Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 17:22

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
22
καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην ἕως τοῦ ϕωτὸς τοῦ πρωί, ἕως ἑνὸς οὐκ ἔλαθεν ὃς οὐ διῆλθεν τὸν Ιορδάνην.

kaì anéstē Dauid kaì pâs ho laòs ho met’ autoû kaì diébēsan tòn Iordánēn héōs toû phōtòs toû prōí, héōs henòs ouk élathen hòs ou diē̂lthen tòn Iordánēn.