Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπεσκέψατο Δαυιδ τὸν λαὸν τὸν μετ’ αὐτοῦ καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτῶν χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους,

Kaì epesképsato Dauid tòn laòn tòn met’ autoû kaì katéstēsen ep’ autō̂n chiliárchous kaì hekatontárchous,

2
καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ τὸν λαόν, τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Ιωαβ καὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Αβεσσα υἱοῦ Σαρουιας ἀδελϕοῦ Ιωαβ καὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ Εθθι τοῦ Γεθθαίου. καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς τὸν λαόν ’Εξελθὼν ἐξελεύσομαι καί γε ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν.

kaì apésteilen Dauid tòn laón, tò tríton en cheirì Iōab kaì tò tríton en cheirì Abessa hyioû Sarouias adelphoû Iōab kaì tò tríton en cheirì Eththi toû Geththaíou. kaì eîpen Dauid pròs tòn laón ’Exelthṑn exeleúsomai kaí ge egṑ meth’ hymō̂n.

3
καὶ εἶπαν Οὐκ ἐξελεύσῃ, ὅτι ἐὰν ϕυγῇ ϕύγωμεν, οὐ θήσουσιν ἐϕ’ ἡμᾶς καρδίαν, καὶ ἐὰν ἀποθάνωμεν τὸ ἥμισυ ἡμῶν, οὐ θήσουσιν ἐϕ’ ἡμᾶς καρδίαν, ὅτι σὺ ὡς ἡμεῖς δέκα χιλιάδες· καὶ νῦν ἀγαθὸν ὅτι ἔσῃ ἡμῖν ἐν τῇ πόλει βοήθεια τοῦ βοηθεῖν.

kaì eîpan Ouk exeleúsēi, hóti eàn phygē̂i phýgōmen, ou thḗsousin eph’ hēmâs kardían, kaì eàn apothánōmen tò hḗmisy hēmō̂n, ou thḗsousin eph’ hēmâs kardían, hóti sỳ hōs hēmeîs déka chiliádes: kaì nŷn agathòn hóti ésēi hēmîn en tē̂i pólei boḗtheia toû boētheîn.

4
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὁ βασιλεύς ῝Ο ἐὰν ἀρέσῃ ἐν ὀϕθαλμοῖς ὑμῶν, ποιήσω. καὶ ἔστη ὁ βασιλεὺς ἀνὰ χεῖρα τῆς πύλης, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐξεπορεύετο εἰς ἑκατοντάδας καὶ εἰς χιλιάδας.

kaì eîpen pròs autoùs ho basileús ῝O eàn arésēi en ophthalmoîs hymō̂n, poiḗsō. kaì éstē ho basileùs anà cheîra tē̂s pýlēs, kaì pâs ho laòs exeporeúeto eis hekatontádas kaì eis chiliádas.

5
καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Ιωαβ καὶ τῷ Αβεσσα καὶ τῷ Εθθι λέγων Φείσασθέ μοι τοῦ παιδαρίου τοῦ Αβεσσαλωμ· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤκουσεν ἐντελλομένου τοῦ βασιλέως πᾶσιν τοῖς ἄρχουσιν ὑπὲρ Αβεσσαλωμ.

kaì eneteílato ho basileùs tō̂i Iōab kaì tō̂i Abessa kaì tō̂i Eththi légōn Pheísasthé moi toû paidaríou toû Abessalōm: kaì pâs ho laòs ḗkousen entelloménou toû basiléōs pâsin toîs árchousin hypèr Abessalōm.

6
καὶ ἐξῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς εἰς τὸν δρυμὸν ἐξ ἐναντίας Ισραηλ, καὶ ἐγένετο ὁ πόλεμος ἐν τῷ δρυμῷ Εϕραιμ.

kaì exē̂lthen pâs ho laòs eis tòn drymòn ex enantías Israēl, kaì egéneto ho pólemos en tō̂i drymō̂i Ephraim.

7
καὶ ἔπταισεν ἐκεῖ ὁ λαὸς Ισραηλ ἐνώπιον τῶν παίδων Δαυιδ, καὶ ἐγένετο ἡ θραῦσις μεγάλη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν.

kaì éptaisen ekeî ho laòs Israēl enṓpion tō̂n paídōn Dauid, kaì egéneto hē thraûsis megálē en tē̂i hēmérāi ekeínēi, eíkosi chiliádes andrō̂n.

8
καὶ ἐγένετο ἐκεῖ ὁ πόλεμος διεσπαρμένος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπλεόνασεν ὁ δρυμὸς τοῦ καταϕαγεῖν ἐκ τοῦ λαοῦ ὑπὲρ οὓς κατέϕαγεν ἐν τῷ λαῷ ἡ μάχαιρα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

kaì egéneto ekeî ho pólemos diesparménos epì prósōpon pásēs tē̂s gē̂s, kaì epleónasen ho drymòs toû kataphageîn ek toû laoû hypèr hoùs katéphagen en tō̂i laō̂i hē máchaira en tē̂i hēmérāi ekeínēi.

9
καὶ συνήντησεν Αβεσσαλωμ ἐνώπιον τῶν παίδων Δαυιδ, καὶ Αβεσσαλωμ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ τοῦ ἡμιόνου αὐτοῦ, καὶ εἰσῆλθεν ὁ ἡμίονος ὑπὸ τὸ δάσος τῆς δρυὸς τῆς μεγάλης, καὶ ἐκρεμάσθη ἡ κεϕαλὴ αὐτοῦ ἐν τῇ δρυί, καὶ ἐκρεμάσθη ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γῆς, καὶ ὁ ἡμίονος ὑποκάτω αὐτοῦ παρῆλθεν.

kaì synḗntēsen Abessalōm enṓpion tō̂n paídōn Dauid, kaì Abessalōm epibebēkṑs epì toû hēmiónou autoû, kaì eisē̂lthen ho hēmíonos hypò tò dásos tē̂s dryòs tē̂s megálēs, kaì ekremásthē hē kephalḕ autoû en tē̂i dryí, kaì ekremásthē anà méson toû ouranoû kaì anà méson tē̂s gē̂s, kaì ho hēmíonos hypokátō autoû parē̂lthen.

10
καὶ εἶδεν ἀνὴρ εἷς καὶ ἀνήγγειλεν Ιωαβ καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ἑώρακα τὸν Αβεσσαλωμ κρεμάμενον ἐν τῇ δρυί.

kaì eîden anḕr heîs kaì anḗngeilen Iōab kaì eîpen ’Idoù heṓraka tòn Abessalōm kremámenon en tē̂i dryí.

11
καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀπαγγέλλοντι Καὶ ἰδοὺ ἑόρακας· τί ὅτι οὐκ ἐπάταξας αὐτὸν εἰς τὴν γῆν; καὶ ἐγὼ ἂν δεδώκειν σοι δέκα ἀργυρίου καὶ παραζώνην μίαν.

kaì eîpen Iōab tō̂i andrì tō̂i apangéllonti Kaì idoù heórakas: tí hóti ouk epátaxas autòn eis tḕn gē̂n? kaì egṑ àn dedṓkein soi déka argyríou kaì parazṓnēn mían.

12
εἶπεν δὲ ὁ ἀνὴρ πρὸς Ιωαβ Καὶ ἐγώ εἰμι ἵστημι ἐπὶ τὰς χεῖράς μου χιλίους σίκλους ἀργυρίου, οὐ μὴ ἐπιβάλω χεῖρά μου ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, ὅτι ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς σοὶ καὶ Αβεσσα καὶ τῷ Εθθι λέγων Φυλάξατέ μοι τὸ παιδάριον τὸν Αβεσσαλωμ

eîpen dè ho anḕr pròs Iōab Kaì egṓ eimi hístēmi epì tàs cheîrás mou chilíous síklous argyríou, ou mḕ epibálō cheîrá mou epì tòn hyiòn toû basiléōs, hóti en toîs ōsìn hēmō̂n eneteílato ho basileùs soì kaì Abessa kaì tō̂i Eththi légōn Phyláxaté moi tò paidárion tòn Abessalōm

13
μὴ ποιῆσαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἄδικον· καὶ πᾶς ὁ λόγος οὐ λήσεται ἀπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ στήσῃ ἐξ ἐναντίας.

mḕ poiē̂sai en tē̂i psychē̂i autoû ádikon: kaì pâs ho lógos ou lḗsetai apò toû basiléōs, kaì sỳ stḗsēi ex enantías.

14
καὶ εἶπεν Ιωαβ Τοῦτο ἐγὼ ἄρξομαι· οὐχ οὕτως μενῶ ἐνώπιόν σου. καὶ ἔλαβεν Ιωαβ τρία βέλη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὰ ἐν τῇ καρδίᾳ Αβεσσαλωμ. ἔτι αὐτοῦ ζῶντος ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς δρυὸς

kaì eîpen Iōab Toûto egṑ árxomai: ouch hoútōs menō̂ enṓpión sou. kaì élaben Iōab tría bélē en tē̂i cheirì autoû kaì enépēxen autà en tē̂i kardíāi Abessalōm. éti autoû zō̂ntos en tē̂i kardíāi tē̂s dryòs

15
καὶ ἐκύκλωσαν δέκα παιδάρια αἴροντα τὰ σκεύη Ιωαβ καὶ ἐπάταξαν τὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν.

kaì ekýklōsan déka paidária aíronta tà skeúē Iōab kaì epátaxan tòn Abessalōm kaì ethanátōsan autón.

16
καὶ ἐσάλπισεν Ιωαβ ἐν κερατίνῃ, καὶ ἀπέστρεψεν ὁ λαὸς τοῦ μὴ διώκειν ὀπίσω Ισραηλ, ὅτι ἐϕείδετο Ιωαβ τοῦ λαοῦ.

kaì esálpisen Iōab en keratínēi, kaì apéstrepsen ho laòs toû mḕ diṓkein opísō Israēl, hóti epheídeto Iōab toû laoû.

17
καὶ ἔλαβεν τὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἔρριψεν αὐτὸν εἰς χάσμα μέγα ἐν τῷ δρυμῷ εἰς τὸν βόθυνον τὸν μέγαν καὶ ἐστήλωσεν ἐπ’ αὐτὸν σωρὸν λίθων μέγαν σϕόδρα. καὶ πᾶς Ισραηλ ἔϕυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.

kaì élaben tòn Abessalōm kaì érripsen autòn eis chásma méga en tō̂i drymō̂i eis tòn bóthynon tòn mégan kaì estḗlōsen ep’ autòn sōròn líthōn mégan sphódra. kaì pâs Israēl éphygen anḕr eis tò skḗnōma autoû.

18
καὶ Αβεσσαλωμ ἔτι ζῶν καὶ ἔστησεν ἑαυτῷ τὴν στήλην, ἐν ᾗ ἐλήμϕθη, καὶ ἐστήλωσεν αὐτὴν λαβεῖν, τὴν στήλην τὴν ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ βασιλέως, ὅτι εἶπεν Οὐκ ἔστιν αὐτῷ υἱὸς ἕνεκεν τοῦ ἀναμνῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐκάλεσεν τὴν στήλην Χεὶρ Αβεσσαλωμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì Abessalōm éti zō̂n kaì éstēsen heautō̂i tḕn stḗlēn, en hē̂i elḗmphthē, kaì estḗlōsen autḕn labeîn, tḕn stḗlēn tḕn en tē̂i koiládi toû basiléōs, hóti eîpen Ouk éstin autō̂i hyiòs héneken toû anamnē̂sai tò ónoma autoû: kaì ekálesen tḕn stḗlēn Cheìr Abessalōm héōs tē̂s hēméras taútēs.

19
Καὶ Αχιμαας υἱὸς Σαδωκ εἶπεν Δράμω δὴ καὶ εὐαγγελιῶ τῷ βασιλεῖ ὅτι ἔκρινεν αὐτῷ κύριος ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ.

Kaì Achimaas hyiòs Sadōk eîpen Drámō dḕ kaì euangeliō̂ tō̂i basileî hóti ékrinen autō̂i kýrios ek cheiròs tō̂n echthrō̂n autoû.

20
καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωαβ Οὐκ ἀνὴρ εὐαγγελίας σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ εὐαγγελιῇ ἐν ἡμέρᾳ ἄλλῃ, ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ οὐκ εὐαγγελιῇ, οὗ εἵνεκεν ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως ἀπέθανεν.

kaì eîpen autō̂i Iōab Ouk anḕr euangelías sỳ en tē̂i hēmérāi taútēi kaì euangeliē̂i en hēmérāi állēi, en dè tē̂i hēmérāi taútēi ouk euangeliē̂i, hoû heíneken ho hyiòs toû basiléōs apéthanen.

21
καὶ εἶπεν Ιωαβ τῷ Χουσι Βαδίσας ἀνάγγειλον τῷ βασιλεῖ ὅσα εἶδες· καὶ προσεκύνησεν Χουσι τῷ Ιωαβ καὶ ἐξῆλθεν.

kaì eîpen Iōab tō̂i Chousi Badísas anángeilon tō̂i basileî hósa eîdes: kaì prosekýnēsen Chousi tō̂i Iōab kaì exē̂lthen.

22
καὶ προσέθετο ἔτι Αχιμαας υἱὸς Σαδωκ καὶ εἶπεν πρὸς Ιωαβ Καὶ ἔστω ὅτι δράμω καί γε ἐγὼ ὀπίσω τοῦ Χουσι. καὶ εἶπεν Ιωαβ ῞Ινα τί τοῦτο τρέχεις, υἱέ μου; δεῦρο, οὐκ ἔστιν σοι εὐαγγελία εἰς ὠϕέλειαν πορευομένῳ.

kaì prosétheto éti Achimaas hyiòs Sadōk kaì eîpen pròs Iōab Kaì éstō hóti drámō kaí ge egṑ opísō toû Chousi. kaì eîpen Iōab ῞Ina tí toûto trécheis, hyié mou? deûro, ouk éstin soi euangelía eis ōphéleian poreuoménōi.

23
καὶ εἶπεν Τί γὰρ ἐὰν δραμοῦμαι; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωαβ Δράμε. καὶ ἔδραμεν Αχιμαας ὁδὸν τὴν τοῦ Κεχαρ καὶ ὑπερέβη τὸν Χουσι.

kaì eîpen Tí gàr eàn dramoûmai? kaì eîpen autō̂i Iōab Dráme. kaì édramen Achimaas hodòn tḕn toû Kechar kaì hyperébē tòn Chousi.

24
καὶ Δαυιδ ἐκάθητο ἀνὰ μέσον τῶν δύο πυλῶν. καὶ ἐπορεύθη ὁ σκοπὸς εἰς τὸ δῶμα τῆς πύλης πρὸς τὸ τεῖχος καὶ ἐπῆρεν τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ τρέχων μόνος ἐνώπιον αὐτοῦ,

kaì Dauid ekáthēto anà méson tō̂n dýo pylō̂n. kaì eporeúthē ho skopòs eis tò dō̂ma tē̂s pýlēs pròs tò teîchos kaì epē̂ren toùs ophthalmoùs autoû kaì eîden kaì idoù anḕr tréchōn mónos enṓpion autoû,

25
καὶ ἀνεβόησεν ὁ σκοπὸς καὶ ἀπήγγειλεν τῷ βασιλεῖ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Εἰ μόνος ἐστίν, εὐαγγελία ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐγγίζων.

kaì anebóēsen ho skopòs kaì apḗngeilen tō̂i basileî. kaì eîpen ho basileús Ei mónos estín, euangelía en tō̂i stómati autoû. kaì eporeúeto poreuómenos kaì engízōn.

26
καὶ εἶδεν ὁ σκοπὸς ἄνδρα ἕτερον τρέχοντα, καὶ ἐβόησεν ὁ σκοπὸς πρὸς τῇ πύλῃ καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ ἀνὴρ ἕτερος τρέχων μόνος. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Καί γε οὗτος εὐαγγελιζόμενος.

kaì eîden ho skopòs ándra héteron tréchonta, kaì ebóēsen ho skopòs pròs tē̂i pýlēi kaì eîpen ’Idoù anḕr héteros tréchōn mónos. kaì eîpen ho basileús Kaí ge hoûtos euangelizómenos.

27
καὶ εἶπεν ὁ σκοπός ’Εγὼ ὁρῶ τὸν δρόμον τοῦ πρώτου ὡς δρόμον Αχιμαας υἱοῦ Σαδωκ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς ’Ανὴρ ἀγαθὸς οὗτος καί γε εἰς εὐαγγελίαν ἀγαθὴν ἐλεύσεται.

kaì eîpen ho skopós ’Egṑ horō̂ tòn drómon toû prṓtou hōs drómon Achimaas hyioû Sadōk. kaì eîpen ho basileús ’Anḕr agathòs hoûtos kaí ge eis euangelían agathḕn eleúsetai.

28
καὶ ἐβόησεν Αχιμαας καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα Εἰρήνη· καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεός σου, ὃς ἀπέκλεισεν τοὺς ἄνδρας τοὺς μισοῦντας τὴν χεῖρα αὐτῶν ἐν τῷ κυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ.

kaì ebóēsen Achimaas kaì eîpen pròs tòn basiléa Eirḗnē: kaì prosekýnēsen tō̂i basileî epì prósōpon autoû epì tḕn gē̂n: kaì eîpen Eulogētòs kýrios ho theós sou, hòs apékleisen toùs ándras toùs misoûntas tḕn cheîra autō̂n en tō̂i kyríōi mou tō̂i basileî.

29
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ τῷ Αβεσσαλωμ; καὶ εἶπεν Αχιμαας Εἶδον τὸ πλῆθος τὸ μέγα τοῦ ἀποστεῖλαι τὸν δοῦλον τοῦ βασιλέως Ιωαβ καὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ οὐκ ἔγνων τί ἐκεῖ.

kaì eîpen ho basileús Eirḗnē tō̂i paidaríōi tō̂i Abessalōm? kaì eîpen Achimaas Eîdon tò plē̂thos tò méga toû aposteîlai tòn doûlon toû basiléōs Iōab kaì tòn doûlón sou, kaì ouk égnōn tí ekeî.

30
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς ’Επίστρεψον, στηλώθητι ὧδε· καὶ ἐπεστράϕη καὶ ἔστη.

kaì eîpen ho basileús ’Epístrepson, stēlṓthēti hō̂de: kaì epestráphē kaì éstē.

31
καὶ ἰδοὺ ὁ Χουσι παρεγένετο καὶ εἶπεν τῷ βασιλεῖ Εὐαγγελισθήτω ὁ κύριός μου ὁ βασιλεύς, ὅτι ἔκρινέν σοι κύριος σήμερον ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐπεγειρομένων ἐπὶ σέ.

kaì idoù ho Chousi paregéneto kaì eîpen tō̂i basileî Euangelisthḗtō ho kýriós mou ho basileús, hóti ékrinén soi kýrios sḗmeron ek cheiròs pántōn tō̂n epegeiroménōn epì sé.

32
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Χουσι Εἰ εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ τῷ Αβεσσαλωμ; καὶ εἶπεν ὁ Χουσι Γένοιντο ὡς τὸ παιδάριον οἱ ἐχθροὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως καὶ πάντες, ὅσοι ἐπανέστησαν ἐπ’ αὐτὸν εἰς κακά.

kaì eîpen ho basileùs pròs tòn Chousi Ei eirḗnē tō̂i paidaríōi tō̂i Abessalōm? kaì eîpen ho Chousi Génointo hōs tò paidárion hoi echthroì toû kyríou mou toû basiléōs kaì pántes, hósoi epanéstēsan ep’ autòn eis kaká.