εξελθε ἔξελθε, ἀνὴρ αἱμάτων καὶ ἀνὴρ ὁ παράνομος·

kaì hoútōs élegen Semeï en tō̂i katarâsthai autón ῎Exelthe éxelthe, anḕr haimátōn kaì anḕr ho paránomos:

8
ἐπέστρεψεν ἐπὶ σὲ κύριος πάντα τὰ αἵματα τοῦ οἴκου Σαουλ, ὅτι ἐβασίλευσας ἀντ’ αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν κύριος τὴν βασιλείαν ἐν χειρὶ Αβεσσαλωμ τοῦ υἱοῦ σου· καὶ ἰδοὺ σὺ ἐν τῇ κακίᾳ σου, ὅτι ἀνὴρ αἱμάτων σύ.

epéstrepsen epì sè kýrios pánta tà haímata toû oíkou Saoul, hóti ebasíleusas ant’ autoû, kaì édōken kýrios tḕn basileían en cheirì Abessalōm toû hyioû sou: kaì idoù sỳ en tē̂i kakíāi sou, hóti anḕr haimátōn sý.

9
καὶ εἶπεν Αβεσσα υἱὸς Σαρουιας πρὸς τὸν βασιλέα ῞Ινα τί καταρᾶται ὁ κύων ὁ τεθνηκὼς οὗτος τὸν κύριόν μου τὸν βασιλέα; διαβήσομαι δὴ καὶ ἀϕελῶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ.

kaì eîpen Abessa hyiòs Sarouias pròs tòn basiléa ῞Ina tí katarâtai ho kýōn ho tethnēkṑs hoûtos tòn kýrión mou tòn basiléa? diabḗsomai dḕ kaì aphelō̂ tḕn kephalḕn autoû.

10
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Τί ἐμοὶ καὶ ὑμῖν, υἱοὶ Σαρουιας; ἄϕετε αὐτὸν καὶ οὕτως καταράσθω, ὅτι κύριος εἶπεν αὐτῷ καταρᾶσθαι τὸν Δαυιδ, καὶ τίς ἐρεῖ ‘Ως τί ἐποίησας οὕτως;

kaì eîpen ho basileús Tí emoì kaì hymîn, hyioì Sarouias? áphete autòn kaì hoútōs katarásthō, hóti kýrios eîpen autō̂i katarâsthai tòn Dauid, kaì tís ereî ‘Ōs tí epoíēsas hoútōs?

11
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα καὶ πρὸς πάντας τοὺς παῖδας αὐτοῦ ’Ιδοὺ ὁ υἱός μου ὁ ἐξελθὼν ἐκ τῆς κοιλίας μου ζητεῖ τὴν ψυχήν μου, καὶ προσέτι νῦν ὁ υἱὸς τοῦ Ιεμινι· ἄϕετε αὐτὸν καταρᾶσθαι, ὅτι εἶπεν αὐτῷ κύριος·

kaì eîpen Dauid pròs Abessa kaì pròs pántas toùs paîdas autoû ’Idoù ho hyiós mou ho exelthṑn ek tē̂s koilías mou zēteî tḕn psychḗn mou, kaì proséti nŷn ho hyiòs toû Iemini: áphete autòn katarâsthai, hóti eîpen autō̂i kýrios:

12
εἴ πως ἴδοι κύριος ἐν τῇ ταπεινώσει μου καὶ ἐπιστρέψει μοι ἀγαθὰ ἀντὶ τῆς κατάρας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.

eí pōs ídoi kýrios en tē̂i tapeinṓsei mou kaì epistrépsei moi agathà antì tē̂s katáras autoû tē̂i hēmérāi taútēi.

13
καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ Σεμεϊ ἐπορεύετο ἐκ πλευρᾶς τοῦ ὄρους ἐχόμενα αὐτοῦ πορευόμενος καὶ καταρώμενος καὶ λιθάζων ἐν λίθοις ἐκ πλαγίων αὐτοῦ καὶ τῷ χοῒ πάσσων.

kaì eporeúthē Dauid kaì hoi ándres autoû en tē̂i hodō̂i, kaì Semeï eporeúeto ek pleurâs toû órous echómena autoû poreuómenos kaì katarṓmenos kaì litházōn en líthois ek plagíōn autoû kaì tō̂i choï̀ pássōn.

14
καὶ ἦλθεν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐκλελυμένοι καὶ ἀνέψυξαν ἐκεῖ.

kaì ē̂lthen ho basileùs kaì pâs ho laòs autoû eklelyménoi kaì anépsyxan ekeî.

15
Καὶ Αβεσσαλωμ καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ εἰσῆλθον εἰς Ιερουσαλημ καὶ Αχιτοϕελ μετ’ αὐτοῦ.

Kaì Abessalōm kaì pâs anḕr Israēl eisē̂lthon eis Ierousalēm kaì Achitophel met’ autoû.

16
καὶ ἐγενήθη ἡνίκα ἦλθεν Χουσι ὁ Αρχι ἑταῖρος Δαυιδ πρὸς Αβεσσαλωμ, καὶ εἶπεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ Ζήτω ὁ βασιλεύς.

kaì egenḗthē hēníka ē̂lthen Chousi ho Archi hetaîros Dauid pròs Abessalōm, kaì eîpen Chousi pròs Abessalōm Zḗtō ho basileús.

17
καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς Χουσι Τοῦτο τὸ ἔλεός σου μετὰ τοῦ ἑταίρου σου; ἵνα τί οὐκ ἀπῆλθες μετὰ τοῦ ἑταίρου σου;

kaì eîpen Abessalōm pròs Chousi Toûto tò éleós sou metà toû hetaírou sou? hína tí ouk apē̂lthes metà toû hetaírou sou?

18
καὶ εἶπεν Χουσι πρὸς Αβεσσαλωμ Οὐχί, ἀλλὰ κατόπισθεν οὗ ἐξελέξατο κύριος καὶ ὁ λαὸς οὗτος καὶ πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ, αὐτῷ ἔσομαι καὶ μετ’ αὐτοῦ καθήσομαι·

kaì eîpen Chousi pròs Abessalōm Ouchí, allà katópisthen hoû exeléxato kýrios kaì ho laòs hoûtos kaì pâs anḕr Israēl, autō̂i ésomai kaì met’ autoû kathḗsomai:

19
καὶ τὸ δεύτερον τίνι ἐγὼ δουλεύσω; οὐχὶ ἐνώπιον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ; καθάπερ ἐδούλευσα ἐνώπιον τοῦ πατρός σου, οὕτως ἔσομαι ἐνώπιόν σου.

kaì tò deúteron tíni egṑ douleúsō? ouchì enṓpion toû hyioû autoû? katháper edoúleusa enṓpion toû patrós sou, hoútōs ésomai enṓpión sou.

20
καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς Αχιτοϕελ Φέρετε ἑαυτοῖς βουλὴν τί ποιήσωμεν.

kaì eîpen Abessalōm pròs Achitophel Phérete heautoîs boulḕn tí poiḗsōmen.

21
καὶ εἶπεν Αχιτοϕελ πρὸς Αβεσσαλωμ Εἴσελθε πρὸς τὰς παλλακὰς τοῦ πατρός σου, ἃς κατέλιπεν ϕυλάσσειν τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἀκούσεται πᾶς Ισραηλ ὅτι κατῄσχυνας τὸν πατέρα σου, καὶ ἐνισχύσουσιν αἱ χεῖρες πάντων τῶν μετὰ σοῦ.

kaì eîpen Achitophel pròs Abessalōm Eíselthe pròs tàs pallakàs toû patrós sou, hàs katélipen phylássein tòn oîkon autoû, kaì akoúsetai pâs Israēl hóti katḗischynas tòn patéra sou, kaì enischýsousin hai cheîres pántōn tō̂n metà soû.

22
καὶ ἔπηξαν τὴν σκηνὴν τῷ Αβεσσαλωμ ἐπὶ τὸ δῶμα, καὶ εἰσῆλθεν Αβεσσαλωμ πρὸς τὰς παλλακὰς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ κατ’ ὀϕθαλμοὺς παντὸς Ισραηλ.

kaì épēxan tḕn skēnḕn tō̂i Abessalōm epì tò dō̂ma, kaì eisē̂lthen Abessalōm pròs tàs pallakàs toû patròs autoû kat’ ophthalmoùs pantòs Israēl.

23
καὶ ἡ βουλὴ Αχιτοϕελ, ἣν ἐβουλεύσατο ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρώταις, ὃν τρόπον ἐπερωτήσῃ ἐν λόγῳ τοῦ θεοῦ, οὕτως πᾶσα ἡ βουλὴ τοῦ Αχιτοϕελ καί γε τῷ Δαυιδ καί γε τῷ Αβεσσαλωμ.

kaì hē boulḕ Achitophel, hḕn ebouleúsato en taîs hēmérais taîs prṓtais, hòn trópon eperōtḗsēi en lógōi toû theoû, hoútōs pâsa hē boulḕ toû Achitophel kaí ge tō̂i Dauid kaí ge tō̂i Abessalōm.